A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

1. § (1) *  Magyarország európai uniós tagállami kötelezettségéből adódó - a magyarországi kábítószerhelyzetre vonatkozó egységes, összehasonlítható, megbízható és hiteles adat- és információszolgáltatás elősegítésével összefüggő - kormányzati feladatok teljesítése érdekében a egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti keretén belül Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Központ) működik.

(2) *  A Központ alapító okiratát az egészségügyért felelős miniszter adja ki.

2. § *  (1) A Központ az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (a továbbiakban: EMCDDA), illetve az EMCDDA-hoz kapcsolódó Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Hálózat (REITOX) munkájában ellátja a magyar nemzeti központ adat- és információgyűjtő, -feldolgozó és -értékelő, illetve kapcsolattartó feladatait, valamint információt, adatot szolgáltat különösen a Kormány számára döntéseinek előkészítéséhez, egyéb, a Központ feladatköréhez kapcsolódó szakterületen jelentkező feladatai teljesítéséhez.

(2) A Központ részt vesz az EMCDDA munkatervének kialakításában és ennek megfelelően - megvalósítandó feladatai vonatkozásában - hároméves, illetve éves munkatervet készít.

(3) A Központ a nemzeti kábítószerhelyzetre vonatkozó adatok és információk gyűjtése, átvétele, feldolgozása, elemzése és értékelése körében - az irányadó hatályos jogszabályok keretei között - az EMCDDA munkaterve, ütemterve, előírásai, irányelvei szerint jár el, illetve ellátja a jogszabály alapján előírt további nemzeti feladatokat.

(4) A Központ az EMCDDA részére történő éves jelentéseinek elkészítéséhez adat-, illetve információgyűjtést, valamint adatátvételt végez. A statisztikai célú adatgyűjtéseket és adatátvételeket az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) tartalmazza. A Központ tevékenységéhez szükséges adatokat, valamint az 1. számú melléklet keretébe tartozó egyéb információkat a 2. számú melléklet szerinti, valamint az ezek szakmai felügyelete, illetve irányítása alatt működő szervek szolgáltatják. Az érintett szervek feladatkörükben az OSAP rendje szerint, illetve az ennek körén kívül eső információk tekintetében a Központ megkeresése alapján, a megkeresésben foglaltak figyelembevételével bocsátják rendelkezésre a Központ feladatainak ellátásához szükséges - személyazonosításra nem alkalmas, illetve arra alkalmatlanná tett - adatokat, információkat.

(5) A Központ (3) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges, a (4) bekezdés szerinti információszolgáltatás részletes szempontjait a rendészetért felelős miniszterrel, az adópolitikáért felelős miniszterrel, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel, a sportpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott tájékoztatóban, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

3. § (1) *  A Központ az EMCDDA munkaterve szerinti éves jelentéseinek tervezetét előzetes véleményezésre megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszternek és a rendészetért felelős miniszternek, akik a tervezetet a rendelkezésükre bocsátásától számított 45 napon belül véleményezik. A Központ jelentési kötelezettségének a miniszterek véleményének ismeretében tehet eleget azzal, hogy a vélemény hiánya nem akadálya a jelentés megtételének, ha a miniszterek a véleményezésre rendelkezésre álló határidőn belül véleményezési jogukkal nem éltek. A Központ, illetőleg a miniszterek véleményének eltérése esetén a Központ igazgatója a jelentésben foglalt, a véleménytől továbbra is eltérő megállapításokat a véleményező számára megindokolja.

(2) *  A Központ feladatainak teljesítése során együttműködik a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsággal (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottságnak a Központ jelentéseinek tervezetére vonatkozó véleményezési jogára az (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

4. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet 2. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának létrehozásáról szóló - legutoljára az 1651/2003/EK rendelettel módosított - 302/93/EGK rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez

A Központ részére feladatkörében szolgáltatandó információk köre:

- kábítószer-fogyasztókra vonatkozó információk (a fogyasztói csoportok jellemzői szerint);

- a kábítószer-fogyasztásra, szerkezeti összetételére, a kábítószerekhez való hozzáférhetőségre, árakra, a fogyasztott kábítószerek minőségére vonatkozó információk;

- kábítószer-fogyasztással összefüggő kezelésekre, egyéb ellátásokra és szűrésekre, valamint az elsődleges, másodlagos valamint harmadlagos megelőzést szolgáló programokra vonatkozó információk;

- kábítószer-fogyasztással összefüggésbe hozható halálozásokra vonatkozó információk;

- kábítószer-fogyasztással összefüggésbe hozható fertőző megbetegedésekre vonatkozó információk;

- kábítószer-fogyasztással összefüggésbe hozható büntetőeljárási, illetőleg büntetés-végrehajtási, valamint a lefoglalt kábítószerek minőségére, árára vonatkozó információk;

- kábítószer-fogyasztással összefüggő költségvetési kiadások;

- az illegális kábítószer gyártásra, forgalmazásra vonatkozó információk, valamint a fogyasztás megelőzésére, illetőleg mérséklésére irányuló állami, önkormányzati, valamint társadalmi kezdeményezésen nyugvó intézkedések, kezdeményezések.

2. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez * 

A Központ kábítószer adat- és információgyűjtő tevékenységében adat-, illetve információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítésével feladatkörük szerint résztvevő minisztériumok, illetőleg egyéb állami szervek:

a) Belügyminisztérium;

b) Honvédelmi Minisztérium;

c) *  Igazságügyi Minisztérium;

d) *  Külgazdasági és Külügyminisztérium;

e) * 

f) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

g) Nemzetgazdasági Minisztérium;

h) *  Földművelésügyi Minisztérium;

i) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;

j) *  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet;

k) *  Budapest Főváros Kormányhivatala;

l) Központi Statisztikai Hivatal;

m) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács;

n) *  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő;

o) Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága;

p) *  országos tisztifőorvos;

q) Országos Rendőr-főkapitányság;

r) *  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása;

s) *  Miniszterelnökség.


  Vissza az oldal tetejére