A jogszabály mai napon ( 2020.10.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

105/2002. (V. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Tuniszban, 1998. november 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Tuniszban, 1998. november 12-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

[A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2002. április 26. napján megtörtént. A Megállapodás, annak 11. Cikkének (1) bekezdésére figyelemmel, 2002. április 26. napján hatályba lépett.]

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

kifejezve a két baráti ország által az együttműködés különböző területein elért eredmények feletti örömüket,

arra törekedve, hogy tovább erősítsék, sokoldalúbbá és szervezettebbé tegyék együttműködésüket a hatáskörükbe tartozó valamennyi területen, és kölcsönösen támogassák, segítsék egymást,

abban a meggyőződésben, hogy ezzel hozzájárulhatnak a két baráti ország között fennálló példa értékű kapcsolataik fejlődéséhez,

aggodalommal a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott visszaélések és azok meg nem engedett forgalmazásának világszerte tapasztalt növekedése miatt,

tudatában annak, hogy az együttműködés a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus, a kábítószerekkel folytatott bűnözés megelőzésében, az ellenük való közös fellépés lényeges jelentőséggel bír,

tekintettel

- a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményre, valamint az Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvre,

- a Pszichotróp Anyagokra vonatkozó, Bécsben, 1971. február 21-én aláírt Egyezményre,

- a Kábítószerek és Pszichotróp Anyagok Tiltott Forgalmazása elleni fellépésre vonatkozó, Bécsben, 1988. december 19-én kelt Egyezményre,

figyelemmel különösen

- a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló 1963. szeptember 14-én, Tokióban kötött Egyezményre,

- a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről Hágában, 1970. december 16-án kötött Egyezményre,

- a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montreálban, 1971. szeptember 23-án kötött Egyezményre,

- a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről, üldözéséről és büntetéséről szóló, New Yorkban, 1973. december 14-én elfogadott Egyezményre,

- az 1979. december 18-án, New Yorkban kötött, a Túszszedés elleni nemzetközi Egyezményre,

- a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montreálban, 1971. szeptember 23-án kötött Egyezmény 1988. február 24-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyvére, a repülőtereken elkövetett erőszakos cselekmények leküzdéséről,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Felek, hatályos jogszabályi rendelkezéseikre figyelemmel, együttműködnek a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus, a kábítószerek tiltott forgalmazásának megakadályozásában, a jelen Megállapodásban foglalt bűncselekmények megelőzésében és üldözésében.

(2) A Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei az egyik Fél felségterületén valósulnak meg, és adatok utalnak arra, hogy a cselekmény a másik Fél felségterületét is érinti.

2. Cikk

A Felek illetékes szervei folyamatos információcserét folytatnak - beleértve a személyes adatok és egyéb információk cseréjét is - különösen az alábbi területeken:

a) a szervezett bűnözés elleni harc területén:

1. fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok illegális kereskedelme, csempészete,

2. műtárgyak és régiségek csempészete,

3. pénzmosás, pénz-, értékpapír- és okmányhamisítás,

4. gazdasági bűnözés, beleértve a pénzügyi bűncselekményeket,

5. szervezett embercsempészés,

6. prostitúció, beleértve a prostitúcióra kényszerítést,

7. sugárzó anyagok illegális kereskedelme és csempészete terén;

b) az illegális kábítószer-kereskedelem ellen folytatott küzdelem területén:

1. kábítószer előállítására alkalmas, valamint pszichotróp anyagok,

2. a kábítószerek illegális előállításának módszerei,

3. nemzetközi illegális kábítószer-kereskedelem és az ellene folytatott harc módszerei,

4. lefoglalt kábítószerek bizonyítékainak és mintáinak átadása terén;

c) a nemzetközi terrorizmus elleni harc területén:

1. terrorista csoportok, terrorista merényletek és egyéb, terrorizmussal összefüggő események,

2. terrorista fenyegetettség, valamint a terrorizmus megelőzésére kifejlesztett módszerek,

3. a közlekedés biztonságát veszélyeztető terrorcselekmények megelőzése terén.

3. Cikk

A Felek együttműködése a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint prekurzorok tiltott termelése és kereskedelme, különösen azok tiltott megszerzése, fogyasztása, behozatala, kivitele és átszállítása elleni harcban különösen az alábbiakra terjed ki:

1. közlik egymással a jelen cikkben meghatározott bűncselekményekben részt vevő személyek adatait, e személyek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotróp anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteit;

2. közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás módszereiről szerzett és egyéb idevonatkozó ismereteiket;

3. kicserélik a kábítószerrel való visszaélésre vonatkozó szakmai és tudományos kutatási eredményeiket;

4. a Felek, hatályos jogszabályi rendelkezéseik alapján, összehangolt rendőri intézkedéseket foganatosítanak - beleértve az ellenőrzött szállítást - a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazásának megakadályozására.

4. Cikk

A Felek együttműködése a súlyos bűncselekmények, különösen a szervezett bűnözés megakadályozásában és az ilyen bűncselekmények üldözésében az alábbiakra terjed ki:

1. közlik egymással a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekmények elkövetésében részt vevő személyek adatait, a tettesek kapcsolataira, a bűnöző szervezetek felépítésére, működésükre és módszereire vonatkozó adatokat, valamint az így elkövetett bűncselekmények körülményeit, a megsértett jogszabályokat és a megtett intézkedéseket;

2. megkeresésre olyan rendőri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél jogszabályai megengednek;

3. a nyomozás során együttműködnek - a hatályos jogszabályi rendelkezéseikkel összhangban, tekintettel a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten, az 1982. évi december hó 6. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegély, a bírói határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a kiadatásról szóló szerződésre is - egyeztetett rendőri intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;

4. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi szervezett bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról;

5. kicserélik szakmai és tudományos kutatási eredményeiket, valamint a nyomozati munkára vonatkozó tapasztalataikat és módszereket;

6. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak bűncselekményekből származó anyagokat vagy mintákat,

7. a Felek kölcsönös megállapodás alapján szakembereket küldhetnek egymáshoz képzésre vagy továbbképzésre magasabb szintű szakismeretek megszerzése, a bűnözéssel szemben alkalmazott hatékony eszközök és módszerek megismerése céljából.

5. Cikk

A Felek együttműködése kiterjed továbbá

1. a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozással összefüggő információk cseréjére;

2. a bűncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos információk cseréjére;

3. a szervezett illegális migráció, valamint a munkaerővel való tiltott kereskedelem elleni harcra vonatkozó jogszabályok, tapasztalatok és információk cseréjére.

6. Cikk

Az együttműködés során átadott személyes adatok védelme érdekében a Felek hatályos jogszabályi rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket kell alkalmazni:

1. a fogadó Fél az adatokat csak a jelen Megállapodás céljaira, az átadó Fél által meghatározott feltételekkel használhatja fel;

2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az adatok felhasználásáról és az elért eredményekről;

3. a Megállapodás alapján átadott személyes adatokat kizárólag a jelen Megállapodás 8. Cikke értelmében illetékes hatóságok használhatják fel. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

4. az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e és arányban áll-e az átadás céljával. Ha az adatok átadását követően az átadó Fél meggyőződött arról, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, erről haladéktalanul tájékoztatja a fogadó Felet, mely köteles helyesbíteni a téves adatokat, illetve megsemmisíteni az át nem adhatókat;

5. az átadott személyes adatokat a felhasználásukat követően azonnal törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet azzal egy időben értesíteni kell. Az átvett adatot a jelen Megállapodás megszűnésekor azonnal törölni kell;

6. az adatkezeléssel megbízott szervek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni, és ezzel az adatokat védeni a jogosulatlan hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

7. Cikk

(1) A Felek biztosítják a másik Fél által átadott minősített adatok védelmét, titkosságát, amennyiben azokat az átadó Fél jogszabályai értelmében titkosnak kell tekinteni.

(2) A jelen Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok és technikai eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének előzetes hozzájárulásával lehetséges.

8. Cikk

(1) A Felek felhatalmazzák a belügyminisztereiket, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg diplomáciai úton tájékoztassák egymást arról, hogy a jelen Megállapodás végrehajtása szempontjából mely központi hatóságokat tekintik illetékes szerveknek. A központi szervek felsorolására vonatkozó módosításról a Felek késedelem nélkül, diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A Felek biztosítják, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint felhatalmazott központi hatóságok saját hatáskörükben és hatályos jogszabályaikban foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül vagy diplomáciai úton együttműködnek.

(3) A jelen Megállapodás 2-5. Cikkében szereplő segítségnyújtás tárgyában történő megkereséseket és az azokra adott válaszokat, valamint az ott megjelölt információkat írásban kell megküldeni.

(4) A központi hatóságok között a kapcsolattartás nyelve, lehetőség szerint a francia vagy az angol nyelv.

(5) A Megállapodás végrehajtásában illetékes központi hatóságok írásban tájékoztatják egymást a közvetlen kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységeikről.

9. Cikk

(1) A Felek képviselőikből „Magyar-tunéziai Szervezeti Bűnözés Elleni Együttműködési Vegyes Bizottságot” hoznak létre. A Vegyes Bizottság feladata a jelen Megállapodás végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, az együttműködés elősegítése és továbbfejlesztése.

(2) A Vegyes Bizottság elnöki tisztét mindkét Fél részéről a belügyminiszter vagy az általa meghatalmazott személy tölti be.

(3) A Vegyes Bizottság üléseire a Felek megállapodása szerint kerülhet sor. A bizottság Magyarországon és Tunéziában felváltva tartja üléseit.

(4) A Vegyes Bizottság ülésével kapcsolatos költségeket az utazási költségek kivételével a fogadó Fél viseli.

10. Cikk

(1) Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését részben vagy egészben megtagadhatja vagy feltételektől teheti függővé, ha az szuverenitását, biztonságát avagy más alapvető érdekeit veszélyezteti, illetőleg sérti nemzeti jogrendjét. A megkeresés teljesítésének megtagadásáról haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet.

(2) A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek által kötött egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések rendelkezéseinek végrehajtását.

(3) A Felek jelen Megállapodásban szabályozott együttműködése nem érinti a bűnügyi rendőrség nemzetközi szervezete (O.I.P.C. Interpol) keretében létező együttműködést.

11. Cikk

(1) A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogszabályi előírásoknak.

(2) Jelen Megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett.

Készült Tuniszban, 1998. november 12. napján, két eredeti példányban magyar, arab és francia nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Tunéziai Köztársaság Kormánya nevében”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. április 26. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére