A jogszabály mai napon ( 2021.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 78. §-ának a)-e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1-4. § * 

5. § (1) A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésének, az igazolvány kiállításának, a határozat kiadásának igazgatási szolgáltatási díja:

a) *  az SzVMt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) és az SzVMt. 67. §-ának (1) bekezdése szerinti határozat kiadása vagy pótlása (megsemmisülés, rongálódás) iránti kérelem esetén tevékenységfajtánként 23 000 Ft;

b) a működési engedély, illetve a határozat adattartalmában (névváltozás, székhely, telephely, fióktelep stb.) történő változások esetén a határozat kicserélése 7600 Ft;

c) a működési engedély mellékletének cseréje az ott felsorolt foglalkoztatottak személyében történő változás miatt 2300 Ft;

d) *  az SzVMt. 5. § (1) bekezdés a) pontja vagy az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) és az SzVMt. 70. §-ának (1) bekezdése szerinti határozat kiadása vagy pótlása iránti kérelem esetén igazolványfajtánként 6900 Ft;

e) az igazolvány (határozat) adattartalmában történő változások esetén annak kicserélése igazolványfajtánként 2300 Ft.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott díjat az ügyben eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Fellebbezés esetén az Itv. 29. § (2) bekezdése szerinti mértékű illetéket kell leróni, a jogorvoslati eljárásban a megfizetett illeték visszatérítésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben nem szabályozott eljárási cselekményekre az Itv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) * 

6. § *  Az SzVMt. alapján kiállított igazolvány típusait a 2. és 3. melléklet határozza meg.

7. § (1) *  A működési engedély iránti kérelemhez mellékelt felelősségbiztosítási szerződés akkor felel meg az SzVMt. 5. § (1) bekezdés b) pontjának, az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint az SzVMt. 21. § (1) bekezdésének, ha tartalmazza

a) a vállalkozó SzVMt. szerinti tevékenységét,

b) a szerződést kötő felek adatait, különösen a biztosító és a vállalkozó nevét, székhelyét, lakóhelyét,

c) amennyiben a felelősségbiztosítási szerződés az SzVMt. 18. § (1) bekezdése szerinti fővállalkozó által megbízott vállalkozóra is kiterjed, a vállalkozó b) pont szerinti adatait,

d) a biztosítási szolgáltatás korlátozásának eseteit, az alkalmazott kizárásokat, valamint

e) a biztosítási időszak kezdetét és időtartamát.

(2) A felelősségbiztosítási szerződés megkötését a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap tanúsítja. A biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását a biztosító által kiállított igazolás tanúsítja.

8. § * 

9. § *  A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentési kötelezettség alapján működő vállalkozó a tevékenységét csak az SzVMt. 8. § (5) bekezdésében meghatározott napló általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi hitelesítését követően kezdheti meg. Ha a napló betelik, eltűnik, megsemmisül vagy ellopják, a vállalkozás - nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségének folyamatos teljesítése mellett - köteles új napló hitelesíttetéséről gondoskodni. A betelt naplót az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi záradékkal történő ellátást követő öt évig - állaga megóvásával - a vállalkozó köteles megőrizni.

10. § (1) Az SzVMt. 31. §-a alapján, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítéséről és megismeréséről készített jegyzőkönyv tartalmazza: * 

a) *  a rögzített felvétel megismerésére jogosult személy nevét, a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolványa típusát és számát, a vállalkozás nevét és működési engedélye számát;

b) az adatkezelésnek, az adat megismerésének helyét és idejét (kezdő és záró időpontját);

c) az adatkezelésnek, az adat megismerésének okát, célját;

d) az adathordozó megjelölését.

(2) *  A jegyzőkönyvet az adatkezelés helyén kell tárolni, és felhasználás hiányában a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

10/A. § *  (1) Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít * 

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,

2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás vagy rendészeti igazgatás szakon szerzett szakképzettség,

3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,

4. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,

5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,

6. a jogász szakképzettség,

7. *  a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,

8. *  az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,

9. az OKJ 52 861 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,

10. az OKJ 32 861 01 azonosító számú Személy- és vagyonőr szakképesítés,

11. az OKJ 52 861 05 azonosító számú Közterület-felügyelő szakképesítés,

12. az OKJ 54 863 02 azonosító számú Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,

13. az OKJ 52 861 01 azonosító számú Biztonságszervező szakképesítés,

14. az OKJ 52 861 06 azonosító számú Magánnyomozó szakképesítés,

15. az OKJ 34 861 01 azonosító számú Rendészeti őr szakképesítés,

16. az OKJ 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,

17. az OKJ 52 861 11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítés,

18. a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Bmr.) 4. mellékletében foglalt, 1-17. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés,

19. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,

20. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, vagy e szervezet jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,

21. *  az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés,

22. *  a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés, valamint a Magyar Néphadsereg oktatási intézményeiben szerzett szakképesítés,

23. *  a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőri, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésről szóló 12/1995. (VIII. 18.) BM rendelet alapján szerzett személy- és vagyonőr szakképesítés,

24. *  a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya, illetve

25. *  a felnőttképzésért felelős miniszter által programkövetelménnyel közzétett azon szakképesítések, amelyek KEOR szerinti besorolása 1032 Személy és vagyonvédelem körébe tartoznak, kivéve

a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket,

b) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerinti munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket vagy

d) a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítést.

(2) Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít * 

1. biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, elektrotechnikai, mechanikai, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki karon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,

2. az OKJ 35 861 01 azonosító számú Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés,

3. az OKJ 35 861 02 azonosító számú Mechanikus vagyonvédelmi szerelő szakképesítés,

4. a Bmr. 4. mellékletében foglalt, 1-3. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés,

5. a villamossági vagy elektronikai képzettségek technikusi szintű végzettsége,

6. *  a Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképesítés,

7. *  a gépészeti vagy mechanikai képzettségek technikusi szintű végzettsége, illetve

8. *  a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés (sorszám: 10324020).

(2a) *  Vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít a biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, elektrotechnikai, mechanikai, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki karon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség.

(3) Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek számít * 

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,

2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás vagy rendészeti igazgatás szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,

3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,

4. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,

5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,

6. az egyetemi osztatlan jogász mesterképzésben szerzett szakképzettség,

7. *  a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,

8. az OKJ 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,

9. az OKJ 52 861 11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítés,

10. az OKJ 52 861 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,

11. *  az OKJ 52 861 06 azonosító számú Magánnyomozó szakképesítés,

12. a Bmr. 4. mellékletében foglalt, 1-11. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés,

13. *  a magánnyomozó szakképesítés (sorszám: 10325019), illetve

14. *  az Szkr. 1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya és a Rendészeti őr szakma.

(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán alap- vagy mesterképzésében szerzett szakképzettségnek minősül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem karain és azok jogelődjeinél szerzett szakképzettség.

(5) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatási vagy rendészeti igazgatási szakképzettségnek minősül a Rendőrtiszti Főiskola által szak megnevezésével vagy anélkül kiadott oklevélben igazolt szakképzettség.

(6) Az (1) bekezdés 7-21. pontja, valamint a (3) bekezdés 7-12. pontja szerinti szakképesítés

1. a rendészeti szakgimnázium és annak jogelődei által kiállított részszakképesítést vagy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal,

2. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett középfokú vagy felsőfokú szaktanfolyami büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítvánnyal,

3. a zászlósképző iskolán szerzett tiszthelyettesi képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal,

4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a jogelődeinél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítvánnyal, illetve

5. a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett, a szak megnevezését még nem tartalmazó oklevéllel igazolható.

10/B. § * 

11. § (1) *  Ez a rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba.

(2) * 

11/A. § *  A rendeletnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról szóló 55/2011. (XII. 21.) BM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11/B. § *  A 10/A. §-nak a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

12. § *  Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének és 9-11. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 

A B
1. Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási számla száma
2. Országos Rendőr-főkapitányság 10023002-01451715-00000000
3. Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
4. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
5. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
6. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
8. *  Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
9. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
10. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 10033001-01451540-00000000
11. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
12. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
13. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
14. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571-00000000
15. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
16. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
17. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 10044001-01451605-00000000
19. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
20. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
21. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
22. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000

2. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 

A 2012. január 1-jét követően kiállításra kerülő igazolvány tartalmi elemei

Sorszám: SZ1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
személy- és vagyonőr
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MA1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
magánnyomozó
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: VT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: VS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
vagyonvédelmi rendszert szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:

3. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 

A 2012. január 1-jét megelőzően kiállításra került igazolvány tartalmi elemei

Sorszám: SZ1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
személy- és vagyonőr
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MA1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
magánnyomozó
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: BT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
biztonságtechnikai tervező, szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: MS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
Sorszám: BS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
biztonságtechnikai szerelő
részére
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:

4-7. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére