A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 22. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) *  saját honlapon közzétevő: az az adatfelelős, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a közérdekű adatokat külön adatközlő közreműködése nélkül teszi közzé;

b) helyesbítés: a pontatlan vagy téves közérdekű adatok helyettesítése (javítása).

(2) Amennyiben a közzétételre kötelezett szerv közzétételi kötelezettségének a szervek társulásai által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott honlapon történő közzététellel tesz eleget, az adatfelelős és az adatközlő közötti feladatmegosztást a közöttük létrejött megállapodás, illetve az ágazat felügyeletével, szakmai irányításával, működésének koordinálásával megbízott szerv utasítása az e rendeletben meghatározott keretek között szabályozza.

(3) A saját honlapon közzétevőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szervre is, amely a közzétételnek a 12. §-ban foglaltak szerint, a központi honlap útján tesz eleget.

(4) E rendelet közérdekű adatokra vonatkozó rendelkezéseit a közérdekből nyilvános adatokra is megfelelően alkalmazni kell.

A közzététel szervezési és ügyviteli feltételei

2. § (1) * 

(2) A saját honlapon közzétevő, illetve – az adatfelelőssel együttműködve – az adatközlő

a) a külön jogszabályban meghatározott keretek között kialakítja a honlap adatstruktúráját, tartalmát és formáját,

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi, az általános, különös és egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat elérhető legyen.

(3) * 

3. § *  (1) *  A közzétételi szabályzatban kell meghatározni:

a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendjét;

b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttműködés rendjét.

(2) A nem saját honlapon közzétevő adatfelelős a közreműködő adatközlővel együtt közös közzétételi szabályzatot is létrehozhat.

4. § *  A közfeladatot ellátó szerv köteles a közzétételi szabályzatban meghatározott szervezeti egysége útján folyamatba építve vizsgálni az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést kell készíteni a szerv vezetője részére.

A honlap kialakítása, fellelhetősége és működtetése

5. § *  (1) Az adatközlő közzétételi kötelezettségét olyan módon teljesíti, amely biztosítja a közzétételre szolgáló honlapnak az adatközlő szerv belső hálózati rendszerétől való függetlenségét.

(2) A közzétételre szolgáló honlap elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén a saját honlapon közzétevő vagy az adatközlő köteles munkaidőben az üzemzavar elhárítását haladéktalanul megkezdeni.

(3) A közzétételre szolgáló honlapot úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen.

(4) Ahol a közzétételi lista idegen nyelven való közzétételt ír elő, a közérdekű adatot az adott nyelven is közzé kell tenni.

(5) A saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni.

(6) Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni.

6. § (1) A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen.

(2) Amennyiben az adatok ismételt előállítása és közzététele más módon nem, vagy csak aránytalan költségekkel lenne biztosítható, a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés vagy sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági másolatot kell készíteni. Megsemmisülés, sérülés vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén az adatfelelős köteles együttműködni az adatközlővel a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén újra átadni.

6/A. § * 

Közzététel, helyesbítés, frissítés és eltávolítás

7. § (1) A saját honlapon közzétevőnek, illetve az adatközlőnek az adat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplóznia kell az esemény bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint az esemény kiváltásában közreműködő felhasználó nevét.

(2) A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni.

8. § (1) A közzéteendő közérdekű adatokat az adatfelelős – ha az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy utasítás eltérően nem rendelkezik – elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón juttatja el az adatközlőhöz.

(2) Az adatközlő az adatfelelőstől kapott adatokat az adatfelelős és a közzététel idejének megjelölésével közzéteszi. Az adatfelelős köteles az eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét ellenőrizni.

9. § (1) *  Az adatfelelős a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét és értelmezhetőségét a közzétételt követően is folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) Az adatközlő köteles a közzétételre átadott közérdekű adatokat a (3) bekezdésben foglalt szempontok szerint megvizsgálni. A közzététel végett átadott közérdekű adatok (3) bekezdésben foglaltakon kívüli okból szükségessé váló helyesbítése esetén az adatközlő erről értesítheti az adatfelelőst, de az átadott közérdekű adatokat ilyen szempontok szerint nem köteles vizsgálni.

(3) *  Az adatközlő az adatfelelős egyidejű értesítésével visszautasíthatja az átvett adat közzétételét, ha az az előírt, a közzétételi szabályzatban meghatározott vagy megállapodott formátum szerinti követelményeknek nem felel meg, és így közzétételre formai okokból nem alkalmas.

(4) A közzétett közérdekű adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása esetén, illetve ilyen közérdekű adatok feltárása esetén az adatfelelős állítja elő a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, és azokat közzététel végett átadja az adatközlőnek.

(5) Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszerű. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára.

(6) A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

(7) A 9. § (2)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek egymás közötti megosztását az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy utasítás eltérően rendezheti.

10. § (1) Ha nem saját honlapon közzétett adatot kell eltávolítani, az adatfelelős ezt a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon jelzi az adatközlőnek, aki az adatfelelős által megjelölt időpontban, ennek hiányában haladéktalanul intézkedik az adat eltávolításáról. Ha az adat eltávolítása valamely eljárásban hozott halaszthatatlan intézkedés végrehajtása végett válik szükségessé, és a halaszthatatlan intézkedést az adatközlőnek kézbesítik, az eltávolításról az adatközlő haladéktalanul gondoskodik, és egyidejűleg értesíti az adatfelelőst.

(2) *  A közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a saját honlapon közzétevő, illetve az adatfelelős a közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.

A szerv megszűnése

11. § (1) *  A saját honlapon közzétevő, az adatfelelős, vagy az adatközlő megszűnése esetén a jogutód a honlapon megjelöli a jogelőd megszűnésének tényét és jogalapját, több jogutód esetén a jogutód által közzéteendő közérdekű adatok körét is.

(2) Az adatfelelős megszűnése esetén a jogutódja a 9. § megfelelő alkalmazásával gondoskodik a megszűnéssel kapcsolatos módosítások adatfelelősre háruló feladatairól. Az adatközlő megszűnése esetén a jogutód felveszi a kapcsolatot az adatfelelőssel az együttműködésük rendjében szükségessé váló esetleges változtatások egyeztetése céljából.

(3) *  A saját honlapon közzétevő vagy az adatfelelős jogutód nélkül történő megszűnése esetén a közzétett közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.

Közzététel a központi honlapon

12. § (1) *  A közzétételi kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében az informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Infotv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott központi honlapot (a továbbiakban: központi honlap) hoz létre. A miniszter a központi honlap, a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer informatikai működtetéséről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások keretében – gondoskodik.

(2) A központi honlap elektronikus úton egységes felületen biztosítja a közérdekű adatok közzétételét, lehetőséget nyújt a külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok elkészítésére, valamint folyamatos elérhetővé tételére.

(3) * 

(4) A miniszter biztosítja a honlap folyamatos elérhetőségét, az üzemzavar haladéktalan elhárítását, továbbá ellátja a 7. §-ban foglalt feladatokat.

Az egységes közadatkereső rendszerrel, a központi elektronikus jegyzékkel, valamint az adatintegrációval kapcsolatos részletes szabályok

13. § (1) Az adatfelelős az egységes közadatkereső rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körűségének biztosítása céljából bejelenti a miniszternek a következő adatokat:

a) az adatfelelős neve és székhelye, az adatfelelőssel való kapcsolattartás adatai (elérhetőség);

b) *  a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ba) az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerinti szervnek vagy

bb) egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek

minősül-e.

(2) Ha az adatfelelős közzétételi kötelezettségének adatközlő útján tesz eleget, az adatközlőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatait is bejelenti a miniszternek nyilvántartásba vétel céljából.

(3) *  A bejelentés alapján a miniszter az adatfelelőst nyilvántartásba veszi, és engedélyezi számára az egységes közadatkereső rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez való csatlakozást.

(4) Az adatfelelős vagy jogutódja a minisztert tájékoztatja az (1) bekezdésben foglalt adatainak megváltozásáról, beleértve az adatfelelős megszűnését vagy átalakulását is.

(5) *  A bejelentés vagy a változás bejelentésének elmulasztása esetén az adatfelelős az Infotv.-ben foglaltak szerint felel.

14. § (1) Az adatfelelős előállítja a közzétett adatokat összefoglaló, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó, a mellékletben meghatározott leíró adatokat.

(2) A saját honlapon közzétevő az (1) bekezdés szerinti leíró adatokat rendszeresen frissíti, a nem saját honlapon közzétevő adatfelelős pedig továbbítja a frissített leíró adatokat az adatközlő számára.

(3) A miniszter a leíró adatok elérhetőségét biztosító alkalmazást, annak részletes műszaki és telepítési leírásával együtt a saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő rendelkezésére bocsáthatja. A rendelkezésére bocsátott alkalmazás saját informatikai rendszerével való összekapcsolásáról a saját honlapon közzétevő vagy az adatközlő a miniszter által megadott leírásban foglaltak figyelembevételével maga gondoskodik.

(4) A miniszter a saját honlapon közzétevő és az adatközlő rendelkezésére bocsátja az alkalmazás és az egységes közadatkereső rendszer, illetve a központi elektronikus jegyzék közötti adatcserét biztosító, a leíró adatokra vonatkozó formai és tartalmi előírásokat.

(5) A saját honlapon közzétevő és az adatközlő a rendelkezésére álló leíró adatokat a (3) bekezdésben foglaltak szerint, elektronikus úton folyamatosan elérhetővé teszi a miniszter számára.

15. § (1) A miniszter számára a 14. § szerint elérhetővé tett leíró adatokat összegyűjti, és azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi

a) a miniszter által meghatározott honlapon a központi elektronikus jegyzék részeként, továbbá

b) a miniszter által meghatározott honlapon az egységes központi adatkereső rendszer által biztosított keresőszolgáltatás útján.

(2) A kormányzati portálon a központi elektronikus jegyzékre, valamint az egységes központi adatkereső rendszerre mutató hivatkozást kell elhelyezni.

16. § (1) Ha a közzétett közérdekű adatok megváltoznak és ez érinti a közzétett közérdekű adatokat tartalmazó leíró adatokat, a saját honlapon közzétevő, illetve az adatfelelős a külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatokat köteles a közzétételi listában meghatározott megőrzési idő alatt, a 8–9. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával karbantartani, így különösen az újonnan közzétett közzétételi egységre vonatkozó új leíró adatokat létrehozni, az eredeti (változás előtti) közzétételi egységben az új közzétételi egység elérhetőségére utalni, a pontatlan, téves vagy időszerűtlen leíró adatot helyesbíteni.

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy utasítás az adatfelelősnek és az adatközlőnek a 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint az e § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségei egymás közötti megosztását az e rendeletben foglaltaktól eltérően is rendezheti.

Hatálybalépés

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2006. január l-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozásában 2007. január l-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésőbb 2008. július l-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez * 

A közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

I. A melléklet több, a közzétételi egységet leíró adatokat meghatározó készletet (sémát) is meghatároz, amelyek közül az adatfelelős, illetve az adatközlő a közzétételi egység tartalmától függően választ.

II. Az Országgyűlés Hivatala által közzétett közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

Leíró
adat-elem
Minősítő Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelező Előfordul
Cím A közzétételi egység címe Az iromány címe Kötelező 1
Létrehozó Az adatfelelős szerv neve Kötelező 1
Benyújtó A közzétételi egység benyújtója Az irományt benyújtó típusának meghatározása
(pl.: kormány, képviselő).
Kötelező n
Kiadó Az adatközlő szerv neve Kötelező 1
Típus A közzétételi egység típusa Választás az MSZ ISO 15836, a Dublin Core leíró adatelemkészlet információforrások szakterületeken átnyúló leírási szabványa (a továbbiakban: DC) szerint meghatározott kategóriák közül. Választható 1
Formátum A közzétételi egység formátuma Az iromány fizikai megjelenésének formája. Választható 1
Forrás A közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL Az az URL cím, amelyen az iromány elérhető. Kötelező 1
Tárgy Kulcsszavak A közzétételi egység tartalmát leíró általános kifejezések. Választható n
Iromány típusa A közzétételi egység típusát leíró kifejezések. Az iromány típusának meghatározása (pl.: törvényjavaslat, OGY határozat) Kötelező 1
Állapot A közzétételi egység tárgyalási állapota Az iromány főállapotának meghatározása (pl.: folyamatban, kihirdetés előtt, lezárt) Választható 1
Eredmény A közzétételi egység tárgyalási eredménye Utalás az iromány tárgyalási szakaszának eredményére (elfogadva, elutasítva). Választható 1
Kihirdetési szám A közzétételi egységhez kapcsolódó végleges dokumentum száma A kihirdetésre kerülő jogszabály száma. Választható 1
Nyelv A dokumentum szövegének nyelve ISO 639–2, illetve az MSZ 3400–2001 által használt kódok. Választható 1
Azonosító Azonosító A leíró adat egyedi azonosítója Generált 1
Dátum Létrehozás A közzétételi egység létrehozásának dátuma A irományra vonatkozó leíró adat létrehozásának dátuma. Generált 1
Módosítás A leíró adat módosításának dátuma Az az időpont, amikor az irományra vonatkozó leíró adat utoljára módosításra került. Generált 1
Megőrzés A közzétételi egység megőrzésének dátuma Az iromány típusától függően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam. Kötelező 1
Kapcsolat Fordítása alapja A hivatkozott dokumentum URL-je Az irományt fordították le a hivatkozott dokumentumra. Választható n
Illeszkedés A hivatkozott dokumentum URL-je Jogharmonizációs céllal benyújtott irományok esetén a forrás URL-je. Választható n
Egyéb A hivatkozott dokumentum URL-je A jogszabálytervezet későbbi szövegállapotának (pl. a kihirdetett jogszabálynak) elérési helye. Választható n
Leírás A dokumentum rövid leírása A dokumentum tartalmának rövid leírása, (absztrakt, tartalomjegyzék, alcímek, szabad szöveg), egyéb kapcsolódó információ. Választható 1

III. A Magyar Közlönnyel és az ágazati vagy tárcaközlönyökkel összefüggésben közzéteendő közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok:

Leíró
adat-elem
Minősítő Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelező Előfordul
Cím A közlöny száma A közlönyszámot azonosító teljes cím Kötelező 1
Létrehozó Az adatfelelős szerv neve A közlönyszám létrehozásáért felelős szerv neve. Kötelező 1
Kiadó Az adatközlő szerv neve A közlönyszám közzétételéért felelős szerv neve. Kötelező 1
Típus A dokumentum típusa Választás a DC szerint meghatározott kategóriák közül. Kötelező 1
Formátum A dokumentum formátuma A dokumentum fizikai megjelenésének formája. Kötelező 1
Forrás A közlöny URL-je Az az URL cím, amelyen az adott közlönyszám elérhető (a közlönyről készített oldalhű digitális másolat linkje) Kötelező 1
Dátum Létrehozás A közlöny megjelenésének dátuma Kötelező 1
Leírás A közlönyszám tartalomjegyzéke Kötelező 1
Azonosító Azonosító A leíró adat egyedi azonosítója Generált 1

IV. *  Egyéb közzéteendő közzétételi egységre vonatkozó leíró adatok:

Leíró
adat-elem
Minősítő Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelező Előfordulás
Cím A közzétételi egység címe Kötelező 1
Létrehozó Az adatfelelős szerv neve Az Infotv. 3. § 19. pontja szerint definiált szerv neve. Kötelező 1
Kiadó Az adatközlő szerv neve Az Infotv. 3. § 20. pontja szerint definiált szerv neve. Kötelező 1
Típus A közzétételi egység típusa Választás a DC szerint meghatározott kategóriák közül. Választható 1
Formátum A közzétételi egység formátuma A közzétételi egység fizikai megjelenésének formája Választható 1
Forrás A közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL Az az URL cím, amelyen a dokumentum elérhető. Kötelező 1
Tárgy Kulcsszavak A közzétételi egység tartalmát leíró általános kifejezések Kötelező n
Lista típusa A közzétételi lista típusát leíró kifejezések A közzétételi lista típusának meghatározása az Infotv. 37. §-a alapján. Kötelező 1
Egység megjelölése A külön jogszabályban előírt közzétételi egység megjelölése Választható 1
Nyelv A közzétételi egység szövegének nyelve ISO 639–2, illetve az MSZ 3400–2001 által használt kódok. Választható 1
Azonosító Azonosító A leíró adat egyedi azonosítója Generált2 1
Dátum Aktualitás A közzétételi egység érvényességének kezdete Az az időpont, amikortól a közzétételi egységben leírtak érvényesek. Választható 1
Elérhető A közzétételi egység elérhetőségének dátuma Az az időpont, amikortól a kötelezően közzéteendő közadat az arra fenntartott internetes oldalról elérhető. Választható 1
Frissítés A közzétételi egység frissítésének gyakorisága Az Infotv. melléklete „Frissítés” oszlopának megfelelően megadott listából választott elem. Kötelező 1
Megőrzés A közzétételi egység megőrzésének időtartama Az Infotv. melléklete „Megőrzés” oszlopának megfelelően – az előző állapot megőrzésére vonatkozó – megadott listából választott elem. Választható 1
Módosítás A leíró adat módosításának dátuma Az az időpont, amikor a közzétételi egységre vonatkozó leíró adat utoljára módosításra került Generált 1
Kapcsolat Korábbi állapot A hivatkozott közzétételi egység URL-je Hivatkozás az archívumba helyezett közzétételi egységhez közvetlenül kapcsolható – aktuális időállapotot megjelenítő – közzétételi egységre, amennyiben az Infotv. melléklete „Megőrzés” oszlopában archiválást ír elő Kötelező 1
Következő állapot A hivatkozott közzétételi egység URL-je Hivatkozás a dokumentumhoz közvetlenül kapcsolható, a törvény melléklete szerint archívumba helyezett közzétételi egységre, amennyiben az Infotv. melléklete „Megőrzés” oszlopában archiválást ír elő Kötelező 1
Hivatkozott A hivatkozott közzétételi egység URL-je A leírt közzétételi egységre hivatkozó, abból idéző vagy arra bármilyen más módon utaló közzétételi egység. Választható n
Hivatkozik A hivatkozott közzétételi egység URL-je A leírt közzétételi egység hivatkozik, idézettel vagy bármilyen más módon utal a hivatkozott közzétételi egységre. Választható n
Fordítása A hivatkozott közzétételi egység URL-je A leírt közzétételi egység fordítása a hivatkozott közzétételi egységnek. Választható 1
Fordítás alapja A hivatkozott közzétételi egység URL-je A leírt közzétételi egységet fordították le a hivatkozott közzétételi egységre. Választható n
Közre-
működő
A közzétételi egység előállításában közreműködő szervezet megnevezése Választható n
Jogok A jogok leírása A közzétételi egységhez kapcsolódó jogok Választható 1
Kiterjedés Területi A dokumentum tartalmának területi hatálya Szabad szöveges területi lehatárolás (település, kistérség vármegye, stb.) Választható n
Leírás A közzétételi egység rövid leírása A közzétételi egység tartalmának rövid ismertetése, (absztrakt, tartalomjegyzék, alcímek, szabad szöveg) egyéb kapcsolódó információ. Választható 1

V. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban szerint ezen alpontban: Törvény) alapján közzéteendő jogszabálytervezetekre vonatkozó leíró adatok:

Leíró
adat-elem
Minősítő Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelező Előfordulás
Cím A közzétételi egység címe A Törvény alapján definiált közzétételi egység címe. Kötelező 1
Létrehozó Az adatfelelős szerv neve A közzétételi egység elkészítéséért felelős szerv megnevezése. Kötelező 1
Kiadó Az adatközlő szerv neve A közzétételi egységet közzétevő szerv neve. Kötelező 1
Típus A közzétételi egység típusa Választás a DC szerint meghatározott kategóriák közül. Választható 1
Formátum A közzétételi egység formátuma A közzétételi egység fizikai megjelenésének formája. Kötelező 1
Forrás A dokumentum egyértelmű elérhetőségét biztosító URL Az az URL cím, amelyen a dokumentum elérhető. Kötelező 1
Tárgy Kulcsszavak A közzétételi egység tartalmát leíró általános kifejezések Kötelező 1
Jogforrás típusa A közzétételi egység típusát leíró kifejezések A jogforrás típusa a jogalkotásról szóló tv. alapján, jogszabályalkotásra irányuló koncepció. Kötelező 1
Szakasz A közzétételi egység egyeztetési stádiuma A jogszabálytervezet egyeztetési folyamata aktuális állapotának meghatározása. Választható 1
Állapot A közzétételi egység előkészítésének eredménye Utalás a jogszabálytervezet előkészítésének, egyeztetésének eredményére. Választható 1
Nyelv A közzétételi egység szövegének nyelve ISO 639-2, illetve az
MSZ 3400-2001 által használt kódok.
Választható 1
Azonosító Azonosító A leíró adat egyedi azonosítója. Generált 1
Dátum Vélemé-
nyezés
A közzétételi egység véleményezésének határnapja Az az időpont, ameddig a leírt közzétételi egység véleményezésére a jogszabályok szerint lehetőség van. Kötelező 1
Megőrzés A közzétételi egység megőrzésének dátuma A jogforrás típusától függően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam. Választható 1
Módosítás A leíró adat módosításának dátuma Az az időpont, amikor a közzétételi egységre vonatkozó leíró adat utoljára módosításra került. Generált 1
Közre-
működő
Előkészítő Az előkészítéssel megbízott szerv, szervezeti egység neve A jogforrás előkészítésével megbízott szerv, szervezeti egység megnevezése. Választható 1
Társfelelős A közzétételi egység elkészítésének társfelelős szervei A jogforrás előkészítéséért felelős további szervek megnevezése. Választható 1
Egyéb Szakértőként közreműködő szerv neve A jogforrás szakmai előkészítésében résztvevő tudományos, kutatói stb. szervek megnevezése. Választható 1
Kapcsolat Illeszkedés A hivatkozott közzétételi egység URL-je Jogharmonizációs céllal benyújtott indítványok esetén a forrás URL-je. Választható 1
Az észre-
vételek össze-
foglalója
A hivatkozott közzétételi egység URL-je Az elutasítás indokait tartalmazó összefoglaló [Törvény 11. § (1) bek.] Választható 1
Egyéb A hivatkozott közzétételi egység URL-je A jogszabálytervezet korábbi vagy későbbi szövegállapotának (pl. a kihirdetett jogszabálynak) URL-je. Választható 1
Felhatalmazó jogszabály Valamely jogszabályi helyre való hivatkozás A felhatalmazó jogszabályra való hivatkozás akár szövegesen, akár konkrét URL formájában Választható 1
Leírás A közzétételi egység rövid leírása A közzétételi egység tartalmának rövid ismertetése, (absztrakt, tartalomjegyzék, alcímek, szabad szöveg) egyéb kapcsolódó információ. Választható 1

VI. Az Infotv. 1. melléklete szerint közzéteendő adatbázisokra és nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok

Leíró
adat-elem
Minősítő Tartalom, meghatározás Magyarázat Kötelező Előfordulás
Cím Az adatbázis, nyilvántartás hivatalos megnevezése Megegyezik a nyilvántartást elrendelő jogszabályban rögzített címmel Kötelező 1
Rövid cím Az adatbázis, nyilvántartás rövid megnevezése Megjelenítést segítő rövid tájékoztató cím Kötelező 1
Létrehozó Az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért felelős szerv neve Az a szervezet, mely a nyilvántartást elrendelő hatályos jogszabály, ill. amely SZMSZ-e szerint felelős az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért Kötelező 1
Felelős szerv címe Az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért felelős szerv cím Hivatkozás a szerv honlapján elhelyezett elérhetőségi adatokra URL formájában Kötelező 1
Szervezeti egység neve Az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért felelős szervezeti egység neve Választható 1
Szervezeti egység elérése Az adatok begyűjtéséért, karbantartásáért felelős szervezeti egység elérése Hivatkozás a szerv honlapján elhelyezett, a szerv vezetőire mutató adatokra URL formájában Választható 1
Formátum Az adatbázis, nyilvántartás formátuma Az adatállomány fizikai megjelenésének formája Kötelező 1
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Infotv. 65. § (1) bekezdés i) pont Kötelező 1
Forrás A személyes adatokat nem tartalmazó adatbázis, nyilvántartás egyértelmű elérhetőségét biztosító URL Az az URL, amelyen az adatállomány elérhető (file vagy online adatszolgáltatás hívás) Kötelező 1
Tárgy Kulcsszavak Olyan szavak vagy kifejezések, amelyek az adatbázis, nyilvántartás tartalmának jelentős aspektusait írják le Kötelező n
Nyelv Az adatbázis, nyilvántartás szövegének nyelve ISO 639-2, illetve az
MSZ 3400-2001 által használt kódok
Választható 1
Dátum Létrehozás Az adatbázis, nyilvántartás létrehozásának dátuma ISO 8601 dátum- és időpontjelölés szabványos formátumai (a továbbiakban: W3CDTF) Válaszható 1
Frissítés Az adatbázis, nyilvántartás frissítésének gyakorisága Listaelem Kötelező 1
Időtartam Az adatkezelés időtartama Kötelező 1
Kapcsolat Felhatalmazó jogszabály Jogszabály, amely elrendeli az adatok nyilvántartását, karbantartását A felhatalmazó jogszabályra való hivatkozás akár szövegesen, akár konkrét URL formájában, amennyiben van felhatalmazó jogszabály Kötelező, amennyiben értelmezhető 1
Kérdőív A nyilvántartás kérdőíve A nyilvántartás kérdőíve akár szövegesen, akár URL formájában, amennyiben van kérdőív Kötelező, amennyiben értelmezhető n
Korábbi állapot A hivatkozott adatállomány URL-je Hivatkozás az archívumba helyezett adatállományhoz kapcsolható, aktuális állapotot megjelenítő adatállományra Választható 1
Következő állapot A hivatkozott adatállomány URL-je Hivatkozás az archívumba helyezett adatállományra Választható 1
Kiterjedés A nyilvántartás földrajzi hatóköre Az adatok által lefedett földrajzi terület leírása Választható n
A nyilvántartás által lefedett időszak kezdete A nyilvántartás által lefedett időszak az az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak W3CDTF Választható 1
A nyilvántartás által lefedett időszak vége A nyilvántartás által lefedett időszak az az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak W3CDTF Válaszható 1
Érintettek köre A nyilvántartás által lefedett érintetti kör Infotv. 65. § (1) bekezdés c) pont (amennyiben az a nyilvántartás vonatkozásában értelmezhető) Kötelező, amennyiben értelmezhető 1
Leírás A nyilvántartás témaköreit, célját, természetét, tartalmát, illetve főbb lefedett témáinak speciális jellemzőit összegző leírás Kötelező n
Változók leírása Táblázat változóinak felsorolása pontosvesszővel elválasztva Szövegesen, a táblázat fejléce Kötelező 1
Az adat-
továbbításra vonatkozó adatok
A továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat. Infotv. 65. § (1) bekezdés g) pont Kötelező 1