A jogszabály mai napon ( 2023.01.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben -, valamint a 83. § (4) bekezdése n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § *  (1) Járóbeteg részére társadalombiztosítási támogatással - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: GYR) meghatározottak szerint rendelhető és szolgáltatható ki gyógyszer.

(2) *  Olyan gyógyszert, amelynek a közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: ár) a járóbetegellátás keretében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) támogatást nyújt, az orvos csak a NEAK által e célra rendszeresített, a (3) bekezdés szerint kitöltött papíralapú vényen, vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján kiállított elektronikus vényen rendelhet.

(3) *  Társadalombiztosítási támogatás csak olyan - a (2) bekezdésben meghatározott - papíralapú vagy elektronikus vény alapján számolható el, * 

a) amelyen a támogatás alapjául szolgáló jogcímet és - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a BNO kódot az orvos egyértelműen megjelölte azzal, hogy az egészségügyi jogcím alapján kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatással rendelhető gyógyszer közgyógyellátottnak történő felírásakor - az egészségügyi indokoltság fennállása esetén - a közgyógyellátás mellett ezt a jogcímet is jelölni kell,

b) amelyen az orvos félreérthetetlenül feltüntette a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),

c) *  amelyen a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét

ca) aláírásával vagy

cb) elektronikus vény esetén annak kiadási igazolásán aláírásával vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító eszközzel

igazolta,

d) *  amelyen a kötelezően alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó beteg esetében az orvos feltüntette a beteg születési évét, az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát is, továbbá,

e) *  amelyről - a 2. §-ban foglaltak kivételével - az erre rendszeresített adathordozón rögzítették a vényen rendelt gyógyszer azonosító kódját, mennyiségét, társadalombiztosítási támogatásának összegét, a vényen szereplő vonalkód számát, a beteg TAJ számát, továbbá az orvos által feltüntetett BNO kódot, az orvos bélyegzőjének számát (papíralapú vény esetén perszámmal együtt) és a d) pont szerinti beteg esetében az ott felsorolt adatokat, közgyógyellátott beteg esetében a közgyógyellátási igazolvány számát, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint emelt, kiemelt társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát és a szakorvosi javaslat keltét (a továbbiakban együtt: vényadat),

f) *  - olyan gyógyszer esetében, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja - amely esetében a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét a papíralapú vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával igazolta.

(4) Amennyiben a gyógyszert kiadó a támogatással rendelt gyógyszer kiadásakor megállapítja, hogy a vényen feltüntetett TAJ szám hibás, támogatással a gyógyszert csak akkor szolgáltathatja ki, ha a gyógyszert kiváltó személy a jogosult TAJ számát igazoló hatósági igazolványt bemutatja.

(5) Ha a gyógyszert kiadó meggyőződött arról, hogy a vényen feltüntetett és a jogosultságot igazoló hatósági igazolványon szereplő TAJ szám eltér egymástól, a vény hátoldalán az igazolványon szereplő adatokat (TAJ szám) rögzíti, azok helyességét a gyógyszert kiváltó és a gyógyszert kiadó az aláírásával igazolja.

(6) Közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadásnál, amennyiben a gyógyszert kiadó a külön jogszabály szerint megállapítja, hogy a vényen feltüntetett TAJ szám hibás, közgyógyellátás jogcímén, a közgyógyellátás terhére a gyógyszert csak akkor szolgáltathatja ki, ha a gyógyszert kiváltó a közgyógyellátásra jogosult érvényes hatósági igazolványát bemutatja.

(7) Ha a gyógyszert kiadó meggyőződött arról, hogy a vényen feltüntetett és a jogosultságot igazoló hatósági igazolványon szereplő TAJ szám eltér egymástól, a vény hátoldalán az igazolványon szereplő adatokat (TAJ szám, közgyógyellátási igazolvány száma) rögzíti, azok helyességét a gyógyszert kiváltó és a gyógyszert kiadó az aláírásával igazolja.

2. § *  (1) *  Amennyiben gyógyszerrendelésre nem az egészségügyi szolgáltató székhelyén kerül sor és a gyógyszert az orvos sürgős szükségben rendeli, valamint annak indokoltságát a társadalombiztosítás által e célra rendszeresített vényen, illetve a beteg dokumentációjában a sürgősségre utaló „statim”, „cito” vagy „periculum in mora” jelzéssel feltünteti, az 1. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak közül a BNO kód kitöltésétől el lehet tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a vényen az orvos a BNO megjelölést X jelzéssel tölti ki.

2/A. § *  A külön jogszabályban foglaltak szerinti, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyében foglalt alkalmazási előírásban szereplő javallatokon túli gyógyszerrendelés esetén a vényen a „teljes ár” jogcímet kell megjelölni.

3. § (1) *  Egy vény alapján a biztosított részére rendelt, legfeljebb harminc napra elegendő gyógyszermennyiség árához, ha pedig az eredeti gyári csomagolás ezt a mennyiséget meghaladja, akkor ennek az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

(2) *  Az (1) bekezdéstől eltérően harminc napot meghaladó időre elegendő gyógyszermennyiség árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározottaktól rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből lehet eltérni. Ennek fennállása esetén a gyógyszert rendelő orvos betegnaplójában köteles rögzíteni a méltánylás okát. Az orvos a vényen köteles feltüntetni a betegnapló számát és dátumát, valamint azt az időpontot, ameddig a beteget gyógyszerrel ellátta. A gyógyszertár csak az e rendeletben meghatározott adattartalomnak megfelelően kiállított vénnyel számolhat el.

(4) *  Ha a gyógyszert a GYR 9. §-a (4)-(5) bekezdésének alkalmazásával rendelték, a vényen a ténylegesen kiadott - a vényen is feltüntetett - gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el az (1), illetőleg a (2) bekezdés rendelkezése szerint.

4. § Ha a jogosult részére rendelt gyógyszer mennyiségét az orvos betűvel és számmal egyértelműen nem tüntette fel, csak a legkisebb eredeti gyári csomagolású gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

5. § (1) A jogosult - a külön jogszabály rendelkezései figyelembevételével - térítésmentesen kapja a gyógyszert, ha az orvos a vényen a „honvédelmi kötelezettség” vagy a „közgyógyellátásra jogosult” jogcímet feltünteti.

(2) * 

(3) *  Ha a gyógyszerész a gyógyszerek helyettesítésére vonatkozó szakmai szabályok alapján járt el, a ténylegesen kiadott gyógyszer társadalombiztosítási támogatása számolható el.

6. § *  (1) Az orvos által rendelt magisztrális gyógyszerek esetében a társadalombiztosítási támogatás összege - ha e jogszabály másként nem rendelkezik -

a) *  a Szabványos Vényminták Gyűjteményébe (Formulae Normales, a továbbiakban: FoNo) és a Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszerek, illetőleg az egyedi - forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert nem tartalmazó - magisztrális gyógyszerek esetében a (2)-(3) bekezdés alapján meghatározott és a NEAK által közzétett összeg, valamint a nem betéti díjas csomagolási költség és készítési díj összege áfával képzett (bruttó) árának 50%-a, azzal, hogy egy díjtétel egy forintnál kevesebb nem lehet,

b) forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert tartalmazó magisztrális gyógyszerek esetében az összetételben lévő forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer(ek) - külön jogszabály alapján hozott határozatban meghatározott - támogatási összege, valamint az a) pont szerint számolt összeg.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti magisztrális gyógyszerek támogatásának megállapítása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető gyógyszeranyag árat a bejelentett és közzétett legalacsonyabb - általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) - termelői, import beszerzési árú gyógyszeranyag alapulvételével kell meghatározni. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető gyógyszeranyagok megnevezését az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) a GYR. 3. § (3) bekezdése szerinti közleménye tartalmazza. A támogatás értékének megállapításához szükséges bejelentést a forgalmazó a 2. számú melléklet szerinti adatlapon teheti meg, továbbá az adatlapon szereplő adatokat elektronikus formában küldheti be a gyógyszeranyagok gyártására vagy forgalmazására jogosító tevékenységi engedély másolatának egyidejű megküldésével.

(3) *  A különböző forgalmazók által forgalmazott ugyanazon gyógyszeranyagok közül a legalacsonyabb árú - általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) - fogyasztói árának legfeljebb 50%-a a támogatás értéke. A NEAK a gyógyszeranyagok közfinanszírozás alapjául szolgáló árhoz nyújtott támogatásának összegét minden naptári év április 1. és október 1. napján honlapján közzéteszi. A NEAK az OGYÉI GYR. 3. § (3) bekezdése szerinti közleményébe újonnan felkerült gyógyszeranyagok vonatkozásában vagy árcsökkentés esetén a közlemény módosítását a bejelentést követő 40 napon belül teszi közzé. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető gyógyszeranyagárnál alacsonyabb termelői, import beszerzési árú azonos gyógyszeranyag a fogyasztói ár alapján számított 50%-os mértékű támogatásban részesül.

(4) *  A NEAK (3) bekezdés szerinti közleménye tartalmazza a gyógyszeranyag minőségére utaló jelzést, a gyógyszeranyag nevét, mennyiségi egységét, a közfinanszírozás alapjául szolgáló árhoz nyújtott támogatás összegét és a fizetendő térítési díjat.

(5) A közforgalmú gyógyszertárakban készített magisztrális gyógyszereknél az (1) bekezdésben említett árnál a készítési díjat, nem betéti díjas csomagolásként pedig az e rendelet 5. számú melléklete szerinti csomagolóanyagokat lehet figyelembe venni.

(6) Ha magisztrális gyógyszer egyik alkotórészeként az orvos forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert rendelt, és a gyógyszer elkészítése után a visszamaradó gyógyszer felhasználása - a gyógyszerbiztonsági szakmai szempontokat is figyelembe véve - biztosított, az (1) bekezdés b) pontjában említett ár kiszámításakor a gyógyszer árának a felhasznált mennyiségre vetített összege vehető figyelembe.

(7) Ha a (6) bekezdésben írt feltétel nem biztosítható, a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer rendelt mennyiségéhez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolású gyógyszer árát lehet figyelembe venni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ár kiszámításánál.

(8) Nem számolható el társadalombiztosítási támogatás, ha az orvos a vényen a 6. számú mellékletben felsorolt gyógyszeranyagot önmagában rendeli.

(8a) *  A FoNo VIII. előírásai alapján aszeptikusan készített szemcsepp esetén az elkészült szemcsepp adagok mennyiségét az elektronikus készletnyilvántartásba fel kell venni.

(9) Az (1)-(8) bekezdés alkalmazása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető készítési díjak összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) *  Ha a gyógyszert a GYR 3. §-ának (5)-(8) bekezdése vagy 4. §-a szerint rendelték, a támogatást a gyógyszer kiadására kijelölt - e tevékenységre külön szerződést kötött - gyógyszertár számolhatja el.

(2) * 

(3)-(4) * 

(5) *  A házi oxigénellátáshoz szükséges speciális, árunak minősülő csomagolásokat, letéti díjakat és az azokhoz nyújtott támogatás mértékét és összegét e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(6) *  A 10. számú melléklet szerinti palackok és tartályok visszavételekor a szolgáltató a letéti díjhoz igénybe vett támogatás összegével a tárgyhavi támogatási igényét - elszámolási korrekcióként - mérsékli a biztosított vagy hozzátartozója részére pedig a térítési díjat visszafizeti.

7/A. § *  (1) A biztosított a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa által rendelt valamennyi gyógyszerre térítésmentesen jogosult arra az időtartamra, amíg betegségének megállapítása vagy gyógykezelése, illetve rehabilitációja vagy ápolása, továbbá szülészeti ellátása céljából fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik, illetve mindezek hiányában is az első orvosi ellátás keretében, amennyiben egészségi állapota a járóbeteg-ellátása során vagy otthonában az azonnali ellátását indokolja.

(2) * 

7/B. § *  2017. december 15-éig - az 1. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - társadalombiztosítási támogatás a GYR szerint kiállított, a gyógyszer átvevője által aláírt felírási igazolás alapján is elszámolható.

8. § (1) Ez a rendelet 2003. február 1. napján lép hatályba.

(2) * 

1. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

2. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

Adatlap gyógyszeranyag közzétételéhez

1. Típus:

Gyógyszeranyag

2. a) Megnevezés: ..............................................................................................................

b) Kiszerelési egység: ......................................................................................................

3. Gyártó/ - import alapanyag esetén - forgalmazó gyógyszer-nagykereskedő: .....................

4. Gyártói, nagykereskedelmi engedély azonosítója: .............................................................

5. Hatáserősség: Nincs + ++ # ##

6. TTT kód * : - □□□□□□□□□

7. Kereskedelmi vámtarifaszám: .........................................................................................

8. Áfa-kulcs: □□%

9. Kiadhatóság: a) Orvosi rendelvény nélkül kiadható b) Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható

10. Termelői ár ............................................... Ft/kiszerelési egység

11. Lejárati idő: ................................................ (hó)

12. Termékazonosító EAN kód: □□□□□□□□□□□□-□

13. Cégszerű aláírás:

14. Dátum:

3. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

4. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

5. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

A magisztrális gyógyszerek kiszereléséhez szükséges, felszámítható csomagolóanyagok

Bélelt redős, talpas tasak (nyomott és nyomatlan)

Cseppentőüveg 2 részes műanyag cseppentőfeltéttel, nem steril

Felirat nélküli KOMBI és műanyag pordoboz

Egyszer használatos kúpkiöntő forma

Egyszer használatos, steril fecskendő és tartozékai (zárókónusz, feltétek)

Faltkarton (nyomott és nyomatlan)

Fém- és műanyag tubus

Folyadéküveg

Gyógyszeres rúd-tartó műanyagtok

Injekciós ampulla

Mélyhúzott, kemény PVC lemez kasírozott alufólia kúpok és tabletták csomagolásához

Műanyag csavarmenetes önzáró kupak

Műanyag flakon

Műanyag fiola dugóval, mozgáscsillapítóval

Műanyag flakon spray vagy orrspray feltéttel

Műanyag gyógyszeradagoló kanál

Műanyag mérőkupak, mérőkanál, mérőpohár, mérőkehely, adagolókanál

Műanyag steril cseppentőflakon 3 részes cseppentőfeltéttel

Műanyag tégely

Papírdoboz pergamenzacskóval (nyomott és nyomatlan)

Papír kapszula, kemény kapszula, ostyakapszula

Papír vagy műanyag hintőporos szóródoboz

Pipettás vagy cseppentős kupak

Rektális oldat beadására alkalmas feltéttel ellátott műanyagtartály

Rektális alkalmazásra használható tubusvég és kupak

Steril fecskendőszűrő és steril fecskendő

Sugársterilezett műanyag cseppentőfeltét

Szemcseppentő (hagyományos)

Szemkenő pálca

A szemcseppek készítéskor felszámítható szűrő és fecskendő mennyiségét az alábbi számítással kell meghatározni: Felszámolható szűrő és fecskendő mennyisége: 1/n

n = laborált szemcsepp adagok száma (n <= 10)

6. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez

Társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszeranyagok, ha vényen önmagukban rendeli az orvos

Acidum boricum

Acidum citricum

Acidum salicylicum

Acidum tartaricum

Aetheroleumok

Butyrum cacao

Ferrum sesquichloratum solutum 50%

Cera alba

Cera flava

Gelatina alba

Glycerinum

Natrium benzoicum

Oleum helianthi

Paraffinum liquidum

Paraffinum solidum

Talcum

7. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez

A magisztrális gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott ára részeként figyelembe vehető készítési díjak

I. Kimérés

Az egykomponensű magisztrális gyógyszerek (gyógyszeranyag, drog, gyógyszertári galenikum) kiadásához nem számítható fel a II-XII. pontokban felsorolt díjtétel, csak kimérési díj, amely

1000 g-ig 60 Ft
2000 g-ig 105 Ft
2000 g felett 210 Ft

Kimérési díjat ostyalap, ostyakapszula, kemény zselatin kapszula - sem vényre sem vény nélkül történő - kiadásakor nem lehet felszámolni.

A gyógyszertárban leggyakrabban előre csomagolt gyógyszeranyagok, drogok kiszerelve, készletben tartható legkisebb súlyegységei:

Acidum salicylicum 50 g
Anisi vulgaris fructus 50 g
Chamomillae anthodium 50 g
Cynosbati pseudofructus 100 g
Feoniculi fructus 50 g
Magnesium sulfuricum 100 g
Natrium hydrogencarbonicum 100 g
Natrium sulfuricum 100 g
Sennae folium 50 g
Sennae fructus 50 g
Tiliae flos 50 g

II. Elegy (diluendum, elixirum, mixtura, szirup, klysma stb.) oldat, osztatlan porkeverék, teakeverék

200 g-ig 140 Ft
E felett minden megkezdett 100 g 70 Ft

III. Osztott por (függetlenül a tasak vagy kapszula fajtájától)

10 porig 200 Ft
E felett poronként 20 Ft

IV. Hüvelygolyó, hüvelykúp, végbélkúp, pálcika

6 db-ig 300 Ft
E fölött db-onként 50 Ft

V. Emulzió, granulátum, hydrogel, kenőcs, krém, linimentum, mucilago, orrcsepp, paszta, szuszpenzió, tinctura, stearinszappan

100 g-ig 250 Ft
E felett minden megkezdett 50 g további 125 Ft

VI. Pilula, hagyományos módon készítve

30 db-ig pilulánként 18 Ft
E felett pilulánként 9 Ft

VII. Forrázat, főzet

200 g-ig 240 Ft
E felett minden megkezdett 100 g további 120 Ft

VIII. Szemcsepp (Oculogutta viscosa kivételével), szemkenőcs

5 g-ig 180 Ft
E felett minden megkezdett 5 g további 180 Ft

IX. Szemvíz, Oculogutta viscosa, műkönny (kontaktlencse-tároló is)

100 g-ig 300 Ft
E felett minden megkezdett 100 g további 300 Ft

X. Steril és aszeptikus oldat vagy por (alap infúzió)

250 ml-ig (vagy g-ig) 240 Ft
500 ml-ig (vagy g-ig) 400 Ft
E felett minden megkezdett
100 ml vagy 100 g további
20 Ft

XI. Keverékinfúzió (tápoldatok is)

250 ml-ig (vagy g-ig) 360 Ft
500 ml-ig (vagy g-ig) 600 Ft

XII. Citosztatikus keverék infúziók

250 ml-ig (vagy g-ig) 500 Ft
500 ml-ig (vagy g-ig) 800 Ft

Megjegyzés:

Infúzió és injekció készítésénél az előírt Aqua destillata pro injectione csak Aqua destillata áron számítható fel a kétszeres magisztrális díjtétel elkerülése érdekében.

8-9. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

10. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelethez * 

A házi oxigénellátáshoz szükséges speciális, árunak minősülő csomagolások és letéti díjak

Tartós oxigén terápia indikációban oxigénpalack esetén belgyógyász szakorvos, pulmonológus szakorvos, kardiológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapon át - a kezelőorvos, cseppfolyós oxigén tartály rendszer esetén a feladattal megbízott szakfelügyelő főorvos rendelheti: * 


Megnevezés

ME
Letéti díj
nettó összege
(Ft/ME)
Támogatás
mértéke
Támogatás
nettó összege
(Ft/ME)
Felírható
ME
Oxigénpalack + reduktor 1 38 500 90% 34 650 2
Oxigénpalack kombinált palackszeleppel 1 38 500 90% 34 650 2
HEIMOX (34L) tartályrendszer 1 150 000 90% 135 000 1
FREELOX (32L) tartályrendszer 1 100 000 90% 90 000 1
LIBERATOR (30L) tartályrendszer 1 100 000 90% 90 000 1

Megjegyzés: a palack, illetve tartály visszavételekor a forgalmazó a tb támogatás összegét a gyógyszer-költségvetési alapba, a beteg által fizetett térítési díjat a betegnek visszafizeti.


  Vissza az oldal tetejére
//