A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

A Kormány az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § *  Az igazságügyi szakértői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

2. § *  A névjegyzéket vezető hatóság védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés és megsemmisítés ellen, továbbá folyamatosan biztosítja a névjegyzék adataihoz történő hozzáférést, az abból történő adatszolgáltatást a törvény alapján arra jogosultak számára.

3. § *  A névjegyzéket vezető hatóság az adatok rögzítését, hatályosítását és a honlapján történő megjelentetését az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat véglegessé válásától, jogerőre emelkedésétől vagy az adatváltozás bejelentésétől számított 24 órán belül végzi el.

4. § *  (1) A névjegyzéket vezető hatóság a szakértői kamarát a részére átadható adatokról havonta, elektronikus úton tájékoztatja.

(2) A névjegyzéket vezető hatóság a Kormány által rendeletben kijelölt vizsgaszervező részére elektronikus úton átadja az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő, az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 15. § (2) bekezdése szerinti adatait.

5. § *  (1) A szakértői névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek tartalmi elemeit és a kérelemhez csatolandó dokumentumokat az 1. melléklet tartalmazza. A névjegyzékbe vételi kérelem és a személyi adatlap formanyomtatványát az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kormányzati portálon közzéteszi.

(2) Az igazságügyi szakértő nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.

Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó rendelkezések

6. § *  A névjegyzék az igazságügyi szakértőknek a Szakértői törvény 1. mellékletében felsorolt adatait és az igazságügyi szakértők tevékenységére vonatkozó tényeket tartalmazza.

7. § *  (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az igazságügyi szakértőnek a névjegyzék adataiban bekövetkezett változás bejelentésekor – a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból beszerezhető adatok kivételével – a megváltozott adatot hitelt érdemlő módon igazolnia kell.

(2) Az igazságügyi szakértő a következő adatok változását azok igazolása nélkül is bejelentheti:

a) lakcím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),

b) munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),

c) elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),

d) annak ténye, hogy a szakértő az elektronikus kézbesítést vállalja.

Igazságügyi szakértői tevékenységet végző gazdasági társaságra vonatkozó rendelkezések

8. § (1) *  A névjegyzék együttesen tartalmazza az igazságügyi szakértői tevékenységet végző gazdasági társaságnak (a továbbiakban: társaság) a Szakértői törvény 1. mellékletében felsorolt adatait és a következő adatokat:

a) nyilvántartási szám, az igazgatási ügyiratok ügyszáma;

b) a társaság rövidített neve;

c) a társaság telephelye, fióktelepe;

d) az igazságügyi szakértő tag, illetve alkalmazott neve;

e) a cégjegyzéket vezető cégbíróság megnevezése;

f) állapot

1. névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

2. névjegyzékbe bejegyzett,

3. névjegyzékből törölt;

g) a névjegyzékbe vétel időpontja, a határozat száma.

(2) * 

(3) *  A vezető tisztségviselő a társaság adataiban történt változásokat azok igazolása nélkül is bejelentheti.

9. § * 

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelethez * 

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel, szakterület kiterjesztés iránti kérelem tartalma és mellékletei

1. A szakértői névjegyzékbe való felvétel, illetve a szakterület kiterjesztése iránti kérelemnek természetes személy esetén tartalmaznia kell:

1.1. a kérelmező

1.1.1. *  nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, elérhetőségi címét és lakcímét,

1.1.2. oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),

1.1.3. tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),

1.1.4. szakképzettségét (például szakorvosi képesítését),

1.1.5. hazai vagy nemzetközi szakmai minősítését, annak számát és keltét (amennyiben ilyennel rendelkezik),

1.1.6. *  jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét, álláshelyét,

1.1.7. munkáltatójának megnevezését és címét,

1.1.8. *  szakmai működésének főbb adatait (a szakágazatok, munkakörök és álláshelyek részletes megjelölése a munkáltató szerv megnevezésével és az időtartamnak naptár szerinti feltüntetésével; az egészségügyi területen bejegyezhető szakterületek esetében az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alap- és működési nyilvántartásának adatait, így különösen az alap- és működési nyilvántartási számot, valamint az aktuális, vagy annak hiányában a legutóbbi működési nyilvántartási ciklus időtartamának naptár szerinti feltüntetését),

1.2. az engedélyezni kért szakterület(ek) megnevezését.

2. A természetes személy kérelméhez

2.1. csatolni kell:

2.1.1. a külön jogszabályban megjelölt képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát, illetve a névjegyzékben feltüntetni kívánt egyéb képesítés, szakmai minősítés meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát (honosított vagy elismert okirat esetében ennek hiteles másolatát),

2.1.2. *  a szakmai működés részletes leírását (a kérelmező – a pontos naptári időtartam szerinti meghatározással – mikor, hol, milyen munkakört, álláshelyet töltött be, milyen időtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik; a szakmai működés, a szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat, például a szakmai cikkek, értekezések megjelenésének időpontját és helyét stb.),

2.1.3. *  felismerésre alkalmas, színes arcképet (igazolványképet),

2.1.4. * 

2.1.5. a szakmai gyakorlati idő meglétének 3. vagy 4. pont szerinti igazolását (ha az eljárásban a gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges),

2.1.6. * 

2.1.7. a kötelező szakértőjelölti jelölti idő vagy szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként elvégzett ügyszám teljesítéséről szóló 5. pont szerinti igazolást,

2.1.8. *  a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által külön szabályzatban előírt képzési és vizsgafeltételek teljesítéséről szóló igazolás másolatát (ha ez a kérelmezett szakterület vonatkozásában szükséges),

2.1.9. az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogi ismeretek oktatásán való részvételről és a jogi vizsga – a miniszter rendeletében meghatározott mentesülés esetét kivéve – sikeres letételéről szóló okirat másolatát,

2.1.10. nyilatkozatot arról, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységét fő- vagy mellékállásban kívánja végezni,

2.1.11. kötelezettségvállalást arra irányulóan, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz,

2.1.12. igazságügyi szakértői személyi adatlapot,

2.2. csatolhatja:

2.2.1. *  a nyelvismeretet igazoló dokumentum másolatát

2.2.2. *  nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, ez esetben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.

3. *  A szakmai gyakorlati idő igazolása a szakmai gyakorlati időt szakértőjelöltként megszerző kérelmező esetében különösen:

3.1. *  munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, hivatásos szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi munkáltató,

3.2. megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó,

3.3. gazdasági társaság tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdasági társaság,

3.4. *  igazságügyi szakértői intézményben vagy igazságügyi szakértői intézetben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező esetében az intézmény esetén az intézmény, intézet esetén az intézet vezetője,

3.5. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a foglalkoztató által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza

a) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

b) *  a kérelmező által betöltött munkakör, álláshely megnevezését és részletes leírását,

c) a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),

d) *  a 3.4. pont szerinti kérelmező esetén az igazságügyi szakértői intézmény vagy igazságügyi szakértői intézet vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi vagy végezte a tevékenységét.

4. *  A szakmai gyakorlati idő igazolása a szakmai gyakorlati időt nem szakértőjelöltként megszerző kérelmező esetében hatósági bizonyítvány arról, hogy a kérelmező tevékenységi köre mely időponttól milyen időtartamban terjed ki az igazolni kívánt szakirányú tevékenységre.

5. A szakértőjelölti időtartam igazolása:

5.1. a 3.4. pontban meghatározottakon kívüli szakértőjelölti tevékenység végzésére irányuló, az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényben előírt valamely jogviszony keretében a miniszter rendeletében meghatározott jelölti idő elteltéről, vagy a miniszter rendeletében az adott szakterületre előírt ügyszám teljesítéséről szóló, a munkáltató vagy megbízó, valamint – amennyiben annak személye eltér – a mentor szakértő által kiállított igazolás, amely tartalmazza:

5.1.1. a szakértőjelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

5.1.2. *  a szakértőjelölt által betöltött munkakör, álláshely szakterülethez kötődő megnevezését és részletes leírását,

5.1.3. a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),

5.1.4. a szakvélemények előkészítésében való közreműködés számát (ügyszám) az érintett szakterületek szerinti bontásban (amennyiben a szakterülethez kapcsolódóan ez szükséges),

5.1.5. a kérelmezett szakterület vonatkozásában a miniszter rendeletében előírt egyéb feltételek meglétét (amennyiben ilyen van),

5.1.6. a mentor szakértő szakmai minősítését.

5.2. Az 5.1. pontban foglalt igazolás mellett szükséges a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara igazolása is arról, hogy a szakértőjelölt a szakértőjelölti tevékenysége végzésének időtartama alatt a szakértőjelölti névjegyzékben szerepelt.

6. A szakértői névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemnek gazdasági társaság esetén tartalmaznia kell:

6.1. a gazdasági társaság,

6.1.1. teljes nevét,

6.1.2. rövidített nevét,

6.1.3. székhelyét,

6.1.4. cégjegyzékszámát,

6.1.5. vezető tisztségviselőjének nevét és lakóhelyét,

6.1.6. névjegyzékbe vett igazságügyi szakértő tagjának nevét és nyilvántartási számát,

6.1.7. névjegyzékbe vett igazságügyi szakértő alkalmazottjának nevét és nyilvántartási számát,

6.1.8. *  adószámát,

6.1.9. *  elektronikus kézbesítési címét.

6.2. a névjegyzékbe bejegyezni vagy módosítani kért szakterület(ek) megnevezését,

6.3. a cégjegyzéket vezető cégbíróság megnevezését,

6.4. a gazdasági társaság képviseletére jogosult cégszerű aláírását.

6.5. *  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőséget.

7. A gazdasági társaság kérelméhez

7.1. csatolni kell:

7.1.1. igazságügyi szakértő alkalmazott esetén, a gazdasági társaság igazolását az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényben meghatározott valamely foglalkoztatási jogviszony fennállásáról,

7.1.2. a gazdasági társaság kötelezettségvállalását arra irányulóan, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz,

7.2. *