A jogszabály mai napon ( 2021.08.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

106/2002. (V. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Makaóban, 2001. október hó 30. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Makaóban, 2001. október hó 30. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, melyet a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya a jelen Megállapodás megkötésére felhatalmazott (a továbbiakban: Szerződő Felek),

törekedve a köztük meglévő barátság és együttműködés fenntartására és megerősítésére,

a köztük lévő utazási formalitások enyhítésének céljából, valamint

az illegális bevándorlás elleni küzdelem terén közöttük fennálló bizalom és kölcsönös együttműködés fejlesztése céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Megállapodás mellékletében felsorolt érvényes magyar útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok, az utasforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken vízum nélkül utazhatnak be a Makaó Különleges Közigazgatási Területre, ott külön engedély nélkül az első belépéstől számított hat (6) hónap alatt legfeljebb kilencven (90) napig tartózkodhatnak, és kiutazhatnak.

2. Cikk

A Makaó Különleges Közigazgatási Terület által kibocsátott érvényes útlevéllel rendelkező személyek, az utasforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken vízum nélkül utazhatnak be a Magyar Köztársaság területére, ott külön engedély nélkül az első belépéstől számított hat (6) hónap alatt legfeljebb kilencven (90) napig tartózkodhatnak, és kiutazhatnak.

3. Cikk

(1) Azon érvényes magyar útlevéllel rendelkező magyar állampolgároknak, akik kilencven (90) napot meghaladó időtartamra, letelepedés, valamint tanulmányok folytatása céljából kívánnak belépni a Makaó Különleges Közigazgatási Területre, vagy ott jövedelemszerző tevékenységet kívánnak folytatni, beutazásuk előtt vízumért kell folyamodniuk.

(2) Azon Makaó Különleges Közigazgatási Terület által kibocsátott érvényes útlevéllel rendelkező személyeknek, akik kilencven (90) napot meghaladó időtartamra, letelepedés, valamint tanulmányok folytatása céljából kívánnak belépni a Magyar Köztársaság területére, vagy ott jövedelemszerző tevékenységet kívánnak folytatni, beutazásuk előtt vízumért kell folyamodniuk.

4. Cikk

(1) Azon érvényes magyar útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok, akik Makaó Különleges Közigazgatási Területére szóló érvényes lakhatási engedéllyel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a Makaó Különleges Közigazgatási Területre.

(2) Azon Makaó Különleges Közigazgatási Terület által kibocsátott érvényes útlevéllel rendelkező személyek, akik az illetékes magyar hatóságok által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a Magyar Köztársaság területére.

5. Cikk

A jelen Megállapodás hatálya alatt álló azon személyek, akik a másik Szerződő Fél területén elvesztették útlevelüket, vagy azt ellopták, illetve útlevelük megsemmisült, megrongálódott vagy lejárt, kötelesek ezt a tényt azon Szerződő Fél illetékes hatóságánál bejelenteni, ahol tartózkodnak.

6. Cikk

A Szerződő Felek az általuk kibocsátott érvényes útlevelek mintapéldányait, valamint az útlevelek használatára vonatkozó információkat a jelen Megállapodás hatálybalépését megelőzően egymásnak megküldik. Ha a Szerződő Felek egyike a jelen Megállapodás hatálybalépése után az érvényben lévő, a jelen Megállapodás mellékletében felsorolt úti okmányait megváltoztatja vagy újfajta úti okmányt vezet be, azok érvénybelépése előtt legalább harminc (30) nappal, diplomáciai úton, a minták és azok leírásának csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

7. Cikk

A vízumkötelezettség megszüntetése nem mentesíti a Szerződő Felek által kibocsátott érvényes útlevelek birtokosait a másik Szerződő Fél területén érvényben lévő, a beutazásra, a tartózkodásra és a kiutazásra vonatkozó, valamint egyéb jogszabályok betartásának kötelezettsége alól.

8. Cikk

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy azoknak a személyeknek a beléptetését vagy saját területükön való tartózkodását megtagadják, akik nemkívánatosak, illetőleg a be- és kiutazásra vagy tartózkodásra vonatkozó előírásoknak nem tesznek eleget.

9. Cikk

(1) Saját jogszabályaik figyelembevétele és az egyéb kétoldalú megállapodások tiszteletben tartása mellett a Szerződő Felek kölcsönösen együttműködnek az illegális bevándorlás elleni küzdelem terén, különösen az alábbi területekkel kapcsolatos információk folyamatos vagy kérelemre történő megküldésével:

a) a területükre történő belépés, ott-tartózkodás és kilépés jogszabályi feltételei;

b) illegális bevándorlási és csempészési tevékenységek, beleértve a hamis bevándorlási és személyazonossági okmányok behozatalára, készítésére és eladására, a csempészetben részt vevő szervezetek szervezőire és az illegális bevándorlók kísérőire vonatkozó információkat is.

(2) A jelen cikk végrehajtása során a kapcsolattartó hatóságok:

a) a magyar Szerződő Fél részéről: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK);

b) a makaói Szerződő Fél részéről: Makaó Különleges Közigazgatási Terület Egységes Rendőri Szolgálata.

10. Cikk

(1) Amennyiben a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban személyes adatok átadására kerül sor, az ilyen információ kizárólag az alábbiakat tartalmazhatja:

a) kérelemre az érintett személy személyes azonosító adatait (családi és utónév, adott esetben korábbi név, gúnynév vagy álnév, születési hely és idő, nem, korábbi és jelenlegi állampolgárság);

b) a személyazonosító igazolványban vagy útlevélben feltüntetett adatokat (az okmány száma, érvényességi ideje, a kiállítás helye és ideje, a kiállító hatóság megnevezése stb.);

c) a jelen Megállapodás 9. Cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében átadandó információk esetén felmerülő személyes adatot;

d) egyéb, az érintett személy azonosításához szükséges adatot.

(2) A Szerződő Felek az átadott személyes adatokat csak a jelen Megállapodásban meghatározott célra, és az átadó Szerződő Fél által közölt feltételekkel használhatják fel.

(3) Az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról és az elért eredményekről.

(4) A személyes adatok csak a jelen Megállapodás végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Fél előzetes engedélyével történhet.

(5) Az átadó Fél felel az átadott adatok teljességéért és helyességéért. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről.

(6) Amikor azt a Szerződő Felek jogszabályai lehetővé teszik, az érintett személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról. Az érintett személy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek.

(7) Az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül az átadott személyes adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell.

(8) A Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni.

(9) A Szerződő Felek kötelesek az átadott személyes adatokat hatásosan védeni a jogosulatlan hozzáférés, valamint a változtatás és nyilvánosságra hozatallal szemben.

11. Cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai között szóban vagy írásban folytatott kölcsönös egyeztetés és véleménycsere útján kell rendezni.

12. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél a jelen Megállapodást közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben felfüggesztheti. A felfüggesztésről, illetve annak megszűnéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul értesíteni kell.

13. Cikk

A jelen Megállapodás az aláírást követő 60. napon lép hatályba, határozatlan időre szól, és mindaddig hatályban marad, amíg azt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés keltét követő 90. (kilencvenedik) napon veszti hatályát.

Készült Makaón, 2001. év október hónap 30. napján, két eredeti példányban, magyar, kínai és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében

A Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya nevében

Melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodáshoz

Érvényes útlevelek a jelen Megállapodás alkalmazásában:

1. A Magyar Köztársaság tekintetében:

- diplomata-útlevél,

- külügyi szolgálati útlevél,

- szolgálati útlevél,

- hajós szolgálati útlevél,

- magánútlevél;

2. Makaó Különleges Közigazgatási Terület tekintetében:

- Makaó Különleges Közigazgatási Terület útlevele.

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China, concerning the mutual abolition of the visa requirement

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China, duly authorised to conclude this Agreement by the Central People’s Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”)

wishing to maintain and reinforce the friendship and co-operation between them,

to alleviate the travel formalities between them,

with a view to the development of the trust between them in the field of combating illegal immigration and mutual co-operation

have agreed as follows:

Article 1

Hungarian nationals in possession of a valid Hungarian passport listed in the Annex to this Agreement may enter the Macao Special Administrative Region without a visa at the border crossing points designated for passenger traffic, where they may stay for at most 90 (ninety) days during the six (6) months from first entry without a separate permission, and may exit.

Article 2

Persons having a valid passport issued by the Macao Special Administrative Region may enter the territory of the Republic of Hungary without a visa at the border crossing points designated for passenger traffic, where they may stay for at most 90 (ninety) days during the 6 (six) months from first entry without a separate permission, and may exit.

Article 3

(1) Hungarian nationals having a valid Hungarian passport, who wish to enter the Macao Special Administrative Region with a view to the settlement or the pursuance of studies for a period in excess of 90 (ninety) days, or who wish to engage in an income generating activity there, shall apply for a visa prior to their entry.

(2) Persons in possession of a valid passport issued by the Macao Special Administrative Region, who wish to enter the territory of the Republic of Hungary with a view to the settlement or the pursuance of studies for a period in excess of 90 (ninety) days, or wish to engage in an income generating activity there, shall apply for a visa.

Article 4

(1) Hungarian nationals having a valid Hungarian passport who are also in possession of a valid residence permit for the Macao Special Administrative Region may enter the Macao Special Administrative Region without a visa.

(2) Persons in possession of a valid passport issued by the Macao Special Administrative Region who are in possession of a valid permission to stay issued by the competent Hungarian authorities may enter the territory of the Republic of Hungary without a visa.

Article 5

Persons subject to this Agreement, who have lost their passport in the territory of the other Contracting Party or whose passport was stolen or annihilated, damaged or expired shall report this fact to the competent authorities of the Contracting Party where they are staying.

Article 6

The Contracting Parties shall send one another samples of the valid passports issued by them as well as the necessary information concerning the passports, prior to the entry into force of this Agreement. When either of the Contracting Parties alters its valid travel documents listed in the Annex to this Agreement or introduces a new type of travel document, it shall notify the other Contracting Party including samples and their descriptions through diplomatic channels at least 30 (thirty) days prior to their entry into force.

Article 7

The abolition of the visa requirement does not exempt the holders of valid passports issued by the Contracting Parties from the obligation to abide by legal regulations concerning entry, stay and exit and other statutory provisions in force in the territory of the other Contracting Party.

Article 8

This Agreement does not affect the right of the Contracting Parties to refuse the entry or stay in their territory of persons who are persona non grata, or who fail to meet the requirements concerning entry, exit or stay.

Article 9

(1) Taking their own domestic legal regulations into account and honouring other bilateral agreements, the Contracting Parties shall mutually co-operate in combating illegal immigration, in particular by sending information concerning the areas listed below on an ongoing basis or on request:

a) statutory conditions of entry to, staying in and exiting their territory,

b) illegal immigration and smuggling activities including information concerning the importation, production and sale of forged immigration and personal identity documents, the organisers of organisations participating in smuggling and the escorts of illegal immigrants.

(2) For the purpose of this Article, the following authorities shall maintain contact with one another:

a) for the Hungarian Contracting Party: International Criminal Co-operation Centre (NEBEK) of the National Police Headquarters,

b) for the Macao Contracting Party: Unitary Police Service (Servicos de Policia Unitarios) of the Macao Special Administrative Region.

Article 10

(1) When personal data are communicated in relation to the implementation of this Agreement, such information may contain exclusively the following:

a) upon request, personal identification data of the person concerned (surname and given name, former name, nickname or alias, place and date of birth, sex, former and current nationality);

b) the data indicated in the personal identification card or passport (number of the document, its period of validity, date and place of issue, description of the issuing authority, etc.;

c) personal data arising in the case of information to be communicated pursuant to Article 9 (1) b) of this Agreement;

d) other data required for the identification of the person concerned.

(2) The Contracting Parties may use the personal data communicated only for the purposes specified in this Agreement under the conditions notified by the communicating Contracting Party.

(3) Upon request of the communicating Contracting Party, the receiving Contracting Party shall provide information on the use of the personal data communicated and the results achieved.

(4) Personal data may be communicated only to the authorities competent in the implementation of this Agreement. Forwarding the data to other authorities may only be effected with the prior permission of the Contracting Party communicating these data.

(5) The communicating Contracting Party shall be responsible for the completeness and correctness of the data communication. Should it be revealed that erroneous data or data that should not have been communicated have also been communicated, the recipient Contracting Party shall be immediately notified of this fact and it shall take immediate action to have the erroneous data rectified or to have the data that should not have been communicated deleted.

(6) When permitted by the statutory provisions of the Contracting Parties, information shall be provided to the person concerned upon his/her request concerning the data managed in relation to his/her person. The person concerned may request the rectification or deletion of his/her personal data should it be proven that erroneous data or data that should not have been communicated have also been communicated.

(7) Upon communication, the communicating Contracting Party shall disclose the valid deadlines for deleting data set forth in its legal regulations, if there is any. Notwithstanding the above, communicated personal data must be deleted when they are no longer needed.

(8) The Contracting Parties shall keep records of the communication, receipt and deletion of personal data.

(9) The Contracting Parties shall effectively protect the personal data communicated against unauthorised access, alteration and disclosure.

Article 11

The Contracting Parties shall settle any disputes that may eventually arise in relation to the interpretation, application or implementation of this Agreement by way of mutual reconciliation and exchange of opinions between the competent authorities of the Contracting Parties, in spoken words or in writing.

Article 12

Either Contracting Party may suspend this Agreement in part or in full for reasons of public order, public security or public health. The other Contracting Party shall be immediately notified of such suspension and its termination in writing, through diplomatic channels.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the 60th day following the signing thereof, and shall remain in force until either Contracting Party terminates it in writing through diplomatic channels. The Agreement shall lose effect on the 90th (ninetieth) day following the date of the notice of termination.

Done in Macao on 30 October 2001, in two originals, each in the Hungarian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Hungary

On behalf of the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China

Annex

To the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China, concerning the abolition of the visa requirement

For the purposes of this Agreement, valid passports are:

1. With respect to the Republic of Hungary:

- diplomatic passport,

- service passport for foreign affairs purposes,

- service passport,

- service passport of mariners,

- private passport.

2. With respect to the Macao Special Administrative Region:

- Macao Special Administrative Region Passport (Passaporte da Regiao Administrativa Especial de Macau)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2001. december hó 29. napjától alkalmazni kell.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter, valamint az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére