A jogszabály mai napon ( 2021.07.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdése c) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet szabályozza az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságnak (a továbbiakban: támogatási jogosultság) az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet által meghatározott országos tartalékból (a továbbiakban: országos tartalék) történő igénylésének rendjét.

2. § *  (1) Támogatási jogosultság az országos tartalékból a következő szempontok figyelembevétele mellett kerül kiosztásra:

a) jogerős határozaton alapuló igénnyel rendelkező;

b) anyajuh-, illetve anyatehén-tartási támogatási jogosultsággal nem rendelkező;

c) a „Fiatal gazdálkodók induló támogatás”-ban részesülő;

d) a fenti a)-c) kategóriákba nem sorolható

termelők között.

(2) Az országos tartaléknak az (1) bekezdés a) pontja szerinti igények kielégítését követően fennmaradó része egyenlő arányban kerül szétosztásra az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igények között. Amennyiben a fenti igények kielégítését követően marad kiosztható támogatási jogosultság, úgy azokat a d) pont szerinti igénnyel rendelkezők között kell felosztani. Az a) pont szerinti igények kielégítése során is figyelemmel kell lenni a b)-d) pontok szerinti sorrendre.

(3) Az igényelhető támogatási jogosultság legmagasabb mértéke abban az esetben, ha a felsőhatár kihasználtsága az adott évben legalább kilencvenöt százalékos:

a) anyajuhtartás esetén háromszáz támogatási jogosultság;

b) anyatehéntartás esetén az országos tartalék 5%-a.

(4) *  Támogatási jogosultságot az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: termelő) is igényelhet, valamint jogosultság annak a termelőnek is kiosztásra kerülhet, aki (amely) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

(5) A termelő:

a) az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében, az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követő egy naptári évig,

b) az anyajuh, valamint a juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás esetében az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követő egy naptári évig

a rendelkezésére álló támogatási jogosultságot nem ruházhatja át, illetve nem adhatja bérbe, azt maga köteles kihasználni, kivéve, ha az átruházás az adott jogosultság típusnak megfelelő teljes (anyajuh vagy anyatehén) állatállománnyal történik, illetve ha a vonatkozó állattartó tevékenységét az átadó - tenyészete felszámolásával egyidejűleg - megszünteti. Amennyiben a jogosultság átruházása jóváhagyásra kerül, az átadó a következő támogatási évben nem juthat támogatási jogosultsághoz az országos tartalékból.

3. § (1) *  Az országos tartalékból támogatási jogosultság az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó anyajuh- és anyatehéntartás támogatása iránti kérelmen, annak benyújtásával egyidejűleg igényelhető.

(2) *  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a beérkezett igények között a 2. § (1) és (2) bekezdése alapján sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén, a felállított sorrend végén álló, azonos feltételű igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

(3) *  Az igényelt - illetve visszaosztás alkalmazása esetén azzal arányos mértékű - támogatási jogosultság a termelő javára abban az esetben és olyan mértékben kerül jóváírásra, ahogyan teljesíti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó anyajuh- és anyatehéntartás támogatásra vonatkozó feltételeket. A Kincstár a támogatási kérelem elbírálásáról szóló döntésben értesíti a termelőt egyéni támogatási felsőhatárának változásáról.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendeletet a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 118. cikk (3) és 128. cikk (3) bekezdésére figyelemmel kell alkalmazni.

5. § *  E rendeletnek az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 117/2011. (XII. 15.) VM rendelet által megállapított 2. §-át az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére