A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2003. december 10-én megtörtént, az Egyezmény 2004. január 9-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2002. december 17-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék az országaik közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást,

szem előtt tartva a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeket,

attól a szándéktól vezérelve, hogy előmozdítsák és megkönnyítsék a területükön áthaladó forgalmat a viszonosság és az államaik közötti baráti kapcsolatok alapján,

az alábbiakban állapodnak meg:

I. Fejezet

1. Cikk

Az alkalmazás területe

(1) Jelen Egyezmény rendelkezései a díj ellenében vagy saját számlára bármely Szerződő Fél államának területén bejegyzett gépjárművel végzett, a Szerződő Felek államának területe között, az azokon áthaladó, valamint a harmadik országba irányuló, vagy onnan kiinduló nemzetközi közúti személyszállításra és árufuvarozásra vonatkoznak.

(2) A jelen Egyezmény alapján végzett nemzetközi közúti árufuvarozásokra a TIR Konvenció előírásai vonatkoznak.

(3) Jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek azon multilaterális egyezményekben és megállapodásokban rögzített jogait és kötelezettségeit, amelyeknek a Szerződő Felek tagjai.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezmény szempontjából

(1) fuvarozó:

a Szerződő Felek államának egyikében bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy, - illetőleg Magyarországon jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet -, amely saját számlára vagy díj ellenében a vonatkozó hazai jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban közúti fuvarozás végzésére jogosult;

(2) a gépjármű:

- személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezetőt is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a poggyász fuvarozására szolgáló pótkocsi, amelyeket valamelyik Szerződő Fél államának területén tartanak nyilván;

- árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően árufuvarozásra alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit, amelyeket valamelyik Szerződő Fél államának területén tartanak nyilván;

(3) menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

a Szerződő Felek államának területén bejegyzett autóbusszal előre meghatározott és közzétett menetrend, útvonal, díjszabás és feltételek szerint végzett olyan rendszeres személyszállítás, ahol az utasok előre meghatározott megállókban fel- és leszállhatnak;

(4) nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

a Szerződő Felek államának területén bejegyzett gépjárművel végzett olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz a gépjármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját az egész útvonalon, és visszaszállítja őket az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél államának területén lévő kiindulási pontra (zárt ajtós szállítás),

vagy a végpontra utasokat szállít, és üresen tér vissza a kiindulási pontra,

vagy üresen lép ki, és a végpontról utasokat szállít vissza a kiindulási pontra;

(5) autóbusszal történő ingajárati személyszállítás:

a Szerződő Felek államának területén bejegyzett autóbusszal végzett olyan személyszállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportját ismétlődő oda- és visszaút során, az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél államának területén lévő ugyanazon kiindulási pontról a másik Szerződő Fél államának területén lévő ugyanazon végpontra szállítják, feltéve, hogy az első út során az autóbusz üresen tér vissza, és az utolsó út során az autóbusz üresen lép be a másik Szerződő Fél államának területére;

(6) kabotázs fuvarozás:

olyan személyszállítás, illetve árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél államának területén lévő kiindulási és végpont között végez.

3. Cikk

Vegyesbizottság

(1) Jelen Egyezmény alkalmazásának ellenőrzése, a közúti árufuvarozási engedélyek mennyiségének kölcsönös meghatározása és a vitás kérdések rendezése érdekében a Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amely a Szerződő Felek illetékes hatóságainak képviselőiből áll.

(2) Amennyiben szükséges, az egyik Szerződő Fél illetékes hatóságának kérésére a Vegyesbizottság konzultációt tart, amely történhet tárgyalások vagy levelezés útján; valamint üléseket tart felváltva Magyarországon és Libanonban.

(3) A Vegyesbizottság javaslatot tehet a Szerződő Feleknek jelen Egyezmény bármely cikkének módosítására.

(4) Az illetékes hatóság a Magyar Köztársaság esetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.), a Libanoni Köztársaság esetében a Közlekedési Minisztérium (Bejrút, Starco Center).

II. Fejezet

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

4. Cikk

Menetrend szerinti személyszállítás

(1) A 2. Cikk (3) bekezdésében meghatározott menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti megállapodás alapján bonyolódik le. A fuvarozók menetrend szerinti személyszállítást csak a mindkét Szerződő Fél által jóváhagyott engedély, illetőleg koncesszió alapján végezhetnek.

(2) Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának megvizsgálásra, amely a lehető legrövidebb időn belül elbírálja azt.

A kérelemnek tartalmaznia kell

- az üzemeltető nevét és címét,

- a választott útvonalat és távolságokat,

- a menetrendet,

- a viteldíjakat,

- az utasok fel- és leszállására szolgáló megállási pontokat,

- a szállítás tervezett gyakoriságát és időszakát.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai ezen felül más, szükségesnek tartott felvilágosítást is kérhetnek.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti személyszállításra jogosító engedélyeket saját területükre díj és ellenszolgáltatás nélkül adják ki. Ezen engedélyek érvényességi időtartamáról a Szerződő Felek illetékes hatóságai állapodnak meg.

5. Cikk

Nem menetrend szerinti személyszállítás

(1) A Szerződő Felek államának területei között végzett nem menetrend szerinti személyszállítás esetén nem szükséges engedély ugyanazon utasoknak ugyanazon autóbusszal végzett, a 2. Cikk (4) bekezdésében meghatározott, nem menetrend szerinti autóbusszal történő szállításához.

Nincs szükség engedélyre a meghibásodott autóbusz másikkal történő kicseréléséhez.

(2) A másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott engedély szükséges

a) a 2. Cikk (5) bekezdésében meghatározott ingajárati személyszállításhoz,

b) a másik Szerződő Fél államának területén bejegyzett üres autóbusz belépéséhez,

c) az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításokhoz.

(3) Jelen cikk (1) és (2) bekezdésében említett személyszállítás esetén az autóbusz vezetőjének utaslistával és menetlevéllel kell rendelkeznie.

(4) Jelen cikk és a 4. Cikk szerinti személyszállítás esetében a gépjármű vezetőjének a következő adatokat tartalmazó iratokkal kell rendelkeznie:

a) az engedélyokirat azonosító száma,

b) a személyszállítást végző gépjármű forgalmi rendszáma,

c) a megengedett maximális utaslétszám,

d) az útvonal kezdő- és végpontja,

e) üres hely a vámhatósági pecsét számára,

f) bármely más, bármelyik Szerződő Fél illetékes hatósága által a saját fuvarozóitól megkövetelt információ.

III. Fejezet

ÁRUFUVAROZÁS

6. Cikk

Árufuvarozási feltételek

(1) A Szerződő Felek államának területén nyilvántartott gépjárművel

- a Szerződő Felek államának területe között,

- a másik Szerződő Fél államának területén áthaladó, valamint

- a harmadik országba irányuló és az onnan kiinduló árufuvarozások

az előzetesen kiadott engedélyek alapján végezhetők.

(2) Az engedélyek adómentesek vagy adókötelesek lehetnek. Az adómentes engedélyek a Szerződő Felek államának területén a gépjárműadó megfizetése alól mentesítenek.

(3) Az engedélyek egy oda- és visszaútra jogosítanak.

(4) Az engedélyeket a fuvarozók részére a gépjárművet bejegyző állam illetékes hatósága adja ki. Az engedélyeket a fuvarozó nevére állítják ki és azok másra nem ruházhatók át.

(5) A Szerződő Felek illetékes hatóságai, az Egyezmény 3. Cikkével létrehozott Vegyesbizottság útján, közös megegyezéssel, a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését figyelembe véve, a forgalom igényeinek megfelelően határozzák meg az adóköteles és adómentes engedélyek éves kontingensét.

(6) Mindkét ország illetékes hatóságai a jelen Egyezmény alapján végzett fuvarozások céljára megfelelő mennyiségű engedély-nyomtatványt adnak át egymásnak.

(7) Az e cikkben meghatározott engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett árufuvarozás során a gépjárművön kell tartani és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(8) A közúti fuvarozási engedélyek egy naptári évig és az azt követő év január 31. napjáig érvényesek.

7. Cikk

Mentességek

Gépjárműadó-mentesen és közúti fuvarozási engedély nélkül végezhetők a következő fuvarozások:

(1) költözködési ingóságok fuvarozása,

(2) áruk alkalmi szállítása a repülőterekre vagy azokról, a repülőjáratok alkalmi átirányítása esetén,

(3) poggyászfuvarozás a személyszállító gépjárművekhez kapcsolt utánfutókban,

(4) postai küldemények fuvarozása,

(5) sérült vagy meghibásodott gépjárművek fuvarozása,

(6) színházi, zenei, filmművészeti, cirkuszi előadásokhoz, sporteseményekhez, kiállításokhoz vagy vásárokhoz, illetve rádió- és televízió közvetítésekhez szükséges anyagok, tárgyak, berendezések és élőállatok fuvarozása,

(7) kizárólagosan reklám és tájékoztatás céljára szánt anyagok és felszerelések fuvarozása,

(8) olyan árufuvarozás, ahol a gépjármű legnagyobb össztömege, az utánfutót is beleértve, 6 tonnát, vagy hasznos terhelése, beleértve az utánfutót is, a 3,5 tonnát nem haladja meg,

(9) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén a rendeltetés (cél) hiteles igazolása mellett,

(10) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása,

(11) az egyik Szerződő Fél állama fuvarozói számára vásárolt gépjárművek első, üres áthaladása.

8. Cikk

A gépjárművek tömege, méretei és műszaki követelményei

(1) A gépjárművek tömege, méretei és műszaki követelményei vonatkozásában mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerződő Fél államának területén nyilvántartott gépjárművek esetében a saját területükön nyilvántartott gépjárművekre alkalmazott előírásoknál szigorúbbat nem foganatosít.

(2) Ha a gépjármű vagy a gépjárműszerelvény tömege és méretei meghaladják a másik Szerződő Fél államának területén engedélyezett mértéket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes szervétől.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott műveletek céljából kiadott engedély külön útvonalat ír elő, úgy a fuvarozást csak az engedélyezett útvonalon lehet elvégezni.

IV. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. Cikk

Kabotázs

A kabotázs személyszállítás és árufuvarozás tilos. A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban kivételes esetekben - előzetesen bejelentett igényt mérlegelve - engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásra.

10. Cikk

Különleges áruk fuvarozása

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti autóbuszok, továbbá az élő állatokat, gyorsan romló, valamint veszélyes árukat szállító gépjárművek esetében a határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzést soron kívül végzik el.

(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai az államuk területén útvonalat jelölhetnek ki a veszélyes áruk fuvarozására. A különleges áruk - ideértve a veszélyes árukat - fuvarozása során az adott Szerződő Fél állama területén alkalmazott, idevonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseit be kell tartani.

11. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény rendelkezései alapján a másik Szerződő Fél államának területén személyszállítást végző gépjármű naptári évenként 60 napig mentes a gépjárműadó megfizetése alól.

(2) Jelen Egyezmény 6. Cikkében említett adómentes engedéllyel közlekedő gépjárművek mentesek a másik Szerződő Fél államának területén a gépjármű tulajdonlásával és üzemeltetésével kapcsolatos adó és díj alól.

(3) Jelen Egyezmény nem mentesít az üzemanyaggal kapcsolatos adók - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - és illetékek, a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos általános forgalmi adó, valamint az úthasználati díjak, illetve egyéb használati díjak alól. Ugyancsak nem mentesít az olyan pénzbírságok megfizetése alól, amelyeket a Szerződő Fél jogszabályai a gépjárművek megengedett össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(4) Vám-, adó- és illetékmentesek

- jelen Egyezmény alapján közlekedő gépjárművek részére a másik Szerződő Fél államának területére bevitt pótalkatrészek,

- a másik Szerződő Fél államának területén meghibásodott gépjárművek javítására ezen cél igazolása mellett bevitt alkatrészek.

A fel nem használt alkatrészeket a Szerződő Fél államának területéről ki kell szállítani. A kicserélt alkatrészeket a Szerződő Fél államának területéről ki kell szállítani, vagy a vámhatóságok ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni, vagy az állam javára ellenszolgáltatás nélkül fel kell ajánlani.

(5) Mentes a vámok, adók és illetékek megfizetése alól a gépjárművek e célra gyárilag beépített tartályában elhelyezett üzemanyag, legfeljebb 200 liter mennyiségben.

(6) A Szerződő Felek vállalatainak bevételei konvertibilis valutában szabadon átutalhatók. Ezen bevételek felhasználhatók a másik Szerződő Fél területén felmerülő költségek megfizetésére is.

12. Cikk

Felelősségbiztosítás

Jelen Egyezmény szerint a személyszállítás és árufuvarozás a gépjármű tulajdonosának harmadik félnek okozott kárért való kötelező felelősségbiztosítása alapján történik. A fuvarozó köteles az említett szállítást és fuvarozást végző gépjárműre idejében biztosítást kötni.

13. Cikk

Az Egyezmény megszegése

(1) A fuvarozók és azok alkalmazottai kötelesek jelen Egyezmény rendelkezéseit, továbbá a Szerződő Felek államának területén érvényes egyéb, a személyszállítással és árufuvarozással, valamint a közúti közlekedéssel kapcsolatos jogszabályokat betartani.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél államának területén történő tartózkodása alatt súlyosan vagy ismételten megszegi jelen Egyezmény rendelkezéseit, azon Szerződő Fél illetékes hatósága, amelynek területén az Egyezményt megszegték, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetést ad ki a fuvarozónak,

b) a figyelmeztetéssel együtt közleményt ad ki, hogy bármilyen hasonló megszegés

- a fuvarozónak kiadott engedély vagy engedélyek visszavonásához vezethet,

- ha a tevékenység nem engedélyköteles, a fuvarozó tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett gépjármű ideiglenes vagy állandó kitiltáshoz vezethet az elkövetés helyéül szolgáló Szerződő Fél államának területéről,

c) a visszavonásról vagy kitiltásról közleményt ad ki, és felkérheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát arra, hogy közölje döntését a fuvarozóval és e Cikk (2) bekezdésének b) második alpontjában rögzített esetben határozott vagy határozatlan időtartamra függessze fel részére az engedélyek kiadását.

(3) E cikk rendelkezései nem érintik azon Szerződő Fél - amely államának területén a szabályszegés történt - bíróságainak vagy illetékes hatóságainak jogát, hogy a szabályszegővel szemben intézkedjenek.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos előírásaiknak.

(2) Az Egyezmény jelen Cikk (1) bekezdésében említett értesítések közül a későbbi kézhezvételének napjától számított harmincadik napon lép hatályba.

(3) Az Egyezményt a Szerződő Felek 5 évre kötik. Az Egyezmény hatálya további 5 évvel mindaddig automatikusan meghosszabbodik, amíg az egyik Szerződő Fél azt annak lejárta előtt 6 hónappal írásban fel nem mondja.

Készült Budapesten, a 2002. év december hó 17. napján, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 9-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére