A jogszabály mai napon ( 2022.01.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának a) pontjában, valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - e rendelet 16. §-a vonatkozásában a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § *  E rendeletet a Magyarország területén, annak légterében mezőgazdasági légi járművel történő mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységekre kell alkalmazni.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *  Mezőgazdasági repülés: mezőgazdasági légi járművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi, talajerő-gazdálkodási tevékenység.

2. Mezőgazdasági légi jármű: a mezőgazdasági repülést szolgáló és ennek megfelelő légi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, zárt kabinú légi jármű.

2a. *  Mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, aki mezőgazdasági légi járművet üzemeltet, tulajdonjoga vagy a légi jármű használatára irányuló egyéb tartós jogviszony alapján, szolgáltatási célú mezőgazdasági repülés végzésére vagy végeztetésére.

3. Munkaterület: a mezőgazdasági repülés során levegőből megmunkálandó terület.

4. *  Szakirányító: a légi permetezés megrendelője által megbízott, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező, valamint az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására, illetve az azzal folytatott szolgáltatási tevékenységre jogosult személy.

5. *  Légi permetezés: növényvédő szerek mezőgazdasági légi járműből történő bármilyen kijuttatása.

(2) Mezőgazdasági repülés csak az (1) bekezdés 2. pontja szerinti mezőgazdasági légi járművel végezhető.

A mezőgazdasági légi jármű vezetője

3. § *  (1) Mezőgazdasági repülést csak az végezhet, aki az 1. melléklet szerinti légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedéllyel (a továbbiakban: légi-mezőgazdasági engedély) rendelkezik.

(2) *  Légi-mezőgazdasági engedélyre jogosult, aki a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet szerinti hatályos szakszolgálati engedéllyel és mezőgazdasági jogosítással rendelkezik, valamint

a) a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett,

b) a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkezik, vagy

c) a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán vagy annak jogelőd intézményénél repülőgép vezetői üzemmérnöki diplomát vagy azzal egyenértékű szakképesítést szerzett.

(3) *  A légi-mezőgazdasági engedélyt a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) öt évre adja ki és a (4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén az engedély hatályát, kérelemre, újabb öt évre meghosszabbítja.

(4) A légi-mezőgazdasági engedéllyel rendelkezők ötévenként az élelmiszerlánc felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által erre kijelölt szervezet által szervezett és a miniszter által jóváhagyott tematikájú növényvédelmi szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni. A továbbképzés vizsgaköteles, arról a továbbképzést végző szervezet vagy intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

(5) *  A légi-mezőgazdasági engedéllyel rendelkező köteles a járási hivatalnak bejelenteni, ha

a) az engedélye elveszett, megrongálódott, az erről való tudomásszerzéstől,

b) az adataiban változás következett be, a változás bekövetkezésétől

számított nyolc napon belül.

(6) *  A légi-mezőgazdasági engedélyt a járási hivatal visszavonja, ha a jogosult * 

a) a mezőgazdasági légi jármű vezetését - a mezőgazdasági kiképzését végző gyakornok légi jármű vezető kivételével - légi-mezőgazdasági engedéllyel nem rendelkezőnek a mezőgazdasági repülés során átengedi, vagy

b) az e rendeletben foglalt szabályokat a mezőgazdasági repülés során megszegi, és ezzel a környezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti.

(7) *  Az engedély visszavonásától számított egy éven belül új engedély nem adható ki. Az engedély ismételt megadásának feltétele a (4) bekezdés szerinti vizsgának vagy a (4) bekezdés szerinti továbbképzés tematikájára épülő, azonos követelményszintű soron kívüli vizsgának az engedély visszavonását követő letétele. A soron kívüli vizsga eredményes letételét követően kiadott 4. melléklet szerinti ideiglenes engedély a kiadását követő négy évig hatályos.

A légi permetezés szabályai * 

3/A. § *  (1) *  Légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet (a továbbiakban: kijuttatási terv) a tervezett kezelés helye szerint illetékes járási hivatal engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése iránt a 2. melléklet szerinti kérelmet a szakirányító nyújtja be. A szakirányítónak a terület kezelésére őt megbízó megrendelőnként, illetve földhasználónként külön kérelmet kell benyújtania.

(2) *  A légi permetezés akkor engedélyezhető, ha

a) a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve az ilyen hatású meteorológiai és egyéb természeti körülmény bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel eredményesen nem hárítható el, vagy

b) a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb hatása miatt.

(3) *  A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc nappal kell benyújtani. A kérelemben a (2) bekezdés alapján indokolni kell a légi permetezés, mint kijuttatási technika alkalmazását.

(4) Az engedélyben meg kell határozni a légi permetezés végzésének feltételeit, a megmunkálandó terület közelében lévő környezet védelméhez szükséges, a 12-15. § szerinti előírásokat, valamint a légi permetezéssel érintett személyek tájékoztatására vonatkozó előírásokat.

(5) *  Légi permetezés esetén a szakirányító a kezelés megkezdése előtt, de legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a járási hivatalnál a 3. melléklet szerinti adattartalommal a légi munkavégzést bejelenti. A légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő elvégzéséért, az engedélyező határozatban foglalt, valamint a jogszabályban előírt egyéb kötelezettségek betartásáért a szakirányító felelős, amely nem érinti a légi jármű vezetőjének felelősségét.

(6) *  Növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék légi kijuttatása, valamint talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a megrendelőnek az (5) bekezdésben foglaltak szerint a mezőgazdasági repülést be kell jelentenie.

3/B. § *  (1) *  A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti esetben a szakirányítónak a tervezett légi permetezést a légi permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a járási hivatalnál a 2. melléklet szerinti tartalommal be kell jelentenie. A bejelentésben igazolni kell az (1) bekezdésben foglaltak fennállását, valamint a 3/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételek teljesülését. Amennyiben a járási hivatal a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a légi permetezést a tervezett kezelést megelőzően megtiltja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni arra az esetre is, ha az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása légi permetezést tesz indokolttá, azonban a szakirányító az adott területre engedélyezett kijuttatási tervvel nem rendelkezik.

3/C. § *  (1) *  A járási hivatal nyilvántartást vezet

a) a kijuttatási tervekről és azok engedélyezéséről,

b) a 3/A. § (5) bekezdése szerint bejelentett légi permetezések helyéről és idejéről,

c) a 3/B. § (2) és (3) bekezdése szerinti bejelentésekről.

(2) *  A járási hivatal a hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzéteszi a 3/A. és a 3/B. § szerinti légi permetezéssel megmunkálandó területre, a kijuttatás időpontjára és az alkalmazott növényvédő szer típusára vonatkozó információkat.

(3) *  A 3/A. és a 3/B. § szerinti bejelentések befogadására a járási hivatal szabad és munkaszüneti napokon készenlétet tart fenn, amelyre vonatkozó információkat hirdetőtábláján és holnapján közzéteszi.

A mezőgazdasági repülés végzésének általános szabályai

4. § Mezőgazdasági repülés repülőtérről vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyről végezhető. * 

5. § (1) *  A mezőgazdasági légi jármű vezetője a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt meggyőződik a munkaterület levegőből való megmunkálásához szükséges munkafeltételek együttes meglétéről, amelynek megtörténtét és a felmerülő észrevételeit a repülési naplóba bejegyzi.

(2) *  Mezőgazdasági repülést a légi jármű vezetője csak hiánytalan munkatérkép birtokában kezdheti meg, amely átvételének tényét a munkatérképre fel kell jegyezni. A munkatérkép tartalmazza különösen a kezelésre kijelölt területeket, környező lakott területeket, a kezelés szempontjából érzékeny növénykultúrákat, állattartó telepeket, állatok etetésére folyamatosan szolgáló rétet, legelőt, zöldtakarmányt termesztő helyeket, védett és fokozottan védett természeti területeket, a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny területeket, személy- és teherszállító útvonalakat, államhatárt, légvezetékeket és kiemelkedő tereptárgyakat. A munkatérképen a szakirányító feltünteti a mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, illetve a kezelt terület elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat. Az átadott munkatérképen mindent, ami a repüléssel kapcsolatosan veszélyt jelenthet, piros színnel meg kell jelölni.

(3) *  A mezőgazdasági repülés megkezdése előtt, illetve annak tartama alatt a mezőgazdasági légi jármű vezetője vagy az általa megbízott személy figyelemmel kíséri a kezelt munkaterület 5 kilométeres körzetén belül az időjárási körülményeket - különösen a hőmérséklet, szélirány, szélsebesség, páratartalom, felhőzet adatait - és az észlelt adatokat az erre rendszeresített repülési naplóba óránként bejegyzi. Az adatok feljegyzését légi permetezés esetén a szakirányító, más esetben a megrendelő a munkavégzés befejeztével aláírásával igazolja. A mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője a repülési naplót az utolsó bejegyzés időpontjától számított 5 évig megőrzi.

(4) *  Mezőgazdasági repülést végezni csak repülésfigyelő közreműködésével lehet, aki a mezőgazdasági légi jármű vezetője tevékenységének elősegítéséért, a mezőgazdasági repüléssel összefüggésben a földi biztonságért felel, így felügyel különösen a terület akadálymentességére, a környező járművek, emberek, állatok mozgására, a kiszolgálóberendezéseknek a mezőgazdasági légi járműtől való eltávolítására, a repülőtér, illetve nem nyilvános fel- és leszállóhely általános rendjére, nem érintve a repülőtér üzemben tartójának felelősségét. A repülésfigyelőt a mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője vagy - azzal egyetértésben - a mezőgazdasági légi jármű vezetője jelöli ki.

(5) A mezőgazdasági repülést a technológiának megfelelő biztonságos magasságban kell végrehajtani.

6. § (1) A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény szerinti akadálynak tekintendő a repülőgép haladási irányában a szárnyvégtől, illetőleg a mezőgazdasági szóróberendezés szélsőpontjaitól számított, mindkét irányban 15-15 méter távolságon belül lévő

a) személy, a mezőgazdasági repülőgépes munkákhoz beosztott, jelző feladatot ellátó személy kivételével,

b) négylábú haszonállat,

c) munkaterületen szétszórt fa, bokor, illetőleg fa- és bokorcsoport, továbbá

d) a repülést akadályozó egyéb természetes és mesterséges tárgy.

(2) A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének be kell tartania a villamosmű biztonsági övezetéről szóló külön jogszabály *  előírásait.

7. § Merevszárnyú repülőgéppel végzett mezőgazdasági repülés során:

a) akadályokkal szegélyezett munkaterület esetén a munkavégzés magasságát az akadályok nagyságától függően 40 fokos szögnél nem meredekebb süllyedéssel szabad elérni,

b) a visszaforduláshoz szükséges emelkedő fordulót a munkaterület elhagyása után legalább 20 méter magasságban lehet kezdeni, és a forduló során a repülőgépnek legalább 30 méter magasságot kell elérnie,

c) szabálytalan alakú kanyargós munkaterület megmunkálásakor a repülőgép-vezető köteles minden 20 foknál nagyobb irányváltoztatásnál a szóróberendezést elzárni,

d) hegyeken, meredekebb lejtőn elhelyezkedő munkaterület megmunkálásakor a repüléseket a szintvonalak iránya mentén kell végrehajtani, a repülőgép fordulóit a lejtőn kifelé kell végrehajtani,

e) a táblavégi fordulás alatt a szóróberendezést elzárva kell tartani.

8. § Helikopterrel végzett mezőgazdasági repülés során:

a) akadályokkal szegélyezett munkaterület megmunkálását úgy kell végrehajtani, hogy a helikopter az akadályok felett legalább 5 méter magasan haladjon át, ilyen esetben a megengedett legnagyobb merülősebesség 2 m/s,

b) visszaforduláshoz szükséges standard fordulót a munkaterület elhagyása után 15 méter magasságban, legfeljebb 30 fokos bedöntéssel kell végrehajtani, legalább 40 km/h sebességgel,

c) amennyiben a terepakadályok és a szél iránya lehetővé teszi, a visszafordulás megengedett a párnahatás magasságán belül, de ebben az esetben a bedöntés legnagyobb szöge 15 foknál több nem lehet,

d) 30 foknál meredekebb lejtős munkaterület csak a szintvonalakkal párhuzamosan és lefelé munkálható meg,

e) 30 fok alatti lejtők megmunkálásánál a munka bármely irányból elvégezhető,

f) lejtőn lefelé végrehajtott megmunkálásnál 60 km/h munkasebesség alatt a merülősebesség legfeljebb 2 m/s lehet,

g) felfelé végrehajtott munkáknál a helikopter terhelését úgy kell meghatározni, hogy munkavégzés közben a típusra előírt tartalékteljesítmény mindig rendelkezésre álljon,

h) a táblavégi fordulás alatt a szóróberendezést elzárva kell tartani.

A mezőgazdasági repülésben engedélyezett termékek

9. § *  (1) Mezőgazdasági légi járművel csak légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki.

(2) Mezőgazdasági repülés során a felhasznált készítményt az engedélyokiratban foglaltak szerint kell kijuttatni.

A szakirányító feladatai * 

10. § *  (1) A mezőgazdasági repülést szakirányítónak kell felügyelni.

(2) A szakirányító köteles

a) *  a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt a légi jármű vezetőjének írásban átadni a kijuttatásra kerülő készítmény megnevezését és a helyi viszonyokhoz igazodó felhasználási utasítását, légi permetezés esetén a kijuttatási tervet engedélyező határozat másolatát vagy a kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési bejelentést,

b) a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt az 5. § (2) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó naprakész munkatérképet írásban, egy-egy példányban átadni a repülésfigyelőnek és a légi jármű vezetőjének,

c) a mezőgazdasági repülés ideje alatt a munka megkezdésétől annak befejezéséig a repülőtéren, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti „B” osztályú leszállóhelyen vagy a munkaterületen tartózkodni,

d) * 

e) a munkavégzés megkezdése előtt a permetezéssel érintettek megfelelő tájékoztatásáról gondoskodni,

f) a méhek védelme érdekében a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban foglalt rendelkezéseket a munkavégzés során betartani.

(3) * 

(4) A szakirányító felelős a légi permetezést engedélyező határozatban foglaltak betartásáért, a mezőgazdasági repülés helyszíni irányításáért, a felhasználásra kerülő készítmény átmeneti tárolásáért, megfelelő előkészítéséért, a munkavédelemre vonatkozó biztonsági és a visszamaradt veszélyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó külön jogszabályban foglalt előírások betartásáért.

(5) *  A szakirányító felelőssége a mezőgazdasági légi jármű vezetőjének szabálytalan munkavégzésével, kijuttatástechnikai hibával okozott kárra nem terjed ki.

(6) *  Talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a szakirányítóra vonatkozó (1)-(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket a mezőgazdasági repülés megrendelőjére kell alkalmazni.

A mezőgazdasági légi jármű üzemeltetőjének és vezetőjének feladatai * 

11. § (1) *  A mezőgazdasági légi jármű üzemeltetőjének

a) a mezőgazdasági légi jármű kijuttató szóróberendezését, felszerelését, tartozékát műszakilag kifogástalan állapotban kell tartania, különös tekintettel a munkaszélességre jellemző keresztirányú szórásegyenletességre, valamint zárt állapotban az elfolyás- és csöpögésmentes szállítást lehetővé tevő berendezések állapotára,

b) *  székhelyét és telephelyét a székhelye szerint illetékes járási hivatalnak be kell jelentenie.

(2) *  A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének rendelkeznie kell az előírt egyéni védőeszközökkel. A mezőgazdasági légi jármű vezetője felelős a mezőgazdasági repülés, továbbá a növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék és termésnövelő anyag kijuttatás-technikai szabályainak, valamint a mezőgazdasági repülés megrendelője, illetve a szakirányító utasításainak betartásáért. A mezőgazdasági légijármű vezetője köteles a munkavégzést megtagadni, amennyiben a szakirányító a 10. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, talajerőgazdálkodási mezőgazdasági repülés vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék kijuttatása esetén a mezőgazdasági repülés megrendelője az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat részére nem adta át, illetve nem mutatta be.

(3) A mezőgazdasági repülés során kezelhető legkisebb területet a mezőgazdasági légi jármű vezetőjének a biztonsági szempontok és a 12. § figyelembevételével kell megállapítania.

(3a) *  A légi jármű vezetője a munkavégzést ideiglenesen felfüggeszti, leállítja, vagy a szakirányítóval egyeztetve módosítja, ha azt a meteorológiai körülmények, a munkavégzés módja vagy egyéb veszélyhelyzet fellépése indokolja, és ennek tényét a repülési naplóba bejegyzi.

(4) *  A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási utasítást, a kijuttatási tervet engedélyező határozat másolatát vagy az egyedi légi permetezési bejelentést, valamint a 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkatérképet a repülési napló mellékleteként kell kezelnie.

A mezőgazdasági repülés környezetvédelmi előírásai

12. § *  (1) A mezőgazdasági repülést úgy kell végrehajtani, hogy növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék és termésnövelő anyag a kezelésre szánt területen kívül más területre ne kerüljön.

(2) Folyékony halmazállapotban kijuttatásra kerülő növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel, illetve termésnövelő anyaggal végzett mezőgazdasági repülés csak elsodródásgátló szórófej használatával végezhető, olyan beállítással, amely biztosítja, hogy a kezelendő kultúrára kerülő permetlé cseppek 50%-os térfogat szerinti átmérője legalább 200 µm.

(3) Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító szerek kijuttatása elsodródást csökkentő adalékanyag egyidejű alkalmazása mellett történhet.

13. § *  (1) Mezőgazdasági repülést - a munkaterületre való ki- és berepülés kivételével - tilos lakott terület, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, működő települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterülete felett végezni.

(2) Légi permetezés esetén - amennyiben az engedélyokirat másként nem rendelkezik - lakott terület, valamint természetvédelmi terület határától legalább 100 méteres védőtávolságot kell tartani. Amennyiben a szél lakott terület vagy természetvédelmi terület felé fúj, a védőtávolság legalább 300 méter.

(3) Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, a kijuttatáshoz az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszerezni.

(4) *  A NÉBIH által megállapított nagy területre kiterjedő súlyos kár elhárítása érdekében lakott terület felett légi permetezés az engedélyokirata szerint közterületen felhasználásra és légi úton történő kijuttatásra is engedélyezett növényvédő szerrel végezhető. Erről a települési önkormányzat jegyzőjét, a népegészségügyi határkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, valamint a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell.

(5) A munkaterületre való ki- és berepülés útvonalát úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint ne érintse az (1) és (3) bekezdésekben meghatározott, a munkatérképen jelölt területeket.

(6) Amennyiben a légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni. Amennyiben a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, lakott területtől és a felszíni vizektől legalább 50 méteres védőtávolság betartása szükséges.

14. § *  (1) *  Szőlő-, gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni.

(2) *  Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító készítmény kijuttatása védett természeti terület felett - a 13. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - tilos.

(3) * 

(4) Közterületen végzett kijuttatás csak a 3/A. § (4) bekezdése szerint előírt, a környezet védelméhez szükséges intézkedések betartásával lehetséges.

(5) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló külön jogszabályban foglalt biztonsági előírásokat a kijuttatás során be kell tartani.

15. § (1) Vegyszeres gyomirtás és állomány szárítás permetezési munkái legfeljebb 4 m/s sebességű szélben és legfeljebb 25 °C hőmérsékletig végezhetők.

(2) *  Légi permetezés során LV kategóriájú növényvédő szert legfeljebb 4 m/s nagyságú szélsebesség, ULV kategóriájú növényvédő szert legfeljebb 2 m/s szélsebesség mellett lehet kijuttatni.

(3) 25 °C feletti hőmérsékleteknél, valamint 65% relatív páratartalom alatt történő növényvédő szer kijuttatásról a szakirányító dönt.

(4) Tilos növényvédő szer vagy termésnövelő anyag kijuttatást végezni fordított léghőmérsékleti állapot (inverziós jelenség) esetén.

A mezőgazdasági repülés tűzvédelmi előírásai

16. § (1) Mezőgazdasági repülések alkalmával a mezőgazdasági légi járművek indításához, motorozásához, üzemanyaggal, éghető tulajdonságú növényvédő szerrel vagy termésnövelő anyaggal való feltöltéséhez 5700 kg felszálló tömegig legalább egy darab, legalább 55A 233B oltásteljesítményű 9 kg töltet tömegű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 5700 kg feletti felszálló tömegű repülőgépek esetében legalább egy darab 50 kg-os (II B oltásteljesítményű) ABC porral töltött, vagy 50 literes habbal oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékeknek meg kell felelniük az MSZ EN-3 szabványsorozat előírásainak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani abban az esetben is, ha nem helyhez kötött üzemanyag töltőállomásról vagy berendezésből történik a repülőgép üzemanyaggal való feltöltése.

(3) Az üzemanyaggal való feltöltés megkezdése előtt a mezőgazdasági légi járművet földelő kábellel kell ellátni.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdése e rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

17/A. § *  A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 34/2012. (IV. 6.) VM rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett légi-mezőgazdasági bizonyítvánnyal rendelkező személy a légi-mezőgazdasági bizonyítvány érvényességi idejének lejártáig jogosult mezőgazdasági repülést végezni.

18. § *  Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 5. pontjának és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez * 

A LÉGI-MEZŐGAZDASÁGI ENGEDÉLY MINTÁJA

..... Járási Hivatal

Sorszám: ...

Légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély

Név:

Anyja neve:

Lakóhely:

Személyi igazolványszáma:

Az engedély tulajdonosa a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendelet 3. §-ában foglalt előírásoknak eleget tett.

Kelt: ........................., ...... év ................. hó ..... nap

P. H.

.....................................................
aláírás

Az engedély hátoldala:

Meghosszabbítva: .................................... napig P. H. aláírás: ................................................
Meghosszabbítva: .................................... napig P. H. aláírás: ................................................
Meghosszabbítva: .................................... napig P. H. aláírás: ................................................

2. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez * 

LÉGI PERMETEZÉS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM/BEJELENTÉS MINTÁJA

A kérelmet/bejelentést benyújtó szakirányító

neve:

címe:

eljárás alatti elérhetősége (telefon, fax, e-mail):

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs száma:

Légi permetezéssel érintett tábla/táblák

Időpont* Település Tábla blokkazonosítója Hrsz. Terület
(ha)
Kultúra Kijuttatandó készítmény neve Dózis

Az engedély kiadását, a bejelentést megalapozó, a légi permetezés szükségességének a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. § (2) bekezdése szerinti indokolása, csatolt dokumentumok felsorolása (például károsító előrejelzési adatok, károsító felvételezési dokumentáció, a szükségesség egyéb bizonyítékai, térképvázlat):

A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. §-ában foglaltak miatt kerül sor** igen nem
A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/B. §-ában foglaltak miatt kerül sor** igen nem
A tervezett kezelés közterületet érint-e?**
Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása:
igen nem
A tervezett kezelés védett természeti vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint-e?** igen nem
Amennyiben igen, a beszerzett hatósági engedélyt csatolni kell!
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (pénzügyi teljesítés dokumentuma) csatolva:

igen

nem

Kelt:

...........................................................
kérelmező (szakirányító) aláírása

__________________________________________________________________________
*-gal jelölt adatot a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. §-ában meghatározott kérelem esetén hónap-dekád pontossággal, 3/B. §-ában meghatározott bejelentés esetén pontos időpont megjelölésével kell megadni.
**-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó.

3. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez * 

Bejelentés a mezőgazdasági repülés megkezdéséről

A bejelentő szakirányító/mezőgazdasági repülés megrendelőjének neve:
NMNK regisztrációs száma (szakirányító esetén):
Telefonos elérhetősége:
Mezőgazdasági repülést végrehajtó légi jármű üzemeltetőjének
neve:
címe:
Légi jármű*: merevszárnyú repülőgép helikopter
Légi permetezés esetén az engedélyező határozat száma:

Mezőgazdasági repüléssel érintett területek és a kijuttatandó készítmények adatai (az egybefüggő kezelendő területek külön területi sorszámok alatt felsorolva):

Terület sorszáma: I.

Időpont Település Tábla blokkazonosítója Hrsz. Terület
(ha)
Kultúra Kijuttatandó készítmény(ek) neve Dózis

Mezőgazdasági repülés tervezett időtartama (óra, tól-ig):

Lehetséges felszálló helyek EOV rendszer szerinti koordinátái:

Kelt:

........................................................................................................
szakirányító/mezőgazdasági repülés megrendelőjének aláírása

_____________________________________
*-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó.

4. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez * 

A LÉGI-MEZŐGAZDASÁGI IDEIGLENES ENGEDÉLY MINTÁJA

..... Járási Hivatal

Sorszám: ...

Légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító ideiglenes engedély

Név:

Anyja neve:

Lakóhely:

Személyi igazolvány száma:

Az ideiglenes engedély tulajdonosa a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendelet 3. §-ában foglalt előírásoknak eleget tett.

Az ideiglenes engedély a kiállításától számított négy évig hatályos.

Kelt: ......................... , ...... év ................. hó ..... nap

P. H.

.............................................
aláírás


  Vissza az oldal tetejére