A jogszabály mai napon ( 2020.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

259/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

1. § A Kormány felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályát a szerződés 14. Cikke 1. pontjában meghatározottak szerint a Kormány nevében ismerje el.

2. § A szerződés hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„ACORD între GUVERNUL ROMÂNIEI şi GUVERNUL REPUBLICII UNGARE privind Funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti

Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare „Părti”,

Având în vederé dispoziţiile „Tratatului de înţelegere şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară”, semnat la Timişoara, la 16 septembrie 1996,

În conformitate cu cele cuprinse în „Acordul între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea culturală şi ştiinţifică”, semnat la Budapesta, la 7 septembrie 1961, precum şi cu

Prevederile Actului Final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnat la 1 august 1975,

Animate fiind de intenţia realizării dispoziţiilor Cartei „Pentru o nouá Europă” adoptată la Paris, în ziua de 21 noiembrie 1990, la Conferinţa pentru Securitate si Cooperare,

Luând în considerare „Convenţia între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiinţarea Casei culturii române la Budapesta şi a Casei culturii ungare la Bucureşti”, semnată la Budapesta, la 26 noiembrie 1969,

În interesul cultivării şi dezvoltării relaţiilor culturale, ştiinţifice şi de învăţămănt dintre cele două state, ca şi al întăririi relaţiilor de bună vecinătate, convin după cum urmează:

Dispoziţii generale

Articolul 1

1. Părţile stabilesc de comun acord ca pe teritoriile statelor lor funcţioneze Institutul Cultural Român la Budapesta şi Centrul Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, denumite în continuare „Institute”.

2. În conformitate cu Convenţia între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiinţarea Casei culturii române la Budapesta şi a Casei culturii ungare la Bucureşti, semnată la 26 noiembrie 1969 la Budapesta, din data de 15 februarie 1991 funcţionează la Budapesta Institutul Cultural Român, iar la Bucureşti Centrul Cultural al Republicii Ungare.

3. În baza prezentului Acord, Părţile au posibilitatea înfiinţării unei filiale a Institutului Cultural Român din Budapesta în Republica Ungară şi a unei filiale a Centrului Cultural al Republicii Ungare din Bucureşti în România, pe bază de reciprocitate. Dispozitiile prezentului Acord sunt valabile şi pentru filiale. Înfiinţarea filialelor va fi comunicată pe cale diplomatică.

Articolul 2

Institutele contribuie la realizarea prevederilor Acordului Cultural semnat de Părţi şi a prevederilor cuprinse în alte programe de colaborare culturală. Scopul activităţii Institutelor este dezvoltarea relaţiilor dintre cele două state, prin înlesnirea schimbului de informaţii şi cunoştinţe din domeniul culturii, artelor, învăţămăntului, ştiinţei, mass média, precum şi cunoaşterea reciprocă a cetăţenilor celor două state, datorită dobândirii directe a informaţiilor şi a creării posibilităţii de cunoaştere reciprocă.

Articolul 3

Institutele pot deschide conturi conform legislaţiilor în vigoare în cele două state.

Coordonarea şi conducerea Institutelor

Articolul 4

1. Institutul Cultural Român la Budapesta este subordonat Institutului Cultural Român şi Ministerului Afacerilor Externe al României, iar Centrul Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti este subordonat ministrului Patrimoniului Cultural Naţional al Republicii Ungare, prin Directia Institutelor Culturale Maghiare din Străinătate.

2. Părţile îşi vor comunica pe căi diplomatice eventualele schimbări survenite în coordonarea celor două Institute.

Activitatea Institutelor

Articolul 5

1. Institutele - în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul primitor şi cu prevederile dreptului internaţional - vor desfăşura activităti după cum urmează:

a) organizează concerte, reprezentaţii, seri literare, prezentări de filme, expoziţii şi alte manifestări culturale;

b) organizează conferinţe, seminarii, colocvii şi întâlniri în domeniul ştiinţei;

c) editează, difuzează şi împrumută cărţi, publicaţii şi alte matériale de prezentare culturală şi ştiinţifică;

d) organizează cursuri de limbă română, respectiv de limbă maghiară;

e) organizează manifestări şi întâlniri pentru copii şi tineret.

2. În concordanţă cu scopul prezentului Acord şi în spiritul respectului reciproc dintre Părţi, Institutele pot organiza şi alte activităţi pentru promovarea valorilor spirituale alepopoarelor din statele lor.

3. Institutele, care nu au scop patrimonial, pot desfăşura şi activităţi comerciale, cum ar fi vânzarea de publicaţii, materiale audio-vizuale, creaţii artistice şi articole culturale, precum şi desfăşura activităţi de deservire în sediu pentru publicul lor.

4. Activitatea comercială a Institutelor se va desfăşura în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în statul primitor şi nu va fi scutită de impozitele şi taxele aferente, beneficiind în statul primitor de acelaşi regim fiscal aplicabil persoanelor juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităti similare. Această prevedere se referă şi la activităţile de deservire din incintă, organizate de Institute.

Articolul 6

1. Părţile permit accesul liber şi neîngrădit în spaţiile publice ale Institutelor, precum şi la manifestările organizate, în conformitate cu prezentül Acord, în alte spaţii sau localităţi, pentru care este necesar acordul autorităţilor locale din statul primitor.

2. Institutele pot face publicitate activităţilor desfăşurate în condiţiile permise de reglementările în vigoare ale statului primitor.

Articolul 7

1. Institutele pot:

a) percepe taxă de intrare la spectacole sau pentru materiale emise şi difuzate;

b) stabili o taxă pentru cursurile de limbă organizate de ele şi pentru activităţile legate de acestea;

c) stabili o taxă pentru publicaţiile lor electronice (CD, DVD, Internet) şi tipografice, ocazionale şi periodice, precum şi pentru difuzarea programelor audio şi video organizate şi pentru publicarea lor pe Internet;

d) stabili o taxă pentru serviciile oferite de bibliotecă.

2. Activitătile defínite în prezentül articol se vor desfăşura conform prevederilor legale ale statului primitor. Problemele practice care se ivesc în legătură cu activităţile menţionate mai sus trebuie reglementate în mod nemijlocit cu autorităţile competente din statul primitor.

Personalul Institutelor şi statutul acestuia

Articolul 8

Părţile vor desemna ele însele membrii personalului propriu şi se vor informa pe cale diplomatică asupra numărului de angajaţi din Institute, asupra numelor membrilor personalului, asupra sosirii la post şi începerii activităţii acestora, precum şi asupra plecării lor definitive.

Articolul 9

1. Directorul şi directorul adjunct ai Institutelor beneficiază de statutul diplomatic al statului trimiţător şi vor fi notificaţi ca atare la Ministerul Afacerilor Externe local.

2. Angajaţii Institutelor care dispun de cetăţenia statului trimiţător sunt supuşi legislaţiei statului trimităţor. Acestora li se aplică legislaţia muncii şi a asigurărilor sociale a acestui stat şi sunt scutiţi de obligaţia de a obţine permis de muncă.

3. Angajaţii Institutelor care dispun de cetăţenia statului primitor sunt supuşi legislaţiei statului primitor. Acestora li se aplică legislaţia muncii şi a asigurărilor sociale a acestui stat.

Articolul 10

Părţile vor acorda, fără taxă, viza şi permis de şedere personalului fără statut diplomatic al Institutelor, precum şi membrilor familiilor acestora.

Articolul 11

Părţile îşi vor acorda asistenţă în scopul funcţionării Institutului Cultural Român la Budapesta şi, respectiv, a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti în clădiri corespunzătoare.

Impozite, taxe şi facilităţi vamale

Articolul 12

1. Obiectele destinate echiparii şi füncţionarii, precum şi obiectele destinate unor prezentarii, expoziţii şi in scop didactic nu fac obiectul restricţiilor de aducere şi scoatere din ţara.

2. Această scutire nu se referă la mărfurile destinate valorificării în circuit comercial.

Articolul 13

Regimül fiscal al Institutelor, precum şi al personalului celor două institute este reglementat de legislaţia statului trimiţător şi de prevederile Convenţiei între România şi Republica Ungară privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 16 septembrie 1993.

Dispoziţii finale

Articolul 14

1. Prezentul Acord va intra în vigoare în a 60-a zi de la data ultimei notificări prin care Părţile îşi comunică reciproc pe căi diplomatice, în scris, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. * 

2. Acordul se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat pe cale diplomatică în orice moment, de către oricare dintre Părţi.

Acordul îşi încetează valabilitatea la împlinirea a şase luni de la primirea notificării de denunţare.

Articolul 15

La data intrării în vigoare a prezentului Acord, îşi încetează valabilitatea Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiinţarea Casei culturii române la Budapesta şi a Casei culturii ungare la Bucureşti, semnată la Budapesta, la 26 noiembrie 1969.

Articolul 16

Orice problemă legată de interpretarea şi aplicarea prezentului Acord va fi rezolvată pe cale diplomatică.

Semnat la Bucuresti, la 20 octombrie, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile romănă şi maghiară, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Guvernul
României
Pentru Guvernul
Republicii Ungare

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és Románia között 1996. szeptember 16-án Temesvárott aláírt „Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról” rendelkezéseit,

összhangban a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között 1961. szeptember 7-én aláírt „Tudományos és Kulturális Együttműködési Egyezményben” foglaltakkal, valamint

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. augusztus 1-jén aláírt Záróokmánya rendelkezéseivel,

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet az „Új Európáért” 1990. november 21-én, Párizsban elfogadott Chartája rendelkezései végrehajtásának szándékától vezéreltetve,

figyelembe véve a „Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1969. november 26-án aláírt, a Bukarestben Magyar Kultúra Háza és Budapesten Román Kultúra Háza létesítéséről szóló Egyezményt”,

a két ország közötti kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok ápolása és fejlesztése, továbbá a jószomszédi viszony megerősítése érdekében

az alábbiak szerint állapodnak meg:

Általános rendelkezések

1. cikk

1. A Felek közös megegyezéssel rögzítik, hogy területükön Bukarestben a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja, Budapesten Románia Budapesti Kulturális Intézete (a továbbiakban: Intézetek) működjenek.

2. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1969. november 26-án aláírt, a Bukarestben a Magyar Kultúra Háza és Budapesten Román Kultúra Háza létesítéséről szóló Egyezménnyel összhangban 1991. február 15-től Bukarestben a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja, Budapesten Román Kulturális Intézete működik.

3. Jelen Egyezmény alapján a Felek a Bukaresti Magyar Kulturális Központnak Romániában, valamint a Budapesti Román Kulturális Intézetnek a Magyar Köztársaságban fiókintézetet létesíthetnek. Jelen Egyezmény rendelkezései a fiókintézetekre egyaránt érvényesek. A fiókintézetek létesítését a Felek diplomáciai úton közlik egymással.

2. cikk

Az Intézetek hozzájárulnak a Felek külön megegyezése alapján aláírt Kulturális Egyezményben, valamint más kulturális együttműködési programokba foglalt előírások megvalósításához. Az Intézetek tevékenységének célja a két állam közötti kapcsolatok fejlesztése, a kultúra, a művészetek, az oktatás, a tudomány, a sajtó és az audiovizuális hírközlés területeire vonatkozó információk és ismeretek cseréjének elősegítése révén, valamint a két állam polgárai számára a közvetlen információszerzés és kölcsönös megismerés lehetőségének megteremtése által.

3. cikk

Az Intézetek a két állam érvényben lévő jogszabályai alapján bankszámlát nyithatnak.

Az Intézetek irányítása és felügyelete

4. cikk

1. A Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központjának irányítását és felügyeletét a nemzeti kulturális örökség minisztere a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága útján látja el. Románia budapesti Kulturális Intézete a Román Kulturális Intézetnek és a román Külügyminisztériumnak alárendelten működik.

2. Az Intézetek irányításában bekövetkező esetleges változásokat a Felek diplomáciai úton közlik egymással.

Az Intézetek tevékenysége

5. cikk

1. Az Intézetek - a fogadó állam hatályos jogszabályaival és a nemzetközi jogi előírásokkal összhangban - az alábbi tevékenységeket fejtik ki:

a) koncerteket, előadásokat, irodalmi esteket, kiállításokat, filmvetítéseket és egyéb kulturális rendezvényeket szerveznek;

b) konferenciákat, szemináriumokat, kollokviumokat és találkozókat szerveznek a tudomány területén;

c) könyveket, kiadványokat és egyéb kulturális és tudományos anyagokat adnak ki és kölcsönöznek;

d) magyar és román nyelvtanfolyamokat szerveznek;

e) gyermek- és ifjúsági találkozókat, rendezvényeket szerveznek.

2. Jelen Egyezmény céljával összhangban és a Felek közötti kölcsönös tisztelet szellemében az Intézetek résztvevőként vagy irányítóként más tevékenységet is folytathatnak, amelyek államuk népei szellemi értékeinek bemutatását célozzák.

3. Az Intézetek nonprofit alapon bevételszerző tevékenységet folytathatnak, mint például kiadványok, audiovizuális anyagok, művészeti alkotások és kulturális cikkek árusítása, valamint az Intézetben közönségük részére szolgáltató tevékenységet folytathatnak.

4. Az Intézetek bevételszerző tevékenysége a fogadó állam jogszabályainak megfelelően történik, nem élveznek adó- és illetékmentességet, a fogadó államban hasonló tevékenységet kifejtő nonprofit jogi személyekkel azonos adóztatásnak vannak alávetve. Ez a rendelkezés vonatkozik az Intézetekben folytatott szolgáltató tevékenységre is.

6. cikk

1. A Felek biztosítják a közönség szabad és akadálytalan belépését az Intézeteknek a közönség számára nyitott termeibe, valamint a fogadó állam illetékes helyi hatóságainak engedélyével más helyiségekben vagy helyszíneken, jelen Egyezménnyel összhangban szervezett rendezvényekre.

2. A fogadó állam hatályos jogszabályait szem előtt tartva az Intézetek tevékenységeiket meghirdethetik.

7. cikk

1. Az Intézetek:

a) belépődíjat kérhetnek a rendezvényekre vagy díjat az általuk kiadott, terjesztett anyagokért;

b) tandíjat állapíthatnak meg az általuk szervezett nyelvtanfolyamokra és azzal kapcsolatos tevékenységekre;

c) díjat állapíthatnak meg rendszeres és alkalmi nyomdai és elektronikus (CD, DVD, Internet) kiadványaikért, valamint a programok képi és hangrögzítéseinek sugárzásáért és internetes közléséért;

d) díjat állapíthatnak meg a könyvtári szolgáltatásokért.

2. A jelen cikkben meghatározott tevékenységek a fogadó állam jogszabályi előírásainak megfelelően történnek. A fenti tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket közvetlenül a fogadó állam illetékes hatóságaival kell rendezni.

Az Intézetek személyzete és jogállása

8. cikk

A Felek maguk jelölik ki saját személyzetük tagjait, és diplomáciai úton tájékoztatják egymást az Intézetek személyzetéről és létszámáról, a személyzet tagjainak nevéről, állomáshelyére történő megérkezéséről, tevékenységének megkezdéséről, valamint végleges elutazásáról.

9. cikk

1. Az igazgató és az igazgatóhelyettes a küldő állam diplomáciai képviselete diplomáciai személyzetének tagja. Kinevezésükről a küldő állam a fogadó állam Külügyminisztériumát diplomáciai úton tájékoztatja.

2. A küldő állam állampolgárságával rendelkező alkalmazottak a küldő állam joghatósága alá tartoznak, így rájuk ezen állam társadalombiztosítási és munkajogi szabályai vonatkoznak. Ezen alkalmazottak mentesek a munkavállalási engedély beszerzésének kötelezettsége alól.

3. Az Intézeteknek a fogadó állam állampolgárságával rendelkező alkalmazottai a fogadó állam joghatósága alá tartoznak, így rájuk ezen állam társadalombiztosítási és munkajogi szabályai vonatkoznak.

10. cikk

A Felek az Intézeteknek a küldő állam által kihelyezett nem diplomata jogállású munkatársai, valamint a háztartásukban élő családtagjaik részére díjmentesen vízumot és tartózkodási engedélyt biztosítanak.

11. cikk

A Felek kölcsönösen elősegítik, hogy a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a budapesti Román Kulturális Intézet megfelelő épületekben működjön.

Adók, illetékek és vámkedvezmények

12. cikk

1. A felszereléshez és működtetéshez szükséges tárgyak, valamint a bemutatásra, kiállításra, oktatási célra szánt tárgyak, eszközök nem esnek sem behozatali, sem kiviteli korlátozás alá.

2. Ez a mentesség nem vonatkozik a kereskedelmi forgalomban történő értékesítésre szánt árukra.

13. cikk

Az Intézetek, valamint az Intézetek személyzete jövedelmének adóztatására a küldő állam jogszabályi rendelkezései, valamint az 1993. szeptember 16-án, Bukarestben, a Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók tárgyában aláírt Egyezmény rendelkezései az irányadóak.

Záró rendelkezések

14. cikk

1. Jelen Egyezmény a kölcsönös jóváhagyás megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 60. nappal lép hatályba, amikor a Felek a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. * 

2. Jelen Egyezményt a Felek határozatlan időre kötik, azt a Felek bármikor diplomáciai úton felmondhatják. Az Egyezmény 6 hónappal a felmondást tartalmazó szóbeli jegyzék kézhezvételét követően hatályát veszíti.

15. cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya által 1969. november 26-án, Budapesten aláírt, a bukaresti Magyar Kultúra Háza és a budapesti Román Kultúra Háza megalapításáról szóló Egyezmény hatályát veszíti.

16. cikk

Felek a jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést diplomáciai úton rendezik.

Készült Bukarestben, 2005. október 20-án, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Románia Kormánya
nevében”

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a a szerződés 14. cikke 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 


  Vissza az oldal tetejére