A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet

a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról

A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendeletet a Vht. 7. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a betétszerződés, takarékbetét-szerződés, egyéb szerződés alapján pénzügyi intézménynél kezelt olyan összegek (a továbbiakban: betét) végrehajtás alá vonására kell alkalmazni, amelyek esetén a szerződés vagy jogszabály alapján a betét kifizetéséhez takarékbetétkönyv, betétokirat, egyéb okirat vagy szerződés (a továbbiakban: betétokirat) pénzügyi intézménynek történő bemutatása szükséges.

2. § (1) A betét Vht. szerint végrehajtás alá vonható része (Vht. 79/A. §, 79/D. §) a bírósági végrehajtási eljárás során a névre szólóan elhelyezett betét esetén a betétessel, ha más személy a betét felett rendelkezni jogosult, a betét felett rendelkezővel, ha pedig a betét bemutatóra szólóan került elhelyezésre, a betétokirat birtokosával mint adóssal szemben fennálló pénzkövetelés kielégítésére vagy biztosítására használható fel.

(2) Ha a végrehajtásnak nem az adott ügyletből eredő követelés a tárgya, az ügyleti biztosíték céljára szolgáló betét mentességéről a betétet kezelő pénzügyi intézmény (a továbbiakban: pénzügyi intézmény) tájékoztatja a bírósági végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó), és részére a betét összegét nem fizetheti ki.

(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni arra az esetre is, ha az adós más személyekkel egyetemlegesen vagy az adós és más személyek külön-külön jogosultak a betét feletti rendelkezésre.

A végrehajtáshoz szükséges adatok beszerzése

3. § (1) *  A pénzügyi intézmény a végrehajtó megkeresésére az adósról, a betét felett rendelkező más személy nevéről és értesítési címéről, továbbá a betétről (a betétokirat száma, kiállításának helye és időpontja, a betét összege, a lekötési idő lejárta, kamatfeltételek; ügyleti biztosíték céljára szolgáló betét stb.) a Vht., valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezései szerint szolgáltat adatot a végrehajtónak.

(2) A végrehajtónak a megkeresést a pénzügyi intézmény székhelyére, ha a pénzügyi intézmény a megkeresések teljesítésére valamely fiókját jelölte ki, a kijelölt fiókhoz kell eljuttatnia.

A betét végrehajtás alá vonása

4. § A végrehajtó a bemutatóra szólóan elhelyezett betétet a betétokirat lefoglalásával, a névre szólóan elhelyezett betétet - függetlenül attól, hogy a betétokirat lefoglalásra került-e - a pénzügyi intézményhez intézett felhívásával vonja végrehajtás alá.

5. § A végrehajtó a lefoglalt betétokiratot a foglalást követően magához veszi, és azt a betétokirat átadásáig elzárva kezeli.

6. § (1) A végrehajtó megkeresi a pénzügyi intézmény betétokiratot kiállító fiókját, ha a felhívások kezelésére valamely fiókját jelölte ki, a kijelölt fiókját, és 15 napos határidővel a betét összegének a végrehajtói letéti számlára történő átutalására vagy részére történő kifizetésére, illetve a pénzkövetelés biztosítására hívja fel a pénzügyi intézményt. Ha a lekötött betétre a lekötési idő lejárta előtt vezetnek végrehajtást, a végrehajtó a betét kifizetésére nem jelöl meg határidőt.

(2) Ha a betét felett többen jogosultak rendelkezésre, a végrehajtó a nem adós rendelkezők nevének és értesítési címének közlésére is felhívja a pénzügyi intézményt.

(3) A végrehajtói felhívásnak tartalmaznia kell

a) a végrehajtó nevét, irodája címét és telefonszámát, a végrehajtói letéti számlája számát,

b) a végrehajtási ügy számát,

c) *  az adós és a betét azonosítására szolgáló adatokat (Hpt. 2. melléklet),

d) a végrehajtandó, biztosítandó összeget,

e) a betétokirat lefoglalásáról vagy hirdetmény kibocsátásának szükségességéről (10. §) szóló tájékoztatást és annak a fióknak a megjelölését, amelynél a végrehajtó a betét összegének kifizetése érdekében a betétokiratot bemutatja,

f) a pénzügyi intézmény felhívását az (1) bekezdés szerinti feladat teljesítésére és a felhívás keltét,

g) a betét kifizetésének határidejét, lekötött betétre a lekötési idő lejárta előtt vezetett végrehajtás esetén pedig azt a tájékoztatást, hogy a betét kifizetésének határidejét a végrehajtó a végrehajtást kérő megkeresését követően határozza meg és közli a pénzügyi intézménnyel,

h) a végrehajtó aláírását és bélyegzőjének lenyomatát.

(4) A pénzügyi intézmény a végrehajtói felhívás átvételének időpontját rögzíti nyilvántartásaiban.

7. § (1) A lekötött betétre a lekötési idő lejárta előtt vezetett végrehajtás során a végrehajtó a pénzügyi intézménynek kiadott felhívásáról, a betét összegéről, a kamatfeltételekről és a lekötési idő lejártának időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtást kérőt.

(2) Ha a végrehajtást kérő a végrehajtó értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül írásban kérte, a végrehajtó a felhívását úgy egészíti ki, hogy a lekötési idő lejártát - folyamatos lekötés esetén a következő lejáratot - követő 15 napon belüli kifizetésre hívja fel a pénzügyi intézményt. Ha a végrehajtást kérő ilyen kérelmet nem terjesztett elő, a végrehajtó 15 napos teljesítési határidő megjelölésével egészíti ki a felhívását.

(3) A végrehajtó a felhívás kiegészítését haladéktalanul megküldi a pénzügyi intézménynek.

8. § (1) A pénzügyi intézmény legkésőbb a 6. §-ban foglalt végrehajtói felhívás átvételét követő második munkanap 12 órájáig köteles a betétre vonatkozó nyilvántartásaiban feltüntetni a végrehajtói felhívás tényét és gondoskodni róla, hogy a pénzügyi intézmény valamennyi fiókja arról tudomást szerezzen.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését követően - de legkésőbb végrehajtói felhívás átvételét követő második munkanap 12 órájától - a pénzügyi intézmény a végrehajtói felhívás visszavonásáig a betétből a betétesnek és egyéb rendelkezésre jogosultaknak fizetést nem teljesíthet. A pénzügyi intézménynek a végrehajtói felhívást átvevő fiókjával szemben a kifizetés tilalma a felhívás átvételét követő munkanap 8 órájától áll fenn.

Hirdetmény

9. § (1) Ha a végrehajtói felhívás kiadására anélkül került sor, hogy a névre szóló betétokirat a végrehajtó birtokában lenne, a végrehajtó a felhívás kiadásától számított 3 nap elteltével felszólítja az adóst a betétokirat részére történő átadására, és tájékoztatja őt a betétokirat átadásának elmulasztása esetén követendő eljárásról (10., 12. §).

(2) Az adós a felszólításnak a kézhezvételét követő 8 napon belül köteles eleget tenni.

10. § (1) *  Ha a betétokiratot az adós a végrehajtónak a határidőben nem adta át, a végrehajtó 15 napon belül hirdetményt bocsát ki, és azt a székhelye szerinti járásbíróság hirdetőtábláján 15 napra kifüggeszti, valamint közzéteszi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által üzemeltetett honlapon.

(2) A hirdetmény tartalmazza:

a) a végrehajtó nevét, irodája címét és telefonszámát,

b) a végrehajtási ügy számát,

c) a betétokirat adatait (betétes neve, betétokirat száma, betétokiratot kiállító pénzügyi intézmény neve),

d) azt a felhívást, hogy a betétokirat birtokosa a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül a betétokiratot a végrehajtónak adja át; ha ez nem történik meg, a végrehajtó intézkedik a betét összegének kifizetése iránt.

(3) A végrehajtó a betétokirat átadását vagy a hirdetmény kifüggesztési határidejének lejártát követően jegyzőkönyvet készít a hirdetmény kibocsátásának eredményéről.

A betét összegének kifizetése

11. § A pénzügyi intézmény a végrehajtói felhívás teljesítéseként - a 12. és a 13. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén és módon, továbbá e §-okban meghatározott határidőben - köteles

a) a betétnek - a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben e pénzügyi műveletre meghatározott díjjal csökkentett - összegét a végrehajtói letéti számlára átutalni vagy a végrehajtó részére kifizetni akkor is, ha a kifizetéshez eredetileg kikötött egyéb feltételek teljesítése vagy közlése nem történt meg, és

b) a teljesítésről - az átutalt vagy kifizetett összegnek, továbbá a betétokirat, betétes adatainak feltüntetésével - a végrehajtót tájékoztatni.

12. § (1) A névre szóló betétokirat lefoglalásának vagy átadásának hiányában kiadott végrehajtói felhívás alapján a teljesítésre csak akkor kerülhet sor, ha a végrehajtó a felhívásban megjelölt határidő leteltét követően megküldi a pénzügyi intézménynek a hirdetmény kibocsátásának eredményéről készített jegyzőkönyvet, amely szerint a hirdetmény kifüggesztésének határideje alatt részére a betétokiratot nem adták át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv pénzügyi intézménynek történő megküldésével a névre szóló betétokiratot úgy kell tekinteni, mintha azt megsemmisítették volna, a pénzügyi intézmény a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja a betét összegét a végrehajtói letéti számlára.

13. § (1) Ha a betétokirat lefoglalásra vagy átadásra került, a végrehajtó azt a felhívásban megjelölt határidő leteltét követően átadja a felhívásban megjelölt fiók útján a pénzügyi intézménynek, amely a betét összegét részére azonnal kifizeti, vagy kérésére a végrehajtó letéti számlájára átutalja.

(2) Ha a betét összege a végrehajtónak kifizetésre vagy átutalásra került és a betét elhelyezéséről szóló szerződés szerint a szerződést a betét kifizetése nem szünteti meg, a kifizetés tényét a pénzügyi intézmény feljegyzi a betétokiraton és azt átadja a végrehajtónak, aki gondoskodik a betétokiratnak az adós részére történő visszaadásáról.

(3) Ha a végrehajtandó követelés összege a kifizetés időpontjában alacsonyabb, mint a betét összege, a végrehajtó a betétokiratot lefoglalta vagy azt részére átadták, és a betét elhelyezéséről szóló szerződés szerint a betét összegéből részteljesítés lehetséges, a pénzügyi intézmény a betét - mentes összeggel csökkentett - részéből a behajtandó követelésnek megfelelő összeget fizeti ki vagy utalja át a végrehajtónak. A részteljesítés tényét a pénzügyi intézmény feljegyzi a betétokiraton és azt átadja a végrehajtónak, aki gondoskodik a betétokiratnak az adós részére történő visszaadásáról.

14. § A végrehajtói felhívás teljesítését követően a pénzügyi intézmény a betétet - a 13. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével - kifizetettként tartja nyilván.

A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése

15. § A végrehajtó a betét összegének kifizetését, átutalását követően a végrehajtás során befolyt összegek kezelésére vonatkozó szabályok szerint jár el; a betét mentes összegét (Vht. 79/A. §), valamint a betétből az eljárás költségeinek és a végrehajtandó követelésnek a kielégítése után fennmaradó összeget az adós részére átutalja vagy kiutaltatja, illetőleg kifizeti.

Biztosítási intézkedés végrehajtása

16. § (1) Biztosítási intézkedés végrehajtása során is e rendelet szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a pénzügyi intézmény a végrehajtó felhívásának kézhezvételét követően a betétet az eredeti szerződés szerint kezeli, és a betét összegét - a 18. §-ban foglaltak kivételével - nem utalja át a végrehajtói letéti számlára, illetve nem fizeti ki a végrehajtó részére.

(2) A biztosítási intézkedés hatálya alatt a betét felett sem az adós, sem más személy nem rendelkezhet.

17. § E rendelet szerint foganatosított biztosítási intézkedés hatálya kiterjed a követelés teljesítése érdekében elrendelt kielégítési végrehajtásra is.

18. § (1) Ha a biztosítási intézkedés hatálya alatt a betét lekötési ideje lejárt, a betét összegét továbbra sem lehet kifizetni a betétesnek vagy egyéb rendelkezőnek. A pénzügyi intézmény ebben az esetben - a folyamatos lekötési megbízás alapján kezelt betét kivételével - a betét összegét a végrehajtónak fizeti ki, vagy utalja át.

(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a biztosítási intézkedés hatálya alatt az adós a biztosított összegen felüli részt kíván a betét összegéből felvenni, és ezt a pénzügyi intézménynek írásban bejelenti. A pénzügyi intézmény a betét összegét a bejelentés kézhezvételét követően fizeti ki, vagy utalja át a végrehajtónak.

(3) A betét végrehajtó részére történő kifizetésére a 11-14. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) A végrehajtó a betét összegét a letéti számlán köteles kezelni, abból a végrehajtás alól mentes összeget és a biztosítandó összeg feletti összeget az adósnak kell visszafizetnie.

Vegyes rendelkezések

19. § E rendelet szerint kell eljárni azoknak a betéteknek a végrehajtása során is, amelyekről szóló okirat megsemmisítése iránti eljárás van folyamatban. Ha a betétokiratot a betét 11-14. §-ában szabályozott kifizetésének időpontja előtt megsemmisítették, a pénzügyi intézmény tájékoztatja erről a végrehajtót, és részére a betét felett rendelkező elleni végrehajtási eljárás során a betét összegét kifizeti.

20. § (1) Ha a betét kezelésére másik pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás alapján kerül sor, - a végrehajtó megkeresésére - a betétet kezelő és a megbízó megkeresett pénzügyi intézmény is köteles a végrehajtót tájékoztatni

a) a 3. § (1) bekezdésében foglalt adatokról,

b) a megbízás alapján történő betétkezelés tényéről,

c) a megbízó pénzügyi intézmény nevéről és székhelyéről, továbbá

d) arról a fiókról, amely a kifizetés iránt intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kivételével a betétet kezelő pénzügyi intézmény e rendeletben foglalt feladatait - a pénzügyi intézmények közötti, eltérő megállapodás hiányában - a megbízó pénzügyi intézmény látja el.

Hatálybalépés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.