A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kötvényről

A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § *  Kötvénynek a Tpt.-ben ilyenként meghatározott értékpapír minősül.

2–3. § * 

4. § (1) A kötvény átruházható értékpapír; az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra.

(2) A kötvényátruházáshoz fűzött bármilyen feltétel, illetőleg a részleges kötvényátruházás semmis.

5. § (1) A kötvény átruházását jogszabály vagy a kibocsátó korlátozhatja, kizárhatja. Az ilyen rendelkezést tartalmazó jogszabály csak törvény vagy kormányrendelet lehet.

(2) A kötvénynek a korlátozásba ütköző átruházása semmis.

6. § A kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el.

7. § A nyomdai úton előállított kötvény elvesztése vagy megsemmisülése esetére az értékpapírok közjegyzői úton történő megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.

8. § (1) *  Amennyiben a kötvény kibocsátására a Tpt.-ben meghatározott zártkörű forgalomba hozatal útján vagy az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében foglalt esetekkel megegyezően kerül sor, a kibocsátónak információs összeállítást kell készítenie, amelyben a kötvény törvényes kellékein túlmenően meg kell jelölni:

a) a kibocsátás teljes összegét, a címletbeosztást és a kötvények darabszámát,

b) a kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét,

c) a kötvényvásárlók tervezett körét,

d) az érdekeltek tájékoztatásának módját, valamint

e) a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást.

(2) Az információs összeállításhoz csatolni kell a kötvény szövegének javaslatát.

(3) Az információs összeállítást a kibocsátás előtt hét nappal az érdekeltek részére hozzáférhetővé kell tenni.

(4) * 

9. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

10. § *  A 8. § (1) bekezdése az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.