A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2004. (VI. 4.) TNM rendelet

az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter felelősségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 130. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel, a Hvt. végrehajtását szabályozó 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 106. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelősségi körébe tartozó, az 1. számú mellékletben meghatározott szervekre, valamint azok köztisztviselőire, közalkalmazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban: alkalmazottak) terjed ki.

(2) A miniszter felügyelete alatt álló országos hatáskörű szervek a II. kategóriába, a többi szerv a III. kategóriába került besorolásra.

2. § (1) A Vhr. 103. § (4) bekezdése alapján a meghagyásba bevont (a továbbiakban: kijelölt) szervek jegyzékét a miniszter hivatala minden évben pontosítja és közvetlenül megküldi a HM Honvéd Vezérkar főnökének a Vhr. 106. §-ának előírásai szerint.

(2) A meghagyás a rendkívüli állapot idején végzendő tevékenységben bekövetkezett és a szerv működését jelentősen befolyásoló változás miatt megszüntethető.

(3) A kijelölt szerv vezetője köteles haladéktalanul tájékoztatni a miniszter hivatalát minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szerv rendkívüli állapotban elvégzendő feladatainak végrehajtására.

(4) A szerv a meghagyásba történő bevonását, törlését a miniszter hivatalánál kezdeményezheti. A bevonás, törlés végrehajtása a jogszabályban meghatározott éves pontosítás során történik.

3. § (1) A meghagyás ideiglenes jellegű, a fegyveres erők védelmi képességét nem sértheti.

(2) A meghagyás alapját a szervek tevékenységének, működésének rendkívüli állapotban való feltétlen szükségessége, illetve kiemelten a kijelölő által a rendkívüli állapotra vonatkozó külön tervekben, intézkedésekben meghatározott feladatok képezik.

(3) Meghagyásban csak a rendkívüli állapot idején szükséges feladatok ellátásához nélkülözhetetlen - nagy vezetési vagy szakmai tapasztalatot, szakképesítést igénylő - munkakört (beosztást) betöltő tartalékos hadköteles személyek részesíthetők, akiknek a munkaköre más személyekkel nem, vagy csak hosszú idejű képzéssel tölthető be.

(4) A meghagyási létszám kialakításánál figyelembe kell venni a szerv polgári védelmi, őrzésvédelmi feladatait is.

(5) A kijelölt szervek rendkívüli állapotban várható munkaerő-szükségletét elsősorban a nem hadköteles férfi, továbbá a női munkavállalókból kell tervezni és biztosítani.

(6) Nem kell meghagyásra tervezni a katonai szolgálatra alkalmatlan, valamint a Hvt.-ben meghatározott időtartamú polgári szolgálatot letöltött személyt.

4. § (1) A meghagyással érintett alkalmazottak névjegyzékét beosztáshoz kötötten, névre szólóan - beosztási és névjegyzék összeállításával és benyújtásával - készíti el a kijelölt szerv vezetője a következők szerint:

a) felméri és meghatározza azokat a munkaköröket, beosztásokat, melyek nélkül a rendkívüli állapot idején a szerv feladatát megoldani nem tudja;

b) amennyiben ezeket a munkaköröket (beosztásokat) hadkötelesek töltik be, róluk a lakóhelyük szerinti megyei (fővárosi) csoportosításban elkészíti a 2. számú mellékletnek megfelelő névjegyzéket és - két példányban - megküldi a meghagyásra javasolt hadköteles lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak.

(2) A hadkiegészítő parancsnokság a meghagyás végrehajtását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának megküldésével igazolja vissza.

(3) A kijelölt szervek a beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket és - a hadkiegészítő parancsnokságok által visszaigazolt - névjegyzéket a rendkívüli állapotban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolják.

5. § (1) A névjegyzéket első alkalommal a jelen rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a II. kategóriába sorolt szervek a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökének, a III. kategóriába sorolt szervek az illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak kötelesek megküldeni.

(2) A kijelölt szervek a névjegyzéküket évente egy alkalommal pontosítják.

(3) A szerv vezetője intézkedik a meghagyás megszüntetésére, ha a tartalékos hadköteles

a) közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya megszűnt;

b) meghagyására nem tart igényt;

c) elérte a hadköteles kor felső határát;

d) szabadságvesztés-büntetését tölti;

e) meghagyása egyéb ok miatt indokolatlanná vált.

(4) A meghagyásból törlésre kerülő, illetve meghagyásra újonnan kért személyekről a névjegyzéket a kijelölt szerv vezetője megküldi a tárgyév február 28-áig a hadköteles lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak.

(5) A kijelölt szervek - a névjegyzéknek a hadkiegészítő parancsnokságok által történt visszaigazolása után - tájékoztatják a miniszter hivatalát az állományukba tartozó hadkötelesek teljes, ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen meghagyott létszámáról.

(6) A honvédelmi miniszter szakmai irányítása és ellenőrzése mellett a szerv vezetője, illetve megbízottja évente egyszer ellenőrzi a meghagyással összefüggő tevékenységet, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(7) A szerv megszűnése esetén a vezető a meghagyási alapokmányokat a miniszter hivatalának visszaküldi, a többi okmányt (munkaköri, beosztási és névjegyzék, levelezés) a vonatkozó szabályok szerint megsemmisíti.

6. § A név szerinti meghagyás tényét - az illetékes hadkiegészítő parancsnokság jóváhagyása után - az érintettel közölhető. Ezzel egy időben tájékoztatni kell a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

7. § (1) A meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a kijelölt szerv vezetője felelős.

(2) A meghagyási munkát minden szervezetnél a Honvédelmi Minisztérium jogosult ellenőrizni.

(3) Az ellenőrzésre jogosult részére biztosítani kell a kijelölt szerv meghagyási okmányaiba való betekintést, valamint a meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzését.

(4) Az ellenőrzés során a Vhr. 108. §-ának (2) bekezdésében előírtak teljesítését kell vizsgálni.

(5) Az ellenőrzés megállapításait a szervnél e célra rendszeresített, nyilvántartási számmal ellátott ellenőrzési naplóba kell rögzíteni, melyet a szerv vezetőjével együtt kell aláírni. A hiányosságok megszüntetésére határidőt kell tűzni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/2004. (VI. 4.) TNM rendelethez

Jegyzék a hadkötelesek meghagyásába bevont szervekről

II. kategóriába kijelölt szervek:

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

(1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

III. kategóriába kijelölt szervek:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság

(1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

Regionális Fejlesztési Holding Rt.

(1085 Budapest, Baross u. 22-26.)

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

(3508 Miskolc, Csabai kapu 37.)

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

(9400 Sopron, Új u. 12.)

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

(7621 Pécs, Tímár u. 23.)

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

(6720 Szeged, Oroszlán u. 2.)

Pro Régió Ügynökség, Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.

(1146 Budapest, Hermina út 17.)

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

(4025 Debrecen, Miklós u. 18.)

Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht.

(8600 Siófok, Batthyány u. 1.)

2. számú melléklet a 7/2004. (VI. 4.) TNM rendelethez

NÉVJEGYZÉK

a ............................................................................. Megyei (Fővárosi)

Hadkiegészítő Parancsnokságtól kért tartalékos hadkötelesek meghagyásáról

..................................................................

a szervezet vezetőjének neve (aláírása)

A szervezet neve: .........................................................................................................................

A szervezet pontos címe, telefonszáma: ......................................................................................

Az ügyintéző neve, telefonszáma: ...............................................................................................Sorszám


Név

Születési év, hó, nap


Anyja neve

Beosztása (munkaköre)


Lakcíme
A hadkiegészítő
parancsnokság
meghagyásra
vonatkozó
megjegyzése
1.
2.
3.
4.
...

  Vissza az oldal tetejére