A jogszabály mai napon ( 2021.01.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet az Európai Unión belüli kereskedelemmel kapcsolatos, az állat-egészségügyi jogszabályok által megkövetelt bizonyítványok kiállításakor követendő szabályokat határozza meg.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) állat-egészségügyi jogszabályok: az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete, valamint az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti jogszabályok,

b) bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos: az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, továbbá (2) és (3) bekezdésében megnevezett hatósági állatorvos, aki az állat-egészségügyi jogszabályok által meghatározott bizonyítvány aláírására jogosult.

3. § (1) A bizonyítványt kiállító hatósági állatorvosnak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a bizonyítvány tárgyát képező élő állatra vagy termékre vonatkozó állat-egészségügyi jogszabályokról, a bizonyítvány kiállításával és kiadásával kapcsolatos általános előírásokról, valamint - amennyiben az szükséges - a bizonyítvány kiállítása előtt elvégzendő vizsgálatokról, tesztekről és ellenőrzésekről.

(2) A bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos nem írhat alá üres, illetve hiányosan kitöltött bizonyítványt vagy olyan élő állatra vagy termékre vonatkozó bizonyítványt, amelyet nem vizsgált meg vagy amelynek vizsgálata nem tartozik feladat- és hatáskörébe. Amennyiben a bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos valamely bizonyítványt egy másik bizonyítvány vagy egyéb okirat alapján ír alá, az aláírást megelőzően rendelkeznie kell ezzel az okirattal.

4. § (1) *  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) biztosítja a bizonyítvány-kiállítási eljárás egységességét, különös tekintettel arra, hogy az általa kijelölt bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos jogállása biztosítsa pártatlanságát, és ne fűződjön közvetlen üzleti érdeke a bizonyítvány tárgyát képező élő állathoz, illetve termékhez vagy származási tartási helyhez, származási létesítményhez.

(2) A közösségi jogszabályok előírásainak megfelelően a bizonyítványt magyar nyelven, továbbá a rendeltetési ország legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(3) *  A megyei kormányhivatalnak biztosítania kell, hogy az adott bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos azonosítható legyen, továbbá, hogy valamennyi kiállított bizonyítvány másolata a megyei kormányhivatal által megállapított időtartamig, de legalább egy évig rendelkezésre álljon.

5. § *  (1) *  A megyei kormányhivatal köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy meggátolja a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető bizonyítvány kiállítását, illetve az állat-egészségügyi jogszabályok alapján kiállítandó bizonyítvány jogellenes módon történő kiállítását vagy felhasználását.

(2) *  A megyei kormányhivatal a vizsgálatokat és ellenőrzéseket az esetleges bírósági eljárás és az abban elrendelt jogkövetkezmények figyelembevételével végzi. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, ha hamis vagy félrevezető bizonyítvány kiállítása jut tudomására, meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(3) *  Ha a megyei kormányhivatal tudomására jut, hogy a bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos a bizonyítványt szándékosan jogellenes módon állította ki, a megyei kormányhivatalnak kezdeményeznie kell a hatósági állatorvos felelősségre vonását, és meg kell tennie valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az érintett személy ne tudja megismételni a jogsértést.

(4) *  Amennyiben a megyei kormányhivatal tudomására jut, hogy valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megváltoztat vagy jogszabályellenesen használ fel hatósági bizonyítványt, kezdeményezi a felelősségre vonást és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ne tudja megismételni a jogszabálysértést.

(5) *  Ha a megyei kormányhivatal tudomására jut, hogy a (4) bekezdés szerinti jogszabálysértés elkövetését jogerősen megállapították, a megyei kormányhivatal az érintett részére további bizonyítvány kiállítását legfeljebb egy évig megtagadhatja.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére