A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Első fejezet

ÜGYVITEL

Általános szabályok

1. § (1) A bírósági végrehajtás (a továbbiakban: végrehajtás) elrendelése és foganatosítása során e rendeletben foglalt ügyviteli és pénzkezelési szabályok szerint köteles eljárni

a) a bíróság,

b) *  az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és – a végrehajtói letéti számla kezelését kivéve – a végrehajtói kézbesítést végző önálló bírósági végrehajtójelölt (a továbbiakban együtt: végrehajtó), továbbá

c) a végrehajtási ügyintéző,

d) *  a központi hatóság a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére kiállított megkeresés végrehajtónak történő továbbítása tekintetében.

(2) *  Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el

a) a végrehajtási kérelem elkészítése (Vht. 12/A. §),

b) a végrehajtói kézbesítés (Vht. 31/D. §),

c) a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B–H. §),

d) a tartásra kötelezett adatainak beszerzése (Vht. 210/H. §),

e) *  az adóbehajtási és a közigazgatási végrehajtási ügy,

f) *  kézbesítési regisztráció (Vht. 35/D. §) és

g) *  a végrehajtói megkeresés (Vht. 33. §)

intézése során is.

(3) *  A bíróság és a végrehajtási ügyintéző ügyvitelére – e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a bíróságokra vonatkozó ügyviteli rendelkezések az irányadók.

(4) *  E rendelet alkalmazásában felügyelő szerv a végrehajtási ügyintéző eljárásával kapcsolatban a törvényszék elnöke (járásbíróságon működő végrehajtási ügyintézők esetében a járásbíróság elnöke), az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó-helyettes eljárásával kapcsolatban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szerve.

Hivatali bélyegző * 

2. § (1) *  A végrehajtó körbélyegzője (a továbbiakban: bélyegző) a következőket tartalmazza: középen az állami címert, köriratként a végrehajtó székhelyét és az „önálló bírósági végrehajtó” kifejezést, valamint a végrehajtó nevét, illetve a végrehajtó azonosító számát (a bélyegző sorszámát).

(2) *  A végrehajtási ügyintéző annak a bíróságnak a meghatározott sorszámú bélyegzőjét használja, amelynél működik.

(3) *  Ha az önálló bírósági végrehajtó több körbélyegzőt kíván rendszeresíteni, a körbélyegzőn annak sorszámát is fel kell tüntetni. A végrehajtó-helyettes és a végrehajtójelölt az őt foglalkoztató végrehajtó meghatározott sorszámú körbélyegzőjét használja.

(4) *  Az önálló bírósági végrehajtó az e rendeletben meghatározott jegyzőkönyvek elkészítése céljából a felügyelő szerv által rendszeresített és nyilvántartott szárazbélyegzőt használ. A szárazbélyegző kör alakú, rajta köriratként az „önálló bírósági végrehajtó” kifejezés és az önálló bírósági végrehajtó jelvényének sorszáma, belső részén pedig az állami címer és a felügyelő szerv által meghatározott ábra található.

3. § (1) *  A bélyegzője elvesztését a végrehajtó a felügyelő szervnek köteles haladéktalanul jelenteni, amely gondoskodik arról, hogy a bélyegző elvesztésének és érvénytelenítésének ténye a Hivatalos Értesítőben, önálló bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes esetében a Kar lapjában is közzétételre kerüljön.

(2) Az új bélyegzőnek az előzőtől lehetőség szerint különböznie kell.

(3) Az új bélyegzőt vagy a bélyegzőnek fontos okból történő megváltoztatását a felügyelő szerv engedélyezi.

4. § *  Ha a végrehajtó szolgálata megszűnt, a végrehajtót más székhelyre helyezték át, vagy az elveszett bélyegzője előkerült, továbbá, ha a végrehajtó a bélyegző megváltoztatására kapott engedélyt, az addig használt, illetőleg előkerült bélyegzőt olyan bevágással kell érvényteleníteni, amely az azonosíthatóságát nem akadályozza.

5. § A végrehajtók részére kiadott bélyegzőkről a felügyelő szerv nyilvántartást vezet, ebben feltünteti a bélyegző lenyomatát, a bélyegzőt átvevő személy nevét, címét és aláírását, az átvétel időpontját és a végrehajtó azonosító számát.

A bélyegző és az iratok, nyilvántartások őrzése

6. § A végrehajtó köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőjéhez és az irataihoz, nyilvántartásaihoz ne férhessen hozzá, a bélyegzőt, pénzügyi bizonylatokat elzárva kell tartania.

A hivatali elektronikus aláírás-létrehozó eszköz védelme * 

6/A. § *  (1) *  A Kar Hivatali szerve olyan hitelesítés-szolgáltatótól szerezheti be a hivatali elektronikus aláírást, amely vállalja a Vht. 57/A. §-ában meghatározott feltételek teljesítését. * 

(2) *  A hitelesítés-szolgáltató által – a hivatali elektronikus aláírás hitelesítése céljából – kibocsátott tanúsítványt az önálló bírósági végrehajtó hivatalba lépését, illetve az önálló bírósági végrehajtó-helyettes működésének megkezdését megelőzően a Kar Hivatali szerve nyilvántartásba veszi és az önálló bírósági végrehajtónak, önálló bírósági végrehajtó-helyettesnek átadja. * 

(3) A végrehajtó köteles biztosítani az általa használt tanúsítvány és elektronikus aláírás-létrehozó eszköz védelmét, őrzését abból a célból, hogy hivatali elektronikus aláírását illetéktelen személy ne használhassa fel, azzal ne élhessen vissza.

(4) *  Az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó-helyettes haladéktalanul bejelenti a Kar Hivatali szervének az aláírás-létrehozó eszköz elvesztését, vagy – amennyiben arról tudomást szerzett – azt, hogy az aláírás létrehozására illetéktelen személy vált képessé.

A bírósági végrehajtási ügyek kezelése

7. § (1) A bírósági végrehajtási ügy: a végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatban a bírósághoz érkezett kérelem, beadvány és ezek intézése tárgyában hozott határozat, foganatosított intézkedés.

(2) *  A bírósági végrehajtási ügyben kezdőirat a végrehajtás elrendelése iránti kérelem, továbbá kezdőiratként kell kezelni

a) a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban a bírósághoz érkezett beadványt, iratot is, ha a végrehajtást másik bíróság rendelte el,

b) a zálogjogosultnak a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódása iránti kérelmét, mint végrehajtás elrendelése iránti kérelmet,

c) * 

(3) A bírósági végrehajtási ügyek kezelését a bíróságon a végrehajtási kezelőiroda (a továbbiakban: kezelőiroda) végzi.

(4) * 

7/A. § *  (1) E rendelet

a) 3. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,

b) 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,

c) 5. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

d) 6. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

e) 7. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,

f) 8. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,

g) 9. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási lap kiállítása helyetti, gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgáló bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,

h) 10. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet,

i) 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet.

(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által kitöltött nyomtatvány ellenőrzésével, szükség esetén javításával, valamint aláírásával állítja ki a végrehajtható okiratot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti papíralapú nyomtatványok rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének a feladata; az OBH elnöke által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása kötelező. Az OBH elnöke az alkalmazandó nyomtatványokat a bíróságok hivatalos honlapján közzéteszi, és feltünteti a közzététel időpontját, valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelező.

(4) Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, az OBH elnöke ennek tényéről a bíróságok hivatalos honlapján az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad, valamint az új nyomtatvány közzétételét követően a honlapon egy hónapon keresztül jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány megváltozott.

(5) A nyomtatványt el kell látni a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(6) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére. Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott nyomtatványon a bíróság és a végrehajtó érkeztető bélyegzője, az e)–i) pontjaiban meghatározott nyomtatványon a bíróság érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

8. § (1) *  A törvényszéken, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon és a járásbíróságon a bírósági végrehajtási ügyek lajstromát (a továbbiakban: vh-lajstrom) kell vezetni, de a törvényszék elnöke úgy is rendelkezhet, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróság határozatának végrehajtásával kapcsolatos beadványt a közigazgatási és munkaügyi bíróság székhelyén működő illetékes járásbíróság – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság – vh-lajstromába kell bejegyezni.

(2) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a 7. § (2) bekezdésében említett beadványt a vh-lajstromba be kell jegyezni, a kezdőiratot követően a végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatban a bírósághoz érkezett kérelmet, beadványt utóiratként kell kezelni. Az önálló bírósági végrehajtók által intézett közigazgatási végrehajtási ügyek iratait a vh-lajstromba nem kell bevezetni, arról az önálló bírósági végrehajtók vezetnek nyilvántartást.

(3) * 

9. § (1) A bírósági végrehajtási ügyek számozását a vh-lajstromban minden évben 1-gyel kell kezdeni.

(2) *  A bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszáma (a továbbiakban: lajstromszám): a bíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti jelzőszáma, kötőjellel hozzákapcsolva a bíró, a bírósági titkár (a továbbiakban: bíró) vagy a végrehajtási ügyintéző azonosító száma, a „Vh.” jelzés, a vh-lajstrom szerinti szám, törve az érkezés évszámával és az egyes intézkedések sorszámával (pl. 1705–2. Vh. 14/1995/2.).

A bírósági végrehajtási ügy befejezése

10. § Befejezett a bírósági végrehajtási ügy, ha a bíróság

a) a végrehajtást elrendelte,

b) a végrehajtható okirat kiállítását megtagadta vagy a végrehajtási kérelmet elutasította,

c) az eljárást megszüntette,

d) egyéb intézkedést tett (pl. a végrehajtási kérelemnek nem minősülő, kezdőiratként érkezett beadványt elintézte).

A végrehajtható okirat továbbítása

11. § A kezelőiroda a 7. §-ban megjelölt iratokat 3 munkanapon belül – soron kívüli ügyben haladéktalanul – köteles a bíró vagy a végrehajtási ügyintéző részére az átvétel megfelelő elismerése ellenében továbbítani.

12. § *  (1) A kezelőiroda a végrehajtható okiratot az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint – soron kívüli ügyben haladéktalanul – megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. Önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a bíróság a végrehajtható okiratot elektronikus kapcsolattartás útján küldi meg a Kar Hivatali szervének. A kezelőiroda a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát, a Vht. 184/A. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben pedig a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvételt is megküldi a Kar Hivatali szervének.

(2) A kísérőjegyzéket 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik példány az irodában marad, a másik 2 példányt az iratokkal együtt az eljáró önálló bírósági végrehajtóról való tudomásszerzést követően, a végrehajtónak kell megküldeni.

(3) A kísérőjegyzék az alábbi adatoknak megfelelő rovatokat tartalmazza:

a) sorszám,

b) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság neve,

c) a végrehajtható okirat száma,

d) a felek neve,

e) megjegyzés.

(4) Az önálló bírósági végrehajtó által foganatosított végrehajtás esetén a már ismert végrehajtási ügyszámot, a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt megküldött bírósági határozat számát, valamint a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvétel sorszámát a bíróság az erre rendszeresített elektronikus felületén feltünteti.

13. § *  (1) Az önálló bírósági végrehajtó a kísérőjegyzékek átvett példányainak megjegyzés rovatában feltünteti a végrehajtási ügyszámot, majd a kísérőjegyzékeket aláírással és bélyegző lenyomattal látja el. Ezután az ügyiratok átvételének igazolása céljából a kísérőjegyzék egyik példányát visszaküldi a kezelőirodának, amely ezt a kísérőjegyzéket a kísérőjegyzéknek a kezelőirodában maradt példányához csatolja.

(2) A kísérőjegyzéken az iratok megküldésének napját a kezelőiroda, az iratok átvételének napját az önálló bírósági végrehajtó köteles feltüntetni.

(3) A Kar Hivatali szerve a végrehajtási ügy kiosztását követően elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja a kezelőirodát a kijelölt eljáró önálló bírósági végrehajtóról.

13/A. § * 

14. § (1) *  Ha a végrehajtás foganatosítását megkezdő végrehajtó székhelye szerinti fővároson, illetve vármegyén kívül válik szükségessé helyszíni eljárási cselekmény foganatosítása, a Vht. 33. §-a alapján eljáró végrehajtó a végrehajtható okirat másolatát és a szükséges iratokat az illetékes végrehajtónak közvetlenül továbbítja, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a Kar Hivatali szervének küldi meg.

(2) *  A Kar Hivatali szerve az önálló bírósági végrehajtók illetékességére vonatkozó információkat és a végrehajtók között érvényesülő ügyelosztási szabályokat közzéteszi a honlapján.

(3) * 

Egyes végrehajtható okiratok elektronikus úton, automatizált eljárással történő továbbítása az önálló bírósági végrehajtó részére * 

14/A. § *  (1) Az önálló bírósági végrehajtó részére

a) a közjegyző által kibocsátott, a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 16. § (3) bekezdése szerint kézbesítendő fizetési meghagyás,

b) a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtási lap, biztosítási intézkedést elrendelő végzés és a végrehajtási lap visszavonásáról rendelkező végzés,

c) a végrehajtási lap visszavonásáról szóló végzés,

d) a végrehajtást és a biztosítási intézkedést megszüntető végzés és

e) *  a végrehajtást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 139. § (4) bekezdése alapján felfüggesztő és az Fmhtv. 32. § (2) bekezdése alapján megszüntető végzés,

f) *  a központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése,

g) *  az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló rendelet szerinti regisztrációs kérelem vagy bejelentés

a felügyelő szerv által működtetett, a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására, valamint a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazás (a továbbiakban: ügyelosztási program) útján kerül továbbításra.

(2) A felügyelő szerv az önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek (a továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtó) számára folyamatosan elérhetővé teszi az ügyelosztási programot, melyhez hozzáférést a végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint hivatali elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával biztosít.

(3) A felügyelő szerv

a) a végrehajtókat a hivatalba lépésüket követően ellátja az ügyelosztási program használatához szükséges felhasználói névvel és jelszóval,

b) intézkedik annak érdekében, hogy az ügyelosztási rend változása folyamatosan átvezetésre kerüljön az ügyelosztási programban,

c) gondoskodik azon ügyek kiosztásáról, melyeket nem lehet az ügyelosztási program segítségével automatikusan kiosztani és

d) az ügyelosztási program igénybevevői számára a tagjaira és tisztségviselőire, alkalmazottaira kötelezően alkalmazandó felhasználói szabályzatot rendszeresít.

(4) Az ügyelosztási programot úgy kell kialakítani, hogy

a) az ügyek kiosztását az (1) bekezdésben meghatározott iratoknak az illetékes, ügyelosztás alapján eljárásra jogosult végrehajtó postafiókjába történő elhelyezésével biztosítsa;

b) az (1) bekezdésben meghatározott iratok megtekintését és az iratokat tartalmazó file-ok letöltését – a kirendelt helyettes és a c) pont szerinti műveletek elvégzésére felhatalmazott személy kivételével – csak annak a végrehajtónak biztosítsa, akinek a részére az ügy kiosztásra került;

c) a felügyelő szerv erre kijelölt tisztségviselője vagy alkalmazottja számára biztosítsa az a) pont szerinti művelet elvégzését, ha kizárás folytán kijelölt új végrehajtó részére kell az ügyet kiosztani, vagy ha azért szükséges a végrehajtó részére az ügyet a felügyelő szervnek kiosztani, mert az (1) bekezdés szerinti iratban foglalt adatok alapján az ügyelosztási program nem tud eljárásra jogosult végrehajtót rendelni az irathoz;

d) az ügy kiosztásáról szóló rendszerüzeneteket, továbbá a jelszó megváltoztatásáról szóló értesítést elektronikus levélben is megküldje a végrehajtó elektronikus levélcímére;

e) a műveletek végzése során a le- és feltöltendő dokumentum a végrehajtó, és a felügyelő szerv számára titkosításra kerüljön;

f) a végrehajtói állásra kirendelt helyettes számára a helyettesített vagy az álláshelyen korábban működő végrehajtó részére kiosztott ügyek tekintetében is biztosítsa a műveletek elvégzését, továbbá a helyettesnek is küldje meg a végrehajtó részére szóló rendszerüzeneteket és elektronikus leveleket;

g) biztosítsa az ügyelosztási programmal végzett műveletek naplózását a műveletnek, időpontjának és az azt végző felhasználó megjelölésével;

h) biztosítsa az ügyelosztási programban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetőleg sérülésük vagy megsemmisülésük elleni, továbbá a jogosulatlan adatbevitel elleni védelmet.

14/B. § *  (1) A 14/A. § (1) bekezdése szerinti irat a végrehajtó postafiókjába történő elhelyezés időpontjában a végrehajtóhoz érkezettnek tekintendő.

(2) Az irat érkezésének napja az a nap, amelyen az irat a végrehajtó postafiókjába elhelyezésre kerül, ha pedig ez pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, és ezen a napon nem történik meg az irat érkeztetése, a következő munkanap.

A végrehajtási ügyintéző naplója

15. § (1) A bíróság elnöke elrendelheti, hogy a végrehajtási ügyintéző a hozzá érkezett bírósági végrehajtási ügyekről naplót vezessen.

(2) A naplóban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek érkezésének megfelelően folyamatosan növekszik.

(3) A napló a következő adatoknak megfelelő rovatokat tartalmazza:

a) sorszám,

b) az ügy érkezésének napja,

c) a végrehajtható okirat száma,

d) a végrehajtási ügyszám,

e) az intézkedés módja (a végrehajtó, bíró részére történő átadásnak, a felek vagy más személyek meghallgatásának napja),

f) soron kívüli ügyintézés,

g) a befejezés módja, napja,

h) megjegyzés.

16. § (1) A naplóban az egyes ügyek bejegyzésekor az egyes ügyszámok között nem maradhat ki üres sor.

(2) A naplóban a téves bejegyzést áthúzással úgy kell törölni, hogy az az áthúzás után olvasható maradjon. A helyes adatot a törölt bejegyzés fölé kell írni.

(3) Ha ugyanazon a napon több irat érkezett, az érkezés időpontját csak az első ügynél, illetőleg minden megkezdett oldal első ügyénél kell feltüntetni.

(4) Az utóirat érkezésének hónapját és napját – ha korábbi évben indult ügyhöz érkezett utóirat, az érkezés évét is –, továbbá az utóirat tárgyát röviden kell feltüntetni. Az iratok hollétét röviden kell jelölni.

(5) Ha a napló valamelyik rovata megtelt, a rovathoz mellékelt (ragasztott) lapon kell folytatni a bejegyzést úgy, hogy a megtelt rovat olvasható maradjon.

(6) A korábbi évekből folyamatban maradt ügyeket a napló lezárása után nem kell átvezetni. Mind a folyamatban levő, mind a befejezett ügyet az eredeti naplóban kell kezelni, és az intézkedéseket valamennyi ügyben az eredeti naplóba kell bejegyezni.

Végrehajtási ügy

17. § (1) Végrehajtási ügy az a végrehajtható okirattal – a Vht. 4. §-ában foglalt esetekben a közigazgatási szerv végrehajtási iratainak megküldésével – a végrehajtóhoz érkezett ügy, amelyben a végrehajtás foganatosítása a Vht. szerint hatáskörébe tartozik.

(2) *  E rendelet alkalmazásában végrehajtási ügy a 20. § (2) bekezdésének b)–h) pontjában meghatározott ügy is.

A végrehajtási ügy nyilvántartása

18. § (1) A végrehajtó a hozzá érkezett végrehajtási ügyet köteles érkezési sorrendben a végrehajtási ügyek számítógépes nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) bejegyezni.

(2) A végrehajtási ügy a nyilvántartásban mindaddig szerepel, amíg a végrehajtási ügy iratai nem selejtezhetők.

(3) A végrehajtási ügyben érkezett utóiratot a végrehajtási ügy száma alatt kell kezelni.

19. § (1) A nyilvántartásban a végrehajtási ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek érkezésének megfelelően folyamatosan növekszik.

(2) *  A végrehajtási ügy száma (a továbbiakban: végrehajtói ügyszám) a következő: a végrehajtó egyedi azonosításra alkalmas azonosító száma, az önálló bírósági végrehajtói minőség feltüntetése – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a „V” jelzéssel, az ügy érkezés szerinti száma törve az érkezés évszámával és az egyes intézkedések, utóiratok sorszámával (pl. 209.V.942/2002/31.).

(3) *  Az önálló bírósági végrehajtói minőséget a végrehajtói ügyszámban – a (2) bekezdésben foglalttól eltérően – közigazgatási végrehajtási ügyben [20. § (2) bekezdés c) pont] AV jelzéssel, zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló ügyben [20. § (2) bekezdés d) pont] ZV jelzéssel, végrehajtói kézbesítési ügyben [20. § (2) bekezdés e) pont] KV jelzéssel, kézbesítési regisztrációs ügyben [20. § (2) bekezdés h) pont] RV jelzéssel, végrehajtói megkereséssel indult ügyben [20. § (2) bekezdés b) pont] MKV jelzéssel, bekapcsolódással indult ügyben [20. § (2) bekezdés i) pont] pedig BV jelzéssel kell feltüntetni. Az eltérő jelzésű ügytípusok esetében az ügy érkezés szerinti sorszámozása a végrehajtói ügyszámban ügytípusonként külön-külön, 1-gyel kezdődő arab számozással történik.

(4) *  Az önálló bírósági végrehajtó azonosító száma a jelvényének sorszáma.

20. § (1) A nyilvántartás megfelelő rovataiban a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a végrehajtási ügy érkezésének napja,

b) a végrehajtási ügyszám,

c) *  a végrehajtható okirat száma, a végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma, a végrehajtható okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye, a zár alá vételt elrendelő ügyészség vagy nyomozó hatóság elnevezése,

d) a végrehajtást kérő hivatkozási száma,

e) a felek neve, azonosító adatai,

f) egyetemleges adóstársak neve, azonosító adatai,

g) a felek jogi képviselőjének neve, címe,

h) a végrehajtás tárgya (a követelés jogcíme, összege, meghatározott cselekmény),

i) *  a végrehajtási ügy költségkedvezménye,

j) soron kívüli ügyintézés,

k) másik végrehajtó megkeresésének időpontja, a megkeresett végrehajtó neve, szolgálati helye,

l) a végrehajtási ügy újraindulásának időpontja,

m) az utóirat érkezésének napja, utóirat jellege,

n) a befejezés módja, napja,

o) *  az iratok hollétére vonatkozó adatok (iratok bíróságnak történő megküldése, csatolás stb.)

p) a végrehajtási ügy típusa,

q) *  a végrehajtási ügyben tett végrehajtói intézkedés megnevezése, címzettje és az intézkedés megtételének napja,

r) *  irattári tételszám,

s) *  őrzési idő,

t) *  megjegyzés.

(2) *  A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell feltüntetni a nyilvántartásban:

a) bírósági végrehajtási ügy,

b) végrehajtói megkeresés (Vht. 33. §),

c) közigazgatási végrehajtási ügy,

d) zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése,

e) végrehajtói kézbesítési ügy,

f) végrehajtási kérelem elkészítése,

g) tartásra kötelezett adatainak beszerzése,

h) kézbesítési regisztrációs ügy,

i) bekapcsolódással indult ügy.

(3) *  Az adós, kötelezett felek neveként, azonosító adataiként [(1) bekezdés e) pont], ha rendelkezésre állnak a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a 3. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában,

b) a 4. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában,

c) az 5. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában vagy

d) a 6. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában

meghatározott adatok.

(4) *  A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az iratok teljes vagy részleges eltűnését, megsemmisülését, illetve az egyéb szükséges adatokat. Ha a végrehajtható okirat az ügyészség vagy nyomozó hatóság zár alá vételt elrendelő határozata, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni ezen iratok bírósági végrehajtási lajstromszámát is, ha az rendelkezésre áll.

21. § A nyilvántartásnak a 20. § (1) bekezdésének a)e), g)–j) és p) pontjaiban meghatározott adatok szerinti keresés lehetőségét biztosítania kell.

21/A. § *  A végrehajtói kézbesítési ügy nyilvántartására a 18–21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdésének a), b), g), j) és l)–t) pontjaiban foglaltakon kívül a következő adatokat kell feltüntetni:

a) *  a kézbesítendő határozat száma és a határozatot hozó bíróság (közjegyző, ingatlanügyi hatóság) elnevezése, neve, a felszámolói értesítés iktatószáma, az értesítést kiadó felszámoló neve,

b) a kérelmező és a címzett neve és azonosító adatai,

c) a végrehajtói kézbesítés megkísérlésének helye és időpontja,

d) *  annak ténye, hogy a fizetési meghagyás az Fmhtv. 16. § (3) bekezdése szerint kerül kézbesítésre.

21/B. § *  A tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti ügy nyilvántartására a 18–21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdésének a), b), g), j) és l)–t) pontjaiban foglaltakon kívül fel kell tüntetni a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresést kiadó központi hatóság megnevezését, a megkeresés számát, a tartásra kötelezett személy nevét, személyazonosító adatait, és a nyilvántartásnak biztosítani kell az ezen adatok szerinti keresés lehetőségét.

21/C. § *  A kézbesítési regisztrációs ügy nyilvántartására a 18–21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdés a), b), d), g) és m)–t) pontjaiban foglaltakon kívül a kérelmező vagy bejelentő nevét és azonosító adatait kell feltüntetni.

22. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó a megkeresés útján (Vht. 33. §) hozzá érkezett végrehajtási ügyekről a 20. § szerinti tartalommal vezet nyilvántartást.

(2) A megkeresés útján érkezett végrehajtási ügyben a megkeresett végrehajtónak az intézkedésein az intézkedés sorszáma után kötőjellel jeleznie kell a megkeresés számát (pl. 48.V.2621/2001/6–101.V/1162/2001/2.).

22/A. § *  Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzési (módosítási, törlési) ügy nyilvántartását a Kar Hivatali szerve végzi külön jogszabály rendelkezései szerint.

22/B. § *  (1) Az önálló bírósági végrehajtó az általa intézett bírósági végrehajtási ügyeknek és az 1. § (2) bekezdés szerinti ügyeknek a Vht. 253/E. § (1) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartásban rögzített adatait a külön jogszabály szerinti központi ügynyilvántartó rendszer útján – az erre a célra a felügyelő szerv által meghatározott üzenetformátum alkalmazásával – elektronikus úton továbbítja a felügyelő szervnek a központi ügynyilvántartásba (Vht. 253/E. §) történő rögzítés érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adattovábbítást munkanaponként egy alkalommal kell elvégezni az előző adattovábbítást követően a nyilvántartásban rögzített új és megváltozott adatok tekintetében.

(3) A végrehajtó által használt, nyilvántartás vezetésére szolgáló informatikai alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie

a) a 20. §-ban, valamint a 21/A.–22. §-okban meghatározott adatok nyilvántartásban történő rögzítésére,

b) a nyilvántartásban rögzített adatok sérülése, megváltozása, megsemmisülése elleni védelem biztosítására,

c) a központi ügynyilvántartásba történő adattovábbításra szolgáló küldemény automatizált összeállítására,

d) a nyilvántartás vezetése során végzett műveleteknek a naplózására a rögzített és törölt adatoknak, a művelet elvégzése időpontjának, valamint a műveletet elvégző személy beazonosítására szolgáló adat feltüntetésével.

22/C. § *  (1) Az önálló bírósági végrehajtó az általa intézett bírósági végrehajtási ügyekben és az 1. § (2) bekezdése szerinti ügyekben az eljárása során keletkezett iratokat, utóiratokat, tértivevényeket az ügyiratokba történő beszerelés és az ügyiratokban történő nyilvántartás mellett digitalizálja és archiválja a Kar Hivatali szerve által rendszeresített elektronikus ügyviteli rendszerben.

(2) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti iratokat a beérkezésüket követő 15 napon belül digitalizálja, majd a végrehajtási ügy befejezését követő 15 napon belül archiválja azokat.

Az ügyintézés sorrendje

23. § (1) A végrehajtó az egyes végrehajtási cselekményeket az ügyek érkezésének sorrendjében köteles teljesíteni.

(2) Soron kívül kell teljesíteni minden végrehajtási cselekményt, ha

a) *  tartásdíjat vagy munkabért kell behajtani, vagy a Vht. XIV. Fejezete alapján a tartásra kötelezett adatainak beszerzése érdekében a központi hatóság megkeresését kell végrehajtani,

b) biztosítási intézkedést kell végrehajtani,

c) a felügyelő szerv az ügy soron kívüli elintézését rendelte el.

(3) *  Ha az adós valamely vagyontárgyára foganatosított kényszercselekményt meg kell szüntetni, a végrehajtó az ennek érdekében szükséges intézkedést soron kívül teljesíti.

Az iratok csatolása

24. § (1) *  Ha egy végrehajtó előtt több, folyamatban lévő végrehajtási ügyben az adós személye azonos, vagy az ügyek egymáshoz csatolása egyéb okból szükséges (pl. az ügyekben ugyanazt a vagyontárgyat értékesítik), ezeknek az ügyeknek az iratait egymáshoz kell csatolni.

(2) *  A végrehajtási kérelem elkészítésének és a tartásra kötelezett adatai beszerzésének iratait a végrehajtási ügy [20. § (2) bek. a) pont] irataihoz kell csatolni.

(3) Az iratok csatolása esetén az összes iratot a legkorábban érkezett végrehajtási ügy száma alatt kell kezelni.

(4) Az iratok csatolása esetén a csatolt ügyekre vonatkozóan a nyilvántartás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy az iratokat mikor, melyik ügy irataihoz csatolták. A csatolással érintett ügyek iratborítékán a csatolást fel kell tüntetni.

25. § * 

26. § (1) *  Ha olyan végrehajtási ügyek iratait kellene egymáshoz csatolni, amelyekben több végrehajtó jár el, az a végrehajtó, aki az érintett ügyekben elsőként intézkedik az adós vagyontárgyának árverésen történő értékesítése iránt, a végrehajtható okirat másolatát – a szükséges egyéb iratokkal együtt – bekéri a többi végrehajtótól és az alapján készíti el a felosztási tervet.

(2) *  Az értékesítést végző végrehajtó az értékesítés során tett intézkedéseiről (becsértékközlés, árverés kitűzése, árverési jegyzőkönyv, felosztási terv stb.) az azokat tartalmazó iratok megküldésével tájékoztatja a többi végrehajtót.

27. § *  Ha a csatolás feltételei megszűnnek (felek személye megváltozik, a végrehajtási ügy befejezése, felfüggesztése, közös vagyontárgy értékesítése stb.), a csatolást meg kell szüntetni, és a csatolással érintett bármelyik ügyben foganatosított intézkedésekre való hivatkozást, utalást – feljegyzés formájában – a többi ügy iratai között is el kell helyezni.

Írásbeli intézkedés

28. § (1) A végrehajtó írásbeli intézkedésének a következőket kell tartalmaznia:

a) a végrehajtó nevét, az irodája címét és telefonszámát,

b) a végrehajtási ügyszámot,

c) az írásbeli intézkedés tartalmát,

d) az intézkedés keltét,

e) a végrehajtó aláírását,

f) a kiadmányokon a végrehajtó bélyegzőjének lenyomatát.

(2) *  A végrehajtó írásbeli intézkedésében – az intézkedés jellegétől függően, szükség esetén – a következő adatokat is fel kell tüntetni:

a) *  a végrehajtható okiratot kiállító bíróság, közjegyző (a továbbiakban együtt: bíróság), központi hatóság vagy zár alá vételt elrendelő ügyészség, illetve nyomozó hatóság elnevezését, valamint a végrehajtható okirat számát,

b) a felek nevét és a hivatkozási számukat,

c) az ügy tárgyát és a behajtandó követelés jogcímét, összegét,

d) a címzett hatóság, egyéb szervezet ügyszámát (hivatkozási számát).

(2a) *  A végrehajtónak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 75/O. §-án alapuló követelés lefoglalására irányuló írásbeli intézkedésének az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell

a) természetes személy felek esetén a végrehajtó rendelkezésére álló személyes adatokat, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet fél esetén az azonosítására szolgáló, a végrehajtó rendelkezésére álló adatokat,

b) a behajtandó követelésnek a Bv. tv. 75/P. § (1) bekezdése szerinti jogcímét,

c) a fennálló követelés összegét,

d) a végrehajtó letéti számlaszámát,

e) az Igazságügyi Minisztériumnak a Kar Hivatali szervének küldött megkeresésben szereplő ügyszámát és

f) a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj iránti követelésre vonatkozó követelésfoglalás esetén a végrehajtandó határozat ügyszámát.

(3) A végrehajtó intézkedésén (a továbbiakban: intézkedés) – ha ez nem lehetséges, külön íven – fel kell tüntetni annak elintézését rövid feljegyzéssel vagy irodai utasítással, valamint az elintézés határidejével és időpontjával.

28/A. § *  (1) Ha a végrehajtó írásbeli intézkedésként papír alap helyett elektronikus úton bocsát ki megkeresést vagy tesz intézkedést, az ilyen megkeresést vagy intézkedést tartalmazó elektronikus iratra (a továbbiakban: elektronikus intézkedés) az írásbeli intézkedésre vonatkozó rendelkezések az e §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

(2) Az elektronikus intézkedés a 28. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a végrehajtó aláírását és bélyegzőjének lenyomatát az elektronikus intézkedés hivatali elektronikus aláírással való ellátása helyettesíti.

(3) A végrehajtó az elektronikus intézkedés megtörténtét feltünteti a végrehajtási ügy nyilvántartásában.

(4) A végrehajtó az elektronikus intézkedéseket elektronikus adathordozón tárolja, arról az elektronikus intézkedések csak az érintett végrehajtási ügy irataira vonatkozó őrzési idő (46/C. §) leteltét követően törölhetők. Az elektronikus intézkedéseket tartalmazó elektronikus dokumentumok őrzésére a végrehajtási ügyek irataira vonatkozó irattári szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(5) *  A végrehajtó a Vht. 47/A. §-ában szabályozott elektronikus úton történő adatigénylése során a Vht. 47/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt nyilvántartásokban szereplő adatok beszerzése érdekében a Belügyminisztérium által működtetett, a Kormányzati Portálon elérhető, a végrehajtók adatigénylését támogató informatikai keretrendszer (a továbbiakban: JÜB rendszer) alkalmazásával kitöltött elektronikus adatlap megküldésével keresi meg a Belügyminisztériumot. A végrehajtó az adós lakóhelyére és tartózkodási helyére, valamint végrehajtás alá vonható gépjárművére vonatkozó adatok beszerzése céljából is igénybe veheti a JÜB rendszert.

(6) A végrehajtó (5) bekezdésben szabályozott adatigénylése a következőket tartalmazza:

a) a végrehajtási ügyszámot, törve az intézkedés sorszámával,

b) az adatigénylés teljesítéséhez szükséges, az ellenőrzött személyre vonatkozó személyazonosító adatokat, az általa bemutatott okmány azonosítására szolgáló adatokat, illetve a lakóhely- és a tartózkodási hely-kutatással, valamint a gépjárműkutatással érintett adósra vonatkozó adatokat,

c) a végrehajtó hivatali elektronikus aláírását.

28/B. § *  (1) A végrehajtó az árverezők nyilvántartásába történő bejegyzés (módosítás, törlés) iránti kérelemről és a bejegyzésről külön írásbeli intézkedést nem készít; az árverezőnek a bejegyzéshez rendelkezésre bocsátott adatait a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlapon feltünteti, majd a nyilvántartásban szereplő adatokról szóló adatlapot két példányban kinyomtatva látja el aláírásával és bélyegzőlenyomatával, s az adatlapot az árverező is aláírja.

(2) *  A bejegyzésre akkor kerül sor, ha az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzat két kinyomtatott példányát az árverező az aláírás időpontjának feltüntetésével aláírta és egy példányát a végrehajtónak átadta.

(3) *  Az adatlap egy példányát a végrehajtó átadja az árverező részére, másik példányát pedig – az adatlaphoz tartozó mellékletekkel és a többi megküldendő adatlappal együtt, legalább 30 naponként – továbbítja a Kar Hivatali szerve részére az iratok tárolása érdekében.

28/C. § *  (1) *  A végrehajtó az általa készített iratról másolatot adhat ki. A 14/A. § (1) bekezdése szerinti elektronikus iratról a végrehajtó – az irat érkeztetése, továbbá a másolat kézbesítése céljából, költségtérítés felszámítása nélkül – hiteles másolatot készít. A hiteles másolat kiadmányozására a végrehajtó és a végrehajtó-helyettes jogosult.

(2) A hiteles másolatot a kiadmányozásra jogosult a „másolat hiteléül” záradékkal, aláírásával látja el és a végrehajtó bélyegzőjének lenyomatával hitelesíti.

(3) A hiteles másolat kiadását az eredeti okiraton fel kell tüntetni.

29. § A végrehajtóhoz érkezett iraton az érkezés napján fel kell tüntetni az érkezés évét, napját, hónapját, a végrehajtási ügy számát, az irat sorszámát, továbbá az irat példányainak és mellékleteinek számát.

Biztonsági papír alkalmazása * 

29/A. § *  (1) Az eredményes ingatlanárverésről, ingatlan nyilvános pályázati értékesítéséről, árverésen kívüli eladásáról, illetve az ingatlannak a végrehajtást kérő általi átvételéről szóló jegyzőkönyvet az önálló bírósági végrehajtó a felügyelő szerv által rendszeresített biztonsági papírra (a továbbiakban: biztonsági papír) készíti el és azt mind körbélyegzőjének, mind pedig szárazbélyegzőjének a lenyomatával is ellátja.

(2) A biztonsági papír sorszámmal ellátott, erre a célra szolgáló törzskönyvben perforálással elhelyezett, védelmi elemekkel ellátott papírlap. Az azonos sorszámú biztonsági papírból a törzskönyvben négy darab található.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a törzskönyv soron következő sorszámú biztonsági papírján, 4 példányban kell elkészíteni, melyekből két példányt – a Vht. rendelkezései szerint – az ingatlanügyi hatóságnak, egy példányt az ingatlan vevőjének kell megküldeni, a fennmaradó egy példányt pedig a végrehajtási ügy iratai között kell elhelyezni.

(4) A biztonsági papír törzskönyvben maradó fejlécén a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg fel kell tüntetni

a) az önálló bírósági végrehajtó nevét és a végrehajtási ügy számát,

b) az ingatlan helyrajzi számát, becsértékét és vételárát (azt, hogy az átvétel milyen értéken történt),

c) a kitöltés időpontját, valamint az önálló bírósági végrehajtó aláírását és bélyegzőjének lenyomatát.

(5) A rontott jegyzőkönyvet áthúzással, a „rontott példány” szöveg feltüntetésével és aláírással kell érvényteleníteni a biztonsági papír mind a négy példányán, majd a rontott példányokat tűzőgéppel visszatűzni a törzskönyv azonos sorszámú fejlécéhez.

(6) Ha a rontott jegyzőkönyv megsemmisül, a megsemmisülésről készült jegyzőkönyvet kell visszatűzni a törzskönyv fejlécéhez.

(7) *  Ha a törzskönyvben található valamennyi biztonsági papír felhasználásra került, az önálló bírósági végrehajtó szolgálata megszűnt, vagy a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg, a törzskönyvet a felügyelő szervnek vissza kell szolgáltatni.

(8) Az önálló bírósági végrehajtók részére átadott biztonsági papírokról (törzskönyvekről) a felügyelő szerv nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az átvett biztonsági papírok (törzskönyvek) számát, az átvevő személy nevét, címét és aláírását, továbbá az átvétel időpontját és az önálló bírósági végrehajtó jelvényének számát. Hasonló adatokkal kell nyilvántartani a felhasznált törzskönyvek visszaadását is, továbbá külön nyilvántartást kell vezetni a rontott és a fel nem használt biztonsági papírokról is.

(9) A biztonsági papír törzskönyvét az önálló bírósági végrehajtó köteles magánál tartani, használaton kívüli időben pedig biztonságos helyen elzárva tartani.

(10) *  Az önálló bírósági végrehajtót helyettesítő állandó helyettes a saját végrehajtói tevékenységéhez rendszeresített, az állására kirendelt helyettes pedig helyettesi tevékenységéhez külön rendszeresített biztonsági papírt és szárazbélyegzőt használja az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek elkészítéséhez. A helyettes – ha az szolgálatba lépéséig nem történt meg – haladéktalanul gondoskodik a helyettesített önálló bírósági végrehajtó által használt biztonsági papír törzskönyv felügyelő szerv részére történő visszaszolgáltatásáról.

Az elektronikus kézbesítéssel kapcsolatos ügyviteli intézkedések * 

29/B. § *  (1) A végrehajtó köteles biztosítani a kézbesítési rendszer használatának technikai feltételeit, és a kézbesítési rendszer üzemszerű működése alatt rendszeresen, olyan időközönként köteles elvégezni a küldemények továbbítása és fogadása érdekében szükséges műveleteket, amely biztosítja a végrehajtási cselekmények határidőben történő elvégzését.

(2) A végrehajtó – a címzettnek a végrehajtható okiraton szereplő személyes adatai vagy az azon feltüntetett, az elektronikus kézbesítési rendszerbeli azonosításra szolgáló egyedi azonosítója alapján – az erre szolgáló informatikai alkalmazás útján, a kézbesítési rendszerben regisztrált felek nyilvántartásába történő betekintéssel köteles ellenőrizni, hogy a címzett a kézbesítési rendszerben regisztrált fél.

Az iratok bemutatása a bíróságnak

30. § (1) Ha a végrehajtási ügy iratait a bírósághoz be kell mutatni, a végrehajtó ennek tényét a nyilvántartásban feltünteti. A végrehajtó az iratok bemutatása során a (2) bekezdés szerint jár el, a bemutatott irathoz tájékoztatást csatol.

(2) *  Ha az iratokat a bíróság részére meg kell küldeni, a végrehajtó másolatot készít a végrehajtható okiratról és a végrehajtási ügy egyéb, a bíróság által kért iratairól, valamint a releváns iratokról és a másolatokat küldi meg a bíróságnak. Eredeti irat megküldésére csak befejezett ügyben kerülhet sor, illetve kivételesen akkor, ha kifejezetten az irat vizsgálata céljából azt a bíróság eredetben kéri bemutatni.

(3) *  A végrehajtó az iratokat elektronikus biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül küldi meg a bíróságnak. Az iratokat iratjegyzékkel kell megküldeni. Az iratjegyzék a végrehajtói iratok iratsorszámozásával egyezően tartalmazza a végrehajtói iratok megnevezését.

(4) E § szerint kell eljárni, ha a bíróság a végrehajtás során befolyt összegek kezelésére vonatkozó beadványt (kifogást) intéz, és ennek érdekében a pénzkezelésre vonatkozó iratok másolatát kéri a végrehajtótól bemutatni.

(5) E § szerint kell eljárni akkor is, ha a végrehajtási ügy iratait a jogutódlás megállapítása végett kell a bírósághoz beterjeszteni. A végrehajtó a bíróság döntéséig – a Vht.-ban foglalt kivételekkel – az eljárást folytatja, a feleknek kézbesítendő iratokat a jogutódként megjelölt személynek is kézbesíti, a befolyt összeget pedig a letéti számlán kezeli.

(6) *  Ha a zálogjogosult a végrehajtásba történő bekapcsolódása iránti kérelméhez nem csatolta a zálogtárgy lefoglalásáról szóló okiratot, a végrehajtó a kérelmet az ingóság lefoglalásáról szóló jegyzőkönyv, illetve az ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog bejegyzéséről szóló ingatlan-nyilvántartási határozat másolatával együtt továbbítja a bíróságnak.

Az iratok megküldése

31. § *  (1) *  Ha az eljárásra kizárás miatt más végrehajtót jelöltek ki, a végrehajtó köteles a végrehajtási ügy iratait haladéktalanul megküldeni az eljárásra jogosult végrehajtóhoz, és köteles erről egyidejűleg a Kar Hivatali szervét, a végrehajtást elrendelőt és a végrehajtást kérőt értesíteni.

(2) *  A Kar Hivatali szervének vezetője a végrehajtó kijelöléséről szóló döntést tartalmazó iratot megküldi a kizárt és a kijelölt végrehajtó részére.

Hiánypótlás

32. § *  Ha a végrehajtó úgy látja, hogy a végrehajtható okirat alakilag hiányos, a végrehajtható okirat kijavítására, kiegészítésére irányuló jelentését írásban közli a végrehajtható okiratot kiállítóval, egyben – kísérőjegyzékkel – megküldi a részére a végrehajtható okiratot.

32/A. § *  A 32. § szerinti jelentéshez a 14/A. § (1) bekezdésében megjelölt iratot nem kell csatolni.

A végrehajtási ügy befejezése

33. § Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha

a) a végrehajtást kérő a teljesítést bejelentette, vagy a tartozást elengedte,

b) az adós a végrehajtható okiratban foglaltaknak eleget tett, és ezt a végrehajtó megállapította,

c) a bíróság a végrehajtást megszüntette,

d) a végrehajtható okiratot visszavonták, törölték vagy hatályon kívül helyezték (megváltoztatták),

e) *  a bűnügyi zárlatot megszüntették vagy a zár alá vételt feloldották,

f) *  a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséből [Vht. 204/B–H. §] befolyt összeget a végrehajtó felosztotta,

g) *  a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére sor került,

h) a végrehajtó a végrehajtási kérelmet a bíróságnak megküldte,

i) *  a zálogjogosult bekapcsolódásának alapjául szolgáló végrehajtási ügy megszűnt és a zálogjogosultnak a bekapcsolódással kapcsolatos költségei az annak alapján indult végrehajtási ügyben megtérültek,

j) *  a végrehajtói kézbesítés eredményes volt,

k) *  ha a végrehajtói kézbesítést a végrehajtó megszüntette,

l) *  a végrehajtó a felet regisztrálta a kézbesítési rendszerben, vagy azt megtagadta,

m) * 

n) *  a megkeresett végrehajtó a helyszíni eljárást foganatosította,

o) *  a bekapcsolódással indult ügyben a zálogtárgy értékesítésre került.

34. § Befejezett a végrehajtási ügy akkor is (ügyviteli befejezés), ha

a) *  a végrehajtást valamennyi végrehajtási cselekményre kiterjedő hatállyal felfüggesztették,

b) a végrehajtás szünetel,

c) a végrehajtó a végrehajtási ügy iratait másik végrehajtónak küldte meg [31. §, Vht. 225. § (3) bek.],

d) * 

e) a letiltás előjegyzését a munkáltató (a járandóságot folyósító szerv) igazolta, vagy a lefoglalt követelést, illetőleg a később keletkező követelésről szóló szerződést a harmadik személy elismerte, és más intézkedésre nincs lehetőség, vagy nincs szükség,

f) biztosítási intézkedés végrehajtása esetén a végrehajtó a szükséges intézkedést megtette,

g) a meghatározott cselekmény végrehajtása során a végrehajtást kérő a Vht. 172. §-ának (3) bekezdése szerinti közlési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,

h) *  a végrehajtói kézbesítés szünetel, vagy eredménytelen,

i) *  a különleges intézkedés iránti kérelemben közölt adatok nem elegendőek a tartásra kötelezett adatainak a nyilvántartásokból való lekérdezésére,

j) *  a kézbesítési regisztrációs ügyben kiadott hiánypótlási felhívást nem teljesítették.

35. § (1) *  Az önálló bírósági végrehajtó a befejezett végrehajtási ügyek iratait – elkülönítve a folyamatban lévő ügyektől – a 6. §-ban foglaltaknak megfelelően saját irattárában kezeli.

(2) Az irattárként használt helyiségnek alkalmasnak kell lenni a végrehajtási iratok őrzésére, és annak biztosítására, hogy az iratokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, az iratok ne sérüljenek vagy semmisüljenek meg.

(3) * 

36. § *  Ha a végrehajtó szolgálata megszűnik, a végrehajtó a végrehajtási ügyek iratait és a nyilvántartásokat a szolgálatba lépő új végrehajtónak (helyettesnek) adja át. Ha a végrehajtói álláshely megszűnik, az iratokat, nyilvántartásokat a felügyelő szervnek kell átadni, amely azokat a 35. §-ban foglaltak betartásával kezeli.

A befejezett ügyek kezelése * 

36/A. § *  A végrehajtási ügy befejezését követően a végrehajtó megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek nélkül az iratok nem helyezhetők irattárba (pl. kézbesítések szabályszerűségének ellenőrzése, pénzügyi bizonylatok kiállítása, díjfizetéssel kapcsolatos intézkedések stb.).

Iratboríték

37. § (1) A végrehajtási ügy iratait az erre a célra készült iratborítékban kell kezelni.

(2) Az iratokat sorszám szerinti rendben kell tartani.

Eljárás az iratok elvesztése esetén

38. § A végrehajtási ügy iratainak megsemmisüléséről és elvesztéséről jelentést kell készíteni a felügyelő szervnek és intézkedni kell az iratok pótlása iránt.

Nyomtatványok használata

39. § Ha a végrehajtási eljárás céljára a felügyelő szerv nyomtatványt rendszeresít, a végrehajtó és a végrehajtási ügyintéző az eljárása során az ilyen nyomtatványt köteles használni.

Felvilágosítás adás végrehajtási ügyről

40. § (1) *  A végrehajtási ügyről a feleknek, képviselőiknek és annak lehet felvilágosítást adni, aki a jogi érdekét az ügyben igazolta. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére adható felvilágosítás.

(2) A felvilágosítást kérő személy köteles igazolni személyazonosságát és képviseleti jogosultságát.

(3) A felvilágosításra jogosult személy – a költségek megtérítése fejében és az átvétel igazolása mellett – az iratokból másolatot kérhet.

(4) *  Felvilágosításra nem jogosult személynek, illetve a személyazonosság, képviseleti jogosultság igazolására, ellenőrzésére nem alkalmas úton – így különösen telefonon – egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás nem adható, azonban a felvilágosítást kérőt a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztatással – kérelmére – el kell látni.

40/A. § *  (1) Az önálló bírósági végrehajtó – ha a korábbi tájékoztatása óta vagy az utolsó intézkedésének végrehajtást kérővel történő közlésétől legalább 45 nap eltelt – kérelemre 3 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást ad a végrehajtást kérőnek a végrehajtási ügy állásáról; a tájékoztatás tartalmazza a végrehajtási ügy azonosítására szolgáló adatokat, a megtett végrehajtói intézkedések megnevezését és megtételük időpontját, továbbá azt, hogy az intézkedés eredményre vezetett-e.

(2) A végrehajtó által használt, nyilvántartás vezetésére szolgáló informatikai alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást tartalmazó iratnak a nyilvántartás adataiból történő automatizált előállítására.

40/B. § *  A Kar Hivatali szerve munkanapokon 8-tól 16 óráig elérhető telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amelyen keresztül a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános felvilágosítást és tájékoztatást ad. A Kar Hivatali szerve emellett honlapján a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztató anyagokat, a végrehajtási eljárás során az ügyfelek, érdekeltek által hasznosítható iratmintákat tesz közzé, amelyeket az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítani, aktualizálni köteles.

A végrehajtó ellenőrzése * 

41. § *  A végrehajtó köteles biztosítani, hogy a felügyelő szerv megbizonyosodhasson a végrehajtó bélyegzőjének, szárazbélyegzőjének és elektronikus aláírás-létrehozó eszközének biztonságos őrzéséről, azok jogszerű használatáról, továbbá jogszerű használatának védelméről.

Iroda

42. § (1) A végrehajtó a hivatalos tevékenységét – a helyszíni eljárási cselekmények kivételével – az irodájában végzi, a végrehajtási ügyek iratait és e rendeletben szabályozott nyilvántartásokat a titoktartási kötelezettség megtartásával az irodájában köteles tartani. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést a felügyelő szerv adja meg.

(2) * 

(3) Az irodát úgy kell kialakítani, hogy a felek fogadására is alkalmas legyen.

(4) *  Az önálló bírósági végrehajtó a székhelyén külön irodát tarthat fenn a végrehajtói kézbesítési ügyek intézésére (a továbbiakban: kézbesítési iroda). A kézbesítési irodára az irodára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; a kézbesítési iroda – függetlenül az iroda fenntartásának módjától – másik önálló bírósági végrehajtóval közösen is működtethető.

Félfogadás

43. § (1) *  Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább három munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani oly módon, hogy a félfogadás ideje a munkanapokon legalább 8–12 óra közötti időszakra essen, és az egyik ügyfélfogadási napon kizárólag a jogi képviselettel hivatásszerűen foglalkozók számára álljon rendelkezésre legalább két óra időtartamban. A végrehajtó az ügyfélfogadás idején személyesen – vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján – köteles irodájában a felek, jogi képviselők és más érdekeltek rendelkezésére állni. A végrehajtó munkanapokon 8–12 óra között biztosítani köteles, hogy egy vagy több alkalmazottja a végrehajtói iroda megadott telefonszámán elérhető legyen. Továbbá biztosítani köteles, hogy ebben az időtartamban az érdekelteknek általános tájékoztatást adjanak a végrehajtói iroda telefonszámán elérhető alkalmazottak a végrehajtási eljárásról, valamint a végrehajtó elérhetőségéről és ügyfélfogadási rendjéről.

(2) *  Az önálló bírósági végrehajtó a félfogadásának rendjét és idejét a felügyelő szerv egyetértésével állapítja meg.

(2a) *  Az önálló bírósági végrehajtó elérhetőségeinek, ügyfélfogadási idejének változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Kar Hivatali szervének. Az önálló bírósági végrehajtó megváltozott ügyfélfogadási rendje, illetve ideje szerint csak akkor folytathatja a félfogadást, ha az a Kar Hivatali szervének honlapján már átvezetésre került.

(3) * 

(4) *  A félfogadásról szóló tájékoztatást a járásbíróságon, törvényszéken, közigazgatási és munkaügyi bíróságon ki kell függeszteni, önálló bírósági végrehajtó esetében a telefonon történő tájékoztatásnyújtás idejére vonatkozó információkkal együtt a Kar Hivatali szervének honlapján közzé kell tenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a végrehajtó nevét, elérhetőségeit (telefon, e-mail cím), az ügyfélfogadás helyét és idejét. A Kar Hivatali szerve az önálló bírósági végrehajtó (2a) bekezdés szerinti bejelentését követő 5 munkanapon belül köteles a tájékoztatást megfelelően módosítani.

Adatok feltüntetése

44. § *  A végrehajtó a hivatalos eljárása során keletkezett iratokon – a 28/A. § (5) bekezdésében meghatározott elektronikus úton történő adatigénylés kivételével – és az azokat tartalmazó levélborítékon köteles feltüntetni a saját nevét, a végrehajtói iroda elnevezését, irodájának címét és telefonszámát.

Statisztikai adatszolgáltatás

45. § A végrehajtó a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a felügyelő szerv útján és az általa meghatározott módon és rend szerint köteles teljesíteni.

Számítógépes ügyvitel és pénzkezelés

46. § (1) E rendeletben felsorolt szervek és személyek az ügyviteli és pénzkezelési tevékenységüket – az 58. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel – számítógépes ügyvitel alkalmazásával végzik.

(2) A számítógépes ügyvitel és pénzkezelés során gondoskodni kell a titokvédelem és adatvédelem követelményeinek megtartásáról.

(3) A számítógépen tárolt adatokat naponta 2 példányban számítástechnikai adathordozóra kell menteni, és a 2 példányt egymástól elkülönítve, az adatok eredeti tárolási helyétől eltérő helyeken kell tárolni.

(4) *  A végrehajtó köteles biztosítani az elektronikus árverési rendszer és az ügyelosztási program használatának technikai feltételeit: rendelkeznie kell az informatikai alkalmazás felhasználói használatához szükséges számítógéppel, internet-hozzáféréssel és elektronikus levelek fogadására szolgáló elektronikus levélcímmel. Az elektronikus levélcímét a végrehajtó a hivatalba lépését megelőzően bejelenti a Kar Hivatali szervének.

(5) *  Az önálló bírósági végrehajtó az e rendeletben meghatározott ügyviteli, irat- és pénzkezelési feladatokat a felügyelő szerv által – a felügyelő szerv költségén – e célból létrehozott és a végrehajtó részére biztosított informatikai alkalmazás igénybevételével végzi.

Az irattárba helyezéssel kapcsolatos intézkedések * 

46/A. § *  (1) *  A befejezett végrehajtási ügy iratainak irattárba helyezésekor a végrehajtó a nyilvántartásban feltünteti az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontját, az őrzési időt és az irattári tételszámot, továbbá annak tényét, ha a végrehajtási ügyben a Vht. 47/A. §-a alapján került sor a JÜB rendszerben az elektronikus úton történő adatigénylésre. A végrehajtó a megjegyzés rovatban megjelöli azt is, hogy az iratot az őrzési idő leteltét követően selejtezni kell vagy a levéltárnak át kell adni.

(2) *  A végrehajtó az ügy iratborítékán (iratain) az irattári tervnek megfelelő tételszámot és az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontját (év, hó, nap) feltünteti. Ha az iratot az irattári terv szerint a levéltárnak kell átadni, a végrehajtó az iraton ennek tényét is feltünteti.

(3) Az irattárban az iratokat rendezetten, a végrehajtási ügyszám szerint csoportosítva kell elhelyezni. Az elhelyezés során ügyelni kell arra, hogy a különböző végrehajtási ügyek iratai egymástól elkülönítettek legyenek.

Irattári terv * 

46/B. § *  (1) Az irattári terv irattári tételek szerinti csoportosításban meghatározza, hogy a befejezett végrehajtási ügy iratait meddig kell megőrizni.

(2) Az irattári tervet e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az iratok őrzése * 

46/C. § *  (1) *  A befejezett végrehajtási ügyek iratait a selejtezés vagy a levéltárba történő átadás időpontjáig kell őrizni (őrzési idő), a (7) bekezdésében meghatározott kivétellel.

(2) Az őrzési idő az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontjától számított, az irattári tervben meghatározott időtartam.

(3) A végrehajtói letéti számlával kapcsolatos bizonylatokat (befizetés, átutalás, kiutalás stb.) és a végrehajtó által felvett pénzösszegről vagy más átvett értékről kiállított okiratokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott módon, az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontjától számított 8 évig kell őrizni.

(4) *  Az adóbehajtási ügy és közigazgatási végrehajtási ügy iratainak őrzésére a bírósági végrehajtási ügy iratainak őrzésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(5) *  A végrehajtó a következő iratokat a szolgálata megszűnéséig őrzi, és azokat a szolgálatba lépő új végrehajtónak átadja:

a) a bíróság által felfüggesztett végrehajtási ügy iratai;

b) azoknak az ügyeknek az iratai, amelyekben a letiltás előjegyzését a munkáltató igazolta, vagy a lefoglalt követelést, illetőleg a később keletkező követelésről szóló szerződést a harmadik személy elismerte, és más intézkedésre nincs lehetőség, vagy nincs szükség;

c) azoknak a végrehajtási ügyeknek az iratai, amelyekben az eljárás a Vht. 52. § f) pontja alapján szünetel;

d) az ügykönyv.

(6) *  A végrehajtói álláshely megszűnése esetében a végrehajtási ügyek iratait a Kar Hivatali szerve részére át kell adni.

(7) *  A végrehajtó a Vht. 47/A. §-a alapján beszerzett adatokat tartalmazó iratok kezelése során a Vht. 47. § (6) bekezdése szerint jár el.

Maradandó értékű iratok őrzése * 

46/D. § *  (1) A végrehajtó által gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős, maradandó értékűnek minősített iratok (a továbbiakban: maradandó értékű irat) őrzésére fokozott gondot kell fordítani.

(2) A maradandó értékű iratot 15 évi irattári őrzés után rendezetten, segédletekkel együtt, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell átadni az illetékes levéltárnak. Az átadás költségét a végrehajtó viseli.

(3) A levéltárnak történő átadás megtörténtét a nyilvántartás megjegyzés rovatában a megfelelő iratnál a „levéltárnak átadva” megjelölésnek és az átadás évének a bejegyzésével fel kell tüntetni.

Az iratok selejtezése * 

46/E. § *  (1) Az irattári tervben meghatározott iratok az őrzési idő leteltét követő év január 1-je után selejtezhetők.

(2) A selejtezés megkezdését megelőzően a végrehajtó a selejtezésre kerülő iratokat darabszám és ügyszám szerint ellenőrzi abból a szempontból, hogy hiánytalanul megvannak-e. Ha az iratok között a 46/C. § (5) bekezdésében meghatározott iratok is vannak, azokat az irattárban vissza kell tartani.

(3) A selejtezés időpontjáról a selejtezés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal az illetékes levéltárat írásban értesíteni kell.

(4) Az értesítésben fel kell tüntetni a selejtezésre kerülő iratok irattári terv szerinti megnevezését és azt, hogy a selejtezés milyen időszak irataira terjed ki.

Eljárás az őrzési idő leteltét követően * 

46/F. § *  (1) A selejtezésről és a levéltárba történő átadásról négy példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

a) az őrzési idő leteltét követően tett intézkedés (selejtezve),

b) a selejtezés helye és ideje,

c) a selejtezett iratok ügyszáma,

d) az irattári tételszám,

e) az irattári tétel megnevezése.

(2) A jegyzőkönyvet az eljárást lefolytató végrehajtó aláírja.

(3) A jegyzőkönyv három példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.

(4) A selejtezett iratok megsemmisítésére csak az illetékes levéltár által a jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulás visszaküldése után kerülhet sor.

(5) A selejtezés megtörténtét a nyilvántartás megjegyzés rovatában a megfelelő iratnál a „selejtezve” megjelölésnek és a selejtezés évének a bejegyzésével fel kell tüntetni. Ha a selejtezésre kerülő iratokból az illetékes levéltár kérésére vagy más fontos okból egyes iratok visszatartása szükséges, ennek tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, és ezekről külön jegyzéket kell felvenni. A visszamaradt iratokat az eredeti irattári helyére vissza kell helyezni.

(6) A végrehajtó a levéltár részére átadott iratokhoz csatolja az iratok keletkezésének évére vonatkozó, a nyilvántartásban szereplő következő adatok listáját:

a) a végrehajtási ügyszám,

b) a felek neve,

c) a végrehajtási ügy típusa,

d) a végrehajtást elrendelő bíróság neve.

Az irattárak ellenőrzése * 

46/G. § *  (1) *  Az önálló bírósági végrehajtói irattárak ellenőrzését a Kar Hivatali szerve a végrehajtási ügyvitel ellenőrzésének keretében látja el. A Kar Hivatali szerve a súlyosabb szabálytalanságokról az illetékes levéltárat tájékoztatja.

(2) *  Az illetékes levéltár a végrehajtó irattárának ellenőrzését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 11. §-a alapján a Kar Hivatali szervéhez és a végrehajtóhoz intézett előzetes bejelentést követően végezheti el. Az illetékes levéltár az ellenőrzés során észlelt hiányosságokról értesíti a Kar Hivatali szervét.

(3) *  A Kar Hivatali szerve ellenőrzést végző képviselőjét és a levéltárnak a végrehajtási iratokat e rendelet vagy az Ltv. rendelkezése alapján megtekintő képviselőjét a tudomására jutott adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettsége képviselői tisztségének megszűnése után is fennmarad.

Második fejezet

PÉNZKEZELÉS

Általános rendelkezés

47. § (1) A végrehajtó az eljárása során a felektől közvetlenül felvett vagy a végrehajtói letéti számlára befizetett, illetőleg átutalt (a továbbiakban: befizetett) összegeket köteles a rendeltetésüknek megfelelően kezelni és a kifizetéseket attól az időponttól számított 15 napon belül teljesíteni, amikor a kifizetés előfeltételei biztosítottak (pl. a jogorvoslatot elbírálták).

(2) Ha a kifizetés akadálya az, hogy a végrehajtási ügyben előterjesztett jogorvoslati kérelmet nem bírálták el jogerősen, a végrehajtó a pénzösszeg kezelésének tényét 6 hónap elteltével jelzi a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Ha ezt követően nem történik döntés a jogorvoslati kérelemről, a végrehajtó 30 naponként újra jelzi a bíróságnak az összeg kezelésének tényét.

Végrehajtói letéti számla

48. § (1) *  A végrehajtó a végrehajtandó követelés teljesítése céljából a felek és más által befizetett összegeket a saját vagyonától elkülönítve egy, a Kar hivatali szervénél nyilvántartásba vett végrehajtói letéti számlán köteles kezelni.

(2) *  A végrehajtó a végrehajtói iroda letéti számláján köteles az (1) bekezdésben meghatározott pénzösszegeket kezelni, a letéti számláról a hitelintézet kifizetést csak a végrehajtó vagy helyettese rendelkezésére teljesíthet az 53. §-ban foglaltak szerint. A végrehajtói iroda valamennyi végrehajtó tagja részére köteles külön letéti számlát nyitni.

49. § (1) *  A végrehajtó a 47. §-ban említett, általa közvetlenül felvett vagy hozzá postán érkezett teljes összeget köteles az átvétel napján, de legkésőbb az azt követő első munkanapon a végrehajtói letéti számlára egyedileg azonosítható módon befizetni, kivéve, ha valamelyik említett napon a végrehajtó az összeget a jogosult részére közvetlenül ki tudta fizetni, vagy részére – ha más fizetési mód nem lehetséges – át tudta adni.

(2) * 

(3) *  Ha a postán vagy átutalással a végrehajtóhoz érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg, a végrehajtó a végrehajtói letéti számlára történő befizetéssel vagy a végrehajtói letéti számlára történő telepítéssel egyidejűleg felhívja a befizetőt az összeg rendeltetésének közlésére. Ha ennek a befizető 60 napon belül nem tett eleget, az összeget a befizető részére vissza kell utalni. Ha ez nem sikerült, az összeget 5 évig függő tételként kell kezelni, ezt követően pedig bírósági letétbe kell helyezni.

Be- és kifizetések kezelése és nyilvántartása

50. § *  (1) A végrehajtó a felvett pénzösszegről vagy más értékről (takarékbetétkönyv, értékpapír) a felügyelő szerv által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével átvételi elismervényt köteles kiállítani.

(2) Az átvételi elismervény szigorú számadású nyomtatvány, mely a következő adatokat tartalmazza:

a) a nyomtatvány megnevezése és sorszáma;

b) az átvételi elismervényt kiállító végrehajtó neve és székhelye, végrehajtó-helyettes esetében a neve, valamint annak a végrehajtónak a neve és székhelye, aki mellett végrehajtó-helyettesi szolgálatot teljesít;

c) a végrehajtási ügy száma;

d) a felek neve;

e) a befizető személy neve és – ha nem a végrehajtási eljárásban szereplő fél – címe;

f) a befizetés jogcíme;

g) az átvételi elismervény kiállításának időpontja és a kiállító aláírása, bélyegzőlenyomata.

(3) *  Az állandó helyettes a helyettesítés keretében intézett végrehajtási ügyben eljárva is saját – eredeti álláshelyén folytatandó végrehajtási ügyeihez rendszeresített – nyomtatványa kitöltésével állítja ki az átvételi elismervényt.

(4) Az átvételi elismervényt a tőpéldányon kívül három példányban kell kiállítani; a nyugtáját a befizető személynek kell átadni, az egyik példányt a végrehajtási ügy iratai között, a másik további példányt pedig a pénzügyi nyilvántartásokban kell elhelyezni.

(5) Az átvételi elismervény számítástechnikai eszköz útján történő kiállítására szolgáló számítógépes programot a végrehajtó a felügyelő szerv engedélyével használhat.

51. § * 

52. § (1) A végrehajtó – a számviteli és adótörvények rendelkezéseivel összhangban – a bevételeket és a kiadásokat feltüntető nyilvántartást köteles vezetni.

(2) A végrehajtó pénzkezelésére, továbbá nyilvántartási, elszámolási és számlaadási kötelezettségére a számviteli törvényben, valamint az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokban megállapított rendelkezéseket is alkalmazni kell.

(3) * 

(4) A BGH az eljárása során e rendeletet, a bírósági ügyviteli rendelkezéseket, továbbá a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok ellátására vonatkozó más szabályokat alkalmazza.

52/A. § *  (1) *  Az önálló bírósági végrehajtó a bevételét képező, megfizetett vagy behajtott végrehajtási költségről és a hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásáért őt jogszabály alapján megillető egyéb költségről (a továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtási költség) a végrehajtási költség megfizetésére kötelezett nevére ún. végrehajtási bevételi bizonylatot (e §-ban a továbbiakban: bizonylat) állít ki, amelyen a következő adatok szerepelnek:

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma;

b) *  a bizonylatot kiállító végrehajtó neve, kinevezési vagy áthelyezési okiratának száma (végrehajtó-helyettes esetében a kari nyilvántartásba vételi ügy száma, állandó helyettes esetében a kirendelési okirat száma), a végrehajtói iroda neve, cégjegyzékszáma és adószáma;

c) a megfizetett (kapott) végrehajtási költség összege;

d) a végrehajtási költség megfizetésének időpontja;

e) a végrehajtási költséget megfizető neve és címe (behajtott összeg esetében annak az adatai, akinek a vagyonából a költség behajtásra került);

f) a végrehajtási költség összegét megállapító díjjegyzék, jegyzőkönyv száma, valamint az azt módosító bíróság neve és határozatának száma;

g) a bizonylat kiállításának időpontja és a kiállító aláírása, bélyegzőlenyomata.

(2) A bizonylatot

a) a végrehajtási költségre szolgáló pénzösszeg végrehajtó által történő kézhezvételekor,

b) *  a végrehajtási költség összegének a végrehajtó elszámolási számlájára történő átutalásáról vagy befizetéséről szóló fizetésiszámla-kivonat kézhezvételét követő 8 napon belül,

c) *  a díjjegyzék jogerőssé válásáról történő értesülést követő 8 napon belül

kell kiállítani.

(3) A költség megfizetésének időpontjaként azt a napot kell a bizonylaton feltüntetni, amelyen a pénzösszeget a végrehajtó átvette, illetve amelyen azt – a (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben pedig az utolsó részletet – a végrehajtó elszámolási számláján jóváírták.

(4) A bizonylat szigorú számadású bizonylat, melyet a tőpéldányon kívül három példányban kell kiállítani; ezek közül egyet a költséget megfizető részére kell átadni vagy megküldeni, egyet a végrehajtási ügy iratai között, egy további példányt pedig – az (1) bekezdés f) pontja szerinti okiratok másolatával együtt – a bizonylatot kiállító pénzügyi nyilvántartásában kell elhelyezni és megőrizni.

(5) A végrehajtó által visszafizetett végrehajtási költségről helyesbítő bizonylatot kell kiállítani.

(6) A bizonylatot a felügyelő szerv által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni, a bizonylat számítástechnikai eszköz útján történő kiállítására szolgáló számítógépes programot pedig a végrehajtó a felügyelő szerv jóváhagyásával használhatja.

Kiutalás

53. § (1) *  A letéti számlát vezető hitelintézet a letéti számláról kiutalást csak a nála bejelentett, a számla feletti rendelkezésre jogosult végrehajtótól (állandó helyettesétől) kapott megbízás alapján teljesíthet.

(2) A kiutalás megtörténtét (kiutalás időpontja, jogosultja, kiutalt összeg és rendeltetése) a végrehajtási ügyiratban fel kell jegyezni.

(3) A letéti számla felett rendelkező valamennyi személy aláírásmintáját – helyettesek esetében a helyettesítés megkezdésekor – be kell jelenteni a letéti számlát vezető hitelintézethez. A hitelintézet a helyettes rendelkezése alapján akkor teljesíthet kifizetést a letéti számláról, ha a helyettes a kirendelő okiratát is bemutatja a hitelintézetnek.

54–57. § * 

Harmadik fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

(3) A 14. § (1) bekezdése a rendelet kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, a kamara az önálló bírósági végrehajtók illetékességéről és a köztük érvényesülő ügyelosztási szabályokról szóló tájékoztatót eddig köteles megküldeni az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának. Ha ezen időpontig a bíróság illetékességi területén kívül működő végrehajtónak kell a végrehajtható okiratot továbbítani, a bírósági kezelőiroda az iratot ebből a célból az illetékes bíróságnak küldi meg.

(4) *  A bíróság, a megyei bírósági végrehajtó és a végrehajtási ügyintéző az e rendeletben meghatározott nyilvántartásokat 2005. január 1-jétől kötelesek számítógéppel vezetni.

(5) *  A törvényszéki végrehajtó a részére 2012. január 1-je előtt kiadott körbélyegzőt a – legkésőbb 2012. február 1-jéig történő – kicseréléséig használhatja.

(6) *  E rendeletnek a bírósági végrehajtási ügyek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2013. (VII. 5.) KIM rendelettel módosított rendelkezéseit a végrehajtóhoz 2013. augusztus 1-jét követően érkezett végrehajtási ügyekben kell alkalmazni.

(7) *  E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel módosított 12. § (1) és (2) bekezdését, 13. §-át, 14. § (1) bekezdését, valamint 31. § (1) bekezdését a 2017. január 1. napját követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni.

(8) *  E rendeletnek a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2019. (VI. 28.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni a (9) bekezdésben foglalt kivétellel.

(9) *  E rendeletnek a Módrendelettel megállapított 49. § (3) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell abban az esetben, ha a Módrendelet hatálybalépését követően postán vagy átutalással a végrehajtóhoz érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg.

1. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A bíróságok jelzőszáma

0001 A Kúria

2201 Fővárosi Ítélőtábla

2202 Szegedi Ítélőtábla

2203 Pécsi Ítélőtábla

2204 Győri Ítélőtábla

2205 Debreceni Ítélőtábla

0100 Fővárosi Törvényszék

0101 Pesti Központi Kerületi Bíróság

0102 Budai Központi Kerületi Bíróság

0103 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

0104 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

0105 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

0106 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

0199 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0200 Pécsi Törvényszék

0201 Pécsi Járásbíróság

0202 Komlói Járásbíróság

0203 Mohácsi Járásbíróság

0204 Siklósi Járásbíróság

0205 Szigetvári Járásbíróság

0299 Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0300 Kecskeméti Törvényszék

0301 Kecskeméti Járásbíróság

0302 Bajai Járásbíróság

0303 Kalocsai Járásbíróság

0304 Kiskőrösi Járásbíróság

0305 Kiskunfélegyházi Járásbíróság

0306 Kiskunhalasi Járásbíróság

0307 Kunszentmiklósi Járásbíróság

0399 Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0400 Gyulai Törvényszék

0401 Gyulai Járásbíróság

0402 Battonyai Járásbíróság

0403 Békéscsabai Járásbíróság

0404 Békési Járásbíróság

0405 Orosházi Járásbíróság

0406 Szarvasi Járásbíróság

0407 Szeghalmi Járásbíróság

0499 Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0500 Miskolci Törvényszék

0501 Miskolci Járásbíróság

0502 Encsi Járásbíróság

0503 Kazincbarcikai Járásbíróság

0504 Edelény, Bírósági Kirendeltség (Kazincbarcika)

0505 Mezőkövesdi Járásbíróság

0506 Ózdi Járásbíróság

0507 Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

0508 Szerencsi Járásbíróság

0509 Szikszói Járásbíróság

0510 Tiszaújvárosi Járásbíróság

0599 Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0600 Szegedi Törvényszék

0601 Szegedi Járásbíróság

0602 Csongrádi Járásbíróság

0603 Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

0604 Makói Járásbíróság

0605 Szentesi Járásbíróság

0699 Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0700 Székesfehérvári Törvényszék

0701 Székesfehérvári Járásbíróság

0702 Bicskei Járásbíróság

0703 Dunaújvárosi Járásbíróság

0704 Sárbogárdi Járásbíróság

0799 Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0800 Győri Törvényszék

0801 Győri Járásbíróság

0802 Mosonmagyaróvári Járásbíróság

0803 Soproni Járásbíróság

0804 Csornai Járásbíróság

0899 Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

0900 Debreceni Törvényszék

0901 Debreceni Járásbíróság

0902 Berettyóújfalui Járásbíróság

0903 Hajdúböszörményi Járásbíróság

0904 Hajdúszoboszlói Járásbíróság

0905 Püspökladányi Járásbíróság

0999 Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1000 Egri Törvényszék

1001 Egri Járásbíróság

1002 Füzesabonyi Járásbíróság

1003 Gyöngyösi Járásbíróság

1004 Hatvani Járásbíróság

1005 Hevesi Járásbíróság

1099 Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1100 Szolnoki Törvényszék

1101 Szolnoki Járásbíróság

1102 Jászberényi Járásbíróság

1103 Karcagi Járásbíróság

1104 Kunszentmártoni Járásbíróság

1105 Mezőtúri Járásbíróság

1106 Tiszafüredi Járásbíróság

1199 Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1200 Tatabányai Törvényszék

1201 Tatabányai Járásbíróság

1202 Esztergomi Járásbíróság

1203 Komáromi Járásbíróság

1204 Tatai Járásbíróság

1299 Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1300 Balassagyarmati Törvényszék

1301 Balassagyarmati Járásbíróság

1302 Pásztói Járásbíróság

1303 Salgótarjáni Járásbíróság

1399 Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1400 Budapest Környéki Törvényszék

1401 Budakörnyéki Járásbíróság

1402 Budaörsi Járásbíróság

1403 Ceglédi Járásbíróság

1404 Dabasi Járásbíróság

1405 Dunakeszi Járásbíróság

1406 Gödöllői Járásbíróság

1407 Monori Járásbíróság

1408 Nagykátai Járásbíróság

1409 Nagykőrösi Járásbíróság

1410 Ráckevei Járásbíróság

1411 Szentendrei Járásbíróság

1412 Váci Járásbíróság

1413 Szigetszentmiklósi Járásbíróság

1414 Érdi Járásbíróság

1499 Pest Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1500 Kaposvári Törvényszék

1501 Kaposvári Járásbíróság

1502 Barcsi Járásbíróság

1503 Fonyódi Járásbíróság

1504 Marcali Járásbíróság

1505 Nagyatádi Járásbíróság

1506 Siófoki Járásbíróság

1599 Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1600 Nyíregyházi Törvényszék

1601 Nyíregyházi Járásbíróság

1602 Fehérgyarmati Járásbíróság

1603 Kisvárdai Járásbíróság

1604 Mátészalkai Járásbíróság

1605 Nyírbátori Járásbíróság

1606 Vásárosnaményi Járásbíróság

1699 Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1700 Szekszárdi Törvényszék

1701 Szekszárdi Járásbíróság

1702 Bonyhádi Járásbíróság

1703 Dombóvári Járásbíróság

1704 Paksi Járásbíróság

1705 Tamási Járásbíróság

1799 Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1800 Szombathelyi Törvényszék

1801 Szombathelyi Járásbíróság

1802 Körmendi Járásbíróság

1803 Kőszegi Járásbíróság

1804 Sárvári Járásbíróság

1899 Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1900 Veszprémi Törvényszék

1901 Veszprémi Járásbíróság

1902 Ajkai Járásbíróság

1903 Pápai Járásbíróság

1904 Tapolcai Járásbíróság

1905 Zirci Járásbíróság

1999 Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

2000 Zalaegerszegi Törvényszék

2001 Zalaegerszegi Járásbíróság

2002 Keszthelyi Járásbíróság

2003 Lenti Járásbíróság

2004 Nagykanizsai Járásbíróság

2099 Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

2. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A bírósági végrehajtók irattári terve

Irattári
tételszám
Az irattári tétel megnevezése Selejtezési idő (években) Levéltárba történő átadás
ideje
(években)
l Behajtással befejezett ügyek, illetve azok az ügyek, amelyekben a teljesítést a végrehajtást kérő bejelentette, illetve elengedte 40 0
2 Azok az ügyek, amelyekben az adós vagy a kötelezett a végrehajtható okiratban foglaltaknak eleget tett, és ezt a végrehajtó megállapította 40 0
3 Azok az ügyek, amelyekben a bíróság a végrehajtást megszüntette 40 0
4 Azok a bírósági végrehajtási ügyek, amelyekben a végrehajtási lapot visszavonták, a végrehajtási záradékot törölték, a végrehajtást elrendelő végzést hatályon kívül helyezték, a végrehajtó által elkészített végrehajtási kérelmet a bíróság elutasította 40 0
5 Azok a végrehajtási ügyek, amelyekben az eljárás a Vht. 52. § a)–e) pontja alapján szünetel 40 0
6 Azoknak a végrehajtási ügyeknek a végrehajtónál maradt iratai, amely ügyekben az egyéb iratokat az R. 31. §-a alapján a végrehajtó az eljárásra jogosult végrehajtónak megküldte 40 0
7 Az előzetes eljárás, ha az alapján nem indul végrehajtási eljárás 40 0
8 *  Végrehajtói kézbesítési ügy 40 0
9 *  Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között a végrehajtó által maradandó értékű iratnak minősített irat található 0 15
10 *  Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között 1900. év előtt keletkezett irat található 0 15
11 *  Tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügy 5 0

3. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. *  adós törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint adós esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.2.10. *  elektronikus levélcím

1.8.3. *  a képviselet típusa

1.9. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. *  végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.2.10. *  elektronikus levélcím

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése, székhelye

3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma

3.3. a határozat végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.4.1. egy összegben előre vállalt tartásdíj esetében az az időszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.6. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. *  nyilatkozat arról, hogy az adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. *  nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

5.2. fizetési számla adatai

5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.2.2. fizetési számla száma

5.2.3. pénzforgalmi számla száma

5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

5.4. ingóság adatai

5.4.1. gépjármű

5.4.1.1. gyártmány

5.4.1.2. típus

5.4.1.3. rendszám

5.4.1.4. szín

5.4.1.5. kategória

5.4.1.6. alvázszám

5.4.1.7. motorszám

5.4.1.8. gyártás éve

5.4.2. üzletrész

5.4.3. vízi jármű

5.4.4. légi jármű

5.4.5. egyéb ingóság

5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.4.5.2. mennyisége

5.4.5.3. ismert fekvési helye

5.5. értékpapír

5.6. követelés

5.7. ingatlan

5.7.1. címének adatai

5.7.1.1. ország

5.7.1.2. irányítószám

5.7.1.3. helység

5.7.1.4. közterület neve, jellege

5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.7.1.6. emelet

5.7.1.7. ajtószám

5.7.2. helyrajzi szám

5.8. egyéb

5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra

6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

7.3. *  az egyetemleges adóstárs elrendelt/elrendelésre kerülő ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett megjelölésével).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

8.1. *  kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot személyesen kézbesítse az adósnak

8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

9. *  Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. tárgyi költségmentesség

9.2. személyes költségmentesség

9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

9.4. személyes költségfeljegyzési jog

9.5. tárgyi illetékmentesség

9.6. személyes illetékmentesség

9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

9.8. részleges költségfeljegyzési jog

9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

10. *  Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:

10.1. tárgyi költségmentesség

10.2. személyes költségmentesség

10.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

10.4. személyes költségfeljegyzési jog,

10.5. tárgyi illetékmentesség

10.6. személyes illetékmentesség

10.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

10. 8. részleges költségfeljegyzési jog

10.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

11. A végrehajtással felmerült költségek:

11.1. állam javára behajtandó illeték

11.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

11.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

11.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

11.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

12.1. önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

12.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

12.3. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

12.4. *  a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

12.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

12.6. *  a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

12.7. arról, hogy az 5.2.–5.8. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő az 5.1. szerinti kérelmet terjeszt elő

12.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai

12.8.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát feltüntetni.

13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

13.1. név

13.2. lakóhely

13.2.1. ország

13.2.2. irányítószám

13.2.3. helység

13.2.4. közterület neve, jellege

13.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

13.2.6. emelet

13.2.7. ajtószám

13.3. aláírás helye.

14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

15. A végrehajtási lapot kiállító bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

4. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. *  kötelezett törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint kötelezett esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.2.10. *  elektronikus levélcím

1.8.3. *  a képviselet típusa

1.9. *  kötelezett meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.1.3. nem (férfi/nő)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. *  végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.2.10. *  elektronikus levélcím

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választott bíróság, hatóság) elnevezése, székhelye

3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma

3.3. a határozat végrehajtandó része

3.3.1. a meghatározott cselekmény leírása

3.3.2. a pénzkövetelés összege

3.3.3. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.4. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.5. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.5.1. kamatszámítás alapja

3.3.5.2. kamat jellege

3.3.5.3. kamatláb (%)

3.3.5.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.6. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.

4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel 4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.5. *  nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős kötelezett-társ ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

5.2. fizetési számla adatai

5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.2.2. fizetési számla száma

5.2.3. pénzforgalmi számla száma

5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

5.4. ingóság adatai

5.4.1. gépjármű

5.4.1.1. gyártmány

5.4.1.2. típus

5.4.1.3. rendszám

5.4.1.4. szín

5.4.1.5. kategória

5.4.1.6. alvázszám

5.4.1.7. motorszám

5.4.1.8. gyártás éve

5.4.2. üzletrész

5.4.3. vízi jármű

5.4.4. légi jármű

5.4.5. egyéb ingóság

5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.4.5.2. mennyisége

5.4.5.3. ismert fekvési helye

5.5. értékpapír

5.6. követelés

5.7. ingatlan

5.7.1. címének adatai

5.7.1.1. ország

5.7.1.2. irányítószám

5.7.1.3. helység

5.7.1.4. közterület neve, jellege

5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.7.1.6. emelet

5.7.1.7. ajtószám

5.7.2. helyrajzi szám

5.8. egyéb.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

7. *  Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

7.1. tárgyi költségmentesség

7.2. személyes költségmentesség

7.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

7.4. személyes költségfeljegyzési jog

7.5. tárgyi illetékmentesség

7.6. személyes illetékmentesség

7.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

7.8. részleges költségfeljegyzési jog

7.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

8. *  Nyilatkozat arról, hogy a kötelezettet milyen költségkedvezmény illet meg:

8.1. tárgyi költségmentesség

8.2. személyes költségmentesség

8.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

8.4. személyes költségfeljegyzési jog

8.5. tárgyi illetékmentesség

8.6. személyes illetékmentesség

8.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

8.8. részleges költségfeljegyzési jog

8.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján

9. A végrehajtással felmerült költségek:

9.1. állam javára behajtandó illeték

9.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

9.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

9.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

9.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

10. A nyomtatvány tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével, a gyermek önkéntes átadásának elmaradása esetére pedig a gyermek rendőrség közreműködésével történő átadásának elrendelését.

11. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

11.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor

11.3. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

11.4. *  a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslat és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

11.6. *  a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha a kötelezett kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

11.7. a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása iránti kérelemhez mellékelhető képfelvétel csatolásának feltételei

11.8. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai

11.8.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez a kötelezett következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges a kötelezett és vagyona minél több adatát feltüntetni.

12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

12.1. név

12.2. lakóhely

12.2.1. ország

12.2.2. irányítószám

12.2.3. helység

12.2.4. közterület neve, jellege

12.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

12.2.6. emelet

12.2.7. ajtószám

12.3. aláírás helye.

13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

14. A végrehajtási lapot kiállító bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

5. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A pénzkövetelés behajtására szolgáló, törvényben meghatározott okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. *  adós törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint adós esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.2.10. *  elektronikus levélcím

1.8.3. *  a képviselet típusa

1.9. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. *  végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.2.10. *  elektronikus levélcím

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A záradékolandó okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) hatóság elnevezése, székhelye, az okiratot kiállító neve

3.2. az első és másodfokon hozott határozat (egyezség) száma

3.3. a határozat, okirat végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.5.1. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.6. annak jelölése, ha a határozat (egyezség) előzetesen végrehajtható-e

3.7. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

5.2. fizetési számla adatai

5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.2.2. fizetési számla száma

5.2.3. pénzforgalmi számla száma

5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

5.4. ingóság adatai

5.4.1. gépjármű

5.4.1.1. gyártmány

5.4.1.2. típus

5.4.1.3. rendszám

5.4.1.4. szín

5.4.1.5. kategória

5.4.1.6. alvázszám

5.4.1.7. motorszám

5.4.1.8. gyártás éve

5.4.2. üzletrész

5.4.3. vízi jármű

5.4.4. légi jármű

5.4.5. egyéb ingóság

5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.4.5.2. mennyisége

5.4.5.3. ismert fekvési helye

5.5. értékpapír

5.6. követelés

5.7. ingatlan

5.7.1. címének adatai

5.7.1.1. ország

5.7.1.2. irányítószám

5.7.1.3. helység

5.7.1.4. közterület neve, jellege

5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.7.1.6. emelet

5.7.1.7. ajtószám

5.7.2. helyrajzi szám

5.8. egyéb

5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra

6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

8.1. *  kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot személyesen kézbesítse az adósnak

8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

9. *  Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. tárgyi költségmentesség

9.2. személyes költségmentesség

9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

9.4. személyes költségfeljegyzési jog

9.5. tárgyi illetékmentesség

9.6. személyes illetékmentesség

9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

9.8. részleges költségfeljegyzési jog

9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

10. *  Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:

10.1. tárgyi költségmentesség

10.2. személyes költségmentesség

10.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

10.4. személyes költségfeljegyzési jog

10.5. tárgyi illetékmentesség

10.6. személyes illetékmentesség

10.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

10.8. részleges költségfeljegyzési jog

10.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

11. A végrehajtással felmerült költségek:

11.1. állam javára behajtandó illeték

11.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

11.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

11.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

11.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

12.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtási cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

12.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

12.3. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

12.4. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

12.5. *  a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

12.6. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslat és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

12.7. *  a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

12.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai

12.8.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát feltüntetni.

13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

13.1. név

13.2. lakóhely

13.2.1. ország

13.2.2. irányítószám

13.2.3. helység

13.2.4. közterület neve, jellege

13.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

13.2.6. emelet

13.2.7. ajtószám

13.3. aláírás helye.

14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

15. A végrehajtható okiratot kiállító bírói/bírósági titkári tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

6. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, törvényben meghatározott okiratok végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. *  kötelezett törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint kötelezett esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.2.10. *  elektronikus levélcím

1.8.3. *  a képviselet típusa.

1.9. *  kötelezett meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. *  végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.2.10. *  elektronikus levélcím

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A záradékolandó okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) hatóság elnevezése, székhelye, az okiratot kiállító neve

3.2. az első és másodfokon hozott határozat (egyezség, okirat) száma

3.3. a határozat, okirat végrehajtandó része

3.3.1. a meghatározott cselekmény leírása

3.3.2. a pénzköveteléssel kapcsolatos adatok

3.3.2.1. pénzkövetelés összege

3.3.2.2. pénzkövetelés pénzneme

3.3.2.3. pénzkövetelés jogcíme

3.3.2.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.2.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.2.4.2. kamat jellege

3.3.2.4.3. kamatláb (%)

3.3.2.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.5.1. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.6. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható-e

3.7. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. fizetési számla adatai

5.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.1.2. fizetési számla száma

5.1.3. pénzforgalmi számla száma

5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3. ingóság adatai

5.3.1. gépjármű

5.3.1.1. gyártmány

5.3.1.2. típus

5.3.1.3. rendszám

5.3.1.4. szín

5.3.1.5. kategória

5.3.1.6. alvázszám

5.3.1.7. motorszám

5.3.1.8. gyártás éve

5.3.2. üzletrész

5.3.3. vízi jármű

5.3.4. légi jármű

5.3.5. egyéb ingóság

5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.3.5.2. mennyisége

5.3.5.3. ismert fekvési helye

5.4. értékpapír

5.5. követelés

5.6. ingatlan

5.6.1. címének adatai

5.6.1.1. ország

5.6.1.2. irányítószám

5.6.1.3. helység

5.6.1.4. közterület neve, jellege

5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.6.1.6. emelet

5.6.1.7. ajtószám

5.6.2. helyrajzi szám

5.7. egyéb.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

8. *  Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

8.1. tárgyi költségmentesség

8.2. személyes költségmentesség

8.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

8.4. személyes költségfeljegyzési jog

8.5. tárgyi illetékmentesség

8.6. személyes illetékmentesség

8.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

8.8. részleges költségfeljegyzési jog

8.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

9. *  Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. tárgyi költségmentesség

9.2. személyes költségmentesség

9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

9.4. személyes költségfeljegyzési jog

9.5. tárgyi illetékmentesség

9.6. személyes illetékmentesség

9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

9.8. részleges költségfeljegyzési jog

9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján.

10. A végrehajtással felmerült költségek:

10.1. állam javára behajtandó illeték

10.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

10.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

10.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

10.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

11. A nyomtatvány tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.

12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

12.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

12.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor

12.3. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

12.4. *  a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

12.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

12.6. *  a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

12.7. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai

12.7.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát feltüntetni.

13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

13.1. név

13.2. lakóhely

13.2.1. ország

13.2.2. irányítószám

13.2.3. helység

13.2.4. közterület neve, jellege

13.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

13.2.6. emelet

13.2.7. ajtószám

13.3. aláírás helye.

14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

15. A végrehajtható okiratot kiállító bírói/bírósági titkári tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

7. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név adatai

1.1.1. név

1.1.2. születési név

1.3. anyja neve

1.4. születési adatok

1.4.1. születési hely

1.4.2. születési idő

1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.5.1. személyi azonosító

1.5.2. személyi igazolvány szám

1.5.3. útlevél szám

1.5.4. adóazonosító jel

1.5.5. nyugellátási törzsszám

1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel

1.5.7. egyéb azonosító adat

1.6. cím

1.6.1. ország

1.6.2. irányítószám

1.6.3. helység

1.6.4. közterület neve, jellege

1.6.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.6. emelet

1.6.7. ajtószám

1.7. adós törvényes képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.3. a törvényes képviselet típusa

1.8. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. elektronikus levélcím

1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név adatai

2.1.1. név (elnevezés)

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő

2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok

2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.4.2. nyilvántartási szám

2.5. cím

2.5.1. ország

2.5.2. irányítószám

2.5.3. helység

2.5.4. közterület neve, jellege

2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.5.6. emelet

2.5.7. ajtószám

2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.6.1. név

2.6.2. idézési cím

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.3. a törvényes képviselet típusa

2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.8. fizetési számla adatai

2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.8.2. fizetési számla száma

2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám

2.10. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).

3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése

3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma

3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.4. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható

3.6. a határozat végrehajtandó része

3.6.1. a pénzkövetelés összege

3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.6.4.1. kamatszámítás alapja

3.6.4.2. kamat jellege

3.6.4.3. kamatláb (%)

3.6.4.4. kamattal érintett időszak

3.7. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).

4. Az adós letiltásra kerülő munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:

4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)

4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe

4.3. *  letiltásra kerülő munkabér, egyéb járandóság jogcíme

4.4. letiltás %-os határa.

5. A végrehajtással felmerült költségek:

5.1. állam javára behajtandó illeték

5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség

5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai

5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre

5.6.2. adóstárs neve

5.6.3. adóstárs címe.

6. *  Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.

7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

7.1. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

7.3. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 24. § (2) bekezdésében, 61–63. §-aiban és 75–78. §-aiban foglalt kötelezettségei

7.4. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 79. §-ában foglalt felelőssége

7.5. *  a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díjáról, valamint ezek előlegezése és viselése

7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai

7.6.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe.

7.7. *  a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be.

8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

8.1. név

8.2. cím

8.2.1. ország

8.2.2. irányítószám

8.2.3. helység

8.2.4. közterület neve, jellege

8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

8.2.6. emelet

8.2.7. ajtószám

8.3. aláírás helye.

9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

8. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név adatai

1.1.1. név

1.1.2. születési név

1.3. anyja neve

1.4. születési adatok

1.4.1. születési hely

1.4.2. születési idő

1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.5.1. személyi azonosító

1.5.2. személyi igazolvány szám

1.5.3. útlevél szám

1.5.4. adóazonosító jel

1.5.5. nyugellátási törzsszám

1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel

1.5.7. egyéb azonosító adat

1.6. cím

1.6.1. ország

1.6.2. irányítószám

1.6.3. helység

1.6.4. közterület neve, jellege

1.6.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.6. emelet

1.6.7. ajtószám

1.7. adós törvényes képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.3. a törvényes képviselet típusa

1.8. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. elektronikus levélcím

1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név adatai

2.1.1. név (elnevezés)

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő

2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok

2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.4.2. nyilvántartási szám

2.5. cím

2.5.1. ország

2.5.2. irányítószám

2.5.3. helység

2.5.4. közterület neve, jellege

2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.5.6. emelet

2.5.7. ajtószám

2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.6.1. név

2.6.2. idézési cím

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.3. a törvényes képviselet típusa

2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.8. fizetési számla adatai

2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.8.2. fizetési számla száma

2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám

2.10. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).

3. Az okirattal (határozattal, egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az okiratot kiállító (határozatot hozó, egyezséget jóváhagyó) elnevezése

3.2. az okirat száma

3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.4. *  annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható

3.6. az okirat végrehajtandó része

3.6.1. a pénzkövetelés összege

3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.6.3 a pénzkövetelés jogcíme

3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.6.4.1. kamatszámítás alapja

3.6.4.2. kamat jellege

3.6.4.3. kamatláb (%)

3.6.4.4. kamattal érintett időszak

3.6.5. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).

4. Az adós letiltásra kerülő munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:

4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)

4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe

4.3. letiltásra kerülő munkabér, egyéb járandóság jogcíme

4.4. letiltás %-os határa.

5. A végrehajtással felmerült költségek:

5.1. állam javára behajtandó illeték

5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség

5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai

5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre

5.6.2. adóstárs neve

5.6.3. adóstárs címe.

6. *  Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.

7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

7.1. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

7.3. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 25. § (2) bekezdésében, 61–63. §-aiban és 75–78. §-aiban foglalt kötelezettségei

7.4. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 79. §-ában foglalt felelőssége

7.5. *  a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díjáról, valamint ezek előlegezése és viselése

7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai

7.6.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe

7.7. *  a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be.

8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

8.1. név

8.2. cím

8.2.1. ország

8.2.2. irányítószám

8.2.3. helység

8.2.4. közterület neve, jellege

8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

8.2.6. emelet

8.2.7. ajtószám

8.3. aláírás helye.

9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

9. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A végrehajtási lap kiállítása helyetti, gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgáló bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név adatai

1.1.1. név

1.1.2. születési név

1.3. anyja neve

1.4. születési adatok

1.4.1. születési hely

1.4.2. születési idő

1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.5.1. személyi azonosító

1.5.2. személyi igazolvány szám

1.5.3. útlevél szám

1.5.4. adóazonosító jel

1.5.5. nyugellátási törzsszám

1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel

1.5.7. egyéb azonosító adat

1.6. cím

1.6.1. ország

1.6.2. irányítószám

1.6.3. helység

1.6.4. közterület neve, jellege

1.6.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.6. emelet

1.6.7. ajtószám

1.7. adós törvényes képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.3. a törvényes képviselet típusa

1.8. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. elektronikus levélcím

1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név adatai

2.1.1. név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő

2.4. cím

2.4.1. ország

2.4.2. irányítószám

2.4.3. helység

2.4.4. közterület neve, jellege

2.4.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.4.6. emelet

2.4.7. ajtószám

2.5. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.5.1. név

2.5.2. idézési cím

2.5.2.1. ország

2.5.2.2. irányítószám

2.5.2.3. helység

2.5.2.4. közterület neve, jellege

2.5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.5.2.6. emelet

2.5.2.7. ajtószám

2.5.3. a törvényes képviselet típusa

2.6. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.6.1. név

2.6.2. cím

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.3. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.7. fizetési számla adatai

2.7.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.7.2. fizetési számla száma

2.8. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám

2.9. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).

3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság elnevezése

3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma

3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.4. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható

3.6. a határozat végrehajtandó része

3.6.1. a pénzkövetelés összege

3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.6.3 a pénzkövetelés jogcímére vonatkozó adatok

3.6.3.1. gyermektartásdíj, hátralékos gyermektartásdíj

3.6.3.2. szüléssel járó költség

3.6.4. a pénzköveteléssel érintett gyermek adatai

3.6.4.1. név

3.6.4.2. születési idő (év/hó/nap)

3.5. gyermektartásdíj fizetésének gyakorisága és esedékesség napja

3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.6.4.1. kamatszámítás alapja

3.6.4.2. kamat jellege

3.6.4.3. kamatláb (%)

3.6.4.4. kamattal érintett időszak

3.6.5. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).

4. Az adós letiltásra kerülő munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:

4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)

4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe

4.3. letiltásra kerülő munkabér, egyéb járandóság jogcíme

4.4. letiltás %-os határa.

5. A végrehajtással felmerült költségek:

5.1. állam javára behajtandó illeték

5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

5.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

5.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

6. *  Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.

7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

7.1. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

7.3. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 24. § (2) bekezdésében, 61–63. §-aiban és 75–78. §-aiban foglalt kötelezettségei

7.4. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 79. §-ában foglalt felelőssége

7.5. *  a végrehajtást kérőt megillető tárgyi költségfeljegyzési jog, a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai

7.6.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe

7.7. *  a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be.

8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

8.1. név

8.2. cím

8.2.1. ország

8.2.2. irányítószám

8.2.3. helység

8.2.4. közterület neve, jellege

8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

8.2.6. emelet

8.2.7. ajtószám

8.3. aláírás helye.

9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

10. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név adatai

1.1.1. név (elnevezés)

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.3. anyja neve

1.4. születési adatok

1.4.1. születési hely

1.4.2. születési idő

1.5 nem természetes személy adós azonosítására szolgáló adatok

1.5.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2. nyilvántartási szám

1.6. adós törvényes képviselőjének adatai

1.6.1. név

1.6.2. idézési cím

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.3. a törvényes képviselet típusa

1.7. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.2.8. vezetékes telefonszám

1.7.2.9. faxszám

1.7.3. elektronikus levélcím

1.7.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név adatai

2.1.1. név (elnevezés)

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő

2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok

2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.4.2. nyilvántartási szám

2.5. cím

2.5.1. ország

2.5.2. irányítószám

2.5.3. helység

2.5.4. közterület neve, jellege

2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.5.6. emelet

2.5.7. ajtószám

2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.6.1. név

2.6.2. idézési cím

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.3. a törvényes képviselet típusa

2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.8. fizetési számla adatai

2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.8.2. fizetési számla száma

2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám

2.10. nyilatkozat a behajtásra kerülő összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).

3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választott bíróság, hatóság) elnevezése

3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma

3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.4. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható

3.6. a határozat végrehajtandó része

3.6.1. a pénzkövetelés összege

3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.6.3.1. gyermektartásdíj

3.6.3.2. szüléssel járó költség

3.6.3.3. egyéb

3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.6.4.1. kamatszámítás alapja

3.6.4.2. kamat jellege

3.6.4.3. kamatláb (%)

3.6.4.4. kamattal érintett időszak

3.7. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).

4. Az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatok:

4.1. pénzforgalmi szolgáltató neve

4.2. fizetési számla száma

4.3. a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adat.

5. A végrehajtással felmerült költségek:

5.1. állam javára behajtandó illeték

5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség

5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai

5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre

5.6.2. adóstárs neve

5.6.3. adóstárs címe.

6. *  Az űrlap tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását.

7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

7.1. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

7.3. *  a pénzforgalmi szolgáltatónak az átutalási végzés teljesítésével összefüggő, a Vht. 81. § (2) bekezdésében és 79/A–79/F. §-aiban, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt kötelezettségei

7.4. eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen átutalási végzés esetén

7.5. *  a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai

7.6.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe

7.7. *  a nyomtatvány 1.6. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be.

8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

8.1. név

8.2. cím

8.2.1. ország

8.2.2. irányítószám

8.2.3. helység

8.2.4. közterület neve, jellege

8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

8.2.6. emelet

8.2.7. ajtószám

8.3. aláírás helye.

9. Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

10. Az átutalási végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

11. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez * 

A végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név adatai

1.1.1. név (elnevezés)

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.3. anyja neve

1.4. születési adatok

1.4.1. születési hely

1.4.2. születési idő

1.5 nem természetes személy adós azonosítására szolgáló adatok

1.5.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2. nyilvántartási szám

1.6. adós törvényes képviselőjének adatai

1.6.1. név

1.6.2. idézési cím

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.3. a törvényes képviselet típusa

1.7. *  adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.2.8. vezetékes telefonszám

1.7.2.9. faxszám

1.7.3. elektronikus levélcím

1.7.4. a meghatalmazotti képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név adatai

2.1.1. név (elnevezés)

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő

2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok

2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.4.2. nyilvántartási szám

2.5. cím

2.5.1. ország

2.5.2. irányítószám

2.5.3. helység

2.5.4. közterület neve, jellege

2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.5.6. emelet

2.5.7. ajtószám

2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.6.1. név

2.6.2. idézési cím

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.3. a törvényes képviselet típusa

2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.8. fizetési számla adatai

2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.8.2. fizetési számla száma

2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám

2.10. nyilatkozat a behajtásra kerülő összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).

3. Az okirattal (határozattal, egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. az okiratot kiállító (első és másodfokú határozatot hozó, egyezséget jóváhagyó) elnevezése

3.2. az okirat (első és másodfokon hozott határozat) száma

3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.4. *  annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható

3.6. az okirat (határozat, egyezség) végrehajtandó része

3.6.1. a pénzkövetelés összege

3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.6.3.1. gyermektartásdíj

3.6.3.2. szüléssel járó költség

3.6.3.3. egyéb

3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.6.4.1. kamatszámítás alapja

3.6.4.2. kamat jellege

3.6.4.3. kamatláb (%)

3.6.4.4. kamattal érintett időszak

3.7. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).

4. Az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatok:

4.1. pénzforgalmi szolgáltató neve

4.2. fizetési számla száma

4.3. a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adat.

5. A végrehajtással felmerült költségek:

5.1. állam javára behajtandó illeték

5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség

5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai

5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre

5.6.2. adóstárs neve

5.6.3. adóstárs címe.

6. *  Az űrlap tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását.

7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:

7.1. *  a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

7.3. *  a pénzforgalmi szolgáltatónak az átutalási végzés teljesítésével összefüggő, a Vht. 81. § (2) bekezdésében és 79/A–79/F. §-aiban, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt kötelezettségei

7.4. eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen átutalási végzés esetén

7.5. *  a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai

7.6.1. *  a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe

7.7. *  a nyomtatvány 1.6. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be.

8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:

8.1. név

8.2. cím

8.2.1. ország

8.2.2. irányítószám

8.2.3. helység

8.2.4. közterület neve, jellege

8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

8.2.6. emelet

8.2.7. ajtószám

8.3. aláírás helye.

9. Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

10. Az átutalási végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.