A jogszabály mai napon ( 2021.10.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi LVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2003. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 831,552 M Ft-ban, azaz nyolcszázharmincegymillió-ötszázötvenkettőezer forintban,

b) bevételi főösszegét 831,552 M Ft-ban, azaz nyolcszázharmincegymillió-ötszázötvenkettőezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2003. évi kiadási előirányzata 9 025,536 M Ft, azaz kilencmilliárd-huszonötmillió-ötszázharminchatezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2003. évi bevételi előirányzata 9 025,536 M Ft, azaz kilencmilliárd-huszonötmillió-ötszázharminchatezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2004. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2003. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 28 264 M Ft-ban, azaz huszonnyolcmillárd-kettőszázhatvannégymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 28 264 M Ft-ban, azaz huszonnyolcmillárd-kettőszázhatvannégymillió forintban

állapítja meg.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § *  Az ORTT költségvetésen kívüli bevételi és kiadási előirányzatainak kezelésére a kincstár elkülönített bankszámlát nyit 2003. január 1-jétől.

7. § Ez a törvény 2003. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 2002. évi LVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 486,890
2. Munkaadókat terhelő járulékok 157,200
3. Dologi kiadások 187,462
4. Felhalmozási kiadások 0
Összesen: 831,552

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2003. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 7 132,972
2. Pályázati díj 87,457
3. Áfa 1 805,107
Összesen: 9 025,536

2. számú melléklet a 2002. évi LVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 831,552
Összesen: 831,552

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2003. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 7 132,972
2. Pályázati díj 87,457
3. Áfa 1 805,107
Összesen: 9 025,536

3. számú melléklet a 2002. évi LVII. törvényhez

2003. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. KIADÁSOK 28 264
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 19 541
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 316
1.2. Magyar Rádió Rt. 5 821
1.3. Duna Televízió Rt. 4 989
1.4. ORTT 208
1.5. Közalapítványok összesen 208
2. Céltámogatások 3 197
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 1 247
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 450
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 280
2.4. Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 110
2.5. Közműsor-szolgáltatók támogatása 110
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 583
3.1. Magyar Televízió Rt. 986
3.2. Duna Televízió Rt. 423
3.3. Magyar Rádió Rt. 1 175
4. Kiegészítő támogatások 790
4.1. ORTT 624
4.2. Közalapítványok összesen 166
5. Igazgatóság 969
5.1. Személyi juttatások 372
5.2. Munkaadót terhelő járulékok 109
5.3. Dologi kiadások 263
5.4. Felhalmozási kiadások 225
6. Szerzői jogdíjak 175
7. Pályázatok bírálatának költségei 64
8. Frekvencia pályáztatással összefüggő költségek 35
9. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 285
10. Céltartalékolás a következő évekre 459
11. Monitoring szolgálat, panaszbizottság, döntés-előkészítés 166
2003. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
II. BEVÉTELEK 28 264
1. Üzemben tartási díj pótlása 20 789
2. Műsorszolgáltatási díj 7 133
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 409
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 280
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 175
2.4. Sláger jogosultság 2 370
2.5. Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 900
3. Pályázati díjak 87
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 256

  Vissza az oldal tetejére