A jogszabály mai napon ( 2020.11.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról

A Kormány az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) illetékességi körébe tartozó iratok egyesítéséhez szükséges szabályozási, szervezési és költségvetési feltételek megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

Az iratok felülvizsgálata

1. § *  (1) *  A Tv. hatálya alá tartozó irat (irategyüttes) és nyilvántartás (a továbbiakban együtt: irat) minősítésének felülvizsgálatakor, ha az irat adattartalma a Tv. 2. §-a (3) bekezdésének d)-h) pontjaiban meghatározott körbe tartozik, a felülvizsgálatot végző iratkezelő szerv vezetője a döntés meghozatala előtt jogosult az irat tárgya szerint illetékes miniszter vagy más, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) alapján minősítési jogkört gyakorló személy állásfoglalását kérni a tekintetben, hogy az adat minősítésének megszüntetése sérti vagy veszélyezteti-e Magyarországnak a Mavtv. 5. § (1) bekezdésében felsorolt, valamely minősítéssel védhető közérdekét.

(2) A minősítési jogkör gyakorlója 15 napon belül köteles álláspontjáról tájékoztatni a hozzá megkereséssel forduló iratkezelő szerv vezetőjét.

2. § A Tv. 12. §-ának (2) bekezdése alapján a minősítő azon minősített iratok tekintetében is elvégzi a felülvizsgálati eljárást, amelyek az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény alapján a Történeti Hivatal kezelésébe kerültek. Az ily módon felülvizsgált iratokról nem kell a 3. § (2) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott jegyzékeket elkészíteni.

Az iratátadás felügyelete

3. § (1) Az iratok Levéltár részére történő átadását a Tv. 12. §-ának (1) bekezdése alapján megalakult iratátadást felügyelő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ellenőrzi.

(2) A Tv. 12. §-ának (2) bekezdése alapján az iratok minősítésének felülvizsgálatát folytató iratkezelő szervek a Tv. 12. §-ának (4) bekezdésében meghatározott azon iratok jegyzékét, amelyek minősítését a minősítő fenntartotta, a Levéltár részére történő átadással egyidejűleg a Bizottságnak is megküldik. Az iratjegyzékben feltüntetendő adatok körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az iratkezelő szerv köteles biztosítani, hogy a Bizottság a jegyzékben feltüntetett iratokba betekinthessen.

(4) A Bizottság az irat minősítése fenntartásának indokairól szóbeli tájékoztatást kérhet az iratkezelő szerv illetékes munkatársától.

4. § (1) A Bizottság, amennyiben az irat minősítésének fenntartását a Tv. 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott adattartalmú irat tekintetében nem tartja indokoltnak, ezt írásban jelzi az iratkezelő szerv vezetőjének.

(2) Ha a Bizottság írásbeli jelzése a megtekintett iratban szereplő minősített adatot is tartalmaz, azon fel kell tüntetni a megtekintett irat minősítését és minősítőjét.

(3) Az iratkezelő szerv vezetője a Bizottság jelzése alapján a hivatkozott irat minősítését újból felülvizsgálja és a felülvizsgálat eredményéről a Bizottságot tájékoztatja. Ha az iratkezelő szerv vezetője a Bizottság jelzése ellenére fenntartja az adat minősítését, arról tájékoztatni köteles az illetékes minisztert.

5. § (1) A Bizottság az iratkezelő szervnél végzett ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrzött iratkezelő szerv megnevezését, a megtekintett iratok azonosításához szükséges adatokat, illetve az ellenőrzés során észlelteket. Amennyiben az ellenőrzés alapján a Bizottság jelzéssel élt, ezt a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai és az iratkezelő szerv jelen lévő munkatársa írják alá.

(2) *  A jegyzőkönyv két példányban készül. Az egyik példányt az iratkezelő szervnek át kell adni. A minősített adatot tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésénél a Mavtv. rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

Az iratok átadása a Levéltárnak

6. § A Levéltár részére átadásra kerülő iratokról az iratkezelő szerv jegyzéket készít. Az iratjegyzékben feltüntetendő adatok körét a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az iratátadásról a Levéltárat az iratkezelő szerv az átadás napját legalább 8 nappal megelőzően írásban tájékoztatja, egyúttal megküldi az átadásra kerülő iratok jegyzékét.

(2) Az iratok Levéltárba történő biztonságos szállításáról az iratkezelő szerv gondoskodik.

8. § (1) A Levéltár részére átadásra kerülő iratokról készült jegyzék egy példányát a Bizottságnak is meg kell küldeni, egyidejűleg tájékoztatni kell az átadás helyéről és időpontjáról.

(2) A Bizottság az iratok átadásánál jelen lehet.

A külön jegyzék tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása

9. § (1) *  Az iratkezelő nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a Tv. 12. §-ának (5) bekezdése alapján összeállított külön jegyzéket az abban feltüntetett iratok keletkezési ideje szerint a Tv. 12. §-ának (6)-(8) bekezdéseiben meghatározott határidőig köteles a Kúria kijelölt bírájának átadni.

(2) A külön jegyzékben feltüntetendő adatok körét a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § *  A Kúria kijelölt bírája a külön jegyzék jóváhagyására irányuló eljárása során szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet az iratkezelő szerv illetékes munkatársától az egyes iratok külön jegyzékbe történő felvételének indokairól. Amennyiben az a kijelölt bíró döntéséhez szükséges - írásbeli megkeresése alapján - az iratkezelő nemzetbiztonsági szolgálat köteles biztosítani részére az érintett iratokba és az iratokra vonatkozó nyilvántartási adatokba történő betekintést.

11. § (1) *  A Kúria kijelölt bírája a külön jegyzék jóváhagyásáról jegyzőkönyvet készít, és azt jóváhagyási záradékkal látja el.

(2) *  Azon irat tekintetében, amelynek a külön jegyzékbe történő felvételét - a Tv. 12. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ok hiányában - a Kúria kijelölt bírája nem hagyja jóvá, a Tv. hatálya alá tartozó egyéb iratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Az iratátadást felügyelő bizottság működése

12. § (1) A Bizottság a Tv. 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátása és iratbetekintési jogosultsága gyakorlása során testületként jár el, döntéseit tagjainak többségi szavazatával hozza.

(2) *  A Bizottság tagjai az általuk megismert adatok kezelése során a Tv., a Mavtv. és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásainak betartásával kötelesek eljárni.

13. § A Bizottság tagjai az iratátadás felügyelete során az iratkezelő szervek objektumaiba az iratkezelő szerv működési rendjének betartásával, munkaidőben beléphetnek.

14. § Az iratkezelő szervek kötelesek biztosítani a Bizottság tagjai számára a Tv. 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátásához szükséges feltételeket.

15. § (1) A Bizottság tagja a Tv.-ben meghatározott feladatai ellátásáért havonta a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszeres összegének megfelelő tiszteletdíjra, továbbá a feladat ellátásával felmerülő költségek fedezetére havonta 25 000 Ft költségátalányra jogosult.

(2) *  A Bizottság elhelyezéséről és működésének egyéb feltételeiről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

16. § A Bizottságnál a működése során keletkezett dokumentumokat az iratok átadásáról készített jelentéssel együtt kell kezelni, és azokat a jelentés elkészítését követő 30. napig át kell adni az Országgyűlés irattárának.

Záró rendelkezések

17. § (1) *  Ez a rendelet 2003. április 1-jén lép hatályba.

a) * 

b) * 

(2) * 

1. számú melléklet a 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelethez


Fsz.
Ikt.szám/
dosszié szám

Tárgy
Pld.
sz.
Lap-
szám
Készítő
szerv
Keletkezési
év/évkör
A minősítés
fenntartásá-
nak jogalapja
Minősítés
érv. ideje
Meg-
jegyzés

2. számú melléklet a 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelethez

Fsz. Ikt.szám/
dosszié szám
Tárgy Pld. sz. Lapszám Készítő
szerv
Keletkezési
év/évkör
Megjegyzés

3. számú melléklet a 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelethez


Fsz.

Ikt.szám/
dosszié szám

Tárgy

Pld.
sz.

Lap-
szám

Készítő
szerv

Keletkezési
év/évkör

Minősítés
érv. ideje
A külön
jegyzékbe
történő felvétel
indoka

  Vissza az oldal tetejére