A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra is – a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) a magyar lobogó alatt közlekedő (üzemelő) úszólétesítményeken hajózási szolgálatot ellátó személyekre, valamint munkáltatójukra, továbbá a magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyekre,

b) a kedvtelési célú kishajó és gépi meghajtású vízi sporteszköz (a továbbiakban együtt: kedvtelési célú vízijármű) vezetésére jogosító, magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyre,

c) az iskolai rendszerű hajózási oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívüli jóváhagyott hajózási szakképzés tanulóira, illetve hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató), valamint az oktatási intézmény vezetőjére,

d) az egészségi alkalmassági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző orvosokra, illetve szervezetekre

terjed ki.

2. § *  E rendelet alkalmazásában

1. hajózási szolgálat: a belvízi vagy tengeri úszólétesítményen teljesített

a) fedélzeti szolgálat,

b) gépüzemi szolgálat,

c) segédszolgálat, valamint

d) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerész által teljesített, az a)–c) alpontba nem tartozó egyéb szolgálat,

2. STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege,

3. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény,

4. Útmutató: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott és a hajózási hatóság honlapján elérhető, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatát szabályozó dokumentum.

A vizsgálat alkalmazása és kezdeményezése

3. § (1) Hajózási szolgálatot az a személy láthat el, illetve kedvtelési célú vízijárművet az a személy vezethet, akinek az egészségi alkalmasságát az e rendeletben meghatározott orvos megállapította.

(2) *  Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) *  belvízi hajózási szolgálatot ellátó, továbbá hajózási oktatási szakképző intézménybe jelentkező személy esetében az 1. számú mellékletben,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a 2. számú mellékletben és

ba) a 2. § a)–c) pontjában jelölt szolgálat ellátásakor az STCW Egyezmény A-I/9. és B-I/9. szakaszában,

bb) egyéb szolgálat ellátásakor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben és az Útmutatóban,

c) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetőnél a 3. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével kell lefolytatni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy – az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető kivételével – egészségi alkalmasságának vizsgálatára az 1. alkalmassági csoportba tartozó gépjármű-vezetőkre vonatkozó egészségi alkalmassági vizsgálat szabályait – az e rendeletben foglalt kivételekkel – kell alkalmazni. * 

4. § (1) A hajózási szolgálat ellátásához szükséges egészségi alkalmasságot vizsgálni kell

a) a hajós, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállításához,

b) gépüzemi szolgálatból fedélzeti szolgálatba, illetve segédszolgálatból gépüzemi vagy fedélzeti szolgálatba való áthelyezés (beosztás) előtt,

c) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony – vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony – létesítését követően a (4), illetve (5) bekezdésben meghatározott időszakonként,

d) hajózási oktatási intézménybe való felvétel előtt.

(2) *  A kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságát:

a) a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt,

b) a képesítés kiadását követően ha

ba) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,

bb) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,

bc) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,

bd) 70. életévét betöltötte, 2 évenként

kell vizsgálni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy – az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők kivételével – egészségi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg is érvényesíthető.

(4) *  Belvízi úszólétesítményen fedélzeti szolgálatot, gépüzemi szolgálatot vagy segédszolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságát

a) hivatásos hajós képesítések esetén a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet 18. §-a szerint;

b) az a) pontban nem szabályozott képesítések tekintetében

bb) hatvanadik életévének betöltése után ötévenként,

bc) hetvenedik életévének betöltésekor, majd azt követően kétévenként

kell igazolni.

(5) Tengeri hajón hajózási szolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasságot

a) hatvanadik életévének betöltéséig kétévenként,

b) hatvanadik életévének betöltése után évenként

kell vizsgálni.

(6) Hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését követően fiatalkorú személy egészségi alkalmasságát évente kell vizsgálni.

(7) *  A vizsgálatot végző orvos – a vizsgált személy egészségi állapota alapján – akkor állapíthat meg a (2), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidőt, ha az 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázatban meghatározott, az alkalmasságot korlátozó betegséget vagy testi fogyatékosságot állapít meg. A korlátozást részletesen indokolni kell.

(7a) *  A munkáltató köteles a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy részére a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 21. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szűrővizsgálaton való részvételt biztosítani.

(8) *  Az orvosi vizsgálat akkor állapíthat meg az e rendelet alapján megállapítható leghosszabb időszaknál rövidebb határidőt, ha az 1. számú melléklet IV. pontjában foglalt – az alkalmasságot korlátozó betegséget vagy testi fogyatékosságot – mutat ki a vizsgálat. A korlátozást részletesen indokolni kell. Ha az orvosi vizsgálat nem állapít meg korlátozásra okot adó körülményt, akkor az orvosi alkalmassági igazolást mindaddig érvényesnek kell tekinteni a képesítő okmány cseréjekor is, amíg az abban megjelölt határidő le nem telik.

(9)–(10) * 

5. § (1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) a 4. § (1) bekezdésének a)–b) és c) pontjában meghatározott esetben a munkáltató vagy a munkavállaló,

b) 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben az oktatási intézmény vezetője,

c) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a képesítésért folyamodó, illetve a képesített személy

kezdeményezi.

(2) A tengeri hajón szolgálatot teljesítő személy behajózása előtt köteles gondoskodni a várható távollét időtartama alatt esedékessé váló vizsgálat elvégzéséről.

(3) A tengeri hajó parancsnoka – mint a munkáltató képviselője – a hajó előírt személyzeti létszámának biztosítása érdekében külföldön ideiglenes munkavállalót csak abban az esetben alkalmazhat, ha az ideiglenes munkavállaló egészségi alkalmasságát igazoló okmánnyal rendelkezik.

Vizsgálatot végző szervek

6. § (1) A vizsgálatot

a) *  a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény hallgatója tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

b) * 

c) a belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

d) *  a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, valamint az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében – a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

e) *  a III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

végzi.

(2) Külföldön a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, illetve a tengeri kedvtelési célú kishajó vezetőjének időszakos vizsgálatát – rendkívül indokolt esetben – az adott országban ilyen vizsgálat végzésére jogosult egészségügyi intézmény orvosa is elvégezheti. A belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy alkalmasságának vizsgálatát külföldön – rendkívül indokolt esetben – az adott víziútszakaszon illetékes hatóság által a hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára feljogosított orvos is elvégezheti.

(3) * 

(4) *  Tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának vizsgálatát csak az a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos végezheti, aki nem áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban a vizsgált személyt foglalkoztató úszólétesítmény-tulajdonossal vagy üzembentartóval.

6/A. § *  (1) Tengerész-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózási hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) a tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatához megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) ismeri a tengeri hajókon dolgozók élet- és munkakörülményeit,

d) ismeri a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét,

e) a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatokhoz szükséges angol nyelvismerettel rendelkezik.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) pont tekintetében

ba) tengeri hajón eltöltött legalább három hónapos hajóorvosi,

bb) gazdasági célú tengeri hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél ellátott legalább három hónapos foglalkozás-egészségügyi, vagy

bc) tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos felügyelete alatt eltöltött 1 év gyakorlat igazolásával,

c) a (2) bekezdés c)–e) pont tekintetében a tengerészek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak igazolásával

tesz eleget.

(4) A (2) bekezdés b)–e) pontjának való megfelelés igazolása esetén a hajózási hatóság a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltet is nyilvántartásba veheti.

(5) A nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.

6/B. § *  (1) Hajós-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózás hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek élet- és munkakörülményeit,

c) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) és c) pont tekintetében a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság által elismert és a hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak képzőszerv általi igazolásával

tesz eleget.

(4) A nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.

6/C. § * 

A vizsgálat eredményének minősítése, a vizsgálatról kiállított bizonyítvány, az egészségügyi törzslap

7. § (1) A vizsgálat eredményeként a vizsgált személy

a) tengeri fedélzeti szolgálatra,

b) tengeri gépüzemi szolgálatra,

c) belvízi fedélzeti szolgálatra,

d) belvízi gépüzemi szolgálatra,

e) segédszolgálatra,

f) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetésére,

g) tengeri kedvtelési célú kishajó vezetésére,

h) *  egyéb szolgálatra

egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.

(2) Amennyiben a hajózási oktatási intézménybe jelentkező személy egészségileg alkalmatlannak bizonyul, a jelöltnek, illetve kiskorú jelölt esetében gondviselőjének, írásbeli nyilatkozatával kell igazolnia annak tudomásulvételét, hogy a megszerzendő hajózási képesítést – az egészségi alkalmatlanság fennállása alatt – csak parti szolgálatban hasznosíthatja.

(3) *  Hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a vizsgálat eredményéről a vizsgálatot végző orvos

a) *  belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy esetén a 4. számú mellékletben meghatározott, a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (CESNI) orvosi alkalmassági igazolásról szóló szabványa szerinti orvosi igazolást állít ki, amelyet a szolgálat ellátása alatt a hajózási szolgálatot ellátó személy magánál tart,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére magyar és angol nyelven az 5. számú melléklet szerinti Tengerész szolgálati egészségi bizonyítványt állít ki,

c) ha egészségügyi alkalmatlanságot állapít meg, arról értesíti a hajózási hatóságot.

(4) *  A vizsgálat eredményét – az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálat esetét kivéve –

a) * 

b) a tengerész szolgálati könyvbe a vizsgálatot végző orvos,

c) * 

jegyzi be.

(5) *  Aki még nem rendelkezik tengerész szolgálati könyvvel, kérelmére az orvosi igazolások alapján a szolgálati könyvet kiállító vizsgaközpont a szolgálati könyv kiadásával igazolja az egészségi alkalmasságot, valamint azoknál a szolgálati könyveknél, ahol bejegyezhető, ott rögzíti azt.

(6) *  A kedvtelési célú vízijármű vezetésére jogosító kártyaformátumú képesítő okmány érvényessége az egészségi alkalmassági időtartamtól függ.

8. § (1) A vizsgálatot végző orvos a 7. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakon kívül „Egészségügyi törzslap”-ot (6. számú melléklet) állít ki.

(2) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot végző személy egészségügyi törzslapját a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos őrzi meg.

(3) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy az e rendelet 7. számú melléklete szerinti „Egészségügyi Nyilatkozat”-ot két példányban tölti ki, és aláírásával hitelesíti. Az egyik példányt a szolgálatra való alkalmasságot vizsgáló orvos, a másik példányt a munkavállaló, illetve az oktatási intézmény hallgatója őrzi meg.

(4) *  Az idegen lobogó alatt tengeri hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos angol nyelvű törzslap kivonatot állít ki.

(5) A korábbi munkáltatójának székhelyétől eltérő településen lévő székhelyű (telephelyű) munkáltatónál belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére, a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos állítja ki az egészségügyi törzslap kivonatát.

(6) Az idegen lobogó alatt belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére az egészségügyi törzslap kivonatát a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos német nyelven állítja ki.

Másodfokú vizsgálat

9. § (1) *  Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy az egészségi alkalmasság vizsgálatának lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél – amennyiben annak döntését sérelmesnek tartja – az egészségi alkalmasság másodfokon történő megállapítását kérheti. A másodfokú szerv döntéséig az első fokú szerv véleménye szerint kell eljárni.

(2) *  A másodfokú vizsgálatot a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő bizottság végzi. A bizottság elnöke a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv elnöke vagy helyettese. A bizottság tagjai a hajózási hatóság által kijelölt legalább két orvosszakértő.

A vizsgálat díja

10. § A vizsgálatért a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjára vonatkozó jogszabályban *  megállapított térítési díjat kell fizetni.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2002. november 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 6/1977. (XII. 9.) KPM–EüM együttes rendelet,

b) a hajózással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 4. §-a,

c) az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/1987. (XII. 30.) KM rendelet 1. §-a,

d) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 25. §-a.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított egészségi alkalmassági igazolások az igazolásban megállapított időpontig érvényesek.

(3) *  A hajózási hatóság honlapján az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet kihirdetését követő 31. napjáig közzétett névjegyzékben szereplő foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos a hajózási hatósági nyilvántartásba vétele nélkül 2015. december 31-éig végezheti az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatot.

12. § *  Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 6. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról szóló, 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv Melléklet 13. szakasz,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

d) a Tanács az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv 2. cikk 4. pont,

e) az a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 10. pont [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

f) *  az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi irányelv Melléklet 14. szakasz (1) bekezdés,

g) *  a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv,

h) *  az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelv.

1. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelethez * 

AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK ORVOSI KEZELÉSRE SZORULÓ ÁLLAPOTOK ESETÉBEN
(ÁLTALÁNOS ALKALMASSÁG, LÁTÁS ÉS HALLÁS)

1. A vizsgáló orvos az adott eset megítélésekor az összes lehetséges körülmény, azok megjelenési módjának és prognózisának valamint az alkalmassági feltételekről szóló átfogó lista hiányában a táblázatban elfogadott megközelítések alapjául szolgáló elveket a táblázatban nem szereplő állapotokra is kiterjesztheti. Orvosi kezelésre szoruló állapotok fennállása esetén, az alkalmasságra vonatkozó döntéseket a gondos klinikai vizsgálatok és elemzések alapján, és a következő pontok figyelembe vételével kell meghozni:

2. A fizikai és pszichológiai alkalmasságból álló egészségi alkalmasság azt jelenti, hogy a személy nem szenved olyan betegségben vagy fogyatékosságban, amelynek eredményeképpen a belvízi jármű fedélzetén szolgáló személy nem képes a következők bármelyikére:

a) a vízi jármű működtetéséhez szükséges feladatok végrehajtása,

b) a rábízott feladatok bármikor történő végrehajtása,

c) a környezet helyesen történő érzékelése.

3. Ha az egészségi alkalmasság nem bizonyítható teljes mértékben, a hajózás egyenértékű biztonságosságának feltétele mellett mérséklési intézkedések és korlátozások határozhatók meg.

4. A táblázat szerkezete a következő:

A. oszlop: A betegségek WHO szerinti nemzetközi osztályozása, 10. revízió (ICD-10, magyar rövidítése BNO-10). A felsorolt kódok az elemzés és különösen az adatok nemzetközi összeállításának segédeszközét képezik.

B. oszlop: Az állapot vagy állapotcsoport hétköznapi neve, rövid megjegyzéssel annak a belvízi utakon végzett munkára való jelentőségéről.

C. oszlop: Azon egészségügyi alkalmassági kritériumok, amelyek a következő döntés meghozatalához vezetnek: alkalmatlanság.

D. oszlop: Azon egészségügyi alkalmassági kritériumok, amelyek a következő döntés meghozatalához vezetnek: képes arra, hogy bármikor végrehajtsa a rábízott feladatokat.

A B C D
BNO 10 diagnosztikai kódok Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő végrehajtására való alkalmatlanság
– várhatóan ideiglenes (T)
– várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor végrehajtsa a rábízott feladatokat
1. A 00–B 99 FERTŐZÉSEK
2. A 00–09 Emésztőrendszeri fertőzés
Átadás másoknak, ismétlődés
T – Ha a parton észlelték (aktuális tünetek vagy várakozás hordozói státuszra vonatkozó vizsgálati eredményekre), vagy megerősített hordozói státusz, amíg a kiküszöbölés bizonyított Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
3. A 15–16 Pulmonális tuberkulózis
Átadás másoknak, ismétlődés
T – Pozitív szűrővizsgálat vagy klinikai előzmény, amíg ki nem vizsgálják. Ha fertőzött, amíg a kezelés stabilizálódott és a fertőzőképesség hiányát megerősítették
P – Visszaesés vagy súlyos maradványkárosodás
A kezeléssorozat sikeres befejezése
4. A 50–64 Szexuális úton terjedő fertőzések
Akut károsodás, ismétlődés
T – Ha a parton észlelték: amíg a diagnózist megerősítették,
a kezelést kezdeményezték és a kezeléssorozat sikeresen befejeződött.
P – Nem kezelhető késői szövődmények
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
5. B 15 Hepatitisz A.
Élelmiszer- vagy vízszennyezéssel átvihető
T – Amíg a sárgaság megszűnt, vagy a testmozgásra való képesség helyreállt Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
6. B 16–19 Hepatitisz B.
Vérrel vagy más testfolyadékkal érintkezve átvihető.
Végleges májkárosodás és májrák lehetősége
T – Amíg a sárgaság megszűnt, vagy a testmozgásra való képesség helyreállt
P – Végleges májkárosodás a biztonságos munkavégzést befolyásoló tünetekkel vagy szövődmények valószínűségével
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
Alkalmas, legfeljebb két év időkorlátozással
7. B 20–24 Hepatitisz C.
Vérrel vagy más testfolyadékkal érintkezve átvihető.
Végleges májkárosodás lehetősége
T – Amíg a sárgaság megszűnt, vagy a testmozgásra való képesség helyreállt
P – Végleges májkárosodás
a biztonságos munkavégzést befolyásoló tünetekkel vagy szövődmények valószínűségével
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
8. HIV+
Vérrel vagy más testfolyadékkal érintkezve átvihető. Előrehaladás
HIV-hez kapcsolódó betegségek vagy AIDS felé
T – Az állapottal kapcsolatos megfelelő tudatosság és a kezelési ajánlások teljes körű betartása
P – Nem visszafordítható
HIV-hez kapcsolódó betegségek.
A gyógyszerek folytatódó károsító hatása
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
Alkalmas, legfeljebb két év időkorlátozással
9. A 00–B 99 nincs külön felsorolva Egyéb fertőzés
Személyes egészségkárosodás, mások megfertőzése
T – Súlyos fertőzés és az átvitel komoly kockázata esetén
P – Ha az ismétlődő károsodás vagy a fertőzés ismétlődésének valószínűsége továbbra is fennáll
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
10. C 00–48 RÁKOK
11. C 00–48 Rosszindulatú daganatok
– beleértve a limfómát, a leukémiát és
a kapcsolódó állapotokat Ismétlődés – különösen akut szövődmények,
pl. vérzés okozta károsodás
T – Amíg kivizsgálták, kezelték és a progzózist meghatározták
P – Folytatódó állapotromlás a biztonságos munkavégzést befolyásoló tünetekkel
vagy az ismétlődés magas valószínűségével
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek Egy specialista által elvégzett hivatalos értékeléssel kell megerősíteni
12. D 50–89 VÉRREL KAPCSOLATOS RENDELLENESSÉGEK
13. D 50–59 Vérszegénység / haemoglobin-opathiák
Testmozgásra való képesség csökkenése.
Epizodikus vörösvérsejt-
rendellenességek
T – Amíg a hemoglobin normális vagy stabil
P – Súlyos ismétlődő vagy folyamatos vérszegénység vagy vörösvérsejtbontásból eredő romló tünetek, amelyek nem kezelhetők
Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
14. D 73 Lépeltávolítás (műtéti előzmények)
Bizonyos fertőzésekre való fokozott fogékonyság
T – Amíg a klinikai kezelés befejeződött és a testmozgásra való képesség helyreállt Nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek
15. D 50–89 nincs külön felsorolva A vér és a vérképző szervek egyéb betegségei
Változatos – a rendellenes vérzés megismétlődése, és esetleg a testmozgásra való képesség csökkenése vagy a fertőzésekkel szembeni alacsony ellenálló képesség
T – Miközben kivizsgálás alatt áll
P – Krónikus véralvadási zavarok
Eseti értékelés
16. A 00–B 99 FERTŐZÉSEK
17. E 00–90 ENDOKRIN ÉS METABOLIKUS
18. E 10 Cukorbetegség – inzulinhasználó
Alacsony vércukorszint okozta akut károsodás.
Szövődmények a vércukorszint feletti ellenőrzés elvesztése miatt. Látásproblémák, neurológiai és szívproblémák megnövekedett valószínűsége
T – Ha hiányzik: 1. az ellenőrzés alatt tartás képessége;
2. a kezelési előírásoknak való megfelelés, vagy
3. az alacsony vércukorszintre való odafigyelés
P – Ha rosszul kezelt vagy nem tartja be a kezelést. Alacsony vércukorszint előzmény előfordulása vagy az alacsony vércukorszintre való oda nem figyelés. A cukorbetegség súlyosbodása szövődmények következtében.
Eseti értékelés, legfeljebb
5 év időkorlátozással. Ha bizonyított a megfelelő ellenőrzés alatt tartás,
a kezelési ajánlásoknak való teljes körű megfelelés és az alacsony vércukorszintre való megfelelő odafigyelés.
A 04*** korlátozás feltüntethető.
19. E 11–14 Cukorbetegség – nem inzulinnal kezelt.
Más gyógyszeres kezelés Állapotromlás miatt inzulinhasználatra való áttérés, látásproblémák, neurológiai és szívproblémák megnövekedett valószínűsége
T – Ha hiányzik: 1. az ellenőrzés alatt tartás képessége,
2. a kezelési előírásoknak való megfelelés, vagy
3. az alacsony vércukorszintre való odafigyelés
Ha stabilizálták, és szövődmények hiányában nincs súlyosbodás: alkalmas, legfeljebb 5 év időkorlátozással
20. Cukorbetegség – nem inzulinos; kizárólag étrenddel kezelt
Állapotromlás miatt inzulinhasználatra való áttérés, látásproblémák, neurológiai és szívproblémák megnövekedett valószínűsége
T – Ha hiányzik: 1. az ellenőrzés alatt tartás képessége,
2. a kezelési előírásoknak való megfelelés, vagy
3. az alacsony vércukorszintre való odafigyelés.
Ha stabilizálták, és szövődmények hiányában nincs súlyosbodás: alkalmas, legfeljebb 5 év időkorlátozással
21. E 65–68 Elhízás / rendellenes testsúly – magas vagy alacsony
Önmagának okozott baleset, csökkent mozgásképesség,
a rutinszerű és vészhelyzeti feladatok elvégzésére való képesség csökkenése.
Cukorbetegség, artériás betegség és ízületi
gyulladás megnövekedett valószínűsége
T – Ha a biztonság szempontjából kritikus feladatok nem hajthatók végre, a képesség vagy a gyakorlati teszten elért teljesítmény gyenge,
a testtömeg-index (BMI) ≥ 40 (3. elhízási szint)
P – A biztonság szempontjából kritikus feladatok nem hajthatók végre; a képesség vagy a gyakorlati teszten elért teljesítmény gyenge, és nem sikerül javulást elérni.
Képes arra, hogy teljesítse a rábízott, biztonság szempontjából kritikus feladatokhoz szükséges rutinszerű és vészhelyzeti képességeket.
A 07*** és/vagy 09***
korlátozás feltüntethető
22. E 00–90 nincs külön felsorolva Egyéb endokrin és metabolikus betegségek (pajzsmirigy, mellékvese, beleértve az Addison-kórt, agyalapi mirigy, petefészek, herék) Ismétlődés vagy szövődmények valószínűsége T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja. Egy évig a kezdeti diagnózis vagy visszaesés után, amelyben rendszeres felülvizsgálat történt.
P – Ha az állapotromlás folytatódik, a gyógyszerek gyakori beállítása szükséges vagy súlyosabb szövődmények megnövekedett valószínűsége áll fenn.
Eseti értékelés:
ha a gyógyszerezés stabil és az állapotok megfigyelése ritkán történik, nincs károsodás és a szövődmények nagyon alacsony valószínűsége áll fenn
23. F 00–99 MENTÁLIS, KOGNITÍV ÉS VISELKEDÉSI ZAVAROK
24. F 10 Alkohollal való visszaélés (függőség) Ismétlődés, balesetek, kiszámíthatatlan viselkedés / biztonsági teljesítmény T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja. Egy évig a kezdeti diagnózis vagy visszaesés után, amelyben rendszeres felülvizsgálat történt
P – Ha tartósan fennáll vagy társbetegség is fennáll, valószínűleg előrehalad majd vagy ismétlődik a munka során
Egymást követő három évben: alkalmas, legfeljebb egy év időkorlátozással,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas, legfeljebb hároméves időszakra,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas korlátozás nélkül, kettő, három és öt év egymást követő időszakra, visszaesés nélkül és társbetegség nélkül, ha az egyes időszakok végén végzett vérvizsgálat nem mutat problémákat
25. F 11–19 Kábítószer-függőség/ tartós anyaghasználat, magában foglalja mind a tiltott kábítószer-használatot, mind
a receptre felírt gyógyszerektől való függőséget.
Ismétlődés, balesetek, kiszámíthatatlan viselkedés / biztonsági teljesítmény.
T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja. Egy évig a kezdeti diagnózis vagy visszaesés után, amelyben rendszeres felülvizsgálat történt.
P – Ha tartósan fennáll vagy társbetegség is fennáll, valószínűleg előrehalad majd vagy ismétlődik a munka során
Egymást követő három évben: alkalmas, legfeljebb egy év időkorlátozással,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas, legfeljebb hároméves időszakra,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas korlátozás nélkül, kettő, három és öt év egymást követő időszakra, visszaesés nélkül és társbetegség nélkül, ha az egyes időszakok végén végzett vérvizsgálat nem mutat problémákat
26. F 20–31 Pszichózis (akut) – akár szervi, akár skizofrén vagy
a BNO-ban felsorolt egyéb kategóriák. Bipoláris (mániás depressziós zavarok) Ismétlődés, amely az észlelés/felismerés megváltozásához, balesetekhez, kiszámíthatatlan és nem biztonságos viselkedéshez vezet.
Provokáló tényezők hatására bekövetkezett egyszeri epizód után:
T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja. Három hónapig a kezdeti diagnózis után
Ha a fedélzeti személyzet tagjának van betegségtudata, betartja a kezelést, és nem szenved mellékhatásoktól a gyógyszeres kezelés következtében: alkalmas,
04*** korlátozással.
A 05*** korlátozás feltüntethető.
Alkalmas korlátozás nélkül:
egy évvel az epizód után, feltéve, hogy a provokáló tényezők mindig elkerülhetők és el is fogja kerülni azokat Időkorlátozás: először két év, hat hónap. Ezt követően öt év, egy év
27. Provokáló tényezők nélkül bekövetkezett egyszeri epizód után, illetve provokáló tényezők hatására vagy azok nélkül bekövetkezett több mint egy epizód után:
T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja. Két évig az utolsó epizódot követően.
P – Egynél több epizód vagy az ismétlődés továbbra is fennálló valószínűsége. A korlátozásokkal vagy anélkül való alkalmasság feltételei nem teljesülnek
Ha nem fordult elő visszaesés és nem volt gyógyszerhasználat két éven keresztül: alkalmas, ha egy specialista orvos megállapította, hogy az egyértelműen
azonosítható ok átmeneti, és a visszaesés nagyon valószínűtlen
28. F 32–38 Hangulati/érzelmi zavarok.
Súlyos szorongásos állapot, depresszió vagy bármely más mentális zavar, amely valószínűleg rontja a teljesítményt. Ismétlődés, csökkent teljesítmény, különösen vészhelyzet esetén
T – Miközben akut, kivizsgálás alatt áll, vagy ha romló tünetek vagy a gyógyszer mellékhatásai tapasztalhatók.
P – Tartósan fennálló vagy ismétlődő romló tünetek
A teljes felgyógyulás és az egyedi eset teljes körű mérlegelése után.
Alkalmas minősítés tüntethető fel a hangulati zavar jellemzőitől és súlyosságától függően. Időkorlátozás: először két év, hat hónap.
A 04*** és/vagy 07*** korlátozás feltüntethető.
Ezt követően öt év, egy év
Hangulati/érzelmi zavarok.
Szorongás/depresszió kisebb vagy reaktív tünetei. Ismétlődés, csökkent teljesítmény, különösen vészhelyzet esetén
T – Amíg tünetmentes lesz gyógyszerekre nem szorul
P – Tartósan fennálló vagy ismétlődő romló tünetek
Ha a romló tünetektől és a gyógyszer súlyosbodó mellékhatásaitól mentes.
A 04*** és/vagy 07*** korlátozás feltüntethető.
29. F 00–99 nincs külön felsorolva Egyéb rendellenességek például a személyiség, a figyelem (ADHD), a fejlődés (pl. autizmus) rendellenességei.
A teljesítmény és a megbízhatóság csökkenése, és a kapcsolatokra gyakorolt hatás tapasztalható
P – Ha úgy ítélik meg, hogy a biztonság szempontjából kritikus következményekkel jár Nincsenek várható káros hatások a munka során. Az előző szolgálati időszakokban bekövetkezett incidensek.
A 04*** és/vagy 07*** korlátozás feltüntethető
30. G 00–99 IDEGRENDSZERI BETEGSÉG
Egyetlen roham
A vízi járműben, másokban és önmagában okozott kár a rohamokból eredően.
Egyetlen roham
T – Miközben kivizsgálás alatt áll és a rohamot követően egy évig
Egy évvel a roham után és stabil gyógyszeres kezelés alatt: alkalmas, 04*** korlátozással
Alkalmas korlátozások nélkül:
Egy évvel a roham után és egy évvel a kezelés befejeződése után
31. G 40–41 Epilepszia – provokáló tényezők nélkül (több roham)
A vízi járműben, másokban és önmagában okozott kár a rohamokból eredően.
T – Miközben kivizsgálás alatt áll és az utolsó rohamot követően két évig.
P – Ismétlődő rohamok, gyógyszeres kezeléssel nincs ellenőrzés alatt tartva
Gyógyszerek nélkül vagy stabil gyógyszeres kezelés alatt, azt megfelelően betartva: alkalmas, 04*** korlátozással
Alkalmas korlátozások nélkül, ha rohammentes és gyógyszeres kezelésre nem szorul legalább tíz éve
32. Epilepszia – alkohol, gyógyszer, fejsérülés által provokált (több roham)
A vízi járműben, másokban és önmagában okozott kár a rohamokból eredően.
T – Miközben kivizsgálás alatt áll és az utolsó rohamot követően két évig.
P – Ismétlődő rohamok, gyógyszeres kezeléssel nincs ellenőrzés alatt tartva
Gyógyszerek nélkül vagy stabil gyógyszeres kezelés alatt, azt megfelelően betartva: alkalmas, 04*** korlátozással
Alkalmas korlátozások nélkül, ha rohammentes és gyógyszeres kezelésre nem szorul legalább öt éve
33 G 43 Migrén (gyakori rohamok, amelyek cselekvésképtelenséget okoznak)
Cselekvésképtelenséget okozó ismétlődések valószínűsége
P – Gyakori rohamok, amelyek cselekvésképtelenséget okoznak Nincsenek várható cselekvésképtelenséget okozó káros hatások a munka során. Nem voltak incidensek az előző szolgálati időszakokban
34. G 47 Alvási apnoé
Kimerültség és elalvási epizódok munka közben
T – Amíg a kezelést megkezdik és három hónapon keresztül sikeres
P – Ha a kezelés sikertelen vagy nem tartja be
T – Amíg a kezelés bizonyíthatóan sikeres három hónapon keresztül.
A megfelelés hathavonta történő értékelése.
A 05*** korlátozás feltüntethető
35. Narkolepszia
Kimerültség és elalvási epizódok munka közben
T – Amíg kezeléssel ellenőrzés alatt tartva legalább két éven keresztül.
P – Ha a kezelés sikertelen vagy nem tartja be
Ha specialista megerősíti a kezeléssel való teljes ellenőrzés alatt tartást legalább két éven keresztül: alkalmas, 04*** korlátozással
36. G 00–99 nincs külön felsorolva Egyéb szervi idegrendszeri betegség például sclerosis multiplex, Parkinson-kór.
Ismétlődés / előrehaladás.
Az izomerő, az egyensúly, a koordináció és a mozgási képesség korlátozottsága
T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja.
P – Ha a korlátozottságok hatással vannak a biztonságos munkavégzésre, vagy nem felel meg a fizikai képességekre vonatkozó követelményeknek
Eseti értékelés a munkaköri és vészhelyzeti követelmények alapján, neurológiai-
pszichiátriai specialisták által adott tanács szerint
37. R 55 Ájulás és más tudatzavarok
Sérülést vagy az ellenőrzés elvesztését okozó ismétlődés
T – Amíg kivizsgálják az ok meghatározása és bármely mögöttes állapot ellenőrzés alatt tartásának bizonyítása érdekében.
Az esemény:
a) Egyszerű ájulás/idiopátiás szinkópa
b) Nem egyszerű ájulás/idiopátiás szinkópa. Megmagyarázhatatlan zavar: nem ismétlődő, és bármiféle észlelhető keringési, metabolikus vagy neurológiai ok nélkül bekövetkező.
T – Négy hét.
c) Zavar: ismétlődő vagy lehetséges mögöttes keringési, metabolikus vagy neurológiai ok miatt bekövetkező.
T – Lehetséges mögöttes ok miatt, ami nem azonosított vagy nem kezelhető: az esemény után hat hónapon keresztül, ha nincs ismétlődés.
T – Lehetséges mögöttes ok miatt vagy megtalált és kezelt ok miatt, a sikeres kezelést követő egy hónapon keresztül.
d) Tudatzavar rohamra utaló jellemzőkkel
(G 40–41)
P – A fentiek mindegyike esetében, ha a teljes kivizsgálás és megfelelő kezelés ellenére továbbra is ismétlődő incidensek következnek be.
Eseti értékelés. A 04*** korlátozás feltüntethető.
Eseti értékelés. A 04*** korlátozás feltüntethető.
38. T 90 Koponyán belüli műtét /
sérülés, beleértve az érrendellenességek kezelését és az agykárosodást okozó súlyos fejsérülést.
A hajóban, másokban és önmagában okozott kár a rohamokból eredően. A kognitív, érzékszervi vagy motoros funkciók elégtelenségei.
A mögöttes állapot ismétlődése vagy szövődményei
T – Egy évig vagy hosszabb ideig, amíg a roham valószínűsége alacsony* lesz, specialistától beszerzett vélemény alapján.
P – Folytatódó állapotromlás a mögöttes állapotból vagy sérülésből adódóan, vagy ismétlődő rohamok
Legalább egy év elteltével, ha a roham valószínűsége alacsony*, és nincs állapotromlás a mögöttes állapotból vagy sérülésből adódóan: alkalmas, 04*** korlátozással
Alkalmas korlátozások nélkül, ha nincs állapotromlás a mögöttes állapotból vagy sérülésből adódóan, és nem szed epilepszia elleni gyógyszereket. Roham valószínűsége nagyon alacsony*
39. H 00–59 Szembetegségek: előrehaladó vagy ismétlődő (például glaukóma, makulopátia, diabetikus retinopátia, retinitis pigmentosa, keratoconus, diplopia, blefarospasmus, uveitis, szaruhártyafekély, retinaleválás)
A látásra előírt feltételek teljesítésére való jövőbeni képtelenség, az ismétlődés veszélye
T – A látásra vonatkozó feltételek (lásd az 1. függeléket) teljesítésére való ideiglenes képtelenség, és a későbbi romlásnak vagy az állapotromlás ismételt előfordulásának alacsony valószínűsége a kezelést vagy gyógyulást követően
T – A látásra vonatkozó feltételek (lásd az 1. függeléket) teljesítésére való képtelenség, és a későbbi romlásnak vagy az állapotromlás ismételt előfordulásának megnövekedett valószínűsége
Az ismétlődés nagyon alacsony valószínűsége.
Olyan szintre való előrehaladás, ahol
a látási feltételek nem teljesülnek a bizonyítvány érvényességi időtartama alatt, nagyon valószínűtlen
40. H 65–67 Fülgyulladás – külső fül vagy középfül Ismétlődés, fertőzés forrásaként kockázat
az élelmiszert kezelőknél, a hallásvédelem használatában jelentkező problémák
T – Ha vannak a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
P – Ha krónikus folyás tapasztalható a fülből az élelmiszert kezelőknél.
Hatékony kezelés és az ismétlődés nulla valószínűsége
41. H 68–95 Fülbetegségek:
előrehaladó
[pl. előrehaladó
(pl. otosclerosis)]
T – A hallásra vonatkozó feltételek (lásd a 2. függeléket) teljesítésére való ideiglenes képtelenség, és a későbbi romlásnak vagy az állapotromlás ismételt előfordulásának alacsony valószínűsége a kezelést vagy gyógyulást követően
T – A hallásra vonatkozó feltételek (lásd a 2. függeléket) teljesítésére való képtelenség, és a későbbi romlásnak vagy az állapotromlás ismételt előfordulásának megnövekedett valószínűsége
Nagyon alacsony ismétlődési arány *.
Olyan szintre való előrehaladás, ahol a hallási feltételek nem teljesülnek a bizonyítvány érvényességi időtartama alatt, nagyon valószínűtlen
42. H 81 Meniere-betegség és a krónikus vagy ismétlődő,
cselekvésképtelenséget okozó egyensúlyzavar egyéb formái
A mozgásképesség elvesztését és hányingert okozó egyensúlyhiány
T – Akut fázis alatt.
P – Gyakori rohamok, amelyek cselekvésképtelenséget okoznak
Alacsony valószínűséggel*
várhatók káros hatások a munka során
43. I 00–99 SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER
44. I 05–08
I 34–39
A szív veleszületett betegsége és a billentyűk betegsége (beleértve ezen állapotok sebészeti kezelését is).
Korábban nem vizsgált szívzörejek Előrehaladás valószínűsége,
a testmozgás korlátozásai
T – Amíg kivizsgálták, és ha szükséges, sikeresen kezelték.
P – Ha a testmozgásra való képesség korlátozott, vagy cselekvésképtelenségi epizódok előfordulnak, vagy ha antikoagulánsokat szed, vagy ha károsító esemény bekövetkezésének valószínűsége tartósan magas
Eseti értékelés kardiológiai tanács alapján
45. I 10–15 Magas vérnyomás Ischaemiás szívbetegség, szem- és vesekárosodás és stroke megnövekedett valószínűsége. Akut magas vérnyomásos epizód lehetősége T – Normális esetben ha > 160 szisztolés vagy > 100 diasztolés mm Hg, amíg kivizsgálták, és ha szükséges, sikeresen kezelték
P – Ha tartósan > 160 szisztolés vagy > 100 diasztolés mm Hg kezeléssel vagy anélkül
Ha kezelik, és mentes az állapot vagy
a gyógyszer káros hatásaitól
46. I 20–25 Szívvel kapcsolatos esemény, miokardiális infarktus, korábbi miokardiális infarktus
EKG-bizonyítéka, vagy újonnan felismert balszár blokk, angina, szívleállás, koszorúér-áthidalás,
koszorúér-angioplasztika.
Cselekvőképesség hirtelen elvesztése, testmozgás korlátozása.
Problémák az ismétlődő szívvel kapcsolatos események munkahelyen történő kezelésével
T – A kezdeti kivizsgálás és kezelés után három hónapon keresztül, illetve hosszabb ideig, ha a tünetek nem szűntek meg, és ha a patológiás eredmények az ismétlődés megnövekedett valószínűségét mutatják.
P – Ha a bizonyítvány kiadásának feltételei nem teljesülnek, és az ismétlődés valószínűségének további csökkentése nem valószínű.
Nagyon alacsony ismétlődési arány*, és teljes mértékben betartja a kockázatcsökkentési ajánlásokat, és nincs releváns társbetegség, először hat hónapra érvényes bizonyítvány kiadása, majd éves bizonyítvány.
Alacsony ismétlődési arány*: alkalmas, 04*** korlátozással
Alkalmas, egy év időkorlátozással
47. I 44–49 Szívritmuszavarok és ingerületvezetési hibák (beleértve a szívritmus-
szabályozókkal és
a beültetett kardioverter defibrillátorokkal (ICD) élőket)
Az ismétlődésből eredő károsodás valószínűsége, hirtelen képességvesztés, testmozgás korlátozása
A szívritmus-szabályozó/ ICD működését az erős elektromos mezők befolyásolhatják
T – Amíg kivizsgálták, kezelték és a kezelés megfelelőségét megerősítették.
P – Ha cselekvésképtelenséget okozó tünetek állnak fenn, vagy
az ismétlődésből eredő károsodás rendkívül magas valószínűsége áll fenn, beleértve az ICD implantátumot.
Alacsony ismétlődési arány*: alkalmas, 04*** korlátozással
Alkalmas, egy év időkorlátozással
48. I 61–69
G 46
Ischaemiás szív-érrendszeri betegség (stroke vagy átmeneti ischaemiás roham)
Az ismétlődés megnövekedett valószínűsége, cselekvőképesség hirtelen elvesztése, a mozgási képesség korlátozása.
Fennáll más keringési betegség kialakulásának kockázata, ami a cselekvőképesség hirtelen elvesztését okozhatja
T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja. Három hónapig a kezdeti diagnózis után.
P – Ha a hátramaradó tünetek zavarják a feladatok teljesítését, vagy az ismétlődés rendkívül magas valószínűsége áll fenn.
A feladatok elvégzésére való alkalmasság eseti vizsgálata; a 04*** korlátozás feltüntetésére kerül sor. Az értékelésnek magában kell foglalnia
a jövőbeli szívvel kapcsolatos események valószínűségét. Képes arra, hogy teljesítse a rábízott, biztonság szempontjából kritikus feladatokhoz szükséges rutinszerű és vészhelyzeti képességeket.
Alkalmas, egy év időkorlátozással
49. I 73 Arteriális – claudicatio
Fennáll más keringési betegség kialakulásának kockázata, ami
a cselekvőképesség hirtelen elvesztését okozhatja. Testmozgásra való képesség korlátai
T – Amíg értékelik.
P – Ha nem képes feladatait ellátni.
Alkalmas 04*** korlátozással, feltéve, hogy a tünetek jelentéktelenek, és nem befolyásolják hátrányosan a lényeges feladatok ellátását,
vagy ha sebészeti beavatkozással vagy más kezeléssel orvosolják azokat.
A jövőbeli szívvel kapcsolatos események valószínűségének felmérése.
Alkalmas, egy év időkorlátozással
50. 183 Visszerek
Sérülés esetén vérzés lehetősége, bőrelváltozások és fekélyek lehetősége
T – Amíg kezelték, ha képességeket rontó tünetek tapasztalhatók.
Műtét után legfeljebb egy hónapon keresztül.
Nincsenek képességeket rontó tünetek vagy szövődmények
51. I 80.2–3 Mélyvénás trombózis/ tüdőembólia Ismétlődés és
súlyos tüdőembólia valószínűsége.
A véralvadásgátló kezelés miatt kialakuló vérzés valószínűsége
T – Amíg kivizsgálták és kezelték, és általában véralvadásgátlók rövid távú használata esetén.
P – Fontolja meg, hogy ismétlődő események várhatók-e, vagy véralvadásgátlók állandó használata szükséges-e.
Alkalmasnak tekinthető a munkára, ha véralvadásgátlókkal stabilizálva a sérülés valószínűsége alacsony, és rendszeresen ellenőrzik a véralvadási szintet
52. I 00–99 nincs külön felsorolva Egyéb szívbetegség, például kardiomiopátia, perikarditis, szívelégtelenség
Az ismétlődés valószínűsége, cselekvőképesség hirtelen elvesztése, a testmozgás korlátozása
T – Amíg kivizsgálták, kezelték és a kezelés megfelelőségét megerősítették.
P – Ha képességeket rontó tünetek állnak fenn, vagy az ismétlődésből eredő károsodás valószínűsége áll fenn.
Eseti értékelés specialisták jelentései alapján.
53. J 00–99 LÉGZŐRENDSZER
54. J 02–04
J 30–39
Orr, torok és szinusz állapotai Képességeket rontó az egyén számára.
A fertőzés átvitele az élelmiszerre/ személyzet más tagjaira bizonyos körülmények között
T – Amíg már nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
P – Ha képességeket rontó és ismétlődő.
A kezelés befejezésekor, ha ismétlődésre hajlamosító tényezők nincsenek.
55. J 40–44 Krónikus hörghurut és/vagy tüdőtágulás
Testmozgásra való képesség csökkenése és képességeket rontó tünetek.
T – Ha akut epizód.
P – Súlyos ismétlődések esetén, vagy ha az általános alkalmassági követelmények nem teljesülnek, vagy ha képességeket rontó légszomj áll fenn.
Fontolja meg
a vészhelyzetek kezelésére való alkalmasságot.
Képes arra, hogy teljesítse a rábízott, biztonság szempontjából kritikus feladatokhoz szükséges rutinszerű és vészhelyzeti képességeket.
Alkalmas, egy év időkorlátozással.
56. J 45–46 Asztma (részletes értékelés az összes új belépő esetében specialistától kapott tájékoztatással)
Súlyos légszomj előre nem látható epizódjai
T – Amíg az epizódot megoldották, az okot kivizsgálták (beleértve a foglalkozással való bármely kapcsolatot) és hatékony kezelési rendszert vezettek be 20 év alatti személyeknél, akik kórházba kerültek vagy orális szteroidot használtak az elmúlt három évben.
P – Ha gyors lefolyású, életveszélyes asztmás roham előrelátható valószínűséggel bekövetkezik a munka során;
vagy a kórtörténetében kontrollálatlan asztma található, azaz több kórházi felvétel szerepel a kórelőzményekben.
Alkalmas a szolgálatra felnőttkori asztma** előfordulása esetén, ha azt inhalálókkal
megfelelően ellenőrzés alatt tartják, és az utóbbi két évben kórházi felvétel vagy orális szteroidot igénylő epizódok
nem történtek, illetve nem volt testmozgás kiváltotta, rendszeres kezelést igénylő asztma a kórtörténetben.
57. J 93 Légmell
(spontán vagy traumás)
Akut károsodás
az ismétlődésből eredően.
T – A kezdeti epizód után általában
12 hónapon keresztül.
P – Ismétlődő epizódok után, hacsak nem végeztek pleurectomiát vagy pleurodesist.
Általában az epizód után
12 hónapon keresztül vagy rövidebb időtartamra,
a specialista által javasoltak szerint.
58. K 00–99 EMÉSZTŐRENDSZER
59. K 01–06 Szájhigiénia
Fogfájásból származó akut fájdalom. Ismétlődő száj- és ínyfertőzések.
T – Amíg már nincsenek
a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
Ha a fogak és a fogínyek (fogatlan személye esetén egyedül a fogínyek és
a jó állapotban lévő, jól illeszkedő fogpótlások) megfelelőnek tűnnek.
Nincs komplex fogpótlás; vagy ha az elmúlt évben fogászati ellenőrzés történt, az utánkövetés megtörtént, és azóta nem volt probléma.
60. K 25–28 Gyomorfekély
Ismétlődés fájdalommal, vérzéssel vagy perforációval
T – Amíg meggyógyítják vagy kezelik műtéttel vagy a heliobaktériumok ellenőrzés alatt tartásával, és normál étrenden van három hónapon keresztül
P – Ha a fekély továbbra is fennáll a műtét és a gyógyszeres kezelés ellenére.
Amikor meggyógyítják és normál étrenden van három hónapon keresztül.
61. K 40–41 Sérv – nyaki és combi
Megfojtás valószínűsége.
T – Amíg kivizsgálták annak megerősítése érdekében, hogy a megfojtás valószínűsége nem áll fenn, és ha szükséges, kezelték. Amikor kielégítően kezelték, vagy amikor a sebész arról számol be, hogy a megfojtás valószínűsége nem áll fenn.
62. K 42–43 Sérv – köldök, ventrális
A hasfal instabilitása lehajoláskor és emeléskor.
Eseti értékelés a tünetek vagy a károsodás súlyosságától függően. Vegye figyelembe
a rendszeres, egész testet igénybe vevő nehéz fizikai erőfeszítések következményeit.
Eseti értékelés a tünetek vagy a károsodás súlyosságától függően.
Vegye figyelembe
a rendszeres, egész testet igénybe vevő nehéz fizikai erőfeszítések következményeit.
63. K 44 Sérv – diafragmatikus
(hiány)
A gyomortartalom és a savának visszafolyása (reflux), ami gyomorégést okoz stb.
Eseti értékelés a fekvő helyzetben jelentkező tünetek súlyossága és az általuk okozott alvászavarok alapján. Eseti értékelés a fekvő helyzetben jelentkező tünetek súlyossága
és az általuk okozott alvászavarok alapján.
64. K 50,
51,57,58, 90
Nem fertőző enteritis, colitis, Crohn-betegség, divertikulitisz stb.
Képességcsökkenés és fájdalom.
T – Amíg kivizsgálták és kezelték.
P – Ha súlyos vagy ismétlődő.
Eseti értékelés specialista által végzett felméréssel.
Az ismétlődés alacsony valószínűsége.
65. K 60
I 84
Anális feltételek: aranyér, repedések, fisztulák
Valószínűség fájdalmat okozó és a tevékenységet korlátozó epizód bekövetkezésére.
T – Ha vannak a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
P – Fontolja meg, ha nem kezelhető, vagy ismétlődő.
Eseti értékelés.
66. K 70, 72 Májzsugorodás
Májelégtelenség.
Nyelőcső-visszerek vérzése.
T – Amíg teljesen kivizsgálják.
P – Ha súlyos vagy ascites vagy oesophagealis varices által komplikált.
Eseti értékelés specialisták értékelése alapján.
Alkalmas, egy év időkorlátozással.
67. K 80–83 Epeúti betegség
Epekövek, sárgaság, májelégtelenség okozta epegörcs.
T – Epegörcs, amíg véglegesen nem kezelték.
P – Előrehaladott májbetegség, ismétlődő vagy tartós képességeket rontó tünetek.
Eseti értékelés specialista által végzett felméréssel. Hirtelen fellépő epegörcs nem valószínű.
68. K 85–86 Hasnyálmirigy-gyulladás
Ismétlődés valószínűsége
T – Amíg megoldották.
P – Ha ismétlődő vagy alkohollal kapcsolatos, kivéve, ha
az absztinenciát megerősítették.
Eseti értékelés specialisták jelentései alapján.
69. Y 83 Sztóma (ileosztóma, kolosztóma)
Képességromlás,
ha nem lehet ellenőrzés alatt tartani – zsákra van szükség stb. Lehetséges problémák hosszabb vészhelyzet esetén
T – Amíg kivizsgálták, a megfelelő ellenőrzés alatt tartást elérték és a kezelést betartja.
P – Rosszul kezelt.
Eseti értékelés.
70. N 00–99 Húgy- és ivarszervi állapotok
71. N 00,
N 17
Akut vesegyulladás Veseelégtelenség, magas vérnyomás P – Amíg megoldották. Eseti értékelés, ha maradványhatások tapasztalhatók.
72. N 03–05,
N 18–19
Szubakut vagy krónikus vesegyulladás vagy nefrózis
Veseelégtelenség, magas vérnyomás.
T – Amíg kivizsgálják. Eseti értékelés specialista által a vesefunkció és a szövődmények valószínűsége alapján.
73. N 20–23 Vesekő vagy húgyúti kövesség
Vesegörcsből eredő fájdalom.
T – Amíg kivizsgálták annak megerősítése érdekében, hogy nem áll fenn a biztonságos munkavégzést érintő tünetek bekövetkezésének valószínűsége.
P – Ismétlődő kőképződés súlyos eseteiben.
Eseti értékelés.
74. N 33,
N 40
Prosztata-megnagyobbodás/ húgyúti elzáródás
A vizelet akut visszatartása.
T – Amíg kivizsgálták és kezelték.
P – Ha nem gyógyítható.
Eseti értékelés.
75. N 70–98 Nőgyógyászati állapotok
– Súlyos hüvelyi vérzés, súlyos menstruációs fájdalom, endometriózis, nemi szervek előreesése vagy más
Fájdalomból vagy vérzésből eredő képességcsökkenés.
T – Ha képességcsökkenés áll fenn vagy az ok megállapításához és orvoslásához kivizsgálás szükséges. Eseti értékelés, ha az állapot valószínűleg az utazások során történő kezelést igényel, vagy befolyásolja a munkaképességet.
76. R 31, 80,
81, 82
Fehérjevizelés, véres vizelet, cukortartalmú vizelet, vagy egyéb húgyúti rendellenesség Vesebetegségre vagy más betegségekre utaló jel. T– Ha a kezdeti megállapítások klinikailag jelentősek.
P– Súlyos és nem gyógyítható mögöttes ok – pl. vesefunkció romlása.
Súlyos mögöttes állapot nagyon alacsony valószínűsége.
77. Z 90.5 Veseeltávolítás vagy egy nem működő vese A folyadékszabályozás korlátozottsága
szélsőséges körülmények között, ha a megmaradó vese nem teljesen működőképes.
P – A megmaradó vese bármilyen funkciócsökkenése a fedélzeti személyzet új tagja esetében.
A megmaradó vese jelentős funkciózavara a fedélzeti személyzet már szolgáló tagja esetében.
A megmaradó vesének teljes mértékben működőképesnek kell lennie, és nem lehet előrehaladó betegségre hajlamos, a vese kivizsgálása és specialista jelentése alapján.
78. O 00–99 VÁRANDÓSSÁG
79. O 00–99 Várandósság Szövődmények, késői szakaszban a mozgási képesség korlátozottsága. Az anyát és a gyermeket érő ártalom lehetősége idő előtti, munka közben történő szülés esetén. T – A döntésnek összhangban kell lennie a nemzeti jogszabályokkal A terhesség
magas szintű megfigyelést igénylő rendellenessége.
Nem komplikált terhesség, amely nem jár képességeket rontó
hatásokkal: A döntéseknek összhangban kell lennie
a nemzeti gyakorlattal és jogszabályokkal.
80. L00–99 BŐR
81. L 00–08 Bőrfertőzések
Ismétlődés, átvitel másokra.
T – Ha vannak a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
P – Fontolja meg a fedélzeti személyzet ismétlődő
problémákkal küzdő tagjai esetén.
A fertőzés jellege és súlyossága alapján.
82. L 10–99 Egyéb bőrbetegségek, például. ekcéma, bőrgyulladás, pikkelysömör
Ismétlődés, néha foglalkozási ok.
T – Ha vannak a biztonságos munkavégzést érintő tünetek. Eseti döntés, megfelelő korlátozással, ha hő vagy
a munkahelyen előforduló anyagok hatására súlyosbodik.
83. M 00–99 IZOM-CSONTRENDSZERI BETEGSÉGEK
84. M 10–23 Porckopás, más ízületi betegségek és az azt követő ízületkicserélés
A szokásos vagy vészhelyzeti feladatokat érintő fájdalom és mozgási képesség korlátozottság. Fertőzés vagy kificamodás lehetősége és
az ízületprotézisek korlátozott élettartama.
T – A funkció teljes visszanyerése és ennek egy specialista által készített hivatalos értékeléssel történő megerősítése szükséges a munkába való visszatérés előtt a csípő- vagy térdízület kicserélése után.
P – Előrehaladott és súlyos esetekben.
Eseti értékelés. Képes teljes mértékben megfelelni a rutinszerű és vészhelyzeti feladatok követelményeinek,
és nagyon alacsony valószínűséggel következik be olyan mértékű állapotromlás, amelynek következtében a feladatait nem lenne képes elvégezni.
85. M 24.4 Ismétlődő instabilitás a váll- vagy térdízületekben
A mozgási képesség hirtelen korlátozása, fájdalommal.
T – Amíg az ízület működése és stabilitása megfelelően helyreállt. Alkalmankénti instabilitás eseti vizsgálata.
86. M 54.5 Hátfájás
A szokásos vagy vészhelyzeti feladatokat érintő fájdalom és mozgási képesség korlátozottság.
Képességromlás súlyosbodása.
T – Akut szakaszban.
P – Ha ismétlődő vagy cselekvésképtelenséget okozó.
Eseti értékelés.
87. Y 83.4
Z 97.1
Művégtag
A szokásos vagy vészhelyzeti feladatokat érintő mozgási képesség korlátozottság.
P – Ha lényeges feladatok nem hajthatók végre. Ha a rutinszerű és vészhelyzeti feladatok elvégezhetők,
konkrét nem alapvető tevékenységekre vonatkozó korlátozások megengedettek.
A 03*** korlátozás feltüntethető.
88. ÁLTALÁNOS
89. R 47,
F 80
Beszédrendellenességek
A kommunikációs képesség korlátozottsága.
P – Nem összeegyeztethető a rutinszerű és vészhelyzeti feladatok biztonságos vagy hatékony végrehajtásával. Nincs lényeges romlás a lényeges beszédkommunikációban.
90. T 78
Z 88
Allergiák (allergiás bőrgyulladás és asztma kivételével)
Az ismétlődés és a válaszreakció fokozódó súlyosságának valószínűsége. A feladatok elvégzésére való csökkent képesség.
T – Amíg már nincsenek a biztonságos munkavégzést érintő tünetek.
P – Ha életet veszélyeztető válaszreakció ésszerűen előrelátható.
Ha a válaszreakció nem életet veszélyeztető, hanem képességeket rontó, és a hatások teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatók hosszú távú nem szteroid öngyógyszerezéssel vagy életmód-változtatásokkal, amelyek a munkahelyen megvalósíthatók és nem járnak a biztonság szempontjából kritikus hátrányos hatásokkal.
91. Z 94 Szervátültetések – vese, szív, tüdő, máj (művégtagok, vagyis ízületek, végtagok, lencsék, hallókészülékek, szívbillentyűk stb. esetén lásd az adott állapotra vonatkozó szakaszt)
A kilökődés lehetősége.
Gyógyszerek mellékhatásai.
T – Amíg a műtét és a kilökődés elleni SS gyógyszerek hatásai stabilak lesznek.
P – Eseti értékelés és megerősítés egy specialista által elvégzett hivatalos értékeléssel.
Eseti értékelés specialista tanácsával.
Alkalmas, egy év időkorlátozással.
92. Besorolás állapot szerint Előrehaladó állapotok, amelyek jelenleg a feltételek határértékein belül vannak,
pl. Huntington-kór
(beleértve a családi előzményeket), keratoconus.
T – Amíg kivizsgálták és kezelték, ha indikált.
P – Ha a káros előrehaladás valószínű.
Eseti értékelés specialista tanácsával. Az ilyen feltételek elfogadhatók, ha káros előrehaladás bekövetkezése nem valószínű a következő orvosi vizsgálat előtt.
93. Besorolás állapot szerint Kifejezetten nem felsorolt állapotok T – Amíg kivizsgálták és kezelték, ha indikált.
P – Ha végleges képességcsökkenéssel jár.
Iránymutatásként használja a kapcsolódó állapotokkal való analógiát. Fontolja meg a hirtelen cselekvésképtelenség, az ismétlődés vagy előrehaladás fokozott valószínűségét, illetve a szokásos és vészhelyzeti feladatok végrehajtásának korlátozottságát. Ha kétségei merülnek fel, kérjen tanácsot, vagy fontolja meg a korlátozást és a döntőbizottság elé utalást.

5. A H 0059 diagnosztikai kód alatt meghatározott látásra vonatkozó feltételek

Minimális látási feltételek

5.1. Nappali látásélesség:

Mindkét szem együttes látásélessége vagy a jobb látású szem látásélessége korrekcióval vagy anélkül 0,8-nál nagyobb vagy azzal egyenlő. Monokuláris látás elfogadható. A nyilvánvaló kettős látás (mozgékonyság), amelyet nem lehet korrigálni, nem fogadható el. Monokuláris látás esetén: a jó szem normális mozgékonysága. A 01*** korlátozás feltüntethető.

5.2. Látás hajnalban és szürkületkor:

Vizsgálni kell zöldhályog, retina rendellenességek vagy a közeg átlátszatlansága esetén (pl. szürkehályog). Kontrasztérzékenység 0,032 cd/m2-nél vakító fény hiányában; 1:2,7 vagy annál jobb vizsgálati eredmény a mezoteszttel vizsgálva.

5.3. Látómező:

A vízszintes látómezőnek legalább 120 fokosnak kell lennie. A kiterjesztésnek legalább 50 foknak kell lennie balra és jobbra és 20 foknak felfelé és lefelé. A látómező középpontjától számított 20°-os sugarú tartományon belül a látás nem lehet terhelt. Legalább az egyik szemnek meg kell felelnie a látásélesség szabványának, és a látómezejében nem lehetnek patológiás szigetszerű látótérkiesések. Szemorvos által végzett hivatalos vizsgálat kötelező, ha a kezdeti vizsgálat során bármilyen rendellenességet észlelnek, illetve zöldhályog vagy retinadisztrófia esetén.

5.4. A fedélzeti személyzet hajózási feladatokat ellátó tagjainak színérzékelése:

A színérzékelés megfelelőnek tekinthető, ha a jelölt az Ishihara 24 lemezes kiadású tesztet legfeljebb két hibával teljesíti. Ha a jelölt nem teljesíti ezt a tesztet, az említett jóváhagyott alternatív vizsgálatok egyikét kell elvégezni. Kétség esetén anomaloszkópos vizsgálatot kell végezni. Az anomális hányadosnak 0,7 és 1,4 között kell lennie, és ezáltal normális trikromáciát kell mutatnia.

Az Ishihara lemezek jóváhagyott alternatív tesztjei:

a) Velhagen/Broschmann (eredmény legfeljebb két hibával);

b) Kuchenbecker-Broschmann (legfeljebb két hiba);

c) HRR (minimális eredmény: „enyhe”);

d) TMC (minimális eredmény: „másodfokú”);

e) Holmes Wright B (eredmény legfeljebb 8 hibával a kicsinél);

f) Farnsworth Panel D 15 teszt (minimális eredmény: legfeljebb egy diametrikus keresztezés a színek elrendezésének diagramjában);

g) Colour Assessment and Diagnosis (CAD) teszt (eredmény legfeljebb négy CAD egységgel).

5.5. A 96/50/EK tanácsi irányelvnek és a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletnek megfelelően kibocsátott hajóvezetői bizonyítványok jogosultjai, akiknek a színérzékelésére vonatkozó anomális hányados 0,7 és 3,0 között van, alkalmasnak tekintendők, ha bizonyítványukat 2004. április 1. előtt adták ki. Szűrőüveg használata a színérzékelés optikai korrekciójához – például színezett kontaktlencsék és szemüvegek használata – nem megengedett.

6. A H 68–95 diagnosztikai kód alatt meghatározott hallásra vonatkozó feltételek

Minimális hallási feltételek

A hallás megfelelőnek tekintendő, ha a halláscsökkenés átlagos értéke mindkét fülön, hallókészülékkel vagy anélkül nem haladja meg a 40 dB-t az 500, 1000, 2000 és 3000 Hz frekvenciákon. Ha a 40 dB értéket túllépik, a hallást akkor is megfelelőnek kell tekinteni, ha egy ISO 8253-1:2010 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű audiométerrel végzett hallásvizsgálaton a jelölt megfelel.

A 02*** korlátozás feltüntethető.

7. Megjegyzések a táblázathoz és az 5–6. pontokhoz:

7.1.* Ismétlődési arányok:

Ahol a „nagyon alacsony” és „alacsony” kifejezéseket használják az ismétlődés fokozott valószínűségére. Ezek lényegében klinikai megítélések, de bizonyos állapotok esetében kvantitatív bizonyítékok állnak rendelkezésre az ismétlődés valószínűségére vonatkozóan. Ahol ilyen rendelkezésre áll – pl. rohamok és szívvel kapcsolatos események esetében –, ez további vizsgálatok szükségességére utalhat abból a célból, hogy meghatározzák az ismétlődés fokozott valószínűségét az egyén esetében. Kvantitatív ismétlődési szintek megközelítőleg:

a) nagyon alacsony: ismétlődési arány kevesebb, mint 2% évente;

b) alacsony: ismétlődési arány 2–5% évente.

7.2.** Felnőttkori asztma:

Az asztma fennállhat gyermekkortól kezdve, vagy kezdődhet 16 éves kor fölött. Az asztma felnőttkorban történő kialakulásának számos belső és külső oka van. A késői belépő felnőtteknél, akiknél az előzményekben előfordult felnőttkorban kialakuló asztma, meg kell vizsgálni a specifikus allergének, köztük a foglalkozási asztmát okozó allergének szerepét. A kevésbé specifikus kiváltó okokat – mint a hideg, a testmozgás és a légúti fertőzés – szintén figyelembe kell venni. Mindegyik befolyásolhatja a belvizeken végzett munkára való alkalmasságot.

Enyhe időszakos asztma – enyhe zihálással jellemzett, ritkán előforduló epizódok, amelyek kéthetente egynél ritkábban fordulnak elő, és könnyedén és gyorsan enyhülnek béta-agonista inhalátor használatával.

Enyhe asztma: zihálással jellemzett gyakori epizódok, amelyek béta-agonista inhalátor alkalmazását, vagy kortikoszteroid inhalátor bevezetését igénylik. A rendszeresen inhalált szteroidok (vagy szteroid / hosszú hatású béta-agonisták) szedése hatékonyan kiküszöbölheti a tüneteket és a béta-agonista kezelés szükségességét.

Testmozgás kiváltotta asztma: zihálással és légszomjjal jellemzett epizódok, amelyeket – különösen hidegben végzett – testmozgás vált ki. Az epizódok hatékonyan kezelhetők inhalált szteroidokkal (vagy szteroid / hosszú hatású béta- agonistával) vagy más szájon át szedett gyógyszerekkel.

Mérsékelt asztma: zihálással jellemzett gyakori epizódok az inhalált szteroid (vagy szteroid / hosszú hatású béta-agonista) kezelés rendszeres alkalmazása ellenére, amely gyakori béta-agonista inhalátoros kezelés folyamatos használatát, vagy más gyógyszerek hozzáadását igényli, alkalmanként szájon át szedett szteroidok alkalmazása szükséges.

Súlyos asztma: zihálással és légszomjjal jellemzett gyakori epizódok, gyakori kórházi kezelés, szájon át szedett szteroid kezelés gyakori alkalmazása.

7.3.*** Mérséklési intézkedések és korlátozások

01 Látáskorrekció (szemüveg vagy kontaktlencsék vagy mindkettő) szükséges

02 Hallókészülék szükséges

03 Művégtag szükséges

04 Egyedüli szolgálat nem megengedett a kormányállásban

05 Csak nappali világosságban

06 Hajózási feladatok nem engedélyezettek

07 Egy vízi járműre korlátozva, neve: ...................................................................................

08 Korlátozott terület, neve: ..................................................................................................

09 Korlátozott feladat, neve: .................................................................................................

A mérséklési intézkedések és korlátozások egymással kombinálhatók. Szükség esetén kombinálásuk kötelező.

2. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelethez * 

Tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálata

I. Az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó tengerészek esetében

I. Látási követelmények:

A tengeri szolgálat minimális látási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg. Ha a vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az alábbiak figyelembevételével kell minősíteni és korlátozni:

a) a megfelelő parti betegellátó hely eléréséhez szükséges idő,

b) a beteget vagy a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó biztonságát és a környezetet – az egészségi problémák miatt – fenyegető veszély mértéke,

c) az egészségi problémák előfordulásának kockázata.

A vizsgált tengerész szolgálatra alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki az STCW Egyezmény A-I/9. szakaszában a szolgálat-teljesítéshez az A-I/9 táblázatban rögzített, a tengerészek látására vonatkozó, minimális követelményeket.

II. Hallási követelmények:

A tengeri szolgálat minimális hallási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg.

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.

III. Tengerészek alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései,

2. a vérképző rendszer megbetegedései,

3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei,

4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai,

5. a légzőrendszer betegségei,

6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

IV. Tengerészek alkalmasságát kizáró betegségek:

1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések,

2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok,

3. elmebetegségek,

4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség,

5. alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek,

6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

II. Az STCW Egyezmény hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata

Az STCW hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott, a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló útmutató alapján történik.

3. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelethez

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságának vizsgálata

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők minimális látási követelményei:

Távollátás
korrekcióval
Látótér Szürkületi látás
egyik
szem
másik
szem
0,8 0,5 A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű vezetéshez szükséges látás, távoli hajók és tárgyak azonosítása Teljes
látótér
A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás
Közeli látás Színlátás Szürkületi látás
egyik
szem
másik
szem
0,4 0,4 Térképek és navigációs segédletek olvasása, készülékek közelről való leolvasásához, a berendezések üzemeltetéséhez és a szükséges rendszerek leolvasásához szükséges látás Színbiztos A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

A vizsgált vízijármű-vezető alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki a fenti táblázatban foglalt minimális látási normákat. Mindkét szem veleszületett vagy szerzett, a látást károsán befolyásoló állapotai és a kettőslátás a szolgálatra való alkalmatlanságot eredményezi. Azok a személyek, akiknek szemüveget kell viselniük, kötelesek a hajón könnyen hozzáférhető helyen tartalékszemüvegeket tartani. A látásjavító eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó normáknak.

Hallási követelmény:

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 3 m távolságból megérti. Halláskárosodás gyanúja esetén audiogrammot kell készíteni és az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatója szerint kell eljárni.

Alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

– A szív és a keringési rendszer megbetegedései.

– A vérképző rendszer megbetegedései.

– A vizeletkiválasztó rendszer betegségei.

– A belső elválasztású mirigyek károsodásai.

– A légző rendszer betegségei.

– Az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

Alkalmasságot kizáró betegségek:

– Az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések.

– A központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok.

– Elmebetegségek.

– Inzulinnal szabályozható cukorbetegség.

– Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

– Krónikus alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek.

4. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM rendelethez * 

ORVOSI IGAZOLÁS BELVÍZI HAJÓZÁSI ALKALMASSÁGRÓL

A vizsgált személy családi és utóneve (születési név is, ha eltér):
Születési hely, idő: A személyazonosító okmány típusa és száma:
A vizsgálatot végző orvos családi és utóneve:
Címe: Telefonszáma:

A vizsgált személy fizikai és mentális alkalmassága az ES-QIN egészségügyi szabványban és a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM rendeletben foglalt előírásoknak (általános alkalmasság, látás és hallás) megfelelően megtörtént az alábbi eredménnyel:

□ Tartósan alkalmatlan

□ Átmenetileg alkalmatlan, előreláthatólag ........................-ig

□ Korlátozás nélkül alkalmas

□ Alkalmas ......................-ig [Csak akkor alkalmazható, ha a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM rendelet a megállapított egészségi állapotra vonatkozóan az alkalmassági idő korlátozását kifejezetten előírja.]

□ A következő korlátozással vagy korlátozásokkal alkalmas:

□ 01 Látást segítő eszköz (szemüveg és/vagy kontaktlencse) szükséges

□ 02 Hallást javító eszköz szükséges

□ 03 Végtagi protézis szükséges

□ 04 Egyszemélyi hajóvezetői szolgálat kivételével

□ 05 Csak nappal

□ 06 Hajóvezetői szolgálat ellátására alkalmatlan

□ 07 Korlátozva a következő hajóra: ____________________

□ 08 Alkalmas a következő vízterületre: _________________

□ 09 Alkalmas a következő munkakörre: _________________

Bélyegző

_____________

Dátum és a hajózási alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos aláírása

5. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelethez * 

Magyarország
.....................sz. Hungary No.....................

Tengerész Szolgálati Egészségi Bizonyítvány
Medical Certificate for service at sea

Név (családi név, utónév/utónevek)/Name (last, first):
Születési ideje (év/hó/nap):
Neme:
□ férfi
□ nő
Date of birth (year/month/day):
Képesítése/Beosztása:
Állampolgársága:
Qualification/Rank:
Nationality:
Lakcíme/Home address:
Útlevelének (szolgálati könyvének) száma/Passport N° (Seaman’s Book N°):


A személyazonosító okmányok ellenőrzése a vizsgálaton megtörtént/Identification documents were checked at the point of examination: Igen/Yes □ / Nem/No □
A személyazonosság igazolására szolgáló okmány száma /The identity was verified by the presentation of the identification card / passport. No:.....................
Látásvizsgálat/Sight:
A látásélesség megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek/Visual acuity meets standards in STCW Code, section A-I/9.: Igen/Yes □/ Nem/No □
A színlátás megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek (a vizsgálat hat évente szükséges)/Colour vision meets standards in STCW Code, section A-I/9. (testing only required every six years):
Igen/Yes / □ Nem/No □
Az utolsó színlátás-vizsgálat időpontja/Date of last colour vision test:
Hearing/Hallásvizsgálat:
A hallás megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek/Hearing meets the standards in STCW Code, section A-I/9: Igen/Yes □/ Nem/No □
A segédeszköz nélküli hallás kielégítő/Unaided hearing satisfactory: Igen/Yes □/ Nem/No □
A tengerész nincs olyan egészségi állapotban, amely a tengeri szolgálat teljesítése során valószínűleg súlyosbodik, illetve alkalmatlanná teszi a tengerészt az ilyen szolgálat ellátására, és a hajón tartózkodó többi személy egészségét és biztonságát veszélyezteti/Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board:
Igen/Yes / Nem/No
Az Egészségi Bizonyítványt az ILO és a WHO által kiadott Útmutató a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatának elvégzéséhez című kiadványban foglalt irányelvek és az STCW és az MLC előírásai alapján állítottam ki/ Medical Examinations conducted in accordance with ILO/WHO Guidelines for conducting pre-sea and periodic Medical Fitness Examinations for seafarers. Medical Certificate issued under the provisions of the the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended and the Maritime Labour Convention (MLC, 2006) of ILO.
Hatóság/Authorizing Authority..........................................
A tengeri szolgálatra való alkalmasság értékelése az STCW Egyezmény I/9. szabályán alapul/Assesment of fitness for sevice at sea referring to and in accordance with the STCW Convention Chapt. I. Reg. I/9
A vizsgált személy egészségügyi nyilatkozata, az általam végzett orvosi vizsgálatok és az egészségügyi törzslapon rögzített kiegészítő szakvizsgálatok eredményei alapján kijelentem, hogy a vizsgált személy:
On the basis of the examinee’s personal declaration, my clinical examinations and diagnostic test results recorded on the medical examination form, I declare the examinee:
Fedélzeti szolgálat
Deck service
Gépszolgálat
Engine service
Segéd szolgálat

Catering service
Egyéb szolgálat

Other services
Alkalmas

Fit
Nem alkalmas

Unfit
Korlátozás nélkül □ □

Without restrictions
Korlátozással □

With restrictions
Látásjavító eszköz

Szükséges

Visual aid required
igen


yes
nem


no

A korlátozások leírása: a betölthető beosztás, hajótípus, munkakör vagy a szolgálati idő korlátozása

Describe restrictions (e.g. specific position, type of ship, trade area)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

A vizsgálat helye/Place of examination:

A vizsgálat ideje (év/hó/nap)/ Date of examination (day /month /year): ______/__/___

Az egészségügyi bizonyítvány érvényessége (év/hó/nap): ______/__/___

Medical certificate’s date of expiration (day/ month/ year):

A hivatalos bélyegző helye:

Official stamp:

A kinevezett vizsgáló orvos neve és beosztása:

Name and degree of authorized medical examiner:

/

A bizonyítványt kiállító hatóság:

Name of physician’s certificating authority:

A bizonyítvány kiállítási ideje:

Date of issue of physician’s certificate:

A Budapest Főváros Kormányhivatala felhatalmazásával

Authorized by the Government Office of the Capital City Budapest

A vizsgáló orvos aláírása _______________________

Signature of medical examiner:

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.

I acknowledge that I have been advised of content of the medical examination form.

A vizsgált személy aláírása: .............................................................................................

Examinee’s signature: (A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)
(To be signed in the presence of the medical examiner.)

6. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelethez * 

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP

1. Személyi adatok

Név: ...........................................................................................................................................

Születési idő (év/hó/nap): ................................................................... Neme: _ férfi _nő

Születési hely: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Beosztás/foglalkozás: .................................................. Állampolgárság: ...............................

Lakcím: ......................................................................................................................................

Szolgálati könyv száma: ..........................................................................................................

A hajó típusa: személyszállító, teherszállító

2. A munkaköri alkalmasság vizsgálata: * 

_előzetes _időszakos _soron kívüli _záró

A látás vizsgálata

Látásélesség

Látásjavító eszköz nélkül Látásjavító eszközzel
Jobb szem Bal szem Mindkét szem Jobb szem Bal szem Mindkét szem
Távol
Közel

Látótér

Teljes Beszűkült
Jobb szem
Bal szem
Színlátás _ normális _ téveszt

A hallás vizsgálata

Társalgási beszéd vizsgálat Tiszta tónusú audiometria (a küszöbértékek dB-ben)
Normális 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz
Jobb fül Jobb fül
Bal fül Bal fül

Részletes vizsgálat

Magasság: ............................ (cm) Testsúly: .................................. (kg)
Pulzusszám: ........................../min Szívritmus: ......................................
Vérnyomás: ................................. Szisztolés: ........................... Hgmm Diasztolés: .......................... Hgmm
Laboratóriumi vizsgálat
Vizeletben
Cukor: ............................................. Protein ............................................
Normális Rendellenes Visszerek Normális Rendellenes
Fej
Arcüregek, orr, gége _ _ Erek
Száj, íny Hasüreg és zsigerek
Fülek (ált.) Sérv
Dobhártya Végbélnyílás
Szemek Húgy- és ivarszervi rendszer
Szemfenéki kép Alsó és felső végtagok
Pupilla Gerincoszlop
Szemmozgások Idegvizsgálat
Tüdők és mellkas Pszichiátriai vizsgálat
Mellvizsgálat Külső megjelenés
Szív
Bőr

Mellkasröntgen vizsgálat időpontja (év/hó/nap) .................................................................-án

Eredménye: ..............................................................................................................................

Egyéb diagnosztikai vizsgálat(ok) és eredménye(i):

....................................... vizsgálat eredménye: .......................................................................

....................................... vizsgálat eredménye: .......................................................................

....................................... vizsgálat eredménye: .......................................................................

....................................... vizsgálat eredménye: .......................................................................

A vizsgáló orvos megjegyzései:
Oltási állapot feljegyezve: _ igen _ nem

3. A munkaköri alkalmasság minősítése

A ................................................................................. nevű vizsgált személy nyilatkozata, klinikai vizsgálataim és a fenti diagnosztikai vizsgálati eredmények alapján nevezett munkavállaló

Fedélzeti szolgálatra Gépszolgálatra Segédszolgálatra
Alkalmas
Alkalmatlan
Ideiglenesen alkalmatlan

Látásjavító eszköz szükséges: _ igen _ nem

4. A vizsgáló orvos intézkedése

Beutalás további vizsgálatokra, szakorvosi rendelésre: ...........................................................

A munkaköri alkalmassági vizsgálat helye: .............................................................................

A munkaköri alkalmassági vizsgálat időpontja: .......................................................................

Az egészségügyi bizonyítvány lejártának időpontja: ...............................................................

P. H.

.........................................................................
(A vizsgáló orvos neve nyomtatott betűvel.)

A vizsgáló orvos aláírása: ............................................................................................................

A vizsgálatok és az alkalmasság értékelése a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendeletben kapott felhatalmazás alapján történt.

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.

A vizsgált személy aláírása: ........................................................................................

(A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)

7. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8. ) GKM–ESzCsM együttes rendelethez

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL

Név:
Születési idő (év/hó/nap): Neme: férfi
Születési hely:
Anyja neve:
Képesítése/Beosztása: ..................................................... Állampolgárság: ..............................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................................................
Szolgálati könyv száma: ..........................................................................................................................................
A hajó típusa
– belvízi: vontatóhajó, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb ........................................................................
..................................................................................................................................................................................
– tengeri: konténerszállító, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb .................................................................
..................................................................................................................................................................................

A vizsgált személy nyilatkozata
(A kitöltéshez az egészségügyi személyzet felajánlja segítségét)

Van-e Önnek az alábbiak közül korábban előfordult betegsége, problémája?

Kondíció Igen Nem Kondíció Igen Nem
1. Szem/látási zavarok 20. Alvászavarok
2. Fülészeti beavatkozás 21. Kábítószer- vagy alkoholfüggőség
3. Hallászavar 22. Dohányzik?
4. Magas vérnyomás 23. Műtét/sebészi beavatkozás
5. Szív-/érrendszeri rendellenesség 24. Epilepszia/rohamok
6. Szívműtét 25. Szédülés/ájulás
7. Visszértágulás 26. Tudatvesztés
8. Asztma/hörghurut 27. Pszichiátriai problémák
9. A vér rendellenességei 28. Depresszió
10. Cukorbetegség 29. Öngyilkossági kísérlet
11. Pajzsmirigyzavarok 30. Emlékezetkiesés
12. Emésztési zavarok 31. Egyensúlyi zavar
13. Veseműködési zavar 32. Erős fejfájások
14. Bőrgyógyászati panaszok 33. Fül- és orrfájási panaszok
15. Allergia 34. Mozgáskorlátozottság
16. Fertőző/ragályos betegségek 35. Hátfájási problémák
17. Sérv 36. Amputáció
18. Ivarszervi rendellenességek 37. Törés/ficam
19. Terhesség
Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére igenlő választ adott, kérjük részletezze azt.

Kiegészítő kérdések

Igen Nem
38. Küldték már Önt hajóról betegség miatt haza?
39. Utalták Önt már kórházba?
40. Nyilvánították Önt már tengeri szolgálatra alkalmatlannak?
41. Volt-e katona?
42. Korlátozták vagy visszavonták valamikor az Ön egészségügyi bizonyítványát?
43. Tudomása van valamilyen egészségi problémájáról, rendellenességéről vagy betegségéről?
44. Egészségesnek és a megjelölt beosztás/foglalkozás ellátására alkalmasnak érzi Ön magát?
45. Allergiás Ön valamilyen gyógyszerre?
Megjegyzések:
46. Szed Ön valamilyen rendelt vagy nem rendelt gyógyszert?
Amennyiben igen, tüntesse fel a szedett gyógyszerek jegyzékét, az adagolást és az okot, amiért szednie kell.

Ezennel igazolom, hogy a fenti nyilatkozat legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelel. Tudatában vagyok, hogy tények és adatok elhallgatása, vagy valótlan adatok közlése a hajózás biztonságát veszélyeztetheti és az engedély visszavonását eredményezi.

Kelt: .................................................................

.....................................................
a vizsgált személy aláírása

Ezennel hozzájárulok, hogy a munkaköri alkalmasságomat minősítő szakorvosok más egészségügyi intézmények rám vonatkozó valamennyi egészségügyi feljegyzését megtekinthessék.

Kelt: .................................................................

.....................................................
a vizsgált személy aláírása

Tanú neve: .......................................................... Tanú aláírása: ....................................................

(A név gépírással vagy nyomtatott betűvel.)