A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

A Kormány a szociálisan hátrányos helyzetű családok lakhatási feltételeinek megőrzése érdekében, egyes lakáshitel-adósságok rendezése céljából az alábbi rendeletet alkotja:

1. § *  Az állam az e rendeletben meghatározott feltételekkel az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaságnak (a továbbiakban: OTP) az 1988. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján megkötött lakáscélú hitelszerződésből (a továbbiakban: hitelszerződés) eredő egyes követeléseit - a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett - a központi költségvetés terhére megvásárolja.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) adós: a hitelszerződés kötelezettje;

b) hátralék: az esedékessé vált, de meg nem fizetett törlesztőrészleteknek az OTP által megállapított, 2004. december 31-én a havi törlesztőrészlet hatszorosát meghaladó összege;

c) család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók közössége;

d) jövedelem: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak;

e) adósság: a tőketartozásnak, a kamattartozásoknak és a hitellel kapcsolatosan felmerült költségeknek az OTP által megállapított, és a 4. § (3) bekezdése szerinti igénylőlapon közölt együttes összege.

3. § (1) A hitelszerződésből eredő követelés megvásárlására és a törlesztési kötelezettség felfüggesztésére - kérelemre - a fedezet nélküli adóssággal rendelkező és fizetésképtelen adós esetében kerülhet sor, ha az OTP által nyilvántartott adatok alapján 2004. december 31-én

a) hátraléka van, vagy

b) a hitelszerződés az OTP részéről felmondásra került.

(2) *  Fedezet nélküli adóssággal rendelkezik az adós, ha

a) a tőketartozásának összege nem haladja meg a 200 ezer forintot,

b) 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással rendelkezik és az adósság összege meghaladja a hitelszerződéssel érintett ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) becsült forgalmi értékének 50%-át,

c) az ingatlant a hitelszerződéssel összefüggésben elárverezték, de az OTP-nek a havi törlesztőrészlet hatszorosát meghaladó összegű követelése maradt fenn,

d) az ingatlan önkormányzati bérlakás,

e) az ingatlan elemi kár következtében lakhatatlanná vált vagy megsemmisült.

(3) Fizetésképtelen az adós, ha a család

a) *  egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át, és

b) nem rendelkezik olyan egyéb értékesíthető ingatlannal, járművel - ide nem értve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet -, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközzel, továbbá vagyoni értékű joggal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke meghaladja az adósság összegét.

(4) *  A (2) bekezdés b) pontja szerinti becsült értéket a helyben kialakult forgalmi értékek figyelembevételével az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzője (a továbbiakban: jegyző) állapítja meg.

(5) * 

(6) *  A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra e rendelet alapján az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosban a kerületi önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre.

(7) *  A (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a (2) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott ingatlanra.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő adóst a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének lehetőségéről, valamint az e rendeletben meghatározott további jogosultsági feltételekről - figyelemmel a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárokra és határidőkre - az OTP tértivevényes levélpostai küldeményben tájékoztatja.

(2) Az OTP az (1) bekezdésben meghatározottakról a tájékoztató levél kiküldését megelőző év december 31-én nyilvántartott adatok alapján

a) 2005. február 15-ig a 100 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással,

b) *  2006. március 31-éig a 100 ezer forintot meghaladó, de a 200 ezer forintot meg nem haladó összegű tőketartozással,

c) *  2007. március 31-éig a 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással

rendelkező adóst tájékoztatja.

(3) A tájékoztató levélhez az OTP a rá vonatkozó rész kitöltésével mellékeli az 1. számú melléklet szerinti, a kérelem benyújtására szolgáló igénylőlapot.

(4) *  Az át nem vett küldemény címzettjének elérhetőségéről a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján az OTP megkeresésére a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatást teljesít.

5. § (1) *  Az adós a törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelmét - a (3) bekezdésben meghatározott határidőre figyelemmel - az igénylőlap rá vonatkozó részeinek kitöltésével a jegyzőhöz nyújtja be. A jegyző a törlesztési kötelezettség felfüggesztésével kapcsolatos eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az e rendeletben foglaltak szerint jár el.

(2) Az igénylőlaphoz az adósnak mellékelnie kell a maga és családja jövedelmi helyzetére, valamint az ingatlanra vonatkozó iratokat.

(3) A 4. § (2) bekezdésének

a) a) pontjában meghatározott adósnak 2005. június 30-ig,

b) *  b) pontjában meghatározott adósnak 2006. július 31-éig,

c) *  c) pontjában meghatározott adósnak 2007. július 31-éig

kell az (1) bekezdés szerinti kérelmét benyújtani.

(4) A (3) bekezdésben foglalt határidők elmulasztása jogvesztő.

(5) Amennyiben ugyanazon hitelszerződéssel kapcsolatban több adós nyújt be kérelmet, a jegyző elsősorban az ingatlanban lakó adós jogosultsági feltételeit vizsgálja. Amennyiben egyik kérelmet benyújtó adós sem lakik az ingatlanban, az adósok megállapodása, ennek hiányában a jegyző dönt.

(6) A jegyző az adós által bemutatott okiratok és a megtett nyilatkozatok, valamint a rendelkezésére álló nyilvántartások alapján kitölti az igénylőlap megfelelő részeit.

6. § (1) A kérelemről a jegyző határozatban dönt. A határozat rendelkezik a 3. § (6) bekezdése szerinti elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésének tényéről.

(2) A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama 10 év.

(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti határozatot tárgyév augusztus 31-éig megküldi az OTP-nek.

7. § (1) Az OTP a beérkezett határozatok alapján a törlesztési kötelezettség alól felfüggesztett hitelszámlákat a 2. számú melléklet szerinti listán összesíti.

(2) *  Az összesített adatokat az OTP tárgyév október 31-éig megküldi szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A listán közölt adatok alapján az állam az OTP követeléseit a tárgyévet követő év február 28-áig, a 2. számú melléklet 10. oszlopában meghatározott végösszegnek megfelelő összegben megvásárolja.

(3) *  Az OTP a követelésének megvásárlását követően haladéktalanul kezdeményezi az ingatlanhoz kapcsolódó bejegyzett jogainak, feljegyzett tényeinek ingatlan-nyilvántartásból való törlését. Ezzel egyidejűleg a határozatot a 3. § (6) bekezdése szerinti elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése érdekében megküldi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnak.

8. § (1) A törlesztési kötelezettség felfüggesztését a jegyző megszünteti és az adóst teljesítésre kötelezi, ha a felfüggesztés időtartama alatt

a) *  a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap összegének háromszorosát, vagy

b) a jogosult a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt vagyona az adósság összegének háromszorosát meghaladó mértékben gyarapodik.

(2) A jogosult a jövedelmi, vagyoni helyzetében bekövetkezett, az (1) bekezdés szerinti változást köteles a jegyzőnél bejelenteni.

(3) A jegyző a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama alatt

a) legalább kétévenként, illetőleg

b) hivatalos tudomásszerzés esetén haladéktalanul

ellenőrzi, hogy a törlesztési kötelezettség teljesítésének (1) bekezdésben meghatározott feltételei fennállnak-e.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyongyarapodás bejelentésére és ellenőrzésére a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit csak a 2007. évben megállapított jogosultság esetén kell alkalmazni.

9. § (1) *  A törlesztési kötelezettség teljesítésének fennállása esetén az adós a tartozásával összefüggésben az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzathoz, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzathoz történő befizetéssel teljesít. A befizetett összeg a települési önkormányzat saját bevételének minősül.

(2) *  Az adósságot teljesítési kötelezettség esetén az adós havi részletekben fizeti meg oly módon, hogy a törlesztőrészlet egy hónapra jutó összege azonos a szociális vetítési alap összegének 50%-ával, kivéve, ha az adós vállalja az ennél magasabb összegű törlesztőrészlet vagy az adósság egyösszegű megfizetését.

10. § (1) A jegyző a törlesztési kötelezettség megszűnéséről és az elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásból való törléséről

a) a törlesztési kötelezettség felfüggesztési időtartamának elteltével, vagy

b) az adós halála esetén, továbbá

c) az adósság kiegyenlítése esetén

határozatot hoz.

(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően határozatot hoz az elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, ha az ingatlan lakhatatlanná vált vagy megsemmisült.

10/A. § *  A jegyző döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az e rendelet szerinti hatósági eljárásban a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez * 

IGÉNYLŐLAP
a lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettségének felfüggesztésére

I. rész

Az OTP Bank Rt. a postára adást megelőzően tölti ki!
A lakáshitellel kapcsolatos adatok
Kötelezett neve:
Kötelezett lakcíme:
A lakáshitel számlaszáma:
Hitelszámlát kezelő neve, címe:
A hitelfelvétel időpontja (1988. december 31. előtti):
A hitelszerződés felmondásra került: igen nem
Az adósság (tárgyévet megelőző év december 31-én fennálló) összege: ................................................ Ft
ebből
- tőketartozás: ................................................ Ft
- kamattartozások: ................................................ Ft
- költségek: ................................................ Ft
Kelt: ............................................
................................................
ügyintéző
P. H.

II. rész

A hitelszerződés kötelezettje tölti ki!
A kötelezett adatai
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím (település, utca, házszám):
Családtagok:
- házastárs, élettárs neve: ....................................................................................................
- kiskorú gyermekek neve: 1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
6. ................................................................................................
- nagykorú eltartott gyermekek neve: 1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
Vagyoni helyzet:
A hitellel terhelt ingatlan címe (település, utca, házszám, helyrajzi szám):
A család tulajdonában lévő
- nem a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értéke: ....................................................................................... ezer Ft
- gépjármű forgalmi értéke: ....................................................................................... ezer Ft
- gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz forgalmi értéke: ....................................................................................... ezer Ft
- vagyoni értékű jog (takarékszámla, lakossági számla, értékpapír, életbiztosítás stb.) értéke: ....................................................................................... ezer Ft
A hitelszerződés kötelezettje tölti ki!
Alulírott ............................................. kérem az igénylőlapon feltüntetett, az OTP Bank Rt.-nél vezetett hitelszerződés alapján fennálló adósságom felfüggesztését.
A törlesztési kötelezettségem felfüggesztése esetén hozzájárulok, hogy a hitelhátralékkal terhelt ingatlanra a felfüggesztés időtartamára, jogszabály erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
A kérelem elbírálásához szükséges körben az OTP Bank Rt.-t a titoktartási kötelezettség alól felmentem, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt személyes adataimat a törlesztési kötelezettségem felfüggesztésének időtartama alatt a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kezelje.
Kelt: ................................................
................................................
adós
(Aláírás nélkül a kérelem érvénytelen!)

III. rész

A települési önkormányzat jegyzője tölti ki!
A jogosultság elbírálásához szükséges adatok
1. Az adós jövedelmi helyzete*
Jövedelem típusa Adós Házastárs/élettárs/családtagok
- tárgyévet megelőző év összes adóköteles jövedelmének jövedelemadóval és járulékkal csökkentett része osztva 12-vel .............................................. Ft .............................................. Ft
- tárgyévet megelőző év decemberében:
= nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás .............................................. Ft .............................................. Ft
= gyermekgondozási segély .............................................. Ft .............................................. Ft
= gyermeknevelési támogatás .............................................. Ft .............................................. Ft
= önkormányzattól kapott rendszeres szociális támogatás .............................................. Ft .............................................. Ft
Egyéb rendszeres jövedelem .............................................. Ft .............................................. Ft
Összesen .............................................. Ft .............................................. Ft
Család 1 főre jutó jövedelme
(A család összjövedelme osztva a családtagok számával)
.............................................. Ft
2. A hitellel terhelt ingatlanra vonatkozó adatok
- ingatlan becsült forgalmi értéke .............................................. Ft
- az adósság összegének aránya az ingatlan forgalmi értékéhez viszonyítva ..............................................%
- az ingatlant elárverezték igen nem
- az ingatlan önkormányzati bérlakás igen nem
- az ingatlan megsemmisült vagy lakhatatlanná vált igen nem
3. A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági feltételei fennállnak.
igen nem
Kelt: ................................................
................................................
jegyző
P. H.
* A kérelmezőnek és családjának a tárgyévet megelőző évi jövedelmi adatainak kitöltéséhez például az alábbi jövedelemigazolásokat vagy azok másolatát kell csatolnia:
- adóbevallást vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott igazolást, ha a tárgyévet megelőző évi jövedelméről az érintett maga nyújtotta be a személyi jövedelemadó-bevallást,
- a munkáltatója által kiadott igazolást, ha a tárgyévet megelőző évi jövedelméről a munkáltatója számolt el,
- ha a tárgyévet megelőző évben nem volt adóköteles jövedelme, akkor a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, munkanélküli-járadék kifizetését igazoló postai utalvány, bankszámla kivonata vagy más folyósítást igazoló dokumentum fénymásolatát.

2. számú melléklet a 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez

Összesítő lista a törlesztési kötelezettség alól felfüggesztett hitelszámlákról

Hitelszámla száma A törlesztési kötelezettség
felfüggesztésére jogosult adós
A határozatot
hozó jegyző
székhelye
(település)
Határozat
száma
A tárgyévet megelőző év
december 31-én fennálló
A tárgyévet megelőző év
december 31-e és a lista
közlésének időpontja között
keletkezett
A hitelszámlát
terhelő összes követelés
(Ft)
neve lakcíme tőketartozás
(Ft)
kamattartozás
és egyéb
költségek
(Ft)
kamattartozás
(Ft)
egyéb
költségek
(Ft)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. =
6. + 7. + 8. + 9
Felmondott hitelek:
1.
2.
3.
Összesen
Fel nem mondott hitelek:
1.
2.
3.
Összesen