A jogszabály mai napon ( 2024.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”, továbbá önálló mellékletei (a továbbiakban együtt: igazolvány) kiállításával, cseréjével, visszavonásával összefüggő hatósági ügyben központi közigazgatási szervként a Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: elbíráló hatóság) jelöli ki.

(2) *  Az igazolvány nyilvántartásával (a továbbiakban: nyilvántartás) összefüggő hatósági ügyben központi közigazgatási szervként a Kormány a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) jelöli ki.

2. § *  (1) *  Az elbíráló hatóság hatósági jogkörében eljárva:

a) dönt az igazolvány kiállításáról, cseréjéről, kicseréléséről, pótlásáról, kiállításának megtagadásáról, az igazolvány visszavonásáról és gondoskodik ezen tények nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

b) dönt a talált igazolvány visszaadásáról és gondoskodik ezen tény nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

c) gondoskodik az át nem vett igazolványok őrzéséről, az őrzési idő lejártát követő érvénytelenítéséről és megsemmisítéséről, továbbá ezen tények nyilvántartásban történő átvezetéséről,

d) gondoskodik a tulajdonosának birtokából kikerült (eltulajdonított, elveszett, megsemmisült), illetve a használhatatlanná vált igazolvány, valamint pótfüzet nyilvántartásban történő érvénytelenítéséről,

e) gondoskodik a tulajdonosának halála miatt érvénytelenné vált igazolvány esetén az okmány érvénytelenítéséről és e tény nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

f) gondoskodik az érvénytelen igazolványok megsemmisítéséről és ezen ténynek a nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

g) őrzi az a)-f) pontban foglalt eljárások alapiratait.

(2) A nyilvántartó szerv:

a) vezeti a nyilvántartást,

b) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból,

c) őrzi a b) pontban foglalt eljárás alapiratait.

3. § * 

4. § *  (1) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás a Szátv. hatálya alá tartozó személy kérelmére indul, amelyet a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten (a továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) lehet benyújtani.

(2) A kérelmet átvevő diplomáciai és konzuli képviselet a kérelemről gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet állít elő. A hiánytalanul és hibátlanul kitöltött és a mellékletekkel ellátott kérelmen tünteti fel az azt alátámasztó igazolását, illetve jelöli meg annak hiányát. A hiánypótlásról és a kérelem adatainak hibátlan kitöltéséről a kérelmet átvevő diplomáciai és konzuli képviselet gondoskodik.

(3) *  A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet 3 napon belül elektronikus úton kell az elbíráló hatósághoz továbbítani.

5. § (1) *  Az igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem az elbíráló hatósághoz megérkezett.

(2) *  Az igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 25 nap.

6. § (1) *  Az elbíráló hatóság a kérelmet elutasítja, ha a kérelmező a Szátv. 19. §-a (4), illetve (6) bekezdésében foglalt okból igazolványra nem jogosult.

(2) * 

7. § * 

8. § *  (1) *  A kérelmet az elbíráló hatóság az igazolvány kiadásával teljesíti. Ezzel egyidejűleg gondoskodik a kérelmező és az igazolvány adatainak nyilvántartásba vételéről.

(2) *  Az igazolványt a kérelmező - kérelemben feltüntetett - választása szerint

a) *  a vármegyei kormányhivatalnál,

b) az elbíráló hatóságnál,

c) külföldön a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseletnél, vagy

d) a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviselet által - könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postára adott igazolvány esetében postai úton

veheti át.

(3) *  A vármegyei kormányhivatal, valamint a diplomáciai vagy a hivatásos konzuli képviselet a kiállítástól számított 12 hónapon belül át nem vett igazolványt visszaküldi az elbíráló hatóságnak. Az elbíráló hatóság a visszaküldött igazolványt további 12 hónapig őrzi, mely idő alatt az igazolvány tulajdonosának kérésére lehetőséget ad az átvételre.

(3a) *  A postai úton történő kézbesítés esetén a diplomáciai és konzuli képviselet a kérelmezőt előzetesen tájékoztatja a postai kézbesítés biztonsági kockázatairól.

(4) *  Ha az igazolvány átvétele a (3) bekezdésben meghatározott idő alatt nem történik meg, az elbíráló hatóság az igazolványt érvényteleníti és - az őrzési idő lejártát követő 30 napon belül - megsemmisíti, továbbá ezen tényeket nyilvántartásában átvezeti.

(5) Az igazolványnak a (4) bekezdésben meghatározott okból történő megsemmisítése nem akadálya annak, hogy a kérelmező az általános szabályok szerint újabb kérelmet nyújtson be.

9. § *  (1) *  Az elbíráló hatóság a kiadott igazolványt és - ha kiállításra került - a pótfüzetet 25 napon belül visszavonja a Szátv. 21. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonási ok fennállása esetén.

(2) *  A Szátv. 21. § (6) bekezdésében meghatározott szervek, illetve hatósági nyilvántartások adatkezelői - a Szátv. 21. § (2) bekezdés a) és f)-g) pontjában meghatározott visszavonási ok tekintetében a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a vármegyei kormányhivatal - haladéktalanul értesítik az elbíráló hatóságot, * 

a) ha eljárásuk során az igazolvány tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben meghatározott visszavonási ok fennállásáról értesülnek, illetve, ha eljárásuk visszavonási okot eredményez, vagy

b) *  ha az érintett személy az igazolványnak, valamint a pótfüzetnek a birtokából történt kikerülését a diplomáciai és konzuli képviseletnél, illetve a vármegyei kormányhivatalnál bejelentette.

10. § (1) *  Az igazolványt az elbíráló hatóság

a) *  a kérelmező bejelentése alapján 25 napon belül vagy

b) hivatalból a kézhezvételt követő egy éven belül

kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy gyártáshibás.

(2) *  Az elbíráló hatóság az igazolványt a kérelmező bejelentése alapján 25 napon belül kicseréli, ha adatváltozás történt, de az adatváltozás az igazolvány adataiban a jogosultságot nem érintő változást eredményezett. Az elbíráló hatóság az igazolvány cseréjével egyidejűleg nyilvántartásába bejegyzi az adatváltozást, illetve az új igazolvány okmányazonosítóját.

(3) *  A téves bejegyzés, gyártási hiba, illetve adatváltozás miatt kiállított új igazolvány kézbesítésére az általános szabályokat - 8. § (2) bekezdés - kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az új igazolvány átvételével egyidejűleg a kérelmező birtokában lévő igazolványt be kell vonni. A kézbesítésben közreműködő szerv a bevonással egyidejűleg az új igazolványba a bevont igazolvány melléklet rovataiban feltüntetett igazolásokat és bejegyzéseket átvezeti és ezt bélyegzőlenyomatával hitelesíti.

10/A. § *  (1) *  Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának kérelmére az utazási, diák, pedagógus és oktatói kedvezmény igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kiadni. A kérelmező a kérelmét postai vagy elektronikus úton a megfelelően kitöltött nyomtatvány megküldésével is benyújthatja. A pótfüzet csak az igazolvánnyal együtt érvényes.

(2) *  A pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell mutatni vagy postai úton meg kell küldeni. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az igazolvány hiteles elektronikus másolatát kell mellékelni a kérelemhez. A kérelmező az igazolványt a pótfüzettel egyidejűleg kapja vissza, ha a pótfüzetet postai úton kérelmezte. A pótfüzetbe be kell jegyezni az igazolvány okmányszámát és tulajdonosának nevét, továbbá fel kell tüntetni a pótfüzet sorszámát, illetve a kiállító aláírását és bélyegzőlenyomatát. Ezzel egyidejűleg az igazolvány-nyilvántartásba a pótfüzet sorszámát, kiadásának tényét, helyszínét és idejét is be kell jegyezni.

(3) Az igazolvány hivatalos bejegyzések rovatába a sorszámmal ellátott pótfüzet kiadásának tényét, helyszínét és idejét be kell jegyezni.

(4) *  Ha pótfüzet kiadása válik szükségessé, azt a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közreműködésével kell kiadni. A kérelmező választása szerint a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a pótfüzetet postai úton is megküldheti.

10/B. § *  (1) *  A pótfüzetet az igazolvány tulajdonosának bejelentése alapján a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy gyártáshibás. Az új pótfüzet átadásával vagy postai úton történő megküldésével egyidejűleg a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az előző sorszámú pótfüzetet bevonja, az abban feltüntetett, a tárgyévre vonatkozó igazolásokat és bejegyzéseket az új pótfüzetbe átvezeti, és ezt bélyegzőlenyomatával hitelesíti. Ezzel egyidejűleg a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az igazolvány hivatalos bejegyzések rovatába is bejegyzi az új pótfüzet kiadásának tényét, helyszínét és idejét, továbbá intézkedést tesz az előző sorszámú pótfüzet érvénytelenségének a nyilvántartásba történő bejegyzésére. A pótfüzet postai úton való benyújtása esetén az igazolványt a kérelmező a pótfüzettel egyidejűleg kapja vissza.

(2) *  Ha a 10. § (2) bekezdésében szereplő igazolványhoz pótfüzet kapcsolódik, akkor a pótfüzet az igazolványcserével érvényét veszti. Az igazolványcserét követően az új igazolvány melléklete szolgál a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére. A kérelmező birtokában lévő igazolványt és a pótfüzetet a vármegyei kormányhivatal, illetve a kézbesítésben közreműködő diplomáciai és konzuli képviselet bevonja, mellyel egyidejűleg a bevont pótfüzetben feltüntetett, a tárgyévre vonatkozó igazolásokat és bejegyzéseket az új igazolványba átvezeti, és ezt az eljáró személy aláírásával, valamint bélyegzőlenyomatával hitelesíti.

11. § *  (1) *  A támogatások és kedvezmények igénybevételére előírt igazolásokat és bejegyzéseket az erre jogosult szervek az igazolvány melléklet rovatában, illetve - ha a melléklet rovatai beteltek - a pótfüzetben tüntetik fel.

(2) *  A diák-, a pedagógus-, illetve az oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló érvényesítő matricát a kézbesítésben közreműködő szerv helyezi el az igazolvány adott kedvezmény igénybevételére jogosító mellékletének, illetve - ha a melléklet rovatai beteltek - a pótfüzet megfelelő rovatában.

12. § *  Az igazolvány mellékletébe, illetve a pótfüzetbe hivatalos bejegyzést tehet, továbbá a - korlátozott számban megállapított - kedvezmény igénybevételének jelzésére jogosult: * 

a) az utazási kedvezményt nyújtó gazdasági társaság,

b) *  a diákkedvezménnyel, illetve pedagóguskedvezménnyel összefüggő bejegyzésre jogosult szervezet,

c) *  a 10. § (3) bekezdésében, valamint a 10/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása során a vármegyei kormányhivatal, illetve a diplomáciai és konzuli képviselet.

13. § (1) *  Ha az igazolvány a tulajdonosa birtokából kikerült, illetve használatra alkalmatlanná vált, azt kérelemre 25 napon belül, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az elbíráló hatóság pótolja.

(2) *  Az igazolvány (1) bekezdés szerinti pótlása esetén a kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító igazolások és bejegyzések pótlására a 12. § a)-c) pontjaiban meghatározott szervek jogosultak.

(3) Az évi meghatározott számban felhasználható kedvezmények igénybevételére jogosító bejegyzések és igazolások a tárgyév vonatkozásában ismételten nem biztosíthatóak.

13/A. § *  (1) *  Ha az igazolványhoz pótfüzet is kapcsolódik, akkor a 13. § (1) bekezdése szerinti okból érvénytelenné vált igazolványhoz tartozó pótfüzet is érvényét veszti. Az igazolvány pótlását követően az új igazolvány melléklete szolgál a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére. Ha a pótfüzet a kérelmező birtokában van, azt a vármegyei kormányhivatal, illetve a kézbesítésben közreműködő diplomáciai és konzuli képviselet bevonja, mellyel egyidejűleg a bevont pótfüzetben feltüntetett, a tárgyévre vonatkozó igazolásokat és bejegyzéseket az új igazolványba átvezeti, és ezt az eljáró személy aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesíti.

(2) *  Ha csak a pótfüzet került ki a tulajdonosának birtokából, illetve vált használatra alkalmatlanná, a diplomáciai és konzuli képviselet, illetve a vármegyei kormányhivatal a 10/A. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint új pótfüzetet ad ki, mellyel egyidejűleg az előző sorszámú pótfüzet érvénytelenségének tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

(3) A pótfüzet (2) bekezdés szerinti kiadása esetén a kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító igazolások és bejegyzések pótlására a 12. § a)-c) pontjaiban meghatározott szervek jogosultak. Az évi meghatározott számban felhasználható kedvezmények igénybevételére jogosító bejegyzések és igazolások a tárgyév vonatkozásában ismételten nem biztosíthatóak.

14. § *  A kedvezmények és támogatások akkor biztosíthatóak, ha az igazolványt, illetve ha az igazolványhoz tartozik pótfüzet, akkor azt is annak tulajdonosa a kedvezményt, illetve támogatást biztosító szerv felhívására bemutatja.

15. § *  (1) Az igazolvány a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével határozatlan ideig érvényes.

(2) *  Az elbíráló hatóság az igazolvány érvénytelenségét a Szátv. 21. § (1) bekezdés szerinti érvénytelenségi ok alapján a nyilvántartásba hivatalból jegyzi be, és erről értesíti a támogatások központi nyilvántartását vezető szervet is.

(3) * 

16. § *  (1) *  Az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervének leadott igazolványt az elbíráló hatóságnak kell megküldeni.

(2) *  Az idegenrendészeti hatóság az állandó magyarországi tartózkodás (bevándorlás, illetve letelepedés) engedélyezéséről szóló jogerős határozata közlésével egyidejűleg az igazolványt bevonja és visszavonása érdekében - az igazolvány megküldése mellett - haladéktalanul értesíti az elbíráló hatóságot.

(3) *  Ha az igazolvány leadása, illetve bevonása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben nem történt meg, az elbíráló hatóság az igazolvány leadására annak tulajdonosát az igazolvány visszavonásáról szóló határozatában kötelezi.

(4) * 

(5) *  A leadott, illetve bevont igazolványt az elbíráló hatóság érvényteleníti.

(6) *  A jogerősen visszavont, illetve az érvénytelen igazolványt az elbíráló hatóság a kézhezvételtől számított harminc napon belül megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban történő feltüntetéséről.

17. § * 

18. § (1) *  A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról a nyilvántartó szerv nyilvántartást vezet. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:

a) az érintett személy természetes személyazonosító adatait,

b) az adattovábbítás időpontját,

c) az adattovábbítás célját és jogalapját,

d) az adatigénylő megnevezését.

(2) Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatás alanya volt. Ez a jogosultság a nyomozó hatóságok és a nemzetbiztonsági szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén korlátozható vagy kizárható.

19. § *  A nyilvántartó szerv technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint az ellenőrzési rendszer kialakításával gondoskodik a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetve a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelemről.

20. § * 

21. § *  A pótfüzetre e rendeletben külön nem szabályozott esetekben az igazolványra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

23. § *  E rendeletnek a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 373/2012. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit - az R. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

24. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 10/A. § (1) és (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kézbesítésében közreműködő fővárosi és vármegyei kormányhivatalok * 

A B C
1 *  A fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak a megnevezése Székhelye Kézbesítéssel érintett személyi kör
2 *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3 *  Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
4 *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
5 *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szeged A Szerb Köztársaságban, Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
6 *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
7 *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
8 *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9 *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyháza Az Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
10 *  Zala Vármegyei Kormányhivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11 *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12 *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13 *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
14 Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Jogosultak, a lakóhelyüktől függetlenül