A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A rendelet hatálya a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály által meghatározott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésére és vizsgáztatására terjed ki.

2-6. § * 

7. § (1) A névjegyzékbe vétel díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, az összeg befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(2) A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, annak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) *  A névjegyzékbe vételért a díjat az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

(4) *  A fizetett díj az Innovációs és Technológiai Minisztérium saját bevétele, melynek elszámolásánál és nyilvántartásánál az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell betartani.

(5) A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (7) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(6) *  Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

8. § (1) A vizsgák díjait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A vizsgadíjat a vizsgázó a vizsgát szervező képzőszerv számlájára fizeti be.

(3) *  Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a távolmaradást a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(4) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(5) *  A vizsgadíjból a képzőszervnek 22%-ot el kell különíteni, amely összeget a vizsgáztatásért felelős, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdésben megjelölt vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára kell átutalni.

9. § (1) Ez a rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Parlament és a Tanács a veszélyes áru közúti, vasúti és belvízi szállítási biztonsági tanácsadó minimális vizsgakövetelményeiről szóló, 2000/18/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez * 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vételének díjai

Ft/db
1. Névjegyzékbe vétel alágazatonként 6688
2. Az érvényesség öt évre szóló meghosszabbítása 2299
3. A fellebbezés díja azonos az eljárások I. fokú díjával

2. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez * 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgadíjai

1. Írásbeli vizsga közlekedési alágazatonként
a) Feleletválasztásos (teszt)vizsga 1547
b) Egyéb tesztvizsga 2215
c) Esettanulmány 7420
2. Szóbeli vizsga árucsoportonként és közlekedési alágazatonként 2498

  Vissza az oldal tetejére