A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az igazságügyi szakértő (a továbbiakban: szakértő) részére az e rendelet mellékletében meghatározott igazságügyi szakértői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) ad ki.

(2) Az igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába tartozik.

2. § (1) Az igazolvány a szakértőnek az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a személyazonosság igazolását kivéve – egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(2) Az igazolványt a szakértő kizárólag az igazságügyi szakértői tevékenysége során használhatja fel.

3. § * 

4. § (1) Az igazolványt a szakértő köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a szakértő ügyfele, továbbá a szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a szakértői vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. § (1) * 

(2) *  Az igazolvány hatálytalanná válik, ha a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: hatálytalanság).

(3) *  A szakértő köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.

6. § (1) * 

(2) * 

7. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha

a) a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből,

b) az igazolvány megrongálódott,

c) az igazolvány adataiban változás következett be,

d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

(2) *  A miniszter részére az igazolvány bevonásáról hozott határozatának megfelelően megküldött vagy átadott, bevont igazolványt a miniszter szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni.

8. § *  A miniszter

a) *  kiállítja az igazolványt, és azt a szakértőnek az átvétel igazolása mellett átadja, vagy azt postai úton, hivatalos iratként megküldi a szakértő részére,

b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a szakértő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,

d) *  intézkedik a hatályát vesztett igazolvány sorszámának és a hatálytalanság tényének a kormányzati portálon történő közzététele iránt,

e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

10. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott igazságügyi szakértői igazolvány (a továbbiakban e §-ban: igazolvány) bevonásáig vagy az e rendelet 1. §-a szerinti igazolványra (a továbbiakban e §-ban: új igazolvány) történő kicseréléséig érvényes. Az igazolvány megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 4. és 5. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) * 

(3)–(5) * 

11. § *  A miniszter a szakértőt 2014. december 31. napjáig e rendelet 2011. április 7. és 2013. június 30. napja között hatályos rendelkezései alapján elkészített igazolvánnyal is elláthatja.

12. § *  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelethez * 

Az igazságügyi szakértői igazolvány

Az igazolvány előlapja: Az igazolvány hátlapja:
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKTERÜLETE:
címer
IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐI
IGAZOLVÁNY
(neve)
(anyja neve)
(igazolványkép) (szül. hely, idő)
(nyilvántartási szám)
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
459. § (1) bekezdés 12. pontjának e) alpontja alapján az igazságügyi
(igazolvány sorszáma) szakértő a bírósági vagy más hatósági eljárásban közfeladatot ellátó személynek minősül.