A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet alkalmazási köre

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b) *  a támogató szolgálat,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d) *  a közösségi pszichiátriai ellátás,

e) *  a komplex támogatási szükségletmérő,

f) *  az óvodai és iskolai szociális segítő,

g) *  a szociális diagnózist készítő esetmenedzser,

h) *  szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása,

i) *  a fogyatékosságügyi tanácsadó,

j) *  az utcai szociális munka

képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).

A képzésre vonatkozó általános szabályok

2. § (1) *  A képzés térítésköteles. A képzést a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.

(2) *  A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(3) *  Az Intézet – a 2/A. §-ban foglalt kivétellel – a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely * 

a) *  az oktatási programban szerepel vagy az abban foglalt feltételeket teljesíteni tudja,

b) a képzés helyét és tárgyi feltételeit biztosítani képes,

c) a képzési programot az oktatási programnak megfelelően készítette el,

d) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a felhasználni kívánt szakmai segédanyag minősége alapján a képzés megfelelő színvonalát biztosítani képes,

e) *  a képzésben résztvevő oktatóknak az Intézet által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételét biztosítja.

(4) *  A (3) bekezdésben és a 2/A. § (2) bekezdésében foglalt képzési megállapodás érvényességéhez – ha az Intézet által megbízott intézmény az oktatási programban nem szerepel – a szociális ágazat irányítását végző minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges.

2/A. § *  (1) *  Az 1. § c) pontja szerinti képzés oktatási programjának kidolgozása során a miniszter kikéri a Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(2) *  A vármegyei önkormányzat az 1. § c) pontjában meghatározott képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely a 2. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. A döntés meghozatala előtt a vármegyei önkormányzat kikéri a Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.

(3) *  A vármegyei önkormányzat gondoskodik a képzés legalább évente egy alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú jelentkező, a vármegyei önkormányzat más vármegyei önkormányzattal közösen is megszervezheti a képzést.

(4) *  A vármegyei önkormányzat a képzés megvalósításának módjáról és tervezett időpontjáról legkésőbb a képzés napját megelőző 30 nappal korábban, elektronikus úton tájékoztatja az Intézetet.

3. § *  Az Intézet a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat, a képzési térítési díjat és a pótvizsgadíjat.

4. § (1) *  A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak az Intézethez elektronikusan történő benyújtásával jelzi. A 2/A. § szerinti képzésre jelentkezők adatait az Intézet a képzés megszervezése érdekében a jelentkezési lap benyújtását követő 15 napon belül továbbítja a jelentkező lakóhelye szerint illetékes vármegyei önkormányzatnak.

(2) A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése.

(3) *  Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére – a jelentkezési lap beérkezését követő 30 napon belül – a Szociális Ágazati Portálon közzétett igazolást állítja ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről.

(4) *  A (2) bekezdésben foglalt összeg csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását az Intézet a (3) bekezdésben foglalt igazolás kiállítását követő 1 éven belül nem biztosítja.

(5) * 

5. § *  (1) *  A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt. A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a képzőhely megnevezését, címét, képviselőjének nevét,

b) az oktatási program címét,

c) az oktatási program engedélyszámát,

d) a képzésen részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

e) a képzésen részt vevő személy számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén az őt érintő következményeket,

f) *  a képzési térítési díj és a pótvizsgadíj mértékét és fizetésének módját,

g) a képzésben részt vevő személy, illetve a képzőhely szerződésszegésének következményeit,

h) a panaszkezelés módját.

(2) A képzési szerződést a képzőhely köteles 5 évig megőrizni.

6. § (1) A minisztérium ellenőrzi, hogy a képzések megfelelnek-e az oktatási programban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.

(2) *  Az Intézet a minisztérium részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

7. § (1) *  A képzésen az vehet részt, aki az 1. §-ban meghatározott szakterületen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt képesítési előírásokat egyebekben teljesíti.

(2) *  A képzésen részt vevő személy – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 15 és legfeljebb 30 fős csoportban elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

(3) *  Az 1. § c) és i) pontja szerinti képzés esetében a (2) bekezdésben meghatározott alsó létszámkorlátra vonatkozó előírást nem kell alkalmazni.

8. § (1) A képzésen részt vevő személy

a) ha az oktatási program ezt előírja, az egyes tantárgyakból szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát,

b) a képzés végén szóban vagy írásban záróvizsgát tesz.

(2) A záróvizsga időpontját a képzés utolsó napját követő 15. és 60. nap között kell meghatározni.

(3) A képzőhely a záróvizsga időpontjáról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzésen részt vevő személyt.

9. § (1) A képzésen részt vevő személy – ha az oktatási program ezt előírja – szakmai dolgozatot készít, és azt a záróvizsgán megvédi.

(2) A szakmai dolgozatot legalább 15 nappal a záróvizsgát megelőzően be kell nyújtani a képzőhely felé.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki

a) *  az elméleti és gyakorlati oktatás képzési programban megállapított kötelező óraszámának

aa) az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában összesen legalább a 90%-át,

ab) az aa) alpont alá nem tartozó képzés esetén összesen legalább a 80%-át,

b) tantárgyi vizsgakötelezettségét,

c) szakmai dolgozatírási kötelezettségét

teljesítette.

10. § (1) A képzésen részt vevő személy 3 tagú vizsgabizottság előtt záróvizsgát tesz.

(2) *  A vizsgabizottság elnökét a miniszter kéri fel.

(2a) *  Az 1. § c) pontjában meghatározott képzés záróvizsgájára a vizsgabizottság egy tagját a vármegyei önkormányzat delegálja.

(3) A záróvizsgát a vizsgabizottság

a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(3a) *  Nem felelt meg minősítés vagy igazoltan elmulasztott záróvizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vagy elmulasztott vizsga időpontját követő következő képzési csoport záróvizsgáján pótvizsgát tehet.

(4) *  Az Intézet a sikeres záróvizsgát követően – a képzőhely által kiállított igazolás alapján – a képzésen részt vevő személy részére a Szociális Ágazati Portálon közzétett tanúsítványt állítja ki.

II. Rész

AZ EGYES KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Az adósságkezelési tanácsadó képzés

11. § (1) *  Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése háztartásgazdálkodási tanácsadás ellátására, valamint az egyének, a családok és a közösségek számára a pénzügyi kultúra javítása céljából biztosított szolgáltatások nyújtására.

(2) *  A képzés kötelező óraszáma 120 óra, ebből

a) 72 óra elméleti oktatás,

b) 48 óra gyakorlati oktatás.

(3) * 

A támogató szolgálat képzés * 

12. § *  (1) A támogató szolgálat képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma segítő munkakör esetén 80 óra, ebből

a) 16 óra elméleti oktatás,

b) 64 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma gondozó, illetve terápiás munkatárs esetén 160 óra, ebből

a) 60 óra elméleti oktatás,

b) 100 óra gyakorlati oktatás.

13. § * 

14. § * 

A falu- és tanyagondnoki képzés

15. § (1) A falu- és tanyagondnoki képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben foglalt feladatok ellátására.

(2) *  A képzés kötelező óraszáma 170 óra, ebből

a) *  52 óra elméleti oktatás,

b) *  118 óra gyakorlati oktatás.

A közösségi pszichiátriai ellátás képzés * 

16. § *  (1) A közösségi pszichiátriai ellátás képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/F. § (2) bekezdésében, 39/G. § (3) bekezdésében és 39/H. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 185 óra, ebből

a) 140 óra elméleti oktatás,

b) 45 óra gyakorlati oktatás.

A komplex támogatási szükségletmérő képzés * 

17. § *  (1) A komplex támogatási szükségletmérő képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/C. §-ában foglalt komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma fogyatékos szakterületen 62 óra, ebből

a) 44 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg szakterületen 52 óra, ebből

a) 34 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés * 

17/A. § *  (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. és 26. §-ában foglalt óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből

a) 27 óra elméleti oktatás,

b) 63 óra gyakorlati oktatás.

(3) Felsőfokú szociális szakképzettséggel nem rendelkező személyeknek a (2) bekezdés szerinti óraszámon túl 30 óra kiegészítő képzésben kell részt venniük, amelyből 15 óra elméleti oktatás, 15 óra gyakorlati oktatás.

(4) *  Az óvodai és iskolai szociális segítő képzésben a 10. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható. A képzésen részt vevő személyek a képzés végén írásban tesznek záróvizsgát az oktatási programban meghatározottak szerint.

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés * 

17/B. § *  (1) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 30. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből

a) 27 óra elméleti oktatás,

b) 63 óra gyakorlati oktatás.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés * 

17/C. § *  (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/J–39/L. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből

a) 104 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből

a) 89 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

A fogyatékosságügyi tanácsadó képzés * 

17/D. § *  (1) A fogyatékosságügyi tanácsadó képzés célja felkészíteni a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 27/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A fogyatékosságügyi tanácsadói képzés kötelező óraszáma 180 óra, ebből

a) 62 óra elméleti oktatás,

b) 118 óra gyakorlati oktatás.

Az utcai szociális munka képzés * 

17/E. § *  (1) Az utcai szociális munka képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 104. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 80 óra, ebből

a) 40 óra elméleti oktatás,

b) 40 óra gyakorlati oktatás.

Záró rendelkezések * 

18. § (1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) *  A 2021. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal – a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében vagy engedélyével – folytatott, illetve szervezett képzés az Intézet által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.

(3) * 

19. § *  Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § b) és d) pontját, valamint 12. és 16. §-át a Módr. hatálybalépését követően indult képzésekre kell alkalmazni. A Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő támogató szolgálattal és közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzéseket eredményesen elvégző személyek számára a tanúsítványt a „támogató szolgálat képzés” és a „közösségi pszichiátriai ellátás képzés” elvégzéséről kell kiállítani.

20. § *  E rendeletnek az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2)–(4) bekezdését, 2/A. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, valamint 10. § (2) és (2a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott jelentkezésekre, valamint az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében megszervezett falu- és tanyagondnoki képzésekre nem kell alkalmazni.

21. § *  E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2022.) módosított 9. § (3) bekezdés a) pontját a Módr2022. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell.

1–3. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelethez *