A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a letéti jegyről

A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A hitelintézet, valamint a külföldi hitelintézet fióktelepe a megtakarítási lehetőségek bővítése érdekében, továbbá a Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai céljai megvalósítása érdekében letéti jegyet bocsáthat ki.

(2) A letéti jegy névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

(3) A letéti jegy kibocsátója (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt - részére befizetett - pénzösszeg előre meghatározott kamatát, valamint a pénzösszeget a letéti jegy mindenkori tulajdonosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti.

(4) A letéti jegy futamideje a kibocsátástól számított három évig terjedhet.

2. § (1) A letéti jegynek tartalmaznia kell:

a) a kibocsátó megnevezését,

b) a letéti jegy névértékét, értékpapírkódját és - dematerializált letéti jegy kivételével - sorszámát,

c) a kamat- és beváltási (törlesztési) feltételeket,

d) a letéti jegy kiállításának helyét és napját,

e) a kibocsátó aláírását.

(2) A dematerializált letéti jegyre az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az e) pontban meghatározott személyek aláírását - az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált letéti jegy az aláírás helyett az okiratot cégszerűen aláírók nevét tartalmazza.

(3) *  A dematerializált letéti jegyek esetében a tulajdonos azonosító adatait a Tpt. 7. § (3) bekezdésének megfelelően az értékpapírszámla tartalmazza. Az azonosító adatok körét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény tartalmazza.

(4) A nyomdai úton előállított letéti jegynek az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell az első tulajdonos azonosító adatait.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában azonosító adat:

a) *  természetes személy esetén: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és születési idő;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, székhely, cégjegyzék- vagy nyilvántartási szám.

(6) Az az okirat vagy adat, amelyből az (1), (2) és (4) bekezdésben megjelölt kellékek valamelyike hiányzik, nem minősül letéti jegynek.

3. § A letéti jegy átruházható értékpapír, az átruházáshoz fűzött bármilyen feltétel, illetőleg a részleges átruházás semmis.

4. § A letéti jegyen alapuló követelés a beváltásra előírt határidő lejártát követő tíz év alatt évül el.

5. § A nyomdai úton előállított letéti jegy elvesztése vagy megsemmisülése esetére az értékpapír közjegyzői úton történő megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.

6. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.