A jogszabály mai napon ( 2020.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

[A Megállapodás megerősítéséről szóló okiratok kicserélésére Budapesten, 2003. év augusztus hónap 19-én került sor. A Megállapodás - annak 19. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2003. szeptember 18. napján hatályba lépett.]

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság, a továbbiakban: „Szerződő Felek”

- azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolatoknak a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédi együttműködésről szóló Szerződés szellemében történő fejlesztéséhez,

- tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet bécsi, 1989. január 15. napján elfogadott, a 3. Állandó Ülésének Zárónyilatkozatában és az 1992. július 10-i Helsinki Záróokmányban foglaltakra,

- tekintettel a Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt, az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szóló, az ENSZ EGB keretében létrejött Egyezmény rendelkezéseire,

- szem előtt tartva a katasztrófák bekövetkezésének lehetőségét, valamint a technológiai fejlődés okozta katasztrófák és súlyos balesetek számának növekedését,

- felismerve a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő segítségnyújtás érdekében a két állam között megvalósítandó együttműködés szükségességét, valamint annak érdekében, hogy lehetővé váljon segélycsapatok, felszerelések és segélyszállítmányok küldése,

- továbbá tekintetbe véve a Szerződő Felek közötti, az ipari balesetek és katasztrófák, valamint az általuk okozott károk megelőzésére szolgáló tudományos és technológiai információk cseréjének előnyeit,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Megállapodásban használt fogalmak jelentése a következő:

„Katasztrófa és más súlyos baleset” olyan esemény, amely pusztító természeti erők vagy más összetett okok, illetve emberi tevékenység vagy mulasztás következtében jött létre, és amely az emberek életét, egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti vagy károsítja.

„Segítséget kérő Fél” az a Szerződő Fél, amelynek illetékes hatóságai a jelen Megállapodás keretében megkereséssel fordulnak a másik Szerződő Félhez segítségkérés céljából, különösen segélycsapatok, felszerelés vagy segélyszállítmányok biztosítása érdekében.

„Segítséget nyújtó Fél” az a Szerződő Fél, amelynek illetékes hatóságai teljesítik a másik Szerződő Fél segítségnyújtásra vonatkozó kérését, különösen segélycsapatok, felszerelések vagy segélyszállítmányok küldésével.

„Tranzitállam” bármelyik Szerződő Fél, amelynek területén a segélycsapat áthalad, vagy amelynek területén keresztül harmadik ország számára segítségnyújtás céljából felszerelést és/vagy segélyszállítmányokat szállítanak.

„Egyéni szakértő vagy segélycsapat” a segítséget nyújtó Fél szakértőit vagy azok csoportját jelenti, akiket ezen Szerződő Fél segítségnyújtásra kijelölt és megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek.

„Felszerelések” a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok, műszaki és közlekedési eszközök, valamint az azok működtetéséhez szükséges anyagok, mentőkutyák, és a segélycsapatok tagjainak és az egyéni szakértőknek a személyes szükségletei kielégítésére szolgáló anyagi javak.

„Segélyszállítmány” mindazon anyagi javakat - így gépjárművek és más szállító eszközök, élelmiszerek, gyógyszerek, ruhák, takarók, sátrak, előre gyártott házak vagy más elsődleges fontosságú áruk - jelenti, amelyeket a katasztrófák vagy más súlyos balesetek enyhítésére a katasztrófa sújtotta lakosságnak térítésmentes átadás érdekében szállítanak.

„Személyes adatok” azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. A jelen Megállapodás alkalmazásában ezek: a családi és utónév, a születési idő, lakcím, foglalkozásra, szakképzettségre, munkahelyre, szükség esetén az egészségi állapotra vonatkozó adatok.

2. Cikk

A Megállapodás tárgya

(1) A Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak olyan katasztrófák vagy egyéb súlyos balesetek esetén, amelyek következményeit a segítséget kérő Fél nem képes saját intézkedéseivel teljeskörűen elhárítani. A jelen Megállapodás szabályozza a segítséget kérő Fél megkeresése alapján nyújtott önkéntes segítségnyújtás feltételeit és az együttműködés egyéb formáit.

(2) A Szerződő Felek együttműködnek olyan módszerek kifejlesztésében és feladatok szervezésében, amelyek elősegítik a katasztrófák vagy más súlyos balesetek megelőzését, a károk mérséklését és elhárítását.

3. Cikk

Az együttműködés és segítségnyújtás formái

(1) A jelen Megállapodás értelmében az együttműködés az alábbiakra terjed ki:

1. információk, tapasztalatok cseréje,

2. a Szerződő Felek képviselőinek részvétele oktatásokon, konferenciákon, szemináriumokon és munka-megbeszéléseken,

3. közösen szervezett oktatás,

4. közös kutatási programok, különös tekintettel a természeti környezetnek a katasztrófák és más súlyos balesetek általi veszélyeztetettsége értékelésére vonatkozó programokra,

5. tudományos és műszaki információk cseréje, valamint közös tanulmányok készítése,

6. katasztrófák és súlyos balesetek okainak kivizsgálása,

7. a jelen Megállapodás által érintett fontosabb jogszabályok kölcsönös megküldése.

(2) A Szerződő Felek információs rendszert dolgoznak ki az alábbiakra:

1. olyan katasztrófák vagy súlyos balesetek korai előrejelzésére, amelyek a területükön előfordulhatnak vagy hatással lehetnek a másik Szerződő Fél területére,

2. más államok és nemzetközi szervezetek által igényelt segítség továbbítására és javaslatok a segítség nyújtásához.

(3) A segítségnyújtás lehetséges módja:

1. a segítséget kérő Fél megkeresésében meghatározott, megfelelően felszerelt és mentési feladatokra szakosodott segélycsapatok vagy egyéni szakértők küldése,

2. ingyenes segélyszállítmány az érintett lakosság számára, illetve a mentéshez szükséges segélyszállítmányok küldése,

3. a segítséget kérő Fél kérésének megfelelő egyéb segítségnyújtás, különösen információk és tapasztalatok átadása.

(4) A segélycsapatok és egyéni szakértők, valamint a felszerelés és a segélyszállítmány szállítása légi, szárazföldi, esetleg vízi úton történhet.

4. Cikk

Illetékes hatóságok

(1) Segítség kérésére és segítség nyújtására, valamint a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtására a következő hatóságok (a továbbiakban: illetékes hatóságok) az illetékesek:

- a Magyar Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium,

- a Lengyel Köztársaság részéről: a belügyi- és államigazgatási miniszter.

(2) A további kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekről, valamint a jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő egyéb illetékes hatóságokról az (1) bekezdésben hivatkozott központi szervek legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatják egymást.

(3) A jelen Megállapodás végrehajtása érdekében az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott illetékes hatóságok közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással és a 3. Cikk (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott témakörökben végrehajtási megállapodást köthetnek egymással. Ebből a célból kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartás pontos adatairól, különösen címükről és távközlési adataikról.

(4) A Szerződő Felek biztosítják az illetékes hatóságok és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetek folyamatos működését. A Szerződő Felek az illetékes hatóságokban és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekben bekövetkezett változásról írásban, 30 napon belül értesítik egymást.

5. Cikk

Az együttműködés feltételei

(1) A 3. Cikk (1) bekezdésében rögzített együttműködés a Szerződő Felek hatályos jogszabályaival összhangban történik.

(2) A jelen Megállapodás 2. és 3. Cikkében foglalt együttműködés végrehajtása érdekében a Szerződő Felek területére tapasztalatcserére, közös rendezvényekre érkező képviselők tartózkodásával kapcsolatos valamennyi költségét a fogadó Szerződő Fél viseli. A fogadó Szerződő Fél területén a megjelölt helyre történő és a hazautazás költségeit a képviselőket küldő Szerződő Fél viseli.

(3) A Szerződő Felek a költségviselés módjáról a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak.

6. Cikk

Segítség kérése

(1) Katasztrófák és más súlyos balesetek esetén a segítséget kérő Fél illetékes hatósága a segítség kéréséről szóló megkeresését írásban küldi meg a segítséget nyújtó Fél illetékes hatóságának. A megkeresésben mindenekelőtt meghatározza a káreseményt, annak helyét, idejét, a keletkezett károkat, az alkalmazott megelőző intézkedéseket, és megnevezi az igényelt segítség módját, mértékét.

(2) A segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága a lehető legrövidebb időn belül dönt a segítségnyújtásról és tájékoztatja a segítséget kérő Felet az azonnali segítségnyújtás feltételeiről, annak mértékéről. A Szerződő Felek illetékes hatóságai ezt követően megállapodnak a segítségnyújtás részletes feltételeiről.

7. Cikk

Az államhatár átlépése és a tartózkodás szabályai

(1) A segítségnyújtás gyorsasága és hatékonysága érdekében a Szerződő Felek a határátlépési eljárás formaságait a lehetséges legkisebb mértékűre korlátozzák.

(2) A segélycsapatok tagjai és az egyéni szakértők sürgős esetben a segítséget kérő Fél államhatárát a forgalom számára megnyitott határátkelőhelyen, úti okmányok és tartózkodási engedély nélkül, fényképes szolgálati igazolvánnyal vagy bármilyen, a személyazonosságot igazoló okmánnyal átléphetik, és a segítséget kérő Fél területén tartózkodhatnak.

(3) A segélycsapat vezetőjének és az egyéni szakértőnek rendelkeznie kell a segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága vagy erre felhatalmazott szerve által kiállított megbízólevéllel, amelyben feltüntetik a segélycsapat tagjait is. A megbízólevél mintapéldányát a jelen Megállapodás melléklete tartalmazza. Sürgős esetben a megbízólevél telefaxon is megküldhető.

(4) A segélycsapatok tagjai és az egyéni szakértők a segítségnyújtás ideje alatt kötelesek tiszteletben tartani a segítséget kérő Fél jogszabályait.

(5) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget kérő Fél területén egyenruha viselésére, amennyiben ez a segítséget nyújtó Fél területén a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Szerződő Felek nem korlátozzák a másik Szerződő Fél segélycsapatainak gépjárművein a megkülönböztető jelzések használatát.

(6) A Szerződő Felek az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat akkor is biztosítják, amikor az egyik Szerződő Fél tranzitállam. Az illetékes hatóságok időben értesítik egymást arról, hogy felmerül a tranzit szükségessége és megállapodnak a végrehajtás rendjében és módjában, valamint - amennyiben az szükséges - a segélycsapatok áthaladásához hivatalos kíséretet biztosítanak.

8. Cikk

Felszerelések és segélyszállítmányok átszállítása az államhatáron

(1) A Szerződő Felek megkönnyítik a segítségnyújtás végrehajtásához szükséges felszerelés és segélyszállítmány átszállítását az államhatáron és mielőbbi eljuttatását a katasztrófa és más súlyos baleset helyszínére.

(2) A segélycsapat vezetőjének a határátlépéskor a segítséget kérő Fél illetékes vámhatóságának jegyzéket kell átnyújtani a feladata ellátásához szükséges felszerelésekről és jegyzéket a segélyszállítmányként magukkal hozott javakról. A jegyzékek a megbízólevél részét képezik, amelyek mintapéldányait a jelen Megállapodás melléklete tartalmazza.

(3) Ha a segélyszállítmány része kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény, azokról külön tételes jegyzéket kell készíteni. A jegyzéket az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerve által nyilvántartott nemzeti hatóságnak meg kell küldeni. A két Szerződő Fél hatóságai az ENSZ Egészségügyi Világszervezete vonatkozó ajánlása szerint járnak el és közvetlenül tájékoztatják egymást a kivitt kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítményekről; katasztrófahelyzetből adódó akadályoztatás esetén az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervét tájékoztatják.

(4) A segítségnyújtás során a segélycsapatok a személyes útiholmin kívül csak a felszerelést és a segélyszállítmányokat hozhatják be és vihetik ki.

(5) Az államhatáron keresztül szállított felszerelésekre és a segélyszállítmányokra nem érvényesek az áruforgalomra vonatkozó tilalmak és korlátozások. Segélyszállítmányként azonban csak érvényes szavatossági idejű készítmények vehetők igénybe. A segélyszállítmányok és felszerelések - a rendeltetésszerű felhasználás igazolása esetén - mentesek a vám, az adók és a kivitel és behozatal esetén alkalmazott valamennyi egyéb pénzügyi teher, valamint a vámbiztosíték megfizetése alól.

(6) A segélycsapatok által használt, a segélyszállítmányokat szállító egyéb gépjárművek esetében a Szerződő Felek nem követelik meg a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket, és mentesek a gépjárműveket terhelő fizetési kötelezettség alól, kivéve a gépjárművek kötelező biztosítását.

(7) A fel nem használt segélyszállítmányt, illetve azt a felszerelést, amely nem semmisült meg vagy nem került felhasználásra, legkésőbb a segítségnyújtást követő 30 napon belül vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Fél területére.

(8) Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérő Fél területén segélyszállítmányként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának, feltalálási helyének megjelölésével, haladéktalanul be kell jelenteni a segítséget kérő Fél vámhatóságának, s ezzel egyidejűleg a segítséget kérő Fél illetékes hatóságát is tájékoztatni kell. A segítséget kérő Fél területén így visszamaradt felszerelési tárgyak tekintetében a segítséget kérő Fél hatályos jogszabályai az irányadóak.

(9) Amennyiben a segítségnyújtás keretében a segítséget kérő Fél területére gyógyszerkészítményeket is átszállítanak, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

1. az (5) és (7)-(8) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények esetében is,

2. ezeket a készítményeket csak sürgős orvosi szükséglet szerinti mennyiségben vihetik magukkal a segélycsapatok és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja a segítséget nyújtó Fél vonatkozó egészségügyi előírásai szerint,

3. a felhasználásra került kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények esetében a segítséget kérő Fél vámhatóságának be kell mutatni a felhasználást igazoló dokumentumot, melyet a segélycsapatok orvos tagja írt alá és amit a segítséget kérő Fél illetékes hatóságának képviselője igazolt,

4. ezen készítmények behozatalát, illetve kivitelét a Szerződő Felek nem tekintik a kábítószerekről és a pszichotróp anyagokról szóló, a Szerződő Feleket kötelező nemzetközi szerződések szerinti áruk behozatalának és kivitelének.

(10) A segítséget kérő Fél területére tilos a fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok behozatala a segítségnyújtáshoz szükséges ipari robbanóanyagok kivételével.

(11) A segítséget kérő Fél jogszabályai szerint erre illetékes hatóságok ellenőrizhetik az (5)-(9) bekezdésben említett felszerelések és anyagok felhasználását és tárolását.

(12) A jelen cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha az egyik Szerződő Fél tranzitállam.

(13) A segítséget kérő Fél lehetővé teszi a felszerelések vegyi és sugármentesítését, fertőtlenítését. Abban az esetben, ha ezt nem lehet elvégezni, akkor a felszerelést a segítséget kérő Fél területén hagyják.

9. Cikk

Légi járművek alkalmazása

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtása céljából engedélyezhetik a másik Szerződő Fél légi járműveinek használatát és átrepülését, valamint azoknak a saját felségterületén, belföldi nemzetközi repülőterek és leszállóhelyek, valamint elfogadott légifolyosók igénybevétele nélkül le-, és felszállását a jelen Megállapodás 7. és 8. Cikkében foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

(2) A segítséget nyújtó Fél köteles a segítséget kérő Felet vagy a tranzitállamot a tervezett légi jármű használatról értesíteni. Az értesítésben meg kell határozni:

- a légi jármű típusát,

- az államot, ahol a légi járművet bejegyezték és a légi jármű lajstromjelét,

- a légi jármű személyzetének, az utasok és a segélycsapat tagjainak nevét,

- a légi jármű fedélzetén lévő felszerelést és segélyszállítmányokat,

- a felszállás időpontját, a repülési időt, az útvonalat és az úticélt.

(3) Amennyiben a Szerződő Felek az (1) bekezdésben megjelölt engedélyben eltérően nem rendelkeznek, a segítségnyújtás idejére a Szerződő Felek területén érvényes légi forgalmi szabályok az irányadóak, különös tekintettel a légi járatok közlekedés-irányításában illetékes szervei számára nyújtandó értesítési kötelezettségre.

(4) A segítségnyújtással kapcsolatos légi jármű használatra a Chicagóban, 1944. december 7-én aláírt, Nemzetközi Polgári Légi Közlekedésről szóló Egyezmény 12. Függelékének rendelkezései vonatkoznak.

10. Cikk

A segítségnyújtás összehangolása és irányítása

(1) A segítséget kérő Fél területén a mentési munkálatokat, a katasztrófák és más súlyos balesetek következményeinek felszámolását, valamint az érintett lakosságnak nyújtandó segítséget azon szervezetek és személyek irányítják és koordinálják, amelyek ezen Szerződő Fél jogszabályai alapján erre illetékesek.

(2) A segítséget kérő Fél illetékes hatóságai támogatást nyújtanak a segítséget nyújtó Fél segélycsapatainak és az egyéni szakértőknek feladataik ellátásához; tájékoztatják a segélycsapatok vezetőit a katasztrófa és más súlyos baleset helyszínén a helyzet alakulásáról; az irányításra kijelölt szervezet képviselője meghatározza a tevékenység rendjét, és ha szükséges, ellátja ezeket a segélycsapatokat tolmácsokkal, valamint egyéb szükséges szolgáltatásokkal, eszközökkel.

(3) A segítséget nyújtó Fél segélycsapatai számára utasítást kizárólag a segélycsapat vezetőjén keresztül lehet adni.

(4) A segítséget kérő Fél gondoskodik a segélycsapatok biztonságáról.

(5) A segítséget kérő Fél biztosítja a segélyszállítmányok akadálytalan fogadását és gondoskodik arról, hogy az kizárólag az érintett népesség között ingyenes elosztásra kerüljön.

11. Cikk

A segítségnyújtás költségei

(1) A segítségnyújtás költségeit - amennyiben a Szerződő Felek illetékes hatóságai másként nem állapodnak meg - figyelemmel a jelen Megállapodás rendelkezéseire is, a segítséget nyújtó Fél viseli.

(2) A segítséget kérő Fél területén végrehajtott mentési feladatok során a segítséget kérő Fél biztosítja az ingyenes, halaszthatatlan orvosi ellátást, étkezést és szállást, valamint az alapvető szükségleti cikkeket, amennyiben a segélycsapatok saját készletei elfogytak. Csoportok esetében legalább 72 órás működéshez szükséges felszereléssel kell rendelkeznie a segélycsapatoknak.

(3) A segítséget nyújtó Fél mentesül légi járműve átrepülése, leszállása, várakozása, felszállása és a számára nyújtott navigációs szolgáltatások után járó díjak, valamint az ideiglenes határátkelőhely megnyitása költségeinek megfizetése alól.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a segítségnyújtást biztosító légi járművek alkalmazása esetén a légi jármű üzemanyag-ellátására és karbantartási szolgáltatásaira vonatkozó költségtérítésről a segítségnyújtás megkezdése előtt minden egyes esetben külön megállapodhatnak.

12. Cikk

Kártérítés

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen lemondanak egymással szemben minden őket megillető kártérítési igényről olyan vagyoni kár esetében, beleértve a környezetben bekövetkező kárt is, amelyet a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő megbízatása teljesítése közben a segélycsapat valamely tagja vagy egyéni szakértője okozott.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen lemondanak egymással szemben minden olyan kártérítési igényről, amely a segélycsapat tagjának vagy egyéni szakértőjének testi sérüléséből, egészségkárosodásából vagy halálából adódik, ha az a jelen Megállapodás feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(3) A (2) bekezdésben említett, a testi sérülést, egészségkárosodást szenvedett, illetve elhunyt, kártérítésre jogosult személyek, illetve családtagjaik a sérelmet szenvedett személy államának hatályos jogszabályi rendelkezései szerint jogosultak kártérítésre.

(4) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Fél segélycsapatának tagja vagy egyéni szakértője a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő feladata végzése közben a segítséget kérő Fél területén harmadik személy sérelmére kárt okoz, úgy az okozott károkért a segítséget kérő Fél felel, a saját segélycsapata által okozott károkra vonatkozó nemzeti jogszabályai szerint.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal (culpa lata) okozták.

(6) A 4. Cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott hatóságok kötelesek a kártérítési igények elbírálásának megkönnyítése érdekében együttműködni. Ebből a célból kicserélik a károkozás körülményeire vonatkozó valamennyi rendelkezésükre álló információt.

(7) A Szerződő Felek a jelen cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák arra az esetre, ha bármelyik Szerződő Fél tranzitállam.

(8) Az (1)-(7) bekezdésben meghatározott kártérítési felelősség a segélycsapatok és egyéni szakértők által okozott azon károk tekintetében áll fenn, amelyet a segítséget kérő Fél területére történő belépés pillanatától az annak elhagyásáig terjedő időszakban okoztak.

13. Cikk

Távközlési kapcsolat

A Szerződő Feleknek a 4. Cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott illetékes hatóságai mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák az egymás közötti, az illetékes hatóságok és a segélycsapatok közötti távközlési kapcsolatot, valamint a segélycsapatok egymás közötti és a segélycsapatok és vezetőik közötti távközlési kapcsolatot.

14. Cikk

A személyes adatok védelme

(1) Abban az esetben, ha a Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Megállapodás alapján személyes adatokat adnak át, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai (a továbbiakban: átadó hatóság, illetve átvevő hatóság) - kérelemre - a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának személyes adatokat adhatnak át. Az átvett adatokat kizárólag az átvevő hatóság és csak a jelen Megállapodásban meghatározott, illetve a kérelemben szereplő célra használhatja fel. Az átvevő hatóság az adatokat a megjelölt céltól eltérő célra csak az átadó hatóság hozzájárulásával használhatja fel.

(3) Az átadott személyes adatokat az átvevő hatóság kizárólag a jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő és a személyes adatok kezelésére jogosult szerveknek továbbíthatja. Más szerveknek az adatok csak az átadó hatóság előzetes hozzájárulásával adhatók át. Az átvett adatok nyilvánosságra nem hozhatók.

(4) Az átadott adatok helyességéért és pontosságáért az adatot átadó hatóság tartozik felelősséggel. Ha az adatokat az átadó hatóság utóbb helyesbíti vagy törli, erről az átvevő hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell, aki az általa kezelt adatokban a jelzett változtatást haladéktalanul köteles átvezetni.

(5) A jelen Megállapodás alapján a személyes adatokat kezelő hatóságok kötelesek - kérelmére - tájékoztatni az érintettet az általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról valamint arról, hogy azt kinek és milyen célból továbbították. Mind az adatátvevő, mind az adatátadó hatóság köteles - az érintett kérelmére - az általa kezelt helytelen adatot helyesbíteni, illetőleg a jogellenesen kezelt adatot törölni. A helyesbítésről vagy törlésről a másik adatkezelő hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

(6) Az érintett (5) bekezdés szerinti jogának gyakorlása csak akkor tagadható meg, ha az adatátadó hatóság államának joga azt lehetővé teszi. Az adatátadó hatóság köteles tájékoztatni az átvevő hatóságot a saját joga szerinti korlátozásokról. Az adatkezelő köteles az érintettel a tájékoztatás megtagadásának indokát közölni, kivéve, ha az adatátadó joga az indokolás mellőzését lehetővé teszi. Erről az adatátadáskor az adatátvevőt tájékoztatni kell.

(7) Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megszűnt, az adatkezelést lehetővé tevő, az átadó hatóság államának joga szerinti határidő lejárt, vagy az adat törlését az adatátadó hatóság kéri.

(8) A Szerződő Feleknek biztosítaniuk kell, hogy az érintett az adatvédelemmel kapcsolatos jogai megsértése esetén az adatkezeléssel érintett Szerződő Fél joga szerint független bírósághoz fordulhasson, illetőleg kártérítési igénnyel élhessen.

(9) A jelen Megállapodás alapján a személyes adatokat kezelő hatóságok az adatátadásról és adatátvételről nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az átadó, illetőleg az átvevő szerv és személy nevét és az átvétel (átadás) tényét.

(10) Az adatokat átadó és átvevő hatóságok kötelesek megtenni a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket a személyes adatok hatékony védelmének biztosítására az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés és nyilvánosságra hozatal ellen.

15. Cikk

A segítségnyújtás felügyelete és értékelése

(1) A segítségnyújtás befejezését követően a segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága a segítséget kérő Fél illetékes hatósága részére írásos beszámolót készít a segítségnyújtásról.

(2) A segítséget kérő Fél illetékes hatósága a segítséget nyújtó Fél illetékes hatósága részére értékelést készít, mely tartalmazza a helyzet leírását, a segítségnyújtás formáját és mértékét, valamint a végrehajtott akciók eredményét.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeres időközönként értékelhetik a jelen Megállapodás végrehajtásának tapasztalatait, az együttműködés eredményeit.

16. Cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

17. Cikk

Más nemzetközi szerződésekhez való viszony

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek által kötött egyéb nemzetközi szerződéseket és az ezekből eredő, a Szerződő Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

18. Cikk

A Megállapodás módosítása

A jelen Megállapodás melléklete a 4. Cikk (1) bekezdésében szereplő illetékes hatóságok megállapodásával módosítható.

19. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás megerősítésre szorul és a megerősítésről szóló okiratok kicserélését követő 30. napon lép hatályba. A megerősítésről szóló okiratok kicserélésére Budapesten kerül sor.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időre köttetett. A Szerződő Felek bármelyike a jelen Megállapodást írásban, diplomáciai úton küldött értesítésben felmondhatja. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

A jelen Megállapodás Varsóban, 2000. április hó 6. napján készült, két eredeti példányban, magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodáshoz

Minta!

Megbízólevél*

Zaswiadczenie*

.......................................................... ..........................................................
A kiállító hatóság megnevezése*** A kiállítás helye és időpontja
Nazwa organu wystawiajacego Miejsce i data wystawienia

A jelen okiratban tanúsítjuk, hogy ............................................... úr/úrhölgy** a ................................................. területén végrehajtandó segítségnyújtásban részt vevő magyar/lengyel** segélycsapat vezetője**/egyéni szakértője**.

Niniejszym zaswiadcza sie, ze Pan (Pani** ............................................................................ jest kierownikiem polskiej wegierskiej** grupy ratowniczej/specjalista indywidualnym**, który/która** ma wziac udzial w dzialaniach ratowniczych na terytorium .......................................................................................................................................................

A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között létrejött, a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április hó 6. napján aláírt Megállapodás értelmében a jelen okirat alapján a segélycsapat:

Niniejsze zaswiadczenie, na podstawie Umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Wegierska o wspólpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kleskom zywiolowym i innym powaznym wypadkom oraz usuwania ich nastepstw, sporzadzonej w Warszawie dnia ................................................... upowaznia grupe ratownicza do:

- átlépheti az államhatárt és tartózkodhat a Magyar Köztársaság/Lengyel Köztársaság** területén,

- przekroczenia granicy panstwowej i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Republiki Wegierskiej**,

- átutazhat a Magyar Köztársaság/Lengyel Köztársaság** területén.

- przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Republiki Wegierskiej**.

A magyar/lengyel** segélycsapat .......................................... személyből áll.

W sklad polskiej/wegierskiej** grupy ratowniczej wchodzi.............................................. osób.

A segélycsapat tagjai a következők:

Czlonkami grupy ratowniczej sa:

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

.........................................................................................

a kiállító hatóság illetékes képviselőjének aláírása***

podpis upowaznionego przedstawiciela organu

wystawiajacego

---

* A megbízólevelet magyar vagy lengyel nyelven kell kitölteni!

Zaswiadczenie nalezy wypelniac w jezyku polskim lub wegierskim.

** A nem kívánt rész törlendő!

Niepotrzebne skreslic.

*** A Megállapodás 4. Cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott hatóság kijelölt képviselője írja alá a Megbízólevelet!

Zaswiadczenie podpisuje upowazniony przedstawiciel organu okreslonego w rtykule 4 ustepach 1 i 2 umowy.

Minta!

Jegyzék*
a felszerelések behozatalára, kivitelére és átszállítására

1. A segélycsapat felszerelése az alábbiakat tartalmazza:

A felszerelés elemeinek megnevezése Típus Mennyiség
1.
..
..
2. Célország:
3. Tranzit esetén az érintett országok megnevezése:
....................................................... .......................................................
az engedélyezés helye és időpontja az engedélyező illetékes hatóság
képviselőjének aláírása**

---

* A jegyzéket magyar vagy lengyel nyelven, két példányban kell elkészíteni!

** Engedélyező hatóságként a megbízólevélben szereplő Megállapodás 4. Cikkének (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott hatóság kijelölt képviselője írja alá az okiratot!

Megjegyzés: A segítséget kérő Fél területén segélyszállítmányként visszamaradt felszerelést záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken! [Megállapodás 8. Cikk (7)-(8) bekezdése.]

Minta!

Jegyzék*
a segélyszállítmányok behozatalára, kivitelére és átszállítására

1. A segélyszállítmány az alábbiakat tartalmazza:

A segélyszállítmányok elemeinek megnevezése Típus Mennyiség
1.
..
..
2. Célország:
3. Tranzit esetén az érintett országok megnevezése:
....................................................... .......................................................
az engedélyezés helye és időpontja az engedélyező illetékes hatóság
képviselőjének aláírása**

---

* A jegyzéket magyar vagy lengyel nyelven, két példányban kell elkészíteni!

** Engedélyező hatóságként a megbízólevélben szereplő Megállapodás 4. Cikkének (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott hatóság kijelölt képviselője írja alá az okiratot!

Megjegyzés: A segélyszállítmány azon fel nem használt részét, amelyet a segítséget nyújtó Fél területére visszaszállítanak, záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken!”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. év szeptember hónap 18-tól kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére