A jogszabály mai napon ( 2021.06.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi XXXIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1998. november 30-án megtörtént. Az Egyezmény nemzetközi jogi hatálybalépésének napja 1998. december 30.)

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

kifejezve szándékukat, hogy fejlesszék a Szerződő Felek közötti együttműködést azon rendelkezések hatékonyabb megvalósítása céljából, amelyek a hatályos törvények és egyéb jogszabályok által biztosított jogok és garanciák tiszteletben tartásával zajló személyforgalomra vonatkoznak,

azzal a szándékkal, hogy az illegális migrációt az európai erőfeszítések szellemében kezeljék,

tiszteletben tartva a nemzetközi szerződéseket és egyezményeket, így különösen az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt Európai Egyezmény rendelkezéseit,

attól az óhajtól vezérelve, hogy a nemzetközi együttműködés szellemében bonyolítsák le a jogellenesen tartózkodó személyek átvételét az államhatáron,

a kölcsönösség alapján az alábbiakban állapodott meg:

I. A SZERZŐDŐ FELEK ÁLLAMPOLGÁRAINAK VISSZAFOGADÁSA

1. cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél minden formaság mellőzésével visszafogad területére a másik Szerződő Fél kérésére minden olyan személyt, aki nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek szükségesek a megkereső Szerződő Fél területére való belépéshez, illetve az ott tartózkodáshoz, amennyiben megállapítást nyer, illetve megalapozottan vélelmezhető, hogy az adott személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkezik.

(2) A megkereső Szerződő Fél ugyanilyen feltételekkel visszafogadja területére az adott személyt, amennyiben utólagos ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával.

2. cikk

(1) Ha az állampolgárság a belügyminiszterek által meghatározott okmányok alapján vélelmezhető, akkor a kitoloncolás a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai által haladéktalanul kiállított befogadási nyilatkozat alapján végrehajtható.

(2) Kétség esetén a megkeresett Szerződő Fél illetékes konzuli tisztviselője a megkereső Szerződő Fél kérésétől számított 4 napon -, illetve, ha e négy nap valamelyike vasárnapra esik, akkor 5 napon - belül meghallgatja az érintett személyt. E meghallgatást a megkereső Szerződő Fél az érintett Szerződő Fél konzuli hatósága egyetértésével szervezi meg. Ha a meghallgatást követően megállapítást nyer, hogy az érintett személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, akkor a megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul kiállítja a befogadási nyilatkozatot.

II. HARMADIK ÁLLAM ÁLLAMPOLGÁRAINAK VISSZAFOGADÁSA

3. cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél visszafogadja területére a másik Szerződő Fél kérésére, és minden formaság mellőzésével azt a harmadik állambeli állampolgárt, aki nem felel meg a megkereső Fél területére vonatkozó belépési és tartózkodási feltételeknek, amennyiben megállapításra kerül, hogy ez az állampolgár azután lépett be e Szerződő Fél területére, hogy illegálisan tartózkodott vagy utazott át a megkeresett Szerződő Fél területén.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál a harmadik országbeli állampolgárnak a megkeresett Szerződő Fél területére történő belépésének, illetve tartózkodásának megállapítása az érintett személyek utazási, illetve személyazonossági okmányai révén vagy a belügyminiszterek által meghatározott más okmányokkal történik.

(3) Mindegyik Szerződő Fél visszafogadja saját területére a másik Szerződő Fél kérésére, minden formaság mellőzésével azt a harmadik állambeli állampolgárt, aki nem felel meg a megkereső Szerződő Fél területére vonatkozó belépési vagy tartózkodási feltételeknek akkor, amennyiben ez az állampolgár:

a) legálisan lépett a megkeresett Szerződő Fél területére vízummal, illetve ha az vízummentességet élvez, miután a határellenőrzés megtörtént;

vagy

b) bármilyen természetű, a megkeresett Szerződő Fél által kiadott és érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(4) A (3) bekezdésben szereplő rendelkezések nem vonatkoznak az átutazó vízumra.

(5) A visszafogadás iránti kérelmet attól az időponttól számított 90 napon belül lehet előterjeszteni, amikor a megkereső Szerződő Fél megállapította, hogy a harmadik állam állampolgára jogellenesen lépett be és tartózkodik a területén. A kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadási kötelezettség fennállására vonatkozó bizonyítékokat is.

4. cikk

A Szerződő Felek arra törekszenek, hogy az érintett személyeket elsősorban közvetlenül a származási országuknak adják át.

5. cikk

(1) A 3. cikkben említett visszavételi kötelezettség nem áll fenn azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik:

a) olyan harmadik állam állampolgárai, amelynek közös határa van a megkereső Szerződő Féllel;

b) harmadik állam olyan állampolgárai, akik a megkeresett Szerződő Fél területéről történt elutazásuk után, illetve a megkereső Szerződő Fél területére történt belépésüket követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaptak a megkereső Szerződő Féltől;

c) harmadik állam olyan állampolgárai, akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél az 1967. január 31-ei New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i Genfi Konvenció alapján elismerte;

d) harmadik állam olyan állampolgárai, akikkel szemben a megkeresett Szerződő Fél ténylegesen kiutasítási vagy kitoloncolási intézkedést foganatosított származási országuk, illetve valamely olyan harmadik állam irányába, amely törvényesen befogadhatja őket.

(2) A visszavétel megtagadható, ha a megkeresett Szerződő Fél bizonyítja, hogy a harmadik állam állampolgára több mint hat hónapja elhagyta területét.

6. cikk

A megkereső Szerződő Fél - amennyiben ezt a megkeresett Szerződő Fél a visszavételtől számított 30 napon belül kéri - visszafogadja területére azokat a személyeket, akikkel kapcsolatban a megkeresett Szerződő Fél által a visszavétel után végzett ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy nem feleltek meg a visszafogadási kötelezettség feltételeinek.

III. KITOLONCOLTAK ÁTUTAZÁSA, ÁTSZÁLLÍTÁSA

7. cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérésére engedélyezi azon harmadik állam állampolgárainak átutazását vagy átszállítását a területén, akiket a megkereső Szerződő Fél kiutasítási intézkedés alá vont. Az átszállítás történhet földi, illetve légi úton.

(2) A megkereső Szerződő Fél teljes felelősséget vállal a külföldi továbbutazásáért a célországba és visszaveszi ezen külföldit, amennyiben bármilyen okból a kiutasítási intézkedést nem lehet végrehajtani.

(3) Amikor az átszállítást rendőri kísérettel kell végrehajtani, azt a megkereső Szerződő Fél légi úton biztosítja a megkeresett Szerződő Fél repülőteréig, e repülőtér nemzetközi zónájának elhagyása nélkül. Ellenkező esetben, illetve ha a kísérettel történő átszállítást a megkeresett Szerződő Fél területén szárazföldi úton kell folytatni, a kíséretet a megkeresett Szerződő Fél biztosítja azzal a feltétellel, hogy a megkereső Szerződő Fél megtéríti számára az ezzel kapcsolatos költségeket.

(4) A megkereső Szerződő Fél garantálja a megkeresett Szerződő Félnek, hogy a külföldi, akinek az átutazását vagy átszállítását engedélyezték, rendelkezik a célországba jutáshoz szükséges érvényes menetjeggyel és úti okmánnyal.

8. cikk

Az átutazásra vagy az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a külföldi személyazonosságára és állampolgárságára,

b) az utazás időpontjára,

c) a tranzitországba érkezés idejére,

d) a célországra és a célállomás helyére,

e) az utazáshoz szükséges menetjegyre és úti okmányra,

f) az eltávolítási intézkedés fajtájára,

g) adott esetben a külföldit kísérő hatósági személyekre vonatkozó információkat.

9. cikk

Az átszállítást meg kell tagadni, ha:

a) a külföldit az a veszély fenyegeti, hogy a megkeresett Szerződő Fél országában büntető bíróság vád alá helyezi vagy elítéli az átszállítást megelőző cselekedetéért, a tiltott határátlépés tényállását kivéve;

b) a külföldit az a veszély fenyegeti, hogy a célországban üldözni fogják faja, vallása, nemzetisége, valamely társadalmi csoporthoz való tartozása, illetve politikai meggyőződése miatt;

c) a külföldit az a veszély fenyegeti, hogy a célországban büntető bíróság vád alá helyezi vagy elítéli az átszállítást megelőző cselekedetéért.

IV. A KÖLTSÉGEK FEDEZÉSE

10. cikk

(1) A jelen Egyezmény 1-3. cikkei alapján visszavételre kerülő személyek szállításával kapcsolatos - a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig felmerülő, valamint az esetleges visszautazási - költségeit a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A jelen Egyezmény 6-7. cikkei alapján felmerülő költségek a megkereső Szerződő Felet terhelik.

V. ADATVÉDELEM

11. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges, a Szerződő Felek által közölt személyes adatokat a Szerződő Felek államaiban hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell kezelni és védeni. Ennek megfelelően:

a) a megkeresett Szerződő Fél csak a jelen Egyezményben meghatározott célra használja fel a közölt adatokat;

b) kérelemre mindegyik Szerződő Fél tájékoztatja a másik Szerződő Felet a közölt adatok felhasználásáról;

c) a közölt személyes adatokat csak az Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságok kezelhetik. Az adatokat más személyeknek csak az adatokat közlő Szerződő Fél előzetes írásbeli felhatalmazása alapján adhatók át.

VI. AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA

12. cikk

A Magyar Köztársaság belügyminisztere, valamint a Francia Köztársaság belügyminisztere jelen Egyezmény végrehajtására megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák:

a) az állampolgárság megállapítása, illetve vélelmezésére szolgáló iratokat;

b) az illetékes hatóságokat, valamint az átadással-átvétellel kapcsolatos eljárás és kölcsönös tájékoztatás módját;

c) az átadáshoz és átvételhez szükséges okmányokat és adatokat;

d) azokat az utazási és személyazonossági okmányokon kívüli, olyan okmányokat, amelyek bizonyítják a jelen Egyezmény 3. cikkében szereplő esetekben, harmadik állambeli állampolgároknak a megkeresett Szerződő Fél területére való belépését, vagy tartózkodását és az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetben a megkeresett Szerződő Fél területének elhagyását;

e) a külföldiek visszafogadása, illetve átszállítása céljára kijelölt határátkelőhelyeket;

f) ezen Egyezmény szerinti költségtérítés módját és szabályait.

13. cikk

A Szerződő Felek szükség esetén konzultálnak egymással a jelen Egyezmény teljesítése tárgyában, a konzultációra vonatkozó kérelmet diplomáciai úton juttatják el egymáshoz.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Ezen Egyezmény alkalmazását, kivéve a két ország állampolgáraira vonatkozó rendelkezéseket, bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

15. cikk

A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást a hatálybalépéssel kapcsolatban jogszabályaik által előírt eljárás megtörténtéről, jelen Egyezmény az utolsó tájékoztatás vétele utáni 30. napon lép hatályba.

16. cikk

Ezen Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban, azonban azt a Szerződő Felek bármelyike diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Ebben az esetben ezen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.

Kelt Párizsban, 1996. december 16-án, magyar és francia nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) *  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére