A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - azokra a gépjárművezetőkre, illetőleg vezetési jogosultságot megszerezni szándékozókra terjed ki, akik gépjárművezetői tevékenység végzéséhez pályaalkalmassági minősítést kívánnak szerezni, továbbá azokra, akiket pályaalkalmassági minősítés megszerzésére köteleztek (a továbbiakban együtt: gépjárművezető).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) *  a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a hívatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság és a büntetés-végrehajtási szervezet állományába tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló azon személyekre * , akik e szervek megkülönböztető jelzést használó gépjárműveinek vezetésére jogosultak és ilyen gépjárművet vezetnek,

b) azokra a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő gépjárművezetőkre * , akik megkülönböztető jelzést használó honvédségi tűzoltó és sebesültszállító gépjárművet vezetnek.

2-9. § * 

10. § (1) *  A pályaalkalmassági vizsgálatért a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezőnek a 2. számú mellékletben meghatározott pályaalkalmassági vizsgálati eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) részére átutalással a vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára, vagy készpénz-átutalási megbízással kell befizetni.

(1a) *  Az 1978. április 1. után megszerzett pályaalkalmassági minősítés kiadására irányuló írásbeli kérelemre a vizsgaközpont a 2. számú mellékletben meghatározott díjnak az (1) bekezdésben meghatározott számlára történő megfizetése esetén a minősítés meglétéről igazolást ad ki, vagy tájékoztatja az ügyfelet annak hiányáról.

(2) Büntetőeljárásban, valamint szabálysértési eljárásban kezdeményezett pályaalkalmassági vizsgálat díját az eljárás költségeihez kell számítani.

(3) *  A befizetett díj a vizsgaközpont bevétele. A díjak elszámolására és nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(4) * 

(5) * 

10/A. § *  (1) *  A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, (1a) bekezdése és (2) bekezdés a), c) és e) pontja esetén a díjat a járművezető fizeti meg, a 3. § (2) bekezdés d) pontja esetén azt a kezdeményezőnek kell megfizetni.

(2) Ha a gépjárművezető a kért kategóriára vonatkozóan érvényes pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik, továbbá ha a gépjárművezető befizette a gépjárműhasználat díját, azonban a vizsgálat napján a vezetési próba elmarad, a vizsgaközpont a befizető által megadott bankszámlaszámra banki átutalással a befizetett összeget vagy címre, készpénzkifizetés kézbesítésével a postaköltséggel csökkentett összeget a tárgyhót követő hónap 30. napjáig visszatéríti.

(3) *  Túlfizetés esetén a vizsgaközpont a díjtöbblet banki tranzakciós költséggel vagy postaköltséggel csökkentett részét a tárgyhót követő hónap 30. napjáig visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a befizető a 2. számú mellékletben meghatározott díjat meghaladó összeget fizetett.

(4) *  Ha a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig sor kerül, a vizsgaközpont a kérelmező kérelmének megfelelően új időpontot ad vagy a befizetett díjat visszatéríti. Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig nem kerül sor, vagy kérelmező a kitűzött vizsgálati időpontban nem jelent meg, a díj visszatérítésére kizárólag a vizsgaközpont által e tárgykörben kiadott szabályzatban foglaltak alapján jogosult.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2004. július 1-jén lép hatályba * 

a)-b) * 

(2) E rendelet 2. §-ának (6) bekezdése és a 3. §-a (4) bekezdése b) pontjának bc) alpontja 2005. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 11. §-ának (9) és (10) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított

a) pályaalkalmassági minősítés - az „A” kiegészítő kategória kivételével - továbbra is érvényes,

b) rendkívüli pályaalkalmassági, illetve a soron kívüli orvosi vizsgálati kötelezettség továbbra is érvényes,

c) II. pályaalkalmassági minősítés fegyveres erők kezelésében lévő járművekre vonatkozó - külön jogszabály *  szerinti - korlátozása hatályát veszti, ha a gépjárművezető legalább két éve folyamatosan érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és nem minősül kezdő vezetőnek.

(5) * 

(6) * 

(7)-(8) * 

(9)-(10) * 

12. § *  A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez * 

2. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez * 

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának eljárási díjai * 

Ft
1. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I. kategóriában 8 310
2. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV II. kategóriában 8 310
3. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV III. kategóriában 8 310
4. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV IV. kategóriában 8 310
5. II. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I-IV. kategóriában, kategóriánként 12 620
6. Ha az 1-5. pontban foglalt eljárásoknál PÁV jármű igénybevétele szükséges, a gépjárműhasználat díja 2 600
7. *  Igazolás kiállítása pályaalkalmassági vizsgálati eljárás eredményéről, minősítésről 3000