A jogszabály mai napon ( 2024.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének da) és df) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni az élelmiszer-fertőzés, az élelmiszer-mérgezés (a továbbiakban együtt: élelmiszer eredetű megbetegedés) és ezek gyanújának bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására, valamint az élelmiszer eredetű megbetegedésekkel kapcsolatos hatósági intézkedésekre.

(2) Élelmiszer eredetű megbetegedésnek tekintendő a tévedésből élelmiszerként elfogyasztott, valamint a véletlenül elfogyasztott, élelmiszernek nem minősülő növényrész, mag vagy egyéb anyag méregtartalma hatására bekövetkezett megbetegedés is.

(3) Nem minősül élelmiszer eredetű megbetegedésnek az

a) egyéni túlérzékenység miatt bekövetkezett megbetegedés (táplálkozási allergia, intolerancia),

b) olyan egészségkárosodás, amelyet az élelmiszer az egyén kóros egészségi állapota, gyógykezelése vagy szervezetének működési zavara miatt idézett elő,

c) élelmiszer útján szándékosan okozott mérgezés.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) élelmiszer-fertőzés: minden olyan heveny egészségkárosodás, amelyet élő kórokozóval szennyezett élelmiszer fogyasztása okozott,

b) élelmiszer-mérgezés: minden olyan heveny egészségkárosodás, amelyet élelmiszer elfogyasztását követően az abban lévő szerves vagy szervetlen méreganyag okozott,

c) élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési esemény: egy vagy több személyt érintő, azonos élelmiszerek) közvetítésével létrejövő megbetegedések összessége.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazása során az élelmiszerekről szóló törvény fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

3. § (1) Bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról

a) az azt először észlelő orvos, ideértve a beteget fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézménybe (a továbbiakban: kórház) felvevő orvost is (a továbbiakban: orvos),

b) a munkahely, intézmény, alkalmi közösség (tábor, kirándulócsoport stb.) vezetője, rendezvény szervezője, vendéglátás vagy turizmus keretében a vendégek ellátásáért felelős személy (a továbbiakban együtt: étkeztető), ha tudomására jut, hogy az általa biztosított, illetőleg szervezett étkeztetésben résztvevők között ilyen merül fel,

c) az élelmiszer-előállító, vendéglátó vagy élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző jogi személy, természetes személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer-importőrt is – (a továbbiakban együtt: előállító, illetőleg forgalmazó), ha tudomására jut, hogy az általa előállított, illetőleg forgalomba hozott élelmiszert fogyasztók körében ilyen merül fel.

(2) *  A bejelentést az élelmiszer eredetű megbetegedés vagy annak gyanúja észlelését követően haladéktalanul – telefonon, faxon, e-mail útján vagy személyesen – a megbetegedés, illetve annak gyanúja észlelésének helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal) kell megtenni. Munkaidőn kívül a bejelentést a megbetegedés, illetve annak gyanúja észlelésének helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal) kell megtenni.

(3) A bejelentésben közölni kell

a) a megbetegedettek számát, nevét, elérhetőségét,

b) a megbetegedés kezdetének idejét, főbb tüneteit,

c) a megbetegedés okozásával összefüggésbe hozható élelmiszer(ek) (a továbbiakban: gyanús élelmiszer) megnevezését, fogyasztásának helyét, idejét,

d) lehetőség szerint az előállítás, a forgalomba hozatal illetőleg a beszerzés helyét,

e) a vizsgálati anyag biztosítását és

f) a megtett intézkedéseket.

(4) Az orvosnak az 1. számú melléklet szerinti bejelentő lapon írásban is be kell jelentenie a

a) halmozottan fellépő, azonos tüneteket mutató, élelmiszer fogyasztásával összefüggésbe hozható megbetegedéseket,

b) botulizmus-gyanús megbetegedést,

c) vegyi anyagtól keletkezett, élelmiszer által közvetített megbetegedést,

d) vadon termő gombától eredő mérgezést,

e) súlyos lefolyású vagy halálos kimenetelű élelmiszer eredetű megbetegedést.

(5) Az orvos a bejelentőlap másolatát 1 évig köteles megőrizni.

(6) Az orvos köteles a betegtől – lehetőleg az antibakteriális, illetve antitoxinos kezelés megkezdése előtt – a laboratóriumi vizsgálatok céljára a 2. számú melléklet figyelembevételével vizsgálati anyagot venni, és azt a legrövidebb időn belül eljuttatni laboratóriumi vizsgálatra.

4. § (1) A gombamérgezésre gyanús személyt, valamint azon személyeket, akik gombamérgezést okozó gombás ételből fogyasztottak, de náluk betegségi tünetek még nem léptek fel, a gombamérgezést vagy annak gyanúját először észlelő orvos haladéktalanul kórházba utalja.

(2) Gombamérgezés, vagy annak gyanúja esetén a vizsgálati anyagokhoz a 3. számú melléklet szerinti mintavételi jegyzőkönyvet kell kitöltve csatolni.

(3) *  A gombamérgezésre gyanús eset klinikai diagnózisának felállításához szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégeztetéséről vagy elvégzéséről a beteget ellátó egészségügyi intézmény gondoskodik saját vagy arra alkalmas vizsgáló laboratórium, illetve Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) gombavizsgálati referencialaboratóriumának igénybevételével.

5. § (1) Az előállító, illetőleg forgalmazó köteles a gyanús élelmiszer további előállítását, illetőleg forgalomba hozatalát azonnal beszüntetni és intézkedni az ételmintáknak, a meglévő készleteknek (ételeknek, nyersanyagoknak), a helyiségeknek és a munkaeszközöknek – az egészségügyi hatóság helyszíni eljárásáig – változatlan állapotban történő megőrzéséről.

(2) Mind az előállítás, mind a kiszolgálás helyéről származó fellelhető ételmintákat laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.

(3) Az ételminta vételére és megőrzésére külön jogszabály előírásai az irányadóak.

(4) Az előállító, illetve forgalmazó köteles elősegíteni az élelmiszer eredetű megbetegedés okainak kivizsgálását, ennek érdekében köteles az eljáró egészségügyi, illetve állat-egészségügyi hatósággal együttműködni, a vizsgálathoz szükséges anyagokat (mintákat), munkaeszközöket és adatokat térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.

6. § (1) *  A 3. § (1) bekezdés szerinti bejelentést követően a járási hivatal haladéktalanul megkezdi az esemény kivizsgálását.

(2) *  Pihenőnapon, munkaszüneti napon, illetve munkaidőn kívül bejelentett esemény (1) bekezdés szerinti vizsgálatát a kormányhivatal ügyeleti szolgálata kezdi meg, aki az általa végzett vizsgálatról szóló beszámolót a felvett jegyzőkönyvvel együtt az ügyeletet követő munkanapon, a munkaidő kezdetén a 3. § (2) bekezdés szerint illetékes járási hivatalnak a kivizsgálás lefolytatására átadja.

(3) *  Ha az élelmiszer eredetű megbetegedés a gyanús élelmiszer készítésének, forgalmazásának, fogyasztásának, valamint az esemény észlelésének helye, a megbetegedettek lakóhelye, tartózkodási helye, az orvosi, kórházi kezelés, illetve a diagnosztizálás helye alapján több járási hivatalt érint, mindegyik érintett hivatal köteles kivizsgálni az eseményt, és a vizsgálatot jegyzőkönyvvel lezárni. A vizsgálat közben az érintett hivatalok haladéktalanul és kölcsönösen tájékoztatják egymást a szükséges információkról.

(4) *  Ha a megbetegedés előidézésében külföldről származó élelmiszer a gyanús, a járási hivatal a kormányhivatal egyidejű tájékoztatása mellett értesíti a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, a NÉBIH-et, az országos tisztifőorvost, valamint a belföldi forgalmazó székhelye szerint illetékes kormányhivatalt. Az esemény kivizsgálását, az összefoglaló jelentés és a nyilvántartó lap elkészítését a forgalmazás helye szerint illetékes kormányhivatal szakmai irányításával kell végezni.

(5) *  Ha külföldön fogyasztott élelmiszer a gyanús, az eseményről értesülő járási hivatal saját hatáskörben intézi a kivizsgálást, elkészíti a zárójelentést és a nyilvántartó lapot.

(6) *  A 8. § (1) és (6) bekezdése szerinti eset, valamint üzemben előállított élelmiszerre visszavezethető esemény kivizsgálását a kormányhivatal szakmailag irányítja, koordinálja és indokolt esetben a helyszíni kivizsgálásban is részt vesz.

(7) *  A gyanús élelmiszer(ek) további árusítását, illetve a fogyasztását a vizsgálat lezárásáig, illetve további intézkedésig a területileg illetékes járási hivatal megtiltja, zárolja a meglévő készleteket és ezekből laboratóriumi vizsgálat céljára mintát vesz.

(8) *  A területileg illetékes járási hivatal a közegészségügyi veszélyhelyzet elhárításához szükséges időtartamig a gyanús élelmiszer készítését végző egység üzemelését korlátozza vagy felfüggeszti, kivéve, ha helyszíni szemle alapján megállapítja, hogy az egység további üzemeltetése a fogyasztók egészségét nagy valószínűséggel nem veszélyezteti.

(9) A megbetegedettek élelmiszer-fogyasztására vonatkozó adatokat és a megbetegedés kialakulásával összefüggésben felmerülő egyéb adatokat, valamint a beteg tüneteit kivizsgálást végzőnek a 4. számú melléklet szerinti űrlapon kell rögzíteni. A 4. számú melléklet szerinti űrlap adatait az 5. számú mellékletben szereplő összesítőre kell felvezetni.

7. § *  (1) *  Ha a járási hivatal a kivizsgálás során megállapítja, hogy az élelmiszer eredetű megbetegedés, a gyanús élelmiszer előállítása, forgalomba hozatala vagy a beteg tartózkodási, illetve lakhelye más járási hivatal illetékességi területét is érinti, akkor a történtekről és a szükségesnek tartott intézkedésről az érintett járási hivatalt haladéktalanul értesítenie kell.

(2) *  Amennyiben a kivizsgálás során felmerül annak gyanúja, hogy a megbetegedés élelmiszer üzemi előállítására vagy állati eredetű nyers élelmiszerre vezethető vissza, úgy a járási hivatal erről haladéktalanul értesíti az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt.

8. § (1) *  Az élelmiszer eredetű megbetegedést vagy annak gyanúját a járási hivatal – telefonon, elektronikus úton vagy faxon – a gyors vészjelző rendszer keretében haladéktalanul jelenteni köteles a kormányhivatalnak, ha

a) harminc vagy több személy megbetegedéséről,

b) tíznél több személy kórházba szállításáról,

c) külföldi állampolgár megbetegedéséről,

d) botulizmus-gyanús megbetegedésről,

e) vegyi anyagtól keletkezett, élelmiszer által közvetített megbetegedésről,

f) mérgező növény – gomba kivételével – vagy mérgező állati eredetű élelmiszer által okozott megbetegedésről,

g) piacon, üzletben vagy házaló kereskedőtől vásárolt gombától eredő mérgezésről,

h) súlyos lefolyású vagy halálos kimenetelű élelmiszer eredetű megbetegedésről,

i) repülőgépen vagy hajón az utazó közönség részére felszolgált élelmiszerre visszavezethető megbetegedésről

szerez tudomást.

(2) A jelentésben közölni kell:

a) a megbetegedés helyét, idejét, az érintettek becsült számát,

b) a megbetegedettek számát és tüneteiket,

c) a gyanús élelmiszereket és

d) a megtett intézkedéseket.

(3) *  A kormányhivatal a kapott tájékoztatóról jelentést tesz az országos tisztifőorvosnak.

(4) *  A jelentett esetek vizsgálatának lényeges eredményeiről a kormányhivatal folyamatosan tájékoztatja az országos tisztifőorvost.

(5) * 

(6) *  A súlyos vagy tömeges élelmiszer eredetű megbetegedés veszélyével fenyegető [(1) bekezdés] vagy külföldi vonatkozással bíró élelmiszer-szennyezettség észleléséről és egyéb veszélyhelyzetekről a kormányhivatal haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost.

(7) *  A (6) bekezdés szerinti esetekről az országos tisztifőorvos a gyors vészjelző rendszer keretében értesíti a NÉBIH-et és a Pest Vármegyei Kormányhivatalt.

(8) *  Az (1) bekezdés szerinti eseményvizsgálat lezárásakor a kormányhivatal tesz összefoglaló jelentést az országos tisztifőorvos részére.

9. § *  Az élelmiszer eredetű megbetegedésekről a járási hivatal a 6. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást vezet, amelyhez a vizsgálat lezárása után minden dokumentumot csatolni kell. A nyilvántartólapot a vizsgálat lezárása után a járási hivatal három példányban állítja ki, melyből két példányt a tárgyhónapot követő hónap 10-éig megküld a kormányhivatalnak. A kormányhivatal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig az összegyűjtött nyilvántartólapok 1-1 példányát továbbítja az országos tisztifőorvos részére.

10. § (1) Az élelmiszer eredetű megbetegedés oki összefüggése a fogyasztott élelmiszerrel laboratóriumi vagy epidemiológiai alapon bizonyítható.

(2) Laboratóriumi alapon igazolt az összefüggés, ha a megbetegedésért felelős kórokozó vagy mérgező anyag a gyanús élelmiszerből a megbetegedés előidézésére alkalmas mennyiségben kimutatható és a betegek tünetei, a lappangási idő és a vizsgálati eredmények is megfelelnek a kimutatott kóroki tényezőnek.

(3) Epidemiológiailag bizonyított az összefüggés, ha valamennyi beteg fogyasztott a gyanús élelmiszerből, a tünetek hasonlóak, a gyanús élelmiszer fogyasztása, valamint a tünetek jelentkezése közötti lappangási idő közel azonos, és a betegek között más olyan közös tényező nincs, amely az adott megbetegedés terjesztésében szerepet játszhat.

(4) Abban az esetben, ha

a) olyan személyek is megbetegedtek hasonló tünetekkel, akik elmondásuk szerint nem fogyasztottak a gyanús élelmiszerből, illetve

b) a gyanús élelmiszer egyértelműen nem állapítható meg, vagy több élelmiszer is gyanúba kerül, illetve

c) a közös élelmiszer-fogyasztáson kívül egyéb olyan közös tényező is fellelhető, amely az adott betegség terjesztésében szerepet játszhat,

az epidemiológiai összefüggés kimondása érdekében el kell végezni a vizsgálat adatainak statisztikai elemzését.

(5) Közös eredetű, ismeretlen okú a megbetegedés, ha a tünetek hasonlósága és a megbetegedés időpontja közös eredetre utal, de pontosabb meghatározás és a megbetegedések kialakulásában szerepet játszó közös kóroki tényező felderítése nem lehetséges.

11. § (1) *  A járási hivatal haladéktalanul intézkedik a további megbetegedések megelőzése, valamint a vizsgálat lezárását követően az élelmiszer eredetű megbetegedés kialakulásával kapcsolatos felelősségre vonás iránt.

(2) Az élelmiszer eredetű megbetegedés kialakulásáért felelős élelmiszer-előállító, illetve -forgalmazó köteles megtéríteni az esemény kivizsgálásával összefüggő valamennyi hatósági vizsgálat és intézkedés költségeit.

(3) A költségek megtérítésére, a minőségvédelmi bírság megfizetésére azt az előállítót, illetve forgalmazót kell kötelezni, amely az esemény kialakulásáért felelős.

12. § (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az ételmérgezés esetén követendő eljárásról szóló 5/1990. (II. 28.) SZEM rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/1999. (IV. 2.) EüM rendelet 9. §-a hatályát veszti.

(2) A 4. § (3) bekezdése 2004. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 8. § (7) bekezdése Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez * 

Élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés bejelentő lap

Az élelmiszer-fertőzésről, élelmiszer-mérgezésről vagy annak gyanújáról az észlelő orvos haladéktalanul – távbeszélőn vagy személyesen – bejelentést köteles tenni azon járási hivatalnak (munkaszüneti napon azon kormányhivatalnak), amelynek illetékességi területén működik. A bejelentést e lap kitöltésével írásban is meg kell tennie. A bejelentő lapot két példányban kell kiállítani, a másolat a bejelentőnél marad.

Fővárosi és Vármegyei Kormányhivatal

.........................................................................................................................................

Járási (kerületi) Hivatal – Fővárosi és Vármegyei Kormányhivatal

részére

1. A megbetegedettek száma: ..... fő: 2. A megbetegedések kezdete * : ..................... hó ..... nap ..... óra
3. A megbetegedés(ek) főbb tünetei: hányinger – hányás – hasgörcs – hasmenés – véres széklet – láz *  (........... °C)
– egyéb tünet: ..............................................................................................................................................................................
4. A beteg(ek) tartózkodási helye(i): ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
A gyanús élelmiszer, étel, ital
neve: készítésének, fogyasztásának
beszerzésének helye helye ideje (hó, nap, óra)
5. ............................................. ............................................ ................................................ ............................
6. ............................................. ............................................ ................................................ ............................
7. ............................................. ............................................ ................................................ ............................
Laboratóriumi vizsgálat céljára vett minták megnevezése,
száma
Vizsgáló laboratórium
neve
Beküldés dátuma
8. ........................................................................................ .......................................................... ............................
9. ........................................................................................ .......................................................... ............................
10. ........................................................................................ .......................................................... ............................
11. Tett intézkedés, megjegyzés: .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
12. A bejelentő orvos neve, munkahelye, telefonszáma: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Kelt: ................................, ....... év ..................... hó ..... nap.
..................................................
a bejelentő orvos aláírása
P. H.

2. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez * 

A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges anyagok beküldési rendje

A gyanú iránya Vizsgálati anyag Vizsgáló laboratórium
Botulizmus vér Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
élelmiszer NÉBIH
Baktérium, hányadék kormányhivatal
toxin, széklet
vírus, gyomormosó
parazita folyadék
egyéb váladék, illetve szövetminta
élelmiszer
Mérgező gomba hányadék kórházi laboratóriumok, illetve a NÉBIH gombavizsgálati
gyomormosó folyadék referencia laboratóriuma
vér
vizelet
széklet
élelmiszer
nyers gomba
és tisztítási hulladék
Vegyi anyag hányadék kormányhivatal
gyomormosó folyadék
folyadék
élelmiszer
egyéb (vér, vizelet)
Víz ivóvíz kormányhivatal

3. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez * 

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
gombamérgezés gyanúja esetén

A beteg neve, kora: ..............................................................................................................................

A gomba beszerzésének módja * : kereskedelemben vásárolt – saját szedés – egyéb: .........................

A beteg véleménye szerint milyen gombát fogyasztott: ......................................................................

..............................................................................................................................................................

Inkubációs idő: .....................................................................................................................................

Klinikai tünetek: ...................................................................................................................................

Hányan fogyasztottak a gombából: ......................................................................................................

Megbetegedettek száma: ......................................................................................................................

A minta jellege: nyers gomba – ételmaradék – tisztítási hulladék – hányadék – gyomormosó folyadék * 

– egyéb: ......................................................................................................................................

A mintavétel időpontja: ........................................................................................................................

A megbetegedés észlelésétől tett intézkedések: ...................................................................................

A beküldő intézmény neve, címe: ........................................................................................................

telefon: ............................... fax: .................................................................................................

A beküldő intézmény helye szerint illetékes járási hivatal neve, címe: ..................

..............................................................................................................................................................

Egyéb közlendő: ..................................................................................................................................

Dátum: ......................................................................... Aláírás: ..................................................................................
P. H.

A gombalaboratórium vizsgálatának eredménye: .................................................................................

................................................................................................................................................................

Az eredményközlés időpontja, módja: ..................................................................................................

................................................................................................................................................................

Dátum: ......................................................................... Aláírás: ..................................................................................
P. H.

4. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez

Kérdőlap élelmiszer-fertőzésre, élelmiszer-mérgezésre gyanús betegről

Név: Lakcím:
Foglalkozás: Munkahely: Kor:
A betegség tünetei: hányinger – hányás (.....-szor/nap) – hasmenés (.....-szor/nap) hasi fájdalom – véres széklet – láz (..... °C) – egyéb: ...................... – ............................. – ............................. – .............................
A tünetek kezdete: ........................ év ........................ hó .......................... nap ........................... óra
Az első tünet: .........................................................................................................................................................................
Orvoshoz fordulás: ........................ év ........................ hó .......................... nap
Az orvos neve: .........................................................................................................................................................................
A betegség előtti 48 órában fogyasztott élelmiszerek, ételek, italok neve A fogyasztás
helye ideje
A megbetegedés napján vacsora:
délután:
ebéd:
délelőtt:
reggeli:
A megbetegedés
előtti napon
vacsora:
délután:
ebéd:
délelőtt:
reggeli:
A megbetegedés
előtt 2 nappal
vacsora:
délután:
ebéd:
délelőtt:
reggeli:

Melyik élelmiszert, ételt, italt tartja a megbetegedés okozójának? .....................................................

...............................................................................................................................................................

Kik fogyasztottak még ebből? .............................................................................................................

Egy héten belül:

– Milyen zöldséget, gyümölcsöt fogyasztott, és hol vásárolta?

– Étkezett-e étteremben, ha igen, hol?

– Fogyasztott-e hamburgert, gyrost, egyéb büféárut, mit és hol?

– Fogyasztott-e olyan ételt, mely darált húst vagy nem eléggé hőkezelt tojást tartalmazott?

– Ivott-e pasztőrözetlen tejet, evett-e ilyen termékből készült tejterméket?

– Evett-e olyan ételt, amely érzése szerint nem volt jól átfőzve, átsütve?

– Fogyasztott-e bizonytalan eredetű vagy ajándékba kapott élelmiszert?

– Részt vett-e rendezvényen? Ha igen, hol?

– Részt vett-e állatok gondozásában, van-e háziállata? Ha igen, milyen állat?

– Fürdött-e az elmúlt egy hónapban szabad vizű fürdőben vagy uszodában, ha igen, hol?

– Fogyasztott-e forrásból, patakból, ásott kútból származó vizet? Általában milyen ivóvizet fogyaszt?

– Volt-e külföldön? Ha igen, hol?

Veszélyeztetett lakossági csoportba (terhes, immunhiányos, hat hónapon belül műtött, krónikus betegségben szenved stb.) tartozik-e?

Kelt: .....................................................................

...............................................

a kitöltő aláírása

5. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez

Összesítőlap az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés gyanús esemény fontosabb adatairól

Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés helye:
Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés ideje:
A betegek, illetve a gyanús élelmiszerből, ételből, italból fogyasztók A tünetek Fogyasztott élelmiszer, étel, ital Megjegyzés
k h h h h v l e e e
e á á a a é á g g g
z n n s s r z y y y
d y y m i e é é é
e i á e s °C b b b
t n s n f
e g é á s
NEVE CÍME e s j z
n r d é
a a k
p l l
o e
ó m t
r
a

6. számú melléklet a 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelethez * 

Élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés nyilvántartó lap

A közvetítő (gyanús) élelmiszer előállítási helye szerinti járási hivatal (tekintet nélkül az élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési esemény során megbetegedettek számára) 3 példányban tölti ki. 2 példányát minden hó 10-éig a kormányhivatalhoz terjeszti fel, ahol a szükséges kiegészítés bejegyzése után az egyik példányát nyilvántartásba veszik, a másikat minden hó 20-áig az országos tisztifőorvos részére megküldik. (A szöveg melletti négyzeteket üresen kell hagyni!)

A nyilvántartó lapot kitöltő kormányhivatal neve

1. járási hivatal: 2. kormányhivatal
................................................................................................. .................................................................................................
Járási hivatal Kormány-
hivatal
Országos A leg-
korábbi
fogyasztás
Az első
meg-
betegedés
A
bejelentés
A
fogyasztók
A betegek A kórházba
szállítottak
Az elhaltak
nyilvántartó száma időpontja (hónap, nap, óra) száma * 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
ebből külföldi állampolgár:
13. 14. 15. 16.
17. A megbetegedés(ek) észlelésének helye(i):  * 
Vármegye Település Közösség
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
18. Tünetek * ,  * 
1. hányinger: ..................... főnél 2. hányás: ..................... főnél
3. hasmenés: ..................... főnél 4. hasi fájdalom: ..................... főnél
5. véres széklet: ..................... főnél 6. láz: ............................ °C ..................... főnél
7. egyéb: ............................. ..................... főnél 8. egyéb: ............................ ..................... főnél
9. egyéb: ............................. ..................... főnél 10. egyéb: .......................... ..................... főnél
19.1. Átlagos lappangási idő: ............................................................ perc – óra – nap * 
19.2. Első beteg tüneteinek jelentkezése: ......................................... óra – nap – hó * 
19.3. Utolsó beteg tüneteinek jelentkezése: ...................................... óra – nap – hó * 
19.4. Betegség átlagos időtartama: ................................................... nap * 
20. A közvetítő (gyanús) élelmiszer, étel, ital * 
20.1. neve: ......................................................................................................................................................................................... ...
...............................................................................................................................................................................................................
20.2. előállításának, készítésének helye (az előállítóhely neve, címe): ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
az előállítóhely besorolása: élelmiszeripar – élelmiszer-kereskedelem – vendéglátás – vendéglátás utazási eszközön – közétkeztetés – háztartás * 
20.3. előállításának, készítésének időpontja: .......... év ......................... hónap ....... nap ....... óra
20.4. forgalmazója(i): az előállító – nem forgalmazott – egyéb *  (név, cím): .........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
20.5. kiszolgálásának, beszerzésének helye(i): az előállító – a forgalmazó – egyéb *  (név, cím): ..........................................................
.........................................................................................................................................................................................
a hely besorolása: élelmiszeripar – élelmiszer-kereskedelem – vendéglátás – vendéglátás utazási eszközön – közétkeztetés – háztartás – házaló – saját gyűjtés * 
20.6. fogyasztásának helye(i): az előállítás helye – a kiszolgálás helye(i) – háztartás – egyéb * : ...........................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
a hely besorolása: élelmiszeripar – élelmiszer-kereskedelem – vendéglátás – vendéglátás utazási eszközön – közétkeztetés – háztartás * 
20.7. szennyeződésének, szennyezettségének oka(i), a technológiai hiba(ák) leírása:
20.7.1. ...............................................................................................; igazolt – valószínűsített * 
20.7.2. ...............................................................................................; igazolt – valószínűsített * 
20.7.3. ...............................................................................................; igazolt – valószínűsített * 
20.7.4. ...............................................................................................; igazolt – valószínűsített * 
20.8. szennyeződésének helye(i): élelmiszeripar – élelmiszer-kereskedelem – vendéglátás – vendéglátás utazási eszközön – közétkeztetés – háztartás – házalás – saját gyűjtés – egyéb:  *  ................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
20.9. közvetítő szerepe járványügyi adatokkal *  – laboratóriumi adatokkal *  igazolt
21. A vizsgálatot végző járási hivatal megállapításai: ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
22. A laboratóriumi vizsgálat adatai: A laboratórium neve: .................................................................
A minta Mintaszám A vizsgálat eredménye
eredete megnevezése vizsgált pozitív Kórokozó(k), csíraszám
1. beteg fogyasztó
2. tünetmentes fogyasztó
3. élelmiszer-kezelő
4. közvetítő (gyanús) élelmiszer
5. egyéb élelmiszer
6. környezet
23. A laboratórium véleménye, az érzékszervi vizsgálat eredménye: .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
24. Az esemény (kór)okozója(i): ismeretlen (járványügyi adatokkal igazolt esemény)  *  – ismert
(laboratóriumi adatokkal, kivételesen tünet alapján igazolt esemény)  * 
a laboratóriumi vizsgálattal igazolt kórokozók) pontos megnevezése
24.1. .................................................................: élelmiszer – beteg(ek)  *  laboratóriumi vizsgálatával igazolt
24.2. .................................................................: élelmiszer – beteg(ek)  *  laboratóriumi vizsgálatával igazolt
24.3. .................................................................: élelmiszer – beteg(ek)  *  laboratóriumi vizsgálatával igazolt
25. Tett intézkedések: ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
26. A kormányhivatal megjegyzései, kiegészítései: ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................... .......................................................................
Kelt a járási hivatalban Kelt a kormányhivatalban
P. H. P. H.
............................................................... .......................................................................
aláírás aláírás