A jogszabály mai napon ( 2022.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi IV. törvény

a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben, 1998. június 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben, 1998. június 25-én aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(A Magyar Köztársaság részéről a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezése 2001. június 22-én megtörtént. Az Egyezmény a Magyar Köztársaság tekintetében 2001. augusztus 21-én lépett hatályba.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról

Bevezetés

A Szerződő Felek

elhatározva, hogy a közúti járművek, az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásgátló jellemzői magas szintjét biztosító műszaki világ-előírások kidolgozásának előmozdítása folyamatát meghatározó egyezményt fogadnak el,

elhatározva, hogy ennek a folyamatnak elő kell mozdítania a jelenlegi műszaki előírások harmonizálását is, elismerve a helyi, a nemzeti és a regionális hatóságok azon jogát, hogy az egészség, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az energiatakarékosság és lopásgátlás területén olyan műszaki előírásokat fogadjanak el és tartsanak hatályban, amelyek szigorúbbak, mint a világ-egyezmény keretében kidolgozott előírások,

felhatalmazva ilyen egyezmény megkötésére az ENSZ EGB hatáskörét meghatározó dokumentum 1(a) bekezdése és az ENSZ EGB Működési Szabályzat XIII. Fejezetének 50. szabálya szerint,

elismerve, hogy a jelen egyezmény nem érinti a Szerződő Feleknek az egészség, a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem témakörében kötött nemzetközi egyezményekből eredő jogait és kötelezettségeit,

elismerve, hogy a jelen egyezmény nem érinti a Szerződő Feleknek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében megkötött megállapodásokból, beleértve a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásból (TBT) eredő jogait és kötelezettségeit, és arra törekedve, hogy a jelen egyezmény keretében olyan műszaki világ-előírásokat dolgozzanak ki, melyek az előzőekben említett egyezmények szellemének megfelelő saját műszaki előírásai bázisául szolgálnak,

arra törekedve, hogy a jelen egyezmény Szerződő Felei a jelen egyezmény keretében kidolgozott műszaki világ-előírásokra alapozzák a saját műszaki előírásaikat,

elismerve, hogy a közegészségügy, a közlekedésbiztonság és a jólét szempontjából milyen fontos a közúti járművek, az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek magas szintű közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásgátló jellemzőinek folyamatos tökéletesítése, a nemzetközi kereskedelem szempontjából vett potenciális értékének növelése, a fogyasztók részére a választék bővítése és a kedvező ár biztosítása a jelenlegi és a jövőbeni műszaki előírások és ezek vonatkozó követelményei közelítésével,

elismerve, hogy a kormányoknak jogában áll az egészségügyi, a közlekedésbiztonsági és a környezetvédelmi színvonal folyamatos javítása és annak eldöntése, hogy a jelen egyezmény keretében kidolgozott műszaki világ-előírások megfelelnek-e igényeiknek,

elismerve az 1958. évi Genfi Egyezmény keretében már elvégzett fontos harmonizációs munkát,

elismerve a különböző régiók közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásmegelőzési problémákkal kapcsolatos érdekeit és szakmai tapasztalatait, valamint e problémák megoldásának különböző módjait, és az ilyen érdekek és szakmai tapasztalatok értékét a műszaki világ-előírások kidolgozásában a tökéletesítést biztosító eredmények elérése és az eltérések minimalizálása céljából,

attól a szándéktól vezetve, hogy előmozdítsák a fejlődő országokban a kidolgozott műszaki világ-előírások elfogadását, figyelembe véve ezen országok különleges helyzetét és körülményeit, különös tekintettel a legkevésbé fejlett országokra,

attól a szándéktól vezettetve, hogy a Szerződő Felek által alkalmazott műszaki előírásokat átlátható eljárások keretében megfelelően mérlegeljék a műszaki világ-előírások kidolgozása során, s hogy ez a mérlegelés terjedjen ki a várható előnyök és költségek összehasonlító elemzésére is,

felismerve, hogy a magas szintű biztonságot nyújtó műszaki világ-előírások kidolgozása biztatni fogja az egyes országokat olyan következtetés levonására, hogy ezek az előírások biztosítani fogják azt a védelmet és eredményességet, melyet saját igazságszolgáltatásuk igényel,

elismerve a járművek üzemanyaga minőségének a járművek környezetvédelmi jellemzőire, az emberi egészségre és az üzemanyag hatékony felhasználására gyakorolt hatását, és

elismerve, hogy az átlátható eljárások alkalmazása különösen fontos a műszaki világ-előírások jelen egyezmény keretében történő kidolgozásában, és hogy e kidolgozási folyamatnak összhangban kell lennie a jelen egyezmény Szerződő Feleinek szabályozási eljárásaival,

megállapodtak a következők szerint:

1. Cikk

Célkitűzés

1.1. A jelen egyezmény célja:

1.1.1. átfogó eljárás kidolgozása, amellyel a világ minden régiójába tartozó Szerződő Felek közösen dolgozhatnak ki műszaki világ-előírásokat a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásgátló jellemzőire;

1.1.2. annak biztosítása, hogy a műszaki világ-előírások kidolgozása során kellően és tárgyilagosan vegyék figyelembe a Szerződő Felek jelenlegi műszaki előírásait és az ENSZ EGB előírásokat;

1.1.3. annak biztosítása, hogy tárgyilagosan vegyék figyelembe a lehető legjobb műszaki ismeretek, a tényleges előnyök és a költséghatékonyság elemzését a műszaki világ-előírások kidolgozása során;

1.1.4. annak biztosítása, hogy a műszaki világ-előírások kidolgozása során alkalmazott eljárások átláthatóak legyenek;

1.1.5. a világközösségen belül a magas szintű közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásgátló jellemzők elérése és annak biztosítása, hogy a jelen egyezmény keretében tett lépések ne segítsék elő vagy ne eredményezzék a Szerződő Felek, beleértve a helyi hatóságok jogszolgáltatásának keretében elért eredmények romlását;

1.1.6. a nemzetközi kereskedelem útjában álló technikai akadályok csökkentése a Szerződő Felek jelenlegi előírásainak és az ENSZ EGB előírásoknak a harmonizálása révén és a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy az azokon használható tartozékok és alkatrészek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásgátló jellemzőit szabályozó új műszaki világ-előírások kidolgozásával, összhangban a magas szintű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, valamint a többi fent említett cél elérésével; és

1.1.7. annak biztosítása, hogy amennyiben alternatív szigorúsági szintek szükségesek bizonyos országok szabályozási tevékenységeinek megkönnyítésére, különös tekintettel a fejlődő országokra, az ilyen igényeket vegyék figyelembe a műszaki világ-előírások kidolgozása és beiktatása során.

1.2. A jelen egyezmény az 1958-as Genfi Egyezménnyel párhuzamosan működik, anélkül, hogy ez érintené a két egyezmény intézményi önállóságát.

2. Cikk

Szerződő Felek és tanácskozási jogosultság

2.1. Az Európai Gazdasági Bizottság (ENSZ EGB) tagországai, az EGB tagországok által létrehozott regionális gazdasági együttműködési szervezetek és azon országok, melyek az EGB tevékenységében az ENSZ EGB hatáskörét meghatározó dokumentum 8. bekezdése alapján tanácskozói joggal vehetnek részt, lehetnek a jelen egyezmény Szerződő Felei.

2.2. Az Egyesült Nemzetek azon tagországai, amelyek az ENSZ EGB hatáskörét meghatározó dokumentum 11. bekezdése szerint részt vehetnek az EGB bizonyos tevékenységeiben, valamint az ilyen országok által létrehozott regionális gazdasági együttműködési szervezetek lehetnek a jelen egyezmény Szerződő Felei.

2.3. Bármely szakosított szerv és szervezet, közöttük a kormányközi szervezetek és nem kormányszervek, amelyek az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsától tanácskozói jogállást kaptak, részt vehetnek ezen minőségükben a munkacsoportokban folyó vitákban az adott szerv vagy szervezet számára különös érdeket képező bármely kérdés tárgyalása során.

3. Cikk

Végrehajtó Bizottság

3.1. A Szerződő Felek képviselői alkotják a jelen egyezmény Végrehajtó Bizottságát, amely e minőségében évente legalább egyszer ülésezik.

3.2. A Végrehajtó Bizottság Működési Szabályzatát a jelen egyezmény B. Melléklete tartalmazza.

3.3. A Végrehajtó Bizottság:

3.3.1. felelős a jelen egyezmény teljesítéséért, beleértve a jelen egyezmény keretében folytatott tevékenységek fontossági sorrendjének megállapítását is;

3.3.2. megvizsgálja a munkacsoportoknak a jelen egyezmény keretében kidolgozásra kerülő műszaki világ-előírások beiktatásával kapcsolatos ajánlásait és jelentéseit; és

3.3.3. ellátja a jelen egyezmény szerint szükségessé váló egyéb feladatokat.

3.4. A Végrehajtó Bizottság az a végső szerv, amely dönt arról, hogy besoroljon-e előírásokat a Műszaki Világ-előírás Tervezetek Gyűjteményébe, és beiktat-e műszaki világ-előírásokat a jelen egyezmény szerint.

3.5. A Végrehajtó Bizottság feladatai ellátása során minden megfelelő forrásból kapott információt felhasznál, amit a Bizottság erre megfelelőnek talál.

4. Cikk

A műszaki előírásokra vonatkozó követelmények

4.1. Ahhoz, hogy az 5. Cikk szerint besoroljanak egy műszaki előírást vagy a 6. Cikk szerint beiktassanak egy műszaki előírást, a műszaki előírásnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:

4.1.1. Adjon világos leírást a közúti járművekről, az azokba szerelhető és/vagy az azokon használható tartozékokról és/vagy alkatrészekről, amelyek az előírás hatálya alá tartoznak.

4.1.2. Tartalmazzon olyan követelményeket, melyek:

4.1.2.1. magas szintű közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági vagy lopásgátló jellemzőket írnak elő; és

4.1.2.2. amennyiben lehetséges, a követelmények a konstrukciós jellemzők helyett a termék tulajdonságaira vonatkozzanak.

4.1.3. Adja meg:

4.1.3.1. a vizsgálati módszert, amellyel bizonyítható az előírásnak megfelelés;

4.1.3.2. az 5. Cikknek megfelelően besorolásra kerülő előírások esetében - ha lehet - a típusjóváhagyás vagy a gyártó ön-tanúsítása jelének és/vagy a típusjóváhagyás vagy a gyártó ön-tanúsítása vagy az egyező kivitelű gyártást igazoló címke egyértelmű leírását; és

4.1.3.3. ha lehet, az ajánlott minimális bevezetési időt az ésszerűség és a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjai alapján, amit a Szerződő Fél köteles biztosítani az előírás betartásának megkövetelése előtt.

4.2. A műszaki világ-előírás alternatív, nem világ-előírás szintű szigorúsági vagy követelményszinteket és megfelelő vizsgálati eljárásokat határozhat meg szükség esetén, bizonyos országok, különösen a fejlődő országok szabályozási tevékenységének megkönnyítésére.

5. Cikk

A Műszaki Világ-előírás Tervezetek Gyűjteménye

5.1. Létre kell hozni és napra készen kell tartani a Szerződő Felek ENSZ EGB előírásoktól különböző azon műszaki előírásainak gyűjteményét (a Tervezetek Gyűjteményét), mely előírások műszaki világ-előírásokként kerülnek majd harmonizálásra vagy elfogadásra.

5.2. A műszaki előírások besorolása a Tervezetek Gyűjteményébe

Bármely Szerződő Fél kérheti a Végrehajtó Bizottságtól, hogy bármely olyan műszaki előírást soroljanak be a Tervezetek Gyűjteményébe, amelyet ezen Szerződő Fél alkalmazott, alkalmaz, vagy elfogadott későbbi alkalmazásra.

5.2.1. Az 5.2. szakaszban említett kérésnek a következőket kell tartalmaznia:

5.2.1.1. a vonatkozó előírás egy példányát;

5.2.1.2. az ezen előíráshoz háttéranyagul szolgáló bármilyen hozzáférhető műszaki dokumentációt, beleértve az elérhető legjobb technológiára vonatkozót, valamint a tényleges előnyöket és a költséghatékonyságot ismertető dokumentációt; és

5.2.1.3. minden ismert, létező vagy tervezett vonatkozó nemzetközi, nem kötelező szabályozás vagy szabvány megnevezését.

5.2.2. A Végrehajtó Bizottságnak meg kell vizsgálnia minden olyan kérést, amely megfelel a 4. Cikk és a jelen Cikk 5.2.1. bekezdése követelményeinek. A műszaki előírást akkor kell besorolni a Tervezetek Gyűjteményébe, ha a B. Melléklet 7. Cikkének 7.1. bekezdése szerinti szavazáson támogatást kap. Az előírásra vonatkozó kéréssel együtt beterjesztett dokumentációt mellékelni kell a besorolt műszaki előíráshoz.

5.2.3. A kért előírás azon a napon tekinthető a Főtitkár által a Tervezetek Gyűjteményébe besoroltnak, mely napon a jelen Cikk 5.2.2. pontja szerinti szavazáson támogatást kapott.

5.3. A már besorolt műszaki előírások törlése a Tervezetek Gyűjteményéből

A besorolt műszaki előírást törlik a Tervezetek Gyűjteményéből:

5.3.1. ha a besorolt műszaki előírással azonos tervezési jellemzőket vagy termékkövetelményeket magában foglaló műszaki világ-előírást iktatnak be a Világ Gyűjteménybe;

5.3.2. az előírás jelen Cikk szerinti besorolását követő ötéves időszak végén és bármely további ötéves időszak végén, kivéve, ha a Végrehajtó Bizottság a B. Melléklet 7. Cikkének 7.1. bekezdése szerinti szavazással ismét megerősíti a műszaki előírás besorolását a Tervezetek Gyűjteményébe; vagy

5.3.3. azon Szerződő Fél írásban benyújtott kérésére, amelynek a kérésére eredetileg besorolták a műszaki előírást a gyűjteménybe. Ebben a kérésben meg kell indokolni az előírás törlését.

5.4. A dokumentumok hozzáférhetősége

A Végrehajtó Bizottság által e Cikk szerint figyelembe vett valamennyi dokumentumnak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

6. Cikk

A műszaki világ-előírások gyűjteménye

6.1. A jelen Cikk szerint kidolgozott és megállapított műszaki világ-előírások számára gyűjteményt kell létrehozni és fenntartani. A gyűjtemény neve Világ Gyűjtemény.

6.2. Műszaki világ-előírások beiktatása a Világ Gyűjteménybe már létező előírások harmonizálásával

A Szerződő Fél javaslatot terjeszthet elő olyan harmonizált műszaki világ-előírás kidolgozására, amely a Tervezetek Gyűjteményébe besorolt műszaki előírások vagy az ENSZ EGB előírások, vagy mindkettő által előírt követelményelemeket vagy tervezési jellemzőket tartalmaz.

6.2.1. A 6.2. szakaszban említett javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

6.2.1.1. a javasolt műszaki világ-előírás tárgyának ismertetését;

6.2.1.2. ismertető leírást vagy - ha van - a javasolt műszaki világ-előírás szövegének tervezetét;

6.2.1.3. a rendelkezésre álló dokumentációt, amely megkönnyítheti a jelen Cikk 6.2.4.2.1. bekezdésében előírt jelentésben megválaszolásra kerülő kérdések elemzését;

6.2.1.4. a Tervezetek Gyűjteményében szereplő minden olyan műszaki előírás és ENSZ EGB előírás felsorolását, amely a javasolt műszaki előírás tárgyát képező ugyanazon követelményelemekkel vagy tervezési jellemzőkkel foglalkozik; és

6.2.1.5. minden ismert, létező, vonatkozó nemzetközi, nem kötelező szabályozás vagy szabvány megnevezését.

6.2.2. A jelen Cikk 6.2.1. bekezdésében meghatározott minden javaslatot a Végrehajtó Bizottság elé kell terjeszteni.

6.2.3. A Végrehajtó Bizottság nem utal semmilyen munkacsoport elé olyan javaslatot, amely a véleménye szerint nem felel meg sem a 4. Cikk, sem a jelen Cikk 6.2.1. bekezdése követelményeinek. Minden egyéb javaslatot a megfelelő munkacsoport elé utalhat.

6.2.4. A műszaki világ-előírás harmonizáció útján történő kidolgozására tett javaslattal kapcsolatban a munkacsoport átlátható eljárásokat alkalmazva:

6.2.4.1. a műszaki világ-előírásra vonatkozóan ajánlásokat dolgoz ki az alábbiak szerint:

6.2.4.1.1. véleményezi a javasolt műszaki világ-előírás tárgyát és az alternatív szigorúsági vagy követelményszintek szükségességét,

6.2.4.1.2. felülvizsgálja a Tervezetek Gyűjteményébe besorolt műszaki előírásokat és minden olyan ENSZ EGB előírást, amelyek ugyanolyan követelményelemekkel foglalkoznak,

6.2.4.1.3. felülvizsgál minden olyan dokumentációt, amelyeket a jelen Cikk 6.1.4.1.2. bekezdésében meghatározott előírásokhoz mellékeltek,

6.2.4.1.4. megvizsgálja a javasolt műszaki világ-előírás vizsgálata szempontjából fontos, rendelkezésre álló működési azonosságra vonatkozó értékeléseket, a kapcsolódó szabályozások vagy szabványok értékelését is beleértve,

6.2.4.1.5. értékeli, hogy a kidolgozás alatt álló műszaki világ-előírás megfelel-e az előírás által kitűzött célnak és a 4. Cikk követelményeinek, és

6.2.4.1.6. gondosan mérlegeli azt a lehetőséget, hogy a műszaki előírást nem az 1958. évi Genfi Egyezmény keretében kell-e kidolgozni;

6.2.4.2. a Végrehajtó Bizottság elé terjeszti:

6.2.4.2.1. írásos jelentését, amely ismerteti a műszaki világ-előírásra vonatkozó ajánlását, az ajánlás kidolgozása során figyelembe vett összes műszaki adatot és információt, a jelen Cikk 6.2.4.1. bekezdésében meghatározott információk mérlegelését és kifejti az ajánlásai indokait, beleértve az alternatív szabályozási követelmények és a figyelembe vett megközelítési módszerek elutasításának indoklását is, és

6.2.4.2.2. az ajánlott műszaki világ-előírás szövegét.

6.2.5. A Végrehajtó Bizottság átlátható eljárások alkalmazásával:

6.2.5.1. eldönti, hogy a műszaki világ-előírásra vonatkozó ajánlások és a jelentés a jelen Cikk 6.2.4.1. bekezdésében meghatározott tevékenységek megfelelő és alapos végrehajtásán alapulnak-e. Ha a Végrehajtó Bizottság azt állapítja meg, hogy az ajánlások, a jelentés és/vagy az ajánlott műszaki világ-előírás szövege - ha van - nem megfelelő, visszaküldi az előírást és a jelentést a munkacsoportnak felülvizsgálatra vagy további kidolgozásra;

6.2.5.2. dönt az ajánlott műszaki világ-előírás Világ Gyűjteménybe vételéről a B. Melléklet 7. Cikkének 7.2. bekezdésében rögzített eljárás szerint. A Végrehajtó Bizottság egyhangú, jóváhagyó szavazása után iktatják az előírást a Világ Gyűjteménybe.

6.2.6. A műszaki világ-előírás azon a napon kerül beiktatásra a Világ Gyűjteménybe, amikor a beiktatást a Végrehajtó Bizottságban egyhangúan megszavazták.

6.2.7. Miután a Végrehajtó Bizottság a Világ Gyűjteménybe iktatott egy műszaki világ-előírást, a Titkárság minden vonatkozó dokumentációt csatol ehhez az előíráshoz, beleértve a jelen Cikk 6.2.1. bekezdése szerint beterjesztett javaslatot, valamint a jelen Cikk 6.2.4.2.1. bekezdése szerint előírt ajánlásokat és jelentést is.

6.3. Új műszaki világ-előírások beiktatása a Világ Gyűjteménybe

Bármely Szerződő Fél javaslatot tehet olyan követelményelemekre vagy tervezési jellemzőkre vonatkozó új műszaki világ-előírás kidolgozására, amilyenre még nincs műszaki előírás a Tervezetek Gyűjteményében vagy az ENSZ EGB előírásokban.

6.3.1. A 6.3. szakaszban említett javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

6.3.1.1. a javasolt új műszaki világ-előírás céljának ismertetését minél teljesebb körű tárgyilagos adatok alapján;

6.3.1.2. az ismertető leírást, vagy ha van, a javasolt új műszaki világ-előírás szövegének tervezetét;

6.3.1.3. minden rendelkezésre álló dokumentációt, amely megkönnyítheti a jelen Cikk 6.3.4.2.1. bekezdésében előírt jelentésben megválaszolandó kérdések elemzését; és

6.3.1.4. minden ismert, létező, vonatkozó nemzetközi, nem kötelező szabályozás vagy szabvány megnevezését.

6.3.2. A jelen Cikk 6.3.1. bekezdésében meghatározott minden javaslatot a Végrehajtó Bizottság elé kell terjeszteni.

6.3.3. A Végrehajtó Bizottság nem utal semmilyen munkacsoport elé olyan javaslatot, amely a véleménye szerint nem felel meg a 4. Cikk és a jelen Cikk 6.3.1. bekezdése követelményeinek. Minden egyéb javaslatot a megfelelő munkacsoport elé utalhat.

6.3.4. A műszaki világ-előírás kidolgozására tett javaslattal kapcsolatban a munkacsoport átlátható eljárásokat alkalmazva:

6.3.4.1. a műszaki világ-előírásra vonatkozóan ajánlásokat dolgozzon ki az alábbiak szerint:

6.3.4.1.1. véleményezi a javasolt műszaki világ-előírás tárgyát és az alternatív szigorúsági vagy követelményszintek szükségességét,

6.3.4.1.2. figyelembe veszi a műszaki alkalmasságot,

6.3.4.1.3. figyelembe veszi a gazdaságosságot,

6.3.4.1.4. vizsgálja az előnyöket, beleértve más szabályozásokkal való összehasonlítást és a figyelembe vett megközelítési módszereket is,

6.3.4.1.5. az ajánlott előírás várható költséghatékonyságának összehasonlítása az alternatív szabályozási követelmények várható költséghatékonyságával és a figyelembe vett megközelítési módszerekkel,

6.3.4.1.6. ellenőrzi, hogy a kidolgozás alatt álló műszaki világ-előírás megfelel-e az előírás által kitűzött célnak és a 4. Cikk követelményeinek, és

6.3.4.1.7. gondosan megvizsgálja, hogy az 1958. évi Genfi Egyezmény keretében nem dolgoztak-e már ki ilyen műszaki előírást;

6.3.4.2. a következőket terjeszti a Végrehajtó Bizottság elé:

6.3.4.2.1. írásos jelentést, amely ismerteti a műszaki világ-előírásra vonatkozó ajánlását, az ajánlás kidolgozása során figyelembe vett összes műszaki adatot és információt, a jelen Cikk 6.2.4.1. bekezdésében meghatározott információk mérlegelését és kifejti az ajánlásai indokait, beleértve az alternatív szabályozási követelmények elutasításának indoklását és a figyelembe vett megközelítési módszereket is, és

6.3.4.2.2. az ajánlott műszaki világ-előírás szövegét.

6.3.5. A Végrehajtó Bizottság az átlátható eljárások alkalmazásával:

6.3.5.1. meghatározza, hogy a műszaki világ-előírásra vonatkozó ajánlások és a jelentés a jelen Cikk 6.2.4.1. bekezdésében meghatározott tevékenységek megfelelő és alapos végrehajtásán alapulnak-e. Ha a Végrehajtó Bizottság azt állapítja meg, hogy az ajánlások, a jelentés és/vagy az ajánlott műszaki világ-előírás szövege - ha van - nem megfelelő, visszaküldi az előírást és a jelentést a munkacsoportnak felülvizsgálatra vagy további kidolgozásra;

6.3.5.2. dönt az ajánlott műszaki világ-előírás Világ Gyűjteménybe iktatásáról a B. Melléklet 7. Cikkének 7.2. bekezdésében rögzített eljárás szerint. A Végrehajtó Bizottság egyhangú, jóváhagyó szavazása után iktatják az előírást a Világ Gyűjteménybe.

6.3.6. A műszaki világ-előírás azon a napon kerül beiktatásra a Világ Gyűjteménybe, amikor a beiktatást a Végrehajtó Bizottságban egyhangúan megszavazták.

6.3.7. Miután a Végrehajtó Bizottság a Világ Gyűjteménybe iktatott egy műszaki világ-előírást, a Titkárság minden vonatkozó dokumentációt csatol ehhez az előíráshoz, beleértve a jelen Cikk 6.2.1. bekezdése szerint beterjesztett javaslatot, valamint a jelen Cikk 6.2.4.2.1. bekezdése szerint előírt ajánlásokat és jelentést is.

6.4. Beiktatott műszaki világ-előírások módosítása

A Világ Gyűjteménybe beiktatott műszaki világ-előírás jelen Cikk szerinti módosításának eljárása megegyezik az új műszaki világ-előírás Világ Gyűjteménybe való beiktatására a jelen Cikk 6.3. pontjában előírt eljárással.

6.5. A dokumentumok hozzáférhetősége

A jelen Cikk szerint a műszaki világ-előírások ajánlása során a munkacsoport által megvizsgált vagy készített valamennyi dokumentum nyilvánosan hozzáférhető legyen.

7. Cikk

A beiktatott műszaki világ-előírások alkalmazása és tájékoztatás az alkalmazásról

7.1. A Szerződő Fél, amely megszavazza a műszaki világ-előírás beiktatását a jelen egyezmény 6. Cikke szerint, köteles a műszaki előírást a hazájában alkalmazott olyan eljárásnak alávetni, mely az ilyen műszaki előírást bevezeti saját jogrendjébe és ebben gyors, végleges döntésre kell törekednie.

7.2. A Szerződő Fél, amely egy beiktatott műszaki világ-előírást bevezet saját jogrendjébe, erről írásos jegyzékben értesíti a Főtitkárt, megjelölve azt a napot, amelytől megkezdi ezen előírás alkalmazását. A jegyzéket az előírás bevezetésére vonatkozó döntés meghozatalától számított 60 napon belül kell megküldeni. Ha a beiktatott műszaki világ-előírás több szigorúsági vagy követelményszintet tartalmaz, az értesítésben külön meg kell határozni, hogy a Szerződő Fél melyik szigorúsági vagy követelményszintet választja.

7.3. A jelen Cikk 7.1. bekezdésében meghatározott Szerződő Fél, amely úgy határoz, hogy mégsem vezeti be a beiktatott műszaki világ-előírást a saját jogrendjébe, e döntéséről írásban köteles értesíteni a Főtitkárt, és ezt meg kell indokolnia. Az értesítést a határozathozatal napjától számított hatvan (60) napon belül kell megküldeni.

7.4. A jelen Cikk 7.1. bekezdésében meghatározott Szerződő Fél, amely az előírásnak a Világ Gyűjteménybe való felvétele napjától számított egyéves időszak végéig sem vezette be a műszaki előírást a saját jogrendjébe, vagy úgy határoz, hogy nem is fogja azt bevezetni, köteles jelentést tenni arról, hogy mi ezen előírás jogállása a hazai eljárásban. Az előírás jogállásáról szóló jelentést minden további egyéves időszakban be kell terjesztenie, ha a fenti intézkedések egyikét sem tette meg ezen időszak végéig. A jelen bekezdésben előírt jelentést:

7.4.1. úgy kell kidolgozni, hogy az ismertesse az elmúlt évben az előírás hazai jogrendbe illesztése, és végső döntéshozatal céljából tett lépéseket és az ilyen határozat feltételezett időpontját; és

7.4.2. a jelentéstételre előirányzott egyéves időszak vége után legkésőbb 60 napon belül kell a Főtitkár elé terjeszteni.

7.5. A Szerződő Fél, amely engedélyez egy beiktatott műszaki világ-előírásnak megfelelő terméket anélkül, hogy bevezetné a műszaki világ-előírást a saját jogrendjébe, írásban köteles tájékoztatni a Főtitkárt azon a napon, amikor megkezdte az ilyen termék engedélyezését. A Szerződő Fél az ilyen engedélyezés megkezdése után hatvan (60) napon belül köteles az értesítést megküldeni. Ha a beiktatott műszaki világ-előírás több szigorúsági vagy követelményszintet tartalmaz, az értesítésben meg kell határozni, hogy a Szerződő Fél melyik szigorúsági vagy követelményszintet választja.

7.6. A Szerződő Fél, amely bevezette saját jogrendjébe a beiktatott műszaki világ-előírást, úgy határozhat, hogy hatálytalanítja vagy módosítja az elfogadott előírást. Ilyen határozat hozatala előtt a Szerződő Fél köteles írásban tájékoztatni a Főtitkárt a szándékáról és lépésének indokairól. Az ilyen tájékoztatási kötelezettség azon Szerződő Félre is vonatkozik, amely a 7.5. bekezdés szerinti termékeket engedélyezett, és amelynek szándékában áll az ilyen termékek engedélyezésének beszüntetése. A Szerződő Fél a határozat hozatalától számított 60 napon belül köteles tájékoztatni a Főtitkárt bármilyen módosított vagy új előírás bevezetésére vonatkozó határozatáról. Kérésre a Szerződő Fél haladéktalanul átadja a módosított vagy az új előírás példányait a többi Szerződő Félnek.

8. Cikk

A viták rendezése

8.1. A beiktatott műszaki világ-előírás rendelkezéseivel kapcsolatos kérdéseket a Végrehajtó Bizottság elé kell utalni megoldásra.

8.2. A jelen egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy több Szerződő Fél között felmerült kérdéseket lehetőség szerint közöttük folyó eszmecsere vagy tárgyalás útján kell megoldani. Ha ez az eljárás nem vezet a kérdések megoldásához, az érintett Szerződő Felek megállapodhatnak, hogy a Végrehajtó Bizottságot kérik fel a kérdés megoldására a B. Melléklet 7. Cikke 7.3. bekezdésében foglaltak szerint.

9. Cikk

Szerződő Féllé válás

9.1. A 2. Cikkben meghatározott országok és regionális gazdasági együttműködési szervezetek válhatnak a jelen egyezmény Szerződő Feleivé a következők útján:

9.1.1. a egyezmény aláírása ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartások nélkül; vagy

9.1.2. ratifikálástól, elfogadástól vagy jóváhagyástól függő aláírás, amit ratifikálás, elfogadás vagy jóváhagyás követ; vagy

9.1.3. elfogadás; vagy

9.1.4. csatlakozás.

9.2. A ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányt a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

9.3. Szerződő Féllé válás után:

9.3.1. a jelen egyezmény hatálybalépése után minden ország vagy regionális együttműködési szervezet köteles értesítést küldeni a 7. Cikknek megfelelően, miszerint bevezeti a 6. Cikk szerint beiktatott műszaki világ-előírás(oka)t - ha van(nak) -, illetve engedélyezi azokat a termékeket, amelyek összhangban vannak az ilyen műszaki világ-előírásokkal, anélkül, hogy ezen előírásokat bevezetné saját jogrendjébe. Ha a beiktatott műszaki világ-előírás több szigorúsági vagy követelményszintet tartalmaz, az értesítésben meg kell határozni, hogy a Szerződő Fél melyik szigorúsági vagy követelményszintet vezeti be, illetve fogadja el;

9.3.2. mindegyik regionális gazdasági együttműködési szervezet az illetékességébe tartozó ügyekben nyilatkozik arról, hogy tagállamai ráruházták a jelen egyezmény által tárgyalt ügyekben a jogkört, beleértve a tagállamokra kötelező határozatok hozatalának jogát is.

9.4. A Szerződő Felekként működő regionális gazdasági együttműködési szervezetek többé már nem Szerződő Felek, ha elveszítették a jelen Cikk 9.3.2. bekezdése szerint bejelentett felhatalmazásukat, és erről kötelesek tájékoztatni a Főtitkárt.

10. Cikk

Aláírás

10.1. A jelen egyezmény 1998. június 25-től nyílik meg aláírásra.

10.2. A jelen egyezmény a hatálybalépéséig nyitva marad aláírásra.

11. Cikk

Hatálybalépés

11.1. A jelen egyezmény és mellékletei, amelyek az egyezmény elválaszthatatlan részét képezik, azt a napot követő harmincadik (30.) napon lépnek hatályba, amikor minimum öt (5) ország és/vagy regionális gazdasági együttműködési szervezet vált Szerződő Féllé a 9. Cikk szerint. E minimum öt (5) félnek magában kell foglalnia az Európai Közösséget, Japánt és az Amerikai Egyesült Államokat.

11.2. Ha azonban a jelen Cikk 11.1. bekezdése nem teljesül a 10.1. bekezdésben meghatározott időpont után tizenöt (15) hónappal, akkor a jelen egyezmény és a mellékletei, amelyek a egyezmény elválaszthatatlan részét képezik, azt a napot követő harmincadik (30.) napon lépnek hatályba, amikor minimum nyolc (8) ország és/vagy regionális gazdasági együttműködési szervezet vált Szerződő Féllé a 9. Cikk szerint. Az ilyen hatálybalépési dátum nem lehet korábban, mint a 10.1. bekezdésben meghatározott dátum után tizenhat (16) hónap. E nyolc (8) fél közül legalább egy (1) az Európai Közösség, Japán vagy az Amerikai Egyesült Államok legyen.

11.3. Minden olyan ország vagy regionális gazdasági együttműködési szervezet esetében, amely a hatálybalépése után vált a jelen egyezmény Szerződő Felévé, a jelen egyezmény hatvan (60) nappal azt követően lép hatályba, hogy ez az ország vagy regionális gazdasági együttműködési szervezet a ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányt letétbe helyezi.

12. Cikk

Kilépés az egyezményből

12.1. A Szerződő Fél kiléphet a egyezményből, ha erről írásban értesíti a Főtitkárt.

12.2. A Szerződő Félnek a jelen egyezményből való kilépése az után egy évvel lép hatályba, amikor a Főtitkár megkapta a jelen Cikk 12.1. bekezdése szerinti értesítést.

13. Cikk

Az egyezmény módosítása

13.1. A Szerződő Fél módosíthatja a jelen egyezményt és mellékleteit. A javasolt módosításokat a Főtitkár elé kell terjeszteni, aki azokat továbbítja a Szerződő Felekhez.

13.2. A jelen Cikk 13.1. bekezdése szerint továbbított javasolt módosítást a Végrehajtó Bizottság következő rendes ülésén kell megvizsgálni.

13.3. Ha a jelen lévő és szavazó Szerződő Felek egyhangúan megszavazzák a módosítást, azt a Végrehajtó Bizottság a Főtitkárnak megküldi, aki ezután a módosítást megküldi minden Szerződő Félnek.

13.4. A jelen Cikk 13.3. bekezdése szerint megküldött módosítást valamennyi Szerződő Fél által elfogadottnak kell tekinteni, ha egyik Szerződő Fél sem emel kifogást a megküldés dátumától számított hat (6) hónapon belül. Ha nem emeltek ilyen kifogást, a módosítás valamennyi Szerződő Félre nézve hatályba lép a jelen bekezdésben hivatkozott hat (6) hónapos időszak letelte után három (3) hónappal.

13.5. A Főtitkár haladéktalanul értesít minden Szerződő Felet, ha a javasolt módosítással kapcsolatban kifogás merült fel. Ha kifogás merül fel, a módosítást úgy kell tekinteni, hogy az nincs elfogadva, és semmilyen hatálya nincs.

14. Cikk

Letéteményes

A jelen egyezmény letéteményese az Egyesült Nemzetek Főtitkára. Egyéb letéteményesi funkcióin túl a Főtitkár lehetőség szerint mielőbb tájékoztatja a Szerződő Feleket az alábbiakról:

14.1. műszaki előírások besorolása vagy törlése az 5. Cikk szerint,

14.2. a műszaki világ-előírások beiktatása vagy módosítása a 6. Cikk szerint,

14.3. kapott értesítések a 7. Cikk szerint,

14.4. aláírások, elfogadások és csatlakozások a 9. és a 10. Cikk szerint,

14.5. kapott értesítések a 9. Cikk szerint,

14.6. időpontok, amikor a jelen egyezmény hatályba lép a Szerződő Felek számára a 11. Cikk szerint,

14.7. kapott értesítések a jelen egyezményből való kilépésről a 12. Cikk szerint,

14.8. a jelen egyezmény bármely módosítása hatálybalépésének dátuma a 13. Cikk szerint,

14.9. kapott értesítések a 15. Cikk szerint a felségterületekkel kapcsolatban.

15. Cikk

Az egyezmény kiterjesztése területekre

15.1. A jelen egyezmény a Szerződő Fél bármely olyan felségterületére vagy felségterületeire kiterjed, melyek nemzetközi kapcsolataiért ezen Szerződő Fél visel felelősséget, a jelen egyezménynek e Szerződő Fél vonatkozásában történő hatálybalépésekor, hacsak ezen Szerződő Fél másként nem határoz az egyezménynek ezen Szerződő Fél számára történő hatálybalépése előtt.

15.2. Bármely Szerződő Fél felmondhatja a jelen egyezményt a felségterületére vagy külön-külön a felségterületeire a 12. Cikk szerint.

16. Cikk

Titkárság

Jelen egyezmény Titkársága az ENSZ EGB Végrehajtó Titkársága. A Végrehajtó Titkárság az alábbi titkársági feladatokat látja el:

16.1. előkészíti a Végrehajtó Bizottság és a munkacsoportok üléseit;

16.2. továbbítja a Szerződő Felekhez a jelentéseket és egyéb, a jelen egyezmény rendelkezései szerint kapott információkat; és

16.3. elvégzi a Végrehajtó Bizottságtól kapott egyéb feladatokat.

A. Melléklet

Meghatározások

A jelen egyezmény vonatkozásában az alábbi meghatározások érvényesek:

1. Ezen egyezmény alapján kidolgozott műszaki világ-előírások vonatkozásában az „engedélyez” kifejezés azt a szándékot jelenti, hogy a Szerződő Fél a műszaki világ-előírásnak megfelelő terméket kereskedelmi forgalomba engedi hozni anélkül, hogy ezt a műszaki világ-előírást saját jogrendjébe bevezetné.

2. Ezen egyezmény alapján kidolgozott műszaki világ-előírások vonatkozásában a „bevezet” kifejezés azt jelenti, hogy a Szerződő Fél a műszaki világ-előírást saját jogrendjébe beiktatja.

3. Ezen egyezmény alapján kidolgozott műszaki világ-előírások vonatkozásában az „alkalmaz” kifejezés azt jelenti, hogy a Szerződő Fél egy bizonyos időponttól kezdődően megköveteli a műszaki világ-előírásnak való megfelelőséget; azaz a Szerződő Fél jogrendjében a hatálybalépés időpontja.

4. A „Cikk” kifejezés a jelen egyezmény Cikkét jelenti.

5. Az „egyhangú szavazás” kifejezés olyan szavazást jelent, amely a kérdés eldöntésekor a jelen lévő és szavazó Szerződő Felek közül egyik sem emel kifogást a kérdésben a B. Melléklet 7. Cikke 7.2. bekezdése szerint.

6. A „Szerződő Fél” kifejezés minden olyan országot vagy regionális gazdasági együttműködési szervezetet jelent, amely a jelen egyezmény Szerződő Fele.

7. A „közúti járművekbe szerelhető és/vagy azokon használható tartozék és alkatrész” kifejezés olyan tartozékokat vagy alkatrészeket jelent, amelyek jellemzői kihatnak a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, energiatakarékossági és lopásgátló tulajdonságokra. Ilyen tartozék vagy alkatrész többek között a kipufogó berendezés, a gumiabroncs, a motor, a zajvédelem berendezései, a riasztóberendezés, a jelző készülékek és a gyermekeket védő felszerelések.

8. A „beiktatott műszaki világ-előírás” kifejezés olyan műszaki világ-előírást jelent, amelyet felvettek a Világ Gyűjteménybe a jelen egyezmény szerint.

9. A „besorolt műszaki előírás” kifejezés olyan nemzeti vagy regionális műszaki előírást jelent, amelyet felvettek a Tervezetek Gyűjteményébe a jelen egyezmény szerint.

10. A „gyártó ön-tanúsítása” kifejezés a Szerződő Fél olyan jogi követelményét jelenti, hogy a közúti járművek, az azokba szerelhető és/vagy az azokon használható tartozékok és/vagy alkatrészek gyártója köteles tanúsítani azt, hogy az egyes jármű, ennek tartozéka vagy alkatrésze, amit a gyártó kereskedelmi forgalomba hoz, megfelel meghatározott műszaki követelményeknek.

11. A „regionális gazdasági együttműködési szervezet” kifejezés olyan szervezetet jelent, amelyet szuverén országok hoznak létre, és amely a jelen egyezmény tárgyát képező kérdésekben illetékes, beleértve az ilyen kérdésekben a tagországok számára kötelező döntések hozatalát is.

12. A „Főtitkár” kifejezés az Egyesült Nemzetek Főtitkárát jelenti.

13. Az „átlátható eljárások” kifejezés olyan eljárásokat jelent, amelyek célja a jelen egyezmény keretében megvalósuló szabályozási folyamatban a nyilvánosság és a részvétel lehetőségének biztosítása. Idetartozik többek között az alábbiak közzététele:

(1) a munkacsoportok és a Végrehajtó Bizottság üléseiről szóló tájékoztatók; valamint

(2) munkadokumentumok és záró dokumentumok.

Lehetőséget kell nyújtani a vélemények és nézetek kifejtésére:

(1) a munkacsoport értekezleteken a tanácskozói joggal részt vevő szervezetek számára; és

(2) a munkacsoport értekezleteken és a Végrehajtó Bizottság ülésein a Szerződő Felek képviselőivel folytatott előzetes megbeszélések révén.

14. A „típusjóváhagyás” kifejezés a Szerződő Fél (vagy a Szerződő Fél által kijelölt illetékes hatóság) írásos jóváhagyását jelenti, amely szerint a jármű, az abba szerelhető és/vagy az azon használható tartozékok és/vagy alkatrészek bármely tétele megfelel a vonatkozó műszaki előírásoknak, ami a jármű, a tartozék vagy alkatrész kereskedelmi forgalomba hozatalának előfeltétele.

15. Az „ENSZ EGB előírások” kifejezés az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az 1958. évi Genfi Egyezmény keretében elfogadott előírásait jelenti.

16. A „munkacsoport” kifejezés az EGB keretében létrehozott szakosított műszaki szakértői csoportot jelent, melynek feladata a harmonizált vagy új műszaki világ-előírások kidolgozásával kapcsolatos ajánlások kimunkálása a Világ Gyűjteménybe való felvétel céljából és a Világ Gyűjteménybe iktatott műszaki világ-előírások módosításainak vizsgálata.

17. Az „1958-as Genfi Egyezmény” a közúti járművekre, a közúti járművekbe szerelhető alkatrészekre, illetve a közúti járműveknél használatos tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról és ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló egyezményt jelenti.

B. Melléklet

A Végrehajtó Bizottság összetétele és működési szabályzata

1. Cikk

A Végrehajtó Bizottság tagja csak Szerződő Fél lehet.

2. Cikk

Valamennyi Szerződő Fél a Végrehajtó Bizottság tagja.

3. Cikk

3.1. Minden egyes Szerződő Félnek egy szavazata van, kivéve, ha a jelen Cikk 3.2. bekezdése mást ír elő.

3.2. Ha egy regionális gazdasági együttműködési szervezet és egy vagy több tagállama a jelen egyezmény Szerződő Fele, a regionális gazdasági együttműködési szervezet a hatáskörébe tartozó kérdésekben annyi szavazattal rendelkezik, amennyi az olyan tagállamainak száma, amelyek a jelen egyezménynek Szerződő Felei. Ezen szervezetnek nincs szavazati joga, ha csak egyetlen tagállama is ezen jogát gyakorolja és fordítva.

4. Cikk

A Szerződő Félnek jelen kell lennie ahhoz, hogy a leadott szavazata érvényes legyen. Kivéve, ha a szavazatát regionális gazdasági együttműködési szervezet adja le.

5. Cikk

5.1. A határozathozatalhoz az összes Szerződő Fél legalább felének a szavazáskor jelen kell lennie.

5.2. A jelen Cikk szerint a határozathozatalhoz szükséges legkisebb létszám meghatározásánál és a Szerződő Felek azon számának meghatározásánál, amely a jelen Melléklet 7. Cikk 7.1. bekezdése szerint jelen lévő és szavazó Szerződő Felek egyharmadának megállapításához szükséges, a regionális gazdasági együttműködési szervezet és tagállamai egy Szerződő Félnek számítanak.

6. Cikk

6.1. A Végrehajtó Bizottság minden naptári év első ülésén választja meg a tagok közül az elnököt és az alelnököt. Az elnököt és az alelnököt az összes jelen lévő és szavazó Szerződő Fél kétharmados többségével kell megválasztani.

6.2. Sem az elnököt, sem az alelnököt nem lehet ugyanazon Szerződő Féltől két évnél hosszabb, egymást követő időszakra megválasztani. Egyik évben sem lehetséges, hogy az elnököt és az alelnököt ugyanazon Szerződő Fél adja.

7. Cikk

7.1. A nemzeti vagy regionális előírást akkor kell besorolni a Tervezetek Gyűjteményébe, ha mellette szavazott a jelen lévő és szavazó Szerződő Felek legalább egyharmada (a jelen Melléklet 5.2. bekezdése szerint), vagy mellette szól a leadott szavazatok összmennyiségének legalább egyharmada, attól függően, hogy melyik a kedvezőbb. Mindkét esetben az egyharmadnak magában kell foglalnia vagy az Európai Közösség, vagy Japán, vagy az Egyesült Államok szavazatát, ha ezek közül valamelyik Szerződő Fél.

7.2. Műszaki világ-előírás Világ Gyűjteménybe való beiktatásához, a már beiktatott műszaki világ-előírás módosításához, valamint a jelen egyezmény módosításához a jelen lévő és szavazó Szerződő Felek egyhangú szavazata szükséges. Ha az elfogadáshoz egyhangú szavazást igénylő kérdést a jelen lévő és szavazó Szerződő Fél valamelyike ellenez, egyet nem értését írásban kell megindokolnia, és azt a szavazás napjától számított hatvan (60) napon belül a Főtitkár elé kell terjesztenie. Ha az ilyen Szerződő Fél nem ad írásos indoklást ezen időszakon belül, akkor úgy kell tekinteni, mintha a szavazás tárgyát képező kérdés mellett szavazott volna. Ha a kérdésben kifogást emelt egyik Szerződő Fél sem nyújt be írásos indoklást, a kérdésben tartott szavazást olyan egyhangú szavazásnak kell tekinteni, melynél valamennyi jelen lévő és szavazó személy a kérdés mellett szavazott. Ez esetben a szavazás dátumának a 60 napos időszak utáni első napot kell tekinteni.

7.3. Minden egyéb, határozatot igénylő kérdést a Végrehajtó Bizottság saját belátása szerint dönthet el a jelen Cikk 7.2. bekezdésében előírt szavazással.

8. Cikk

A szavazástól tartózkodó Szerződő Feleket úgy kell tekinteni, mintha nem szavaznának.

9. Cikk

A Végrehajtó Titkárság hívja össze a Végrehajtó Bizottság ülését, ha szavazásra van szükség a jelen egyezmény 5., 6. vagy 13. Cikke szerint, vagy ha a jelen egyezmény szerinti tevékenységek lefolytatása szükséges.”

3. § *  A törvény végrehajtásáról - az iparügyekért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. augusztus 21. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére