A jogszabály mai napon ( 2019.11.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) *  E rendelet szabályozza az állami kezességek és garanciák, az egyedi viszontgaranciák, valamint a kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák előkészítésének, a nyilvántartásaikhoz kapcsolódó adatszolgáltatásnak és - kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában - beváltásának részletes szabályait.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) *  kezes: az államháztartásért felelős miniszter által képviselt állam;

b) *  garantőr: az államháztartásért felelős miniszter által képviselt állam;

c) * 

d)-e) * 

f) * 

g) *  jogosult:

1. az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek, amelynek - az egyéb jogszabályok figyelembevételével létrejött - a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelése biztosítékaként a kezes, illetve a garantőr kezességet vagy garanciát vállal,

2. kiállítási garancia vállalása esetén, aki a 15-19. §-ok alkalmazásában a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult,

3. kiállítási viszontgarancia vállalása esetén az Áht. 33/B. § (7) bekezdés szerinti biztosító társaság,

4. egyedi viszontgarancia vállalása esetén az Áht. 33. § (14) bekezdése szerinti garantőr szervezet;

h) *  kötelezett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, akinek - az egyéb jogszabályok figyelembevételével létrejött -

1. a jogosulttal fennálló jogviszonyából származó kötelezettsége teljesítésének biztosítékául a kezes vagy a garantőr - helytállási kötelezettségként - kezességet vagy garanciát vállal,

2. jogviszonyából származó kötelezettsége teljesítésének biztosítékául az Áht. 33. § (14) bekezdése szerinti garantőr szervezet - helytállási kötelezettségként - kezességet vállal;

i) *  kötelezettség: a jogosult és a kötelezett között fennálló jogviszonyból származó, az állami kezességgel, állami garanciával vagy viszontgaranciával biztosított követelésen alapuló teljesítési kötelezettség;

j) esedékessé válás: a kötelezettség szerződés vagy jogszabály szerinti teljesítésének napját követő munkanap;

k) *  kezességbeváltás: az állami kezességgel vagy garanciával biztosított teljesítési kötelezettség érvényesítésének érdekében a jogosult által a kezessel, illetve a garantőrrel szemben alkalmazott jogcselekmény, illetve jognyilatkozat;

l)-m) * 

(3) *  Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Áht. 33/D. §-a az irányadó.

(4) *  Az állami kezességre vonatkozó szabályokat - az e rendeletben meghatározott kivételekkel - az állami garanciák esetében is megfelelően alkalmazni kell.

(5) * 

2. § (1) *  Egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalásra történő felhatalmazás érdekében a kötelezett tevékenysége, vagy a kezességvállalással biztosítandó jogviszony tartalma szerint feladatkörrel rendelkező személy vagy feladatkörrel rendelkező szerv vezetője - az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen - előterjesztést nyújt be a Kormányhoz.

(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a következőket:

a) *  az 1. melléklet szerinti „Adatlap az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- és egyedi viszontgarancia-vállalás tervezett adatairól” című, kitöltött adatlapot;

b) *  készfizető kezességvállalásra, illetve garanciavállalásra irányuló javaslat esetén ennek részletes indokolását;

c) a kötelezett javára korábban történt esetleges kezességvállalás tényéről és körülményeiről szóló tájékoztatást;

d) az adott évi költségvetési törvényben meghatározott kezességvállalási keretnek az előterjesztés benyújtásakor még fel nem használt részéről szóló tájékoztatást;

e) *  a jogosult - illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása esetén a forgalomba hozatalt szervező, illetve jegyzési garanciát vállaló befektetési szolgáltatók, vagy az értékpapírok átvételére kötelezettséget vállaló személyek - kiválasztására irányuló eljárás lebonyolításának módját, megjelölve az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) közreműködésének a 7. § szerint lehetséges formái közül alkalmazandót és annak indokát;

f) *  tájékoztatást a kezességvállalási díj lehetséges összegéről vagy a díj esetleges elengedésének lehetőségéről;

g) *  a 3. § (4) bekezdése szerinti biztosítékokról, fedezetekről és feltételekről szóló tájékoztatást;

h) *  minden egyéb olyan tényt, adatot, amely az állami kezesség szempontjából jelentős, ideértve a beváltás valószínűségéről, illetve ehhez kapcsolódóan az adók módjára történő behajtás valószínűsíthető eredményéről szóló tájékoztatást is;

i) *  az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti álláspontját;

j) *  a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat (különösen pénzügyi, számviteli kimutatásokat és előrejelzéseket), amelyekből megítélhető, hogy a hitel, kölcsön vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése kellően megalapozott-e.

(3) *  Az egyedi viszontgarancia vállalásáról szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell a (2) bekezdés a), c), d), g), h), i) és j) pontjaiban foglaltakat.

3. § (1) *  A Kormány az egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalásra történő felhatalmazásról szóló, Magyar Közlönyben közzétett határozatában dönt valamennyi általa lényegesnek ítélt kikötésről és feltételről, így különösen:

a) a kötelezett személyéről;

b) a vállalható állami kezesség, viszontgarancia összegéről vagy mértékéről;

c) az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással támogatott hitelcélról;

d) az ÁKK Zrt. közreműködésének módjáról.

(2) *  Amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló szerződéshez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás lefolytatása nem kötelező, a kötelezettnek nyilvános pályázatot kell kiírnia. A Kormány az (1) bekezdés szerinti határozatában - indokolt esetben, amennyiben az nem jár versenytorzító hatással - azt is engedélyezheti, hogy a kötelezett a nyilvános pályázat helyett legalább három ajánlattevő ajánlatát kérje be, ha a kötelezett által előre nem látható okból előállt sürgősség indokolja, a sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából. A Kormány a nyilvános pályázat kiírásának és az ajánlatok bekérésének kötelezettsége alól kivételesen, indokolt esetben - amennyiben az nem jár versenytorzító hatással - felmentést adhat, ha a jogosult az Áht. 33/D. § (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzetközi fejlesztési intézmény, vagy ha azt a kötelezett által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség indokolja. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából.

(3) *  Amennyiben a határozat nem ad nevesítetten felhatalmazást készfizető kezesség vállalására, a kezes és a jogosult között csak egyszerű kezességvállalásról szóló megállapodás jöhet létre.

(4) *  A határozat feltételként előírhatja, hogy az egyedi állami kezességvállalásra, viszontgarancia-vállalásra vonatkozó szerződés aláírására csak akkor kerülhet sor, ha a kötelezett a kezesnek - külön megállapodásban vagy jognyilatkozattal - megfelelő fedezetet, biztosítékot ajánl fel. A határozat a kezesség- és viszontgarancia-vállaláshoz kapcsolódóan - a jogosult, illetve a kötelezett vonatkozásában - egyéb feltételeket is megállapíthat.

(5) *  Az államháztartásért felelős miniszter és a kötelezett az Áht. 33. § (7) bekezdése szerinti, a kezességvállalási díj összegéről szóló szerződésben állapodnak meg a díj megfizetésének idejéről és módjáról, valamint a (4) bekezdés szerinti feltételekről, fedezetekről és biztosítékokról is.

(5a) *  Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalomba hozatalához nyújtott, valamint a halászati, erdészeti és vidékfejlesztési célú kezességvállalások tekintetében a kezességvállalási díjra az agrárpolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot az államháztartásért felelős miniszternek, valamint ő gondoskodik az állami támogatási szabályok betartásáról.

(6) *  Egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalás esetén nem lehet az állami kezesség-, illetve viszontgarancia-vállalás mellett folyósított kölcsön összegét vagy annak egy részét a hitel fedezetét jelentő óvadéknak minősíteni.

4. § (1) *  Az egyedi állami kezességi szerződést a jogosult kezdeményezését követően, a kormányhatározatban foglalt felhatalmazásnak megfelelő tartalommal az államháztartásért felelős miniszter készíti elő. A kezességi szerződést az államháztartásért felelős miniszter a 2. mellékletben szereplő minta alapján készíti elő. A garanciaszerződést az államháztartásért felelős miniszter ugyanezen minta alapján készíti elő a garanciára vonatkozó eltérések figyelembevételével.

(2) *  Az egyedi kezességi szerződés aláírási feltétele, hogy

a) *  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogosult írásban megnevezze a nevében aláírásra jogosult személyeket, és azok képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja az államháztartásért felelős miniszter részére,

b) *  a jogosult a kötelezettel fennálló vagy keletkező - az állami kezességvállalással biztosítandó - jogviszonyáról szóló szerződést az államháztartásért felelős miniszterhez eljuttassa,

c) *  a kötelezett és az ÁKK Zrt., az ÁKK Zrt. közreműködéséről szóló 7. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatást az államháztartásért felelős miniszterhez eljuttassa.

(3) *  Az egyedi állami kezességi szerződés megkötésének végső határideje a 3. § szerinti kormányhatározat közzétételétől számított

a) hat hónap;

b) egy év, amennyiben a jogosult kiválasztása a Kbt. szerinti eljárás lefolytatásával történik.

(4) *  Ha a kezességi szerződés azért nem köthető meg, mert az Áht. 33. § (5)-(7) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, akkor az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi a Kormány kezességvállalással kapcsolatos határozatának visszavonását.

(5) *  Az egyedi állami kezességvállalás a kezességi szerződés megkötésével jön létre.

(6) *  A 3. § (5) bekezdése szerinti szerződés megkötésének végső határidejére a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(7) *  A 3. § (5) bekezdése szerinti szerződés aláírási feltétele, hogy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kötelezett írásban megnevezze a nevében aláírásra jogosult személyeket, és azok képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja az államháztartásért felelős miniszter részére.

4/A. § *  (1) *  Az egyedi viszontgarancia vállalásáról szóló írásbeli megállapodást a jogosult kezdeményezését követően az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(2) Az egyedi viszontgarancia-megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a jogosult adatait,

b) a viszontgarancia alapjául szolgáló jogviszony főbb tartalmi elemeit,

c) a viszontgaranciával érintett kötelezettségvállalás összegét,

d) a viszontgarancia érvényesítésének feltételeit.

(3) *  Az egyedi viszontgarancia-megállapodást a 3. § szerinti kormányhatározat közzétételétől számított hat hónapon belül lehet megkötni.

(4) *  Az egyedi viszontgarancia-vállalás a viszontgarancia-szerződés megkötésével jön létre.

(5) *  Az egyedi viszontgarancia-vállalás esetében a 3. § (5) bekezdését és a 4. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

4/B. § *  Az egyedi állami kezességvállalás és egyedi viszontgarancia-vállalás biztosítékaként az állam javára kikötött jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésével, és az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

5. § (1) *  A nemzetközi fejlesztési intézményekkel kötendő egyedi állami kezességi szerződés vagy állami garancia-szerződés esetében a 4. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni. E szerződéseket a nemzetközi fejlesztési intézményekkel kölcsönösen elfogadott tartalommal és formában kell megkötni.

(2) * 

6. § (1) A jogszabályi kezességvállalás alapját képező jogszabályról szóló - az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen benyújtandó - előterjesztésnek számadatokkal kimunkálva tartalmaznia kell éves ütemezésben * 

a) a kezességvállalás várható összegét,

b) *  az állami kezesség beváltásának valószínűségét,

c) a kezességbeváltás központi költségvetésre gyakorolt várható hatását,

d) a kezességbeváltás alapján keletkező követelés behajtásának valószínűsíthető eredményét,

e) *  az előző öt évben hasonló célra, hasonló személyi körnek vállalt állami kezesség tényét, körülményeit, beváltási és megtérülési arányát.

(2) * 

(3) A 3. § (6) bekezdésében foglaltakat a jogszabályi kezességvállalás esetén is alkalmazni kell.

(4) * 

6/A. § *  (1) *  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 78/A. § (1) bekezdése, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 172. § (1) bekezdése, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Isztv.) 121/A. §(1) bekezdése, a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 2. § (1) bekezdése, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 190. § (1) bekezdése, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 74. § (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 153. § (1) bekezdése, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 138. § (2) bekezdése, a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, lakáscélú kölcsönszerződések állami készfizető kezességvállalására, valamint a (2) bekezdés szerinti fizetési könnyítések érdekében történő szerződésmódosításokra a (2)-(4) bekezdésben, továbbá a 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami kezességgel biztosított lakáscélú kölcsönszerződések módosítására - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a következő fizetési könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:

a) fedezetcsere: a fennálló kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlan helyett másik ingatlan zálogtárgyként történő bevonása a kölcsönügyletből adódó követelés fedezeteként,

b) futamidő hosszabbítás: a kölcsön futamideje lejártának az eredeti lejárathoz viszonyított későbbi időpontra történő módosítása,

c) szüneteltetés: a törlesztő-részlet meghatározott ideig történő felfüggesztése az eredeti futamidő meghosszabbításával,

d) törlesztő-részlet csökkentés: az eredeti kölcsönszerződésben foglalt aktuális törlesztő-részlet meghatározott időre történő csökkentése a futamidő hosszabbítása nélkül,

e) törlesztő-részlet halasztás: a törlesztő-részlet felfüggesztése, amely nem jár futamidő-hosszabbítással,

f) türelmi idő hosszabbítás: az eredeti kölcsönszerződésben foglalt türelmi idő maximum 2 évvel történő meghosszabbítása,

g) részletfizetés engedélyezése: lejárt tartozás részletekben történő kiegyenlítésének engedélyezése az aktuális fizetési kötelezettség teljesítése mellett,

h) törlesztőrészlet fixálás: a törlesztő-részlet meghatározott időre történő rögzítése,

i) *  rögzített törlesztési árfolyam: a kölcsönszerződésnek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés miatti módosítása,

j) *  tőkésítés: a kölcsön tőkeösszegének növelése a hátralékos törlesztőrészlet összegével azzal, hogy a tőkésített kölcsönrész összegére az állami kezességvállalás nem terjed ki,

k) *  türelmi idő módosítása: életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződések esetén, ha az eredeti kölcsönszerződés a tőke törlesztésére meghatározott ideig haladékot biztosít (türelmi idő), az eredeti kölcsönszerződésben foglalt türelmi idő alatt, a szerződés részét képező egyéb fedezet adott napon fennálló egyenlegének kölcsöntörlesztésre történő felhasználásával egyidejűleg a kölcsön egyenletes törlesztésűvé alakítása, valamint a jogszabály által biztosított további fizetési könnyítésre irányuló lehetőség biztosítása.

(3) * 

(4) A (1) bekezdés szerinti lakáscélú, kamattámogatásban részesülő kölcsön-szerződések esetében ügyleti kamatként legfeljebb a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: lakástámogatási rendelet) 2009. június 15-én hatályos 12. § (1) bekezdésének g) pontja alapján számított kamatot, illetve a 13. § (3) bekezdésében meghatározott kamattámogatással csökkentett (2) bekezdés szerinti ügyleti kamatot lehet figyelembe venni. Nem kamattámogatott kölcsön esetén az ügyleti kamat a kölcsönszerződésben foglalt, az adós részére meghatározott kamat.

(5) *  Az állami készfizető kezesség fennállását nem érinti, ha a szerződés módosítására törvényben meghatározott előírás alapján kerül sor.

6/B. § *  (1) *  A kölcsönt nyújtó hitelintézet a szerződéskötéskor ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok alapján - a közszolgálati tisztviselő, a kormánytisztviselő, az állami tisztviselő, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagja, a honvéd, a közalkalmazott, az ügyész, a bíró, az igazságügyi alkalmazott esetében a kezességvállalás alapjául szolgáló feltételek - a Hszt. 172. § (2) bekezdésében, a Kjt. 78/A. § (2) bekezdésében, az Isztv. 121/A. § (2) bekezdésében, a Bjt. 190. § (2) bekezdésében, az Üjt. 74. § (2) bekezdésében, a Kttv. 153. § (2) bekezdésében, a Hjt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak - fennállnak-e, és a jogosultság fennállását igazoló dokumentumokat iratanyagában megőrzi.

(1a) *  Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzést elvégezni a szerződés 6/A. § (2) bekezdésében foglalt módosítása esetén.

(2) *  Az állam készfizető kezessége a 6/A. § (1) bekezdése szerinti lakáscélú kölcsönrész első folyósítási napjától a 8/C. § (2) bekezdésében foglalt határidőig áll fenn a kölcsön tőkeösszegére, valamint ügyleti kamatára és kezelési költségére.

(3) A hitelintézet az adóssal kötött - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdése, illetve a jelzálog-hitelintézetről és jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 6. §-a szerinti - közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződésben rögzíti azt az összeget, és annak a teljes kölcsönösszegen belüli arányát, amelyre az állam készfizető kezessége vonatkozik.

(4) Amennyiben az állami kezességvállalás egy hitelcél finanszírozásán belül egyidejűleg több, eltérő kondíciójú hitelrészhez kapcsolódik, akkor a kezességvállalás arányát az egyes hitelrészek tekintetében azonos mértékben, külön-külön kell a szerződés(ek)ben meghatározni és a futamidő alatt fenntartani.

(5) A kölcsöntörlesztés során a (3) és (4) bekezdések szerinti arány megtartásával csökken a kölcsön(ök) állami készfizető kezességgel érintett része.

(6) Az állami készfizető kezességgel érintett kölcsönrész összegének és arányának megállapításánál a hitelintézet a fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét csökkenti az olyan kölcsön tőkeösszegével, amelyet a támogatott hitelcél megvalósításához nyújtottak és az állami készfizető kezességgel érintett kölcsönt biztosító jelzálogjogot megelőző ranghelyen bejegyzett jelzálogjog biztosít.

6/C. § *  (1) Fedezetcsereként csak olyan ingatlan fogadható el, amely - a kölcsönszerződésben rögzített állami készfizető kezességvállalás arányát is figyelembe véve - a hitelintézet fedezetértékelési szabályzata alapján fedezetet nyújt a fennálló kölcsönre, kamataira és kezelési költségeire. Fedezetcsere esetén a hitelintézet az új fedezetként elfogadott ingatlanra vonatkozóan az eredeti feltételek szerint állapítja meg a kezesség mértékét, melyet a kölcsönszerződésben köteles rögzíteni.

(2) *  Az állami készfizető kezesség beváltása esetén az államnak az Áht. 33. § (13) bekezdése szerinti követelése a fedezetcsere során új fedezetként felajánlott ingatlanon is kielégíthető.

(3) *  A hitelintézet a 6/A. § (2) bekezdése szerinti fizetési könnyítésekre irányuló szerződésmódosításra hivatkozva az eredeti szerződés szerinti kamat, díj, költség, egyéb ellenszolgáltatás mértékét nem emelheti, és az adós részére a kölcsönszerződés módosításával kapcsolatban fizetési kötelezettséget nem írhat elő.

(4) *  A 6/A. § (2) bekezdése szerinti fizetési könnyítés esetén nem növekedhet az állami kezességvállalásnak az eredeti kölcsönszerződésben rögzített teljes kölcsönön belüli aránya.

(5) A futamidő hosszabbítással járó, 6/A. § (2) bekezdés b), c) és h) pontja szerinti fizetési könnyítések alkalmazása esetén állami kamattámogatás a lakástámogatási rendeletnek az eredeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos 12. §-ában és 13. §-ában meghatározottak szerint, az eredeti kölcsönszerződésben rögzített futamidő kezdő napjától számított, legfeljebb első 20 évére vehető igénybe.

7. § (1) Egyedi állami kezességvállalás esetén az ÁKK Zrt. közreműködését az Áht. 113/A. § (2) bekezdésének k) alpontja alapján az alábbiak szerint kell biztosítani: * 

a) *  amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló szerződés előkészítéséhez a Kbt. szerinti eljárás lefolytatása kötelező, az ÁKK Zrt. a szerződések és egyéb dokumentumok pénzügyi feltételekre vonatkozó részeit előzetesen véleményezi, valamint teljes jogú tagként részt vesz a Kbt. 8. § (3) bekezdése szerinti bírálóbizottságban az ajánlatok pénzügyi feltételeinek elbírálása céljából;

b) *  amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló szerződés előkészítéséhez a Kbt. szerinti eljárás lefolytatása nem kötelező, a Kormány határozatában dönt az ÁKK Zrt. részvételéről az alábbiak szerint:

1. *  az ÁKK Zrt. a kötelezett képviseletében eljárva elvégzi a 3. § (2) bekezdés szerinti pályázat, illetve ajánlatkérés teljes körű lebonyolítását, valamint pénzügyi szempontból véleményezi a kapcsolódó szerződéseket és egyéb dokumentumokat, vagy

2. *  felkéri az ÁKK Zrt.-t a 3. § (2) bekezdés szerinti pályázathoz, illetve ajánlatkéréshez kapcsolódó szerződések és egyéb dokumentumok pénzügyi szempontú véleményezésére, * 

3. *  az Áht. 33/D. § (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzetközi fejlesztési intézménytől történő hitelfelvétel esetén az ÁKK Zrt. pénzügyi szempontból véleményezi a hitelfelvevő és a nemzetközi fejlesztési intézmény között létrejövő hitelszerződést.

(2) *  A kötelezett a közreműködés kezdeményezése érdekében megkeresi az ÁKK Zrt.-t.

(3) *  Az ÁKK Zrt. és a kötelezett az ÁKK Zrt. közreműködésének eredményéről a kezességi szerződés aláírását megelőzően írásban tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

(4) *  Az ÁKK Zrt.-t az Áht. 113/A. § (2) bekezdésének k) alpontja alapján közreműködéséért a kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség tőkeösszegének arányában az alábbi mértékű díjazás illeti meg:

a) az (1) bekezdés a) pontja és b) 1. alpontja szerinti esetekben a tőkeösszeg 0,025 százaléka,

b) az (1) bekezdés b) 2. alpontja szerinti esetekben a tőkeösszeg 0,02 százaléka,

c) *  az (1) bekezdés b) pont 3. alpontja szerinti esetekben a tőkeösszeg 0,015 százaléka.

(5) *  Az ÁKK Zrt.-t megillető díjazásnak a központi költségvetés terhére történő megfizetéséről a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követően az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

(6) *  Jogszabályi kezességvállalás esetén az ÁKK Zrt. közreműködésének formáját a jogszabály határozza meg. Amennyiben a jogszabály erről nem rendelkezik, úgy az ÁKK Zrt. igénybevétele nem kötelező.

8. § (1) *  Mind a kezességek, mind a viszontgaranciák esetében - ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik - a jogosult külön felhívás nélkül köteles a naptári negyedévet követő hónap 20. naptári napjáig elektronikus úton tájékoztatni a Magyar Államkincstárt a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltás valószínűségére vonatkozó számításairól.

(2) *  Jogszabályi kezességek esetén az adatszolgáltatást jogszabályonkénti bontásban, a kötelezettek egyedi azonosítása nélkül, összevont adatok formájában kell teljesíteni.

(3) *  Külföldi székhelyű jogosult esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget - a jogosult és a kötelezett külön megállapodása alapján, az államháztartásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett - a kötelezett teljesíti.

(4) *  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximbank tv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint vállalt állami kezesség esetében az adatszolgáltatási kötelezettséget a jogosult helyett külön megállapodás nélkül az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB) és a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljesíti.

(5) *  Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőző 20 naptári napon belül a Magyar Államkincstártól kérni kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt. A Magyar Államkincstár 5 munkanapon belül elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.

(6) *  A kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák adatairól az államháztartásért felelős miniszter külön felhívás nélkül a naptári negyedévet követő hónap 20. naptári napjáig elektronikus úton tájékoztatja a Magyar Államkincstárt.

(7) *  A Magyar Államkincstár az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból nyert összesített adatokról az adatszolgáltatást követő 45 naptári napon belül értesíti az államháztartásért felelős minisztert.

8/A. § *  (1) Egyszerű kezesség esetén a jogosult a kötelezettel szemben minden olyan, a jogérvényesítésre irányuló jognyilatkozatot és jogcselekményt köteles megtenni a beváltást megelőzően, amely az adott helyzetben általában elvárható. * 

(2) Az (1) bekezdést figyelembe véve a jogosult köteles:

a) a kötelezettel fennálló szerződésben, vagy értékpapírban meghatározott módon a kötelezettség teljesítése érdekében a kötelezettel szemben fellépni,

b) ennek sikertelensége esetén követelését fizetési meghagyással vagy végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirattal érvényesíteni a kötelezettel szemben.

(3) *  Egyszerű kezesség esetén a kezesség érvényesítésének feltétele, hogy a jogosult igazolja a kötelezettel szembeni igényérvényesítéssel kapcsolatban tett, a (2) bekezdésben foglaltak szerinti jogcselekményeit. A kezesség beváltását ezen igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a kezes vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: állami adóhatóság) megtagadja.

(4) A (3) bekezdés szempontjából igazolásnak a jogerős fizetési meghagyás, illetve ellentmondás esetén a jogerős ítélet, továbbá a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirat minősül.

(5) A jogosultnak az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettsége felróható megszegéséből eredő kárt a kezessel szemben nem lehet érvényesíteni.

8/B. § *  (1) Az egyedi kezességvállaláshoz kapcsolódó beváltás várható időpontjáról és összegéről, továbbá a kötelezett adóigazgatási azonosításra alkalmas adatairól (adóazonosító szám, név, cím) a jogosult - az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igénylőlap felhasználásával - a beváltás időpontját legalább 15 naptári nappal megelőzően a kezest tájékoztatni köteles. Amennyiben a jogosult nemzetközi fejlesztési intézmény vagy külföldi székhelyű hitelintézet, e tájékoztatási kötelezettség a kezes felé a kötelezettet terheli.

(2) A 2007. január 1-jét követően vállalt egyedi kezességből és egyedi állami garanciából származó beváltás esetén a jogosult a kezesi vagy garanciaszerződésben meghatározott feltételek szerint érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál.

(3) *  A kezes a 2007. január 1-jét követően vállalt egyedi kezességből és egyedi állami garanciából származó beváltás esetén az (1) bekezdés szerint jelzett várható beváltásról haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot a kezességi szerződés egyidejű megküldése mellett.

(4) *  Az egyedi állami kezességek és egyedi állami garanciák beváltásánál az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerint jár el.

(5) A 2007. január 1-jét megelőzően vállalt egyedi kezesség esetén a kezes az egyedi kezesség beváltásáról a kifizetést követő 15 naptári napon belül - a kötelezett adóigazgatási azonosításra alkalmas adatainak és a jogosult részére kifizetett összegnek a közlésével - értesíti az állami adóhatóságot.

(6) A 2007. január 1-jét követően vállalt egyedi viszontgaranciából származó beváltás esetén a 2007. január 1-jét követően vállalt egyedi kezesség beváltására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(7) *  Az állami adóhatóság a kezesség, az állami garancia és viszontgarancia beváltása miatt keletkezett, állammal szembeni tartozás behajtásáról - a kötelezett adóigazgatási azonosításra alkalmas adatainak és a behajtott összegnek a közlésével - értesíti az államháztartásért felelős minisztert.

(8) Amennyiben a hitel egyedi állami kezességvállalással és jogszabályi vagy egyedi viszontgaranciával is érintett, az állami kezességbeváltásnál a hitelgarancia-intézmény által a jogosultnak kifizetett összeg csökkenti a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló tartozását.

(9) *  A nemzetközi fejlesztési intézmények felé vállalt egyedi állami kezesség vagy garancia érvényesítésénél az 5. § (1) bekezdés szerinti szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.

8/C. § *  (1) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a jogszabályi kezességvállalásból származó beváltás várható időpontjáról, illetve a beváltás mértékéről - ide nem értve az egyedi, egyenként 2 millió forint értékhatár alatti beváltásokat - a jogszabályt elsőhelyi felelősséggel előterjesztő illetékes miniszter (ha ez nem az államháztartásért felelős miniszter) a kezest a várható beváltást megelőzően legalább 15 naptári nappal, előre nem látható esetben a beváltást indokló körülmények bekövetkezésével egyidejűleg, vagy a beváltásról való tudomásszerzésről haladéktalanul értesíteni köteles.

(2) *  Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogszabályi kezességvállalásból származó beváltás esetén a jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek szerint - az e rendelet 11. számú mellékletében szereplő vonatkozó igénylőlap felhasználásával -

a) egyszerű kezesség esetén a 8/A. § (4) bekezdésben foglalt okiratok végrehajthatóvá válását követő 180 naptári napon belül;

b) készfizető kezesség esetében a hitelszerződés lejáratát, illetve - amennyiben az korábbi - annak felmondását követő 180 naptári napon belül

érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) Amennyiben a hitel jogszabályi állami kezességvállalással és jogszabályi vagy egyedi viszontgaranciával is érintett, az állami kezességbeváltásnál a hitelgaranciaintézmény által a jogosultnak kifizetett összeg csökkenti a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló tartozását.

8/D. § *  (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a viszontgarancia-vállalásból származó beváltás esetén a jogosult - az e rendelet 3. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával - érvényesítheti az állami kötelezettségvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál.

(2) A viszontgarancia érvényesítésének feltétele, hogy a jogosult az általa megkötött kezesség- vagy garanciavállalási szerződésből eredő fizetési kötelezettségének jogszerűen eleget tett.

(3) A jogosult a viszontgarancia-érvényesítés következtében a központi költségvetés által kifizetett összeg - az Áht. 33. §-a (14) bekezdése szerinti - behajtását, ezen összeg hozzá történő megérkezését követő 30 munkanapon belül köteles megkezdeni.

(4) A (3) bekezdés szerinti behajtás során befolyt összegből először a jogosultnál ténylegesen felmerült, e követelés behajtásával közvetlenül összefüggő, igazolt behajtási költségeket kell elszámolni.

(5) *  A behajtás során befolyt összegből a központi költségvetést megillető összeget a jogosult 15 munkanapon belül utalja át a 10032000-01907003 NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számlára.

(6) A jogosult a központi költségvetés által kifizetett összeg behajtásáról elszámolást készít, amelyben feltünteti a behajtás során befolyt összeget, a ténylegesen felmerült és elszámolt behajtási költségeket és az átutalandó összeget. Az elszámolást az átutalás időpontjában meg kell küldeni az állami adóhatóságnak.

(7) Az állami viszontgarancia érvényesítésétől számított három év elteltével - de legkésőbb a behajtás befejezését követő 15 napon belül - minden ügyben terjes körű elszámolást kell készíteni az állami adóhatóság részére. Az elszámolás során a jogosult részletes kimutatást készít az adóstól behajtott követelésekről, a központi költségvetésbe átutalt összegekről, az elszámolt behajtási költségekről, valamint a behajtási tevékenység módjáról és a megtérülés mértékéről.

(8) *  Az állami viszontgaranciák beváltásánál, valamint az állami viszontgarancia-érvényesítésből keletkezett, az állami viszontgarancia jogosultja által behajtott, de a központi költségvetésbe be nem fizetett követelés behajtásánál az állami adóhatóság az Art. szerint jár el.

8/E. § *  (1) A 8/C. § rendelkezéseitől eltérően a 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalások esetében az állami kezesség érvényesítését a jogosult az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezheti írásban

a) a kötelezett megnevezésének,

b) az igényelt összeg (tőkeösszeg és járulékok szerinti bontásban),

c) a hitel-, a kölcsönszerződés vagy az értékpapír adatainak,

d) a kezesség-érvényesítés indokának, és

e) a jogosult bankszámlaszámának

feltüntetésével.

(2) A jogosult az (1) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:

a) a hitel-, kölcsönszerződést és annak mellékletét képező dokumentumok vagy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására szolgáló dokumentumokat,

b) a hitel-, kölcsönszerződés módosításokat és azok mellékletét képező dokumentumokat,

c) a hitel-, kölcsönszerződést felmondó iratot és/vagy a hitel-, kölcsönszerződésben meghatározott törlesztő részlet, kamatfizetési, vagy egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltére vonatkozó iratot, és

d) a folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumait.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 30 naptári napon belül intézkedik a kifizetésről, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel az MFB tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában és az Eximbank tv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.

(4) A 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalásból származó beváltás várható időpontjáról és a beváltás mértékéről a kötelezett a kezest, a várható beváltást megelőzően legalább 15 naptári nappal, előre nem látható esetben a beváltást indokló körülmények bekövetkezésével egyidejűleg vagy a beváltásról való tudomásszerzésről haladéktalanul értesíteni köteles.

9. § (1) A (2)-(3) bekezdések szerinti kezességérvényesítési eljárás alkalmazandó:

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/I. §-ának (1) bekezdése,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78/A. §-ának (1) bekezdése,

c) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 50/C. §-ának (3) bekezdése,

d) *  a Hszt. 172. § (1) bekezdése,

e) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 119/A. §-ának (1) bekezdése,

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 121/A. §-ának (1) bekezdése,

g) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 126/A. §-ának (1) bekezdése szerinti lakáscélú állami készfizető kezességvállalásból származó beváltásokra.

(2) A kötelezett nem teljesítése esetén a hitelintézet a hitel felmondását megelőzően belső szabályai szerint felszólítja az adóst a tartozás rendezésére.

(3) *  Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a kölcsönt az adós még nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet az e rendelet 4. számú melléklete szerinti igénylőlap felhasználásával - a 8/C. § (2) bekezdés szerinti jogvesztő határidőn belül - érvényesítheti az állami készfizető kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál.

10. § *  Az agrárkezességek - melyek részletszabályait kormányrendelet vagy miniszteri rendelet tartalmazza - beváltása esetén a jogszabályi kezességekre irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jogosult a beváltást e rendelet 5. és 6. számú melléklete szerinti igénylőlap felhasználásával kezdeményezheti.

11. § (1) *  A 8/C. § (2) bekezdése és a 9. § szerinti kezességek beváltását a jogosult a 10032000-01907027 NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla, a 10. § szerinti kezességek beváltását a jogosult a 10032000-01907010 NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számlával szemben kezdeményezheti.

(2) *  Az (1) bekezdésben szereplő állami kezességek beváltásánál az állami adóhatóság az Art. szerint jár el. A beváltás iránti kérelmet elutasítja, ha a jogosult eljárása a kezességgel biztosított kötelezettség elvállalásánál, valamint a kezesség fennállásának ideje alatt nem felelt meg a külön jogszabályokban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3) *  Az (1) bekezdésben szereplő állami kezességek esetén a beváltott állami kezesség - figyelemmel a külön jogszabályokban foglaltakra - a kötelezettnek az állammal szembeni kötelezettségévé válik, erről az érintettet az állami adóhatóság határozatban értesíti.

(4) *  Az (1) bekezdés szerint érvényesített kezességekről az állami adóhatóság a Magyar Államkincstárt félévente tájékoztatja jogcímenkénti bontásban, elektronikus úton.

12-14. § * 

15. § (1) *  Az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, illetve kiállítóhely (a továbbiakban: kiállító) a kultúráért felelős miniszternek a kiállítási garancia, illetve a kiállítási viszontgarancia igénybevételének tervezett kezdő időpontját megelőző év július 31. napjáig jelenti be igényét (előzetes bejelentés).

(2) Az előzetes bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

a) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult neve,

b) a kiállítás tervezett helye és ideje,

c) a garancia-, illetve viszontgarancia-vállalás igényelt mértéke és időtartama,

d) az igény indokolása, kiállítási viszontgarancia igény esetében külön annak indokolása.

(3) *  Az előzetes bejelentést a kultúráért felelős miniszter megvizsgálja és - ha megfelel az Áht. 33/B. §-a (2), (3), (7), illetve (8) bekezdésében foglalt feltételeknek - nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb augusztus 15-ig továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek.

(4) *  A nyilvántartásba vétel az államháztartásért felelős minisztert nem kötelezi a kiállítási garancia vagy viszontgarancia vállalására.

(5) *  Kiállítási garancia, illetve viszontgarancia vállalására indokolt esetben előzetes bejelentés hiányában is lehetőség van, amennyiben az - tekintettel az éves költségvetési törvényben meghatározott keret várható kihasználtságára - nem akadályozza az előzetesen bejelentett kiállítási garanciák, illetve viszontgaranciák vállalását.

(6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a kiállító az igényét a kultúráért felelős miniszternek jelenti be. A bejelentésre értelemszerűen alkalmazni kell a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a kiállítónak az előzetes bejelentés elmulasztását is részletesen indokolnia kell.

16. § (1) *  A kiállítási garancia-, illetve a kiállítási viszontgarancia-vállalás érdekében a kiállító a garancia igénybevételének tervezett kezdő időpontja előtt legkésőbb 25 munkanappal kérelmet nyújt be a kultúráért felelős miniszterhez. Amennyiben az egy kiállítás kapcsán benyújtott igények száma meghaladja a 15 darabot, a benyújtási határidő - a 16. kérelemtől kezdődően az egy kiállításhoz kapcsolódó összes kérelem esetében - kérelmenként 1 munkanappal nő.

(2) *  A kiállítási garancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) az e rendelet 7. számú melléklete szerinti Adatlap kiállítási garancia- vagy kiállítási viszontgarancia-vállaláshoz című - kitöltött - adatlapot;

b) a kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását,

c) az épületbiztonsági dokumentációt, amely részletesen bemutatja a kiállító által nyújtott biztonsági feltételeket, körülményeket, ideértve a kiállítótér és az épület környezeti adottságait, technikai, biztonsági és biztonságfelügyeleti jellemzőit;

d) a kiállítási tárgyak biztosítási összegéről készült, a kiállító és a jogosult által aláírt tételes kimutatást;

e) a kiállító és a jogosult által aláírt kölcsönbe adásról szóló szerződést, továbbá idegen nyelvű szerződés esetén a szerződésnek a kiállítási garanciavállalás feltételeit érintő részei magyar nyelvű fordítását, valamint a kölcsönbe adó intézmény nevében aláíró személy aláírási jogosultságát igazoló dokumentumot, kivéve ha az aláírási jogosultság a szervezeti képviseletből ered (így különösen a felügyeleti szerv aláírási joga esetén);

f) a jogosult arról szóló - az e rendelet 10. számú mellékletében szereplő minta alapján kibocsátott - nyilatkozatát, hogy elfogadja a kiállítási garancia vállalására vonatkozó feltételeket;

g) minden olyan tényt, adatot, amely a garancia szempontjából jelentős, ideértve a hatályos biztosításról, illetve garanciáról szóló szerződést is.

(3) *  A kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) a kiállítási viszontgarancia indokoltságát;

b) a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti dokumentumokat;

c) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult által aláírt kölcsönbe adásról szóló szerződést;

d) a kiállító által kötött biztosítási szerződést, benne a kiállítási tárgyak biztosítási összegéről készült tételes kimutatással;

e) a jogosult arról szóló - az e rendelet 10. számú mellékletében szereplő minta alapján kibocsátott - nyilatkozatát, hogy elfogadja a kiállítási viszontgarancia vállalására vonatkozó feltételeket.

(4) *  Amennyiben egy kiállítás kapcsán több kérelmet nyújt be a kiállító, a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt dokumentumokat csak egyszer kell benyújtani.

(5)-(6) * 

16/A. § *  (1) A kiállítási tárgyak biztosítási összege nem haladhatja meg a kiállítási tárgy kölcsönbe adásáról szóló szerződésben meghatározott értékét, amelyet a kiállítási garancia-, illetve viszontgarancia-vállalásra irányuló kérelem esetében a kultúráért felelős miniszter a kérelem elbírálása során köteles vizsgálni.

(2) A jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmet a kultúráért felelős miniszter - a garancia-, illetve viszontgarancia-vállalásra vonatkozó javaslatával együtt - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek, aki a rendelkezésre álló keret figyelembevételével dönt a kötelezettségvállalásról.

(3) A kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását, valamint az épületbiztonsági dokumentációt nem kell az államháztartásért felelős miniszternek továbbítani.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásáról - a kultúráért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett - kiállítási garanciavállalásra irányuló kérelem esetén e rendelet 8. számú mellékletében szereplő minta, kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelem esetén e rendelet 9. számú mellékletében szereplő minta alapján kötelezvényt bocsát ki a jogosult részére. A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia a kötelezvény kibocsátásával jön létre, a kötelezvényben megjelölt időtartamra.

(5) A 16. § (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén a kötelezvény a kiállítási garancia-, illetve viszontgarancia-igényben megjelölt kezdő időponthoz képest későbbi időpontban jelölheti meg a garancia-, illetve viszontgarancia létrejöttének időpontját.

17. § *  (1) A kiállító köteles a tőle elvárható mértékben a kár megelőzéséről, illetve a kár enyhítéséről gondoskodni. Káresemény bekövetkezése esetén a kiállító haladéktalanul értesíti a kultúráért felelős miniszter, az államháztartásért felelős minisztert, valamint a jogosultat. A kultúráért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek szóló értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett tárgyakról szóló tájékoztatást.

(2) A kiállító köteles a káreseményről a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni az értesítés és a felvilágosítás tartalmának a kultúráért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter általi ellenőrzését.

18. § (1) Ha a káresemény bekövetkezése során a kiállítási tárgy elvész vagy megsemmisül (teljes kár), a kötelezvényben megállapított biztosítási összeget kell kifizetni. Amennyiben a kiállítási tárgy később előkerül, a kifizetett kártérítést haladéktalanul vissza kell fizetni.

(2) *  Kiállítási garancia esetében részleges kár esetén a kártérítés alapja a kiállító és a jogosult megállapodása a helyreállítás (restaurálás) költségeiben. Amennyiben a kiállítási tárgy maradéktalanul nem állítható helyre, a kiállító és a jogosult megállapodnak az értékcsökkenés mértékében is. A helyreállítás költsége az esetleges értékcsökkenés mértékével együttesen sem haladhatja meg a kiállítási tárgy biztosítási összegét. A megállapodásról a kultúráért felelős minisztert haladéktalanul értesíteni kell.

(3) *  Kiállítási viszontgarancia esetében részleges kár esetén a viszontgarancia érvényesítés alapja a jogosult által a biztosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően kifizetett összeg. A viszontgarancia összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A kifizetésről a kultúráért felelős minisztert haladéktalanul értesíteni kell.

(4) *  A kultúráért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti kártérítés, illetve a (3) bekezdés szerinti viszontgarancia összegének megállapítása és teljesítése érdekében felhívhatja a kiállítót és a jogosultat független, nemzetközileg elismert szakértő(k) igénybevételére.

(5) *  Az (l)-(4) bekezdések alapján megállapított kártérítés, illetve viszontgarancia összegéről - a kártérítés, illetve viszontgarancia mértékére és a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt - a kultúráért felelős miniszter értesíti az államháztartásért felelős minisztert.

(6) *  Az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében az - az (5) bekezdés szerinti - értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül intézkedik a kultúráért felelős miniszter jóváhagyásában meghatározott összegű kártérítés, illetve viszontgarancia jogosult részére történő kifizetéséről. Kiállítási viszontgarancia esetében a viszontgarancia érvényesítésére kizárólag a kiállító által kötött biztosítási szerződés alapján történt kifizetést követően kerülhet sor. A garantőr Áht. 33/C. §-a (4) bekezdése szerinti megtérítési igénye a kártérítés kifizetését nem érinti.

19. § (1) *  A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia időtartamának lejártát követő 30 naptári napon belül a kiállító tájékoztatja a kultúráért felelős minisztert, hogy bekövetkezett-e olyan körülmény, amely a garancia beváltására okot adott, és ezzel egyidejűleg a kiállításról részletes szakmai beszámolót nyújt be. A beszámolóban fel kell tüntetni azt is, hogy a kiállítási garancia, illetve viszontgarancia hiányában milyen összegű átlagos biztosítási díj felmerülésével lehetett volna számolni.

(2) *  A kultúráért felelős miniszter a kiállítótól kapott tájékoztatást továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek.

20. § Az e rendeletben foglaltak alkalmazása során figyelembe kell venni a közösségi jog állami támogatásra vonatkozó szabályait.

20/A. § *  (1) Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kormányhatározat előkészítése során az e rendelet 2. §-ában, a vonatkozó kormányhatározat kapcsán az e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat - a d) pont kivételével - kell alkalmazni.

(2) Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami kezesség esetén alkalmazandó kezességvállalási díj összegéről, megfizetésének idejéről és módjáról az államháztartásért felelős miniszter írásban értesíti az MFB-t.

20/B. § *  (1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Dttv.) 2. §-a szerinti állami kezességvállalásra a (2)-(6) bekezdést kell alkalmazni.

(2) *  Állami kezességvállalás iránti igénybejelentés esetén az állami kezesség a pénzügyi intézmény összes - a Dttv. 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelő - gyűjtőszámlahitelére kiterjed.

(3) A kezességvállalási díj alapja a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés aláírásának napján a pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyam - vagy ha az alacsonyabb, a Dttv.-ben meghatározott legmagasabb árfolyam - és a rögzített árfolyam különbözetének, valamint a hitelkeret-szerződés aláírásának napja szerinti feltételekkel a hiteladósnak a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti devizában meghatározott törlesztési kötelezettségei összegének a szorzata. A kezességvállalási díj alapjába a mentesített követelésrész nem számít be. A 2012 április 1-jét megelőzően kötött, 2012. június 1-jétől a törvény erejénél fogva módosuló gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződések esetén a díjszámítás alapjának meghatározásakor a figyelembe vett törlesztési kötelezettségek összegénél a mentesített követelésrészre vonatkozó előírást 2012. június 1-jétől kell figyelembe venni.

(4) A kezességvállalási díj mértéke a (3) bekezdés szerint számított összeg 2,5%-a.

(5) A pénzügyi intézmény a kezességvállalási díj összegét öt részletben fizeti meg. Az első részletet a rögzített árfolyam-alkalmazási időszak kezdetét követő hónap 5. munkanapjáig, ezt követően a fennmaradó részleteket a május 31-én még fennálló gyűjtőszámlahitelek vonatkozásában évente, június 30-áig utalja át az állam részére a kincstárnál vezetett 10032000-01034169 Gyűjtőszámlahitel kezességvállalási díjfizetési számla javára.

(6) A pénzügyi intézmény a 12. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál.

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

(2) *  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött jogszabályi kezességek beváltását - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni a 11. § (1) bekezdésében megjelölt számlákkal szemben.

(2a) *  E rendelet 4., 5. és 6. mellékletét az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött kezességek beváltása esetén is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 8. §-ának (1) bekezdését az e rendelet hatálybalépését megelőzően vállalt viszontgaranciák esetén is alkalmazni kell.

(4) E rendelet alkalmazása tekintetében kezességbeváltásnál jogszabályi kezességnek minősülnek azok az állami kezességvállalással nyújtott agrárhitelek is, amelyek a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, a 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet, a 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet és a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 271. §-a alapján kerültek folyósításra.

(5) *  E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 6/A. § (2) bekezdés j)-k) pontját és (5) bekezdését, valamint 40. § (2) bekezdésével megállapított 6/B. § (1a) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(6) *  E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított 20/B. § (2) bekezdését a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIII. törvény hatálybalépése után kezdeményezett gyűjtőszámlahitelre kell alkalmazni.

22. § *  (1) A 3. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított (2) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után benyújtandó előterjesztések alapján hozott döntések esetében kell alkalmazni.

(2) A 8. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított (5) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után esedékes tájékoztatásoknál kell alkalmazni.

(3) A 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított 8/E. §-t a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után bevont források esetében kell alkalmazni.

(4) A 11. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított (4) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után esedékes tájékoztatás esetében kell alkalmazni.

(5) A 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletével megállapított 10. mellékletet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után a 2010. június 30-át követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(6) *  E rendeletnek az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló, 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ákr.2) megállapított 20/B. §-át az Ákr.2 hatálybalépéséig már megkötött gyűjtőszámlahitelkeret-szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell azzal, hogy a pénzügyi intézmény a kezességvállalási díj első részletét az államháztartásért felelős miniszter felé történő igénybejelentéstől számított 8 munkanapon belül köteles megfizetni.

1. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Adatlap az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- és egyedi viszontgarancia-vállalás tervezett adatairól * 

1. A kötelezettségvállalás alapjául szolgáló jogszabály megjelölése: ..................................................

............................................................................................................................................................

2. Kezesség/garancia/viszontgarancia-vállalás indoka1: .......................................................................

............................................................................................................................................................

3. Kezesség/garancia/viszontgarancia-vállalás mértéke vagy összege (Ft és/vagy devizanem)1: ........

............................................................................................................................................................

4. Kezesség/garancia/viszontgarancia-vállalás feltételei1: ....................................................................

............................................................................................................................................................

5. A hitelnyújtó kiválasztásának módja2: ..............................................................................................

............................................................................................................................................................

6. Az ÁKK Zrt. közreműködésének formája: .......................................................................................

7. Hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: .......................................................................

8. Állami kezesség típusa: .....................................................................................................................

9. A típus megválasztásának indoka: ....................................................................................................

10. A kezesség/garancia/viszontgarancia-vállalással biztosított fizetési kötelezettség tervezett futamideje, visszafizetésének tervezett ütemezése1: .......................................................................

11. A kezesség/garancia/viszontgarancia érvényesítésének valószínűsége1: .......................................

12. Az alkalmazott közösségi állami támogatási szabály (szükség esetén): .........................................

............................................................................................................................................................

1 Csak a megfelelő kötelezettségvállalási típust kell szerepeltetni!
2 Az egyedi viszontgarancia-vállalás esetén nem kell kitölteni!

2. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

...... számú Állami Kezességi Szerződés

amely létrejött egyrészről ........................................... Hitelnyújtó mint jogosult (a továbbiakban: jogosult), másrészről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (9) bekezdése, a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a ............ Korm. határozat alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló ..... törvény (a továbbiakban: Ptk.) ..... értelmében az államháztartásért felelős miniszter által képviselt állam mint kezes (a továbbiakban: Kezes) között, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a ...................... (cím: ................................................ adószám: ..................................................... cégjegyzékszám: ...........................) (a továbbiakban: Kötelezett) között .............-én kelt, ................. számú hitelszerződésről (a továbbiakban: Hitelszerződés). A jelen Kezességi Szerződés mellékletében elhelyezett, az alábbi feltételekkel kötött Hitelszerződés a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Tőketartozás: ..................................................................................................................................

Kamatbázis: ...................................................................................................................................

Kamatfelár: ....................................................................................................................................

Kezelési költség: ............................................................................................................................

Késedelmi kamat: ..........................................................................................................................

Rendelkezésre tartási jutalék: .......................................................................................................

Végső lejárat: .................................................................................................................................

Törlesztési időpont(ok): .................................................................................................................

A Kezes kijelenti, hogy a fenti hitelszerződést és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul megismerte.

2. A Kezes jelen szerződés aláírásával, a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a Jogosulttal szemben fennálló 3. pont szerinti tartozása megfizetéséért ezennel, a ............. Korm. határozat felhatalmazása és a Ptk. ...... §-a alapján egyszerű/készfizető kezességet vállal.

3. A Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége az 1. pontban szereplő tőke-, kamat- és jutalék meghatározási mód alapján számított követelés összegéig terjed.

4. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a folyósított kölcsön összegét vagy annak egy részét nem lehet a hitel fedezetét jelentő óvadéknak minősíteni.

5. A Jogosult külön felhívás nélkül teljesíti a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, illetve egyéb kötelező jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségét.

6. A Jogosult haladéktalanul írásban értesíti a Kezest a Hitelszerződés bármilyen tervezett módosításáról (ideértve a kamatmeghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változását is), valamint a Hitelszerződés felmondásáról.

6.1. A Kezes az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat és a Kötelezettet arról, hogy hozzájárul-e a 6. pontban meghatározott szerződésmódosításhoz.

6.2. A 6. pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása esetén a Hitelszerződés módosításáról való tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül a Kezes a kezességi szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

6.3. A 6.1. pont szerinti hozzájárulás megtagadása esetén a kezességvállalás az eredeti feltételek mellett marad fenn.

7. A Jogosult a Kezest a kezesség beváltása várható időpontjának megjelölésével írásban, a beváltást [Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés k) pontja] megelőzően legalább 15 naptári nappal értesíti akként, hogy részére megküldi a Kötelezett 1. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatást.

7.1. A 7. pont szerinti kimutatás mellé csatolni kell a Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő igénylőlap szerinti adatokat és dokumentumokat, továbbá a Jogosult behajtásra irányuló - esetleg korábban megtett - lépéseire vonatkozó adatokat.

7.2. *  A Jogosult a 7. és a 7.1. pontokban megjelölt jogcselekményeket követően - a Kezes értesítése mellett - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezheti a kezesség beváltását a 10032000-01907027 számú, NAV Állami kezességbeváltás elnevezésű folyósítási számla terhére.

8. A Kötelezett szerződésszerű teljesítése következtében a Hitelszerződés megszűnéséről a Jogosult köteles a Kezest haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni.

9. Jelen kezességi szerződés hatálybalépésének feltétele a Kötelezett számára előírt kezességvállalási díj megfizetése. Jelen kezességi szerződés hatálybalépéséről a Kezes köteles a Jogosultat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni.

10. Jelen kezességi szerződés hatálya: a Hitelszerződés lejárata vagy felmondása + ..... nap.

11. A jelen kezességi szerződésre egyebekben a magyar jog és különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

12. Jelen szerződés magyar nyelven, ...... eredeti példányban készült, melyek közül a Kezes 3 eredeti példányt, a Jogosult ...... eredeti példányt kap.

Budapest, [dátum] ..............................................

........................................................
Jogosult cégszerű aláírása
...................................................
Kezes

3. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap az egyedi állami kezesség, garancia és viszontgarancia beváltásához (Jogosult küldi a Kezes/Garantőr részére)

.....................................

Jogosult megnevezése

1. A kötelezett adatai

Neve: .........................................................................................................................................

Székhelye/címe: ........................................................................................................................

Adóazonosító száma: ...............................................................................................................

2. A jogosult adatai

Neve: .........................................................................................................................................

Székhelye/címe: ........................................................................................................................

Adószáma: ................................................................................................................................

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................

3. *  Az állami kezesség/garancia/viszontgarancia-beváltás *  adatai

Kormányhatározat száma: ........................................................................................................

Hitelszerződés (követelést megalapozó szerződés), valamint egyedi viszontgarancia esetében kezességi szerződés, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

- kelte/forgalomba hozatalának időpontja: ............................................................................

- száma/sorszáma: ...................................................................................................................

- lejárata: .................................................................................................................................

- a követelés összege: .............................................................................................................

- az állami kezességgel/garanciával/viszontgaranciával *  érintett követelés összege: ............

- a követelést megalapozó szerződés felmondásakor/a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lejáratakor vissza nem fizetett, állami kezességgel/garanciával/viszontgaranciával *  érintett tőkekövetelés és az erre felszámított kamat és egyéb költségek összege, és ennek számítási módja az egyes elemeket külön feltüntetve: ................................................................................

- az igénylőlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett, állami kezességgel/garanciával/viszontgaranciával *  érintett tőkekövetelés és az erre felszámított kamat és egyéb költségek összege, és ennek számítási módja az egyes elemeket külön feltüntetve: ...................................................................................................................................

A kezesség/garancia/viszontgarancia-beváltás *  indoka: .........................................................

A kezesség/garancia/viszontgarancia-beváltást *  megelőzően megtett jogcselekmények: ......

4. Mellékletként csatolandók

A követelést megalapozó szerződések és azok mellékleteit képező dokumentumok

A követelést megalapozó szerződésmódosítások és azok mellékletét képező dokumentumok/a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok

A biztosítéki szerződések és mellékleteik

A biztosítékok módosításának indokai

A biztosítékokból történt megtérülés tényét és összegét igazoló dokumentum, megtérülés hiányában a jogosult nemleges nyilatkozata

Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés, annak hiányában a jogosult nemleges nyilatkozata

A követelést megalapozó szerződés felmondását igazoló irat és/vagy a szerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat

A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás

A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok

Dátum: ............................................................

.................................................

aláírás

4. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap a lakáscélú állami kezesség beváltásához

(állami adóhatóság részére küldendő)

..........................................

Hitelintézet megnevezése

1. Az adós(ok), adóstárs(ak) és kezes(ek) adatai

Neve: ..................................................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakhelye: ...........................................................................................................................................

Adóazonosító jele: .............................................................................................................................

Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

2. A kölcsön adatai (a megkötött szerződés alapján)

Szerződés száma: ...............................................................................................................................

Szerződés kelte: .................................................................................................................................

A kezesség jogszabályi alapja: ..........................................................................................................

A garantált hitelrész összege: ............................................................................................................

A kölcsön teljes összege: ...................................................................................................................

A garantált hitelrész aránya a teljes kölcsönön belül: .......................................................................

A hitelcél szerinti ingatlan vételára/építési költsége: ........................................................................

A hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értéke: ....................................................................

A hitelcél szerinti lakásingatlan címe, helyrajzi száma: ....................................................................

A kölcsön lejárata: .............................................................................................................................

A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett kölcsön és az erre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: .........................................................

A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: ..........................................

Az igénylőlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: ..........................................

A kamat napi összege: .......................................................................................................................

3. Az állami kezességbeváltás adatai

Az állami kezességbeváltás jogosultja: .............................................................................................

A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma: ...............................................

Az átutalandó állami kezesség összege (a tőke, a kamat és a kezelési költség, továbbá azok együttes összege, a napi kamat mértéke és kezdő időpontja): ...........................................................

A kezességbeváltás indoka: ...............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

4. Mellékletek

Kölcsönszerződés és annak mellékletét képező dokumentumok

Kölcsönszerződés-módosítások és annak mellékletét képező dokumentumok

A bank nyilatkozata, hogy a kölcsönt céljának megfelelően használták-e fel

A 3. pontban foglalt egyéb kezességvállalást igazoló dokumentumok

A biztosítékokról szóló szerződések és mellékleteik

A biztosítékok módosításának indokai

A biztosítékokból történt megtérülés tényét és összegét igazoló dokumentum, megtérülés hiányában a bank nemleges nyilatkozata

Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata

A kölcsönszerződés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat

A szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás

Jognyilatkozatok

A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás

A kötelezett nem teljesítésére, a követelés teljesítésére szabott szerződési határidő lejártára vonatkozó adatok

A vonatkozó törvényben szereplő feltételek igazolásának másolatai

A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai (beleértve a hiteldöntést és az azt megalapozó dokumentumokat is)

A folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumai

Kelt: ........................................ év ..... hó ..... nap

P. H.

................................................
igénylő

5. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap az állami agrár kezességek beváltásához

(állami adóhatóság részére küldendő)

Jogosult pénzügyi intézmény megnevezése

1. A kötelezett adatai

Neve: ...........................................................................................................................................

Lakhelye/székhelye: .....................................................................................................................

Adószáma/adóazonosító jele: .......................................................................................................

Bankszámlaszáma: .......................................................................................................................

2. *  Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés(ek) alapján

A kölcsön célja: ............................................................................................................................

A kölcsön típusa (a jogszabály megnevezésével): .......................................................................

Szerződés kelte: ............................................................................................................................

Szerződés összege: .......................................................................................................................

Szerződés lejárata: ........................................................................................................................

A szerződéskötéskor figyelembe vett (Kezes felé bejelentett), az FVM által igazolt állami kezességvállalás mértéke és összege: ...........................................................................................

Ha rendelet másként nem rendelkezik a beváltáskor fennálló tőke összege:  *  .............................

Ha rendelet másként nem rendelkezik a beváltáskor fennálló tőkeösszeg támogatási okiratban rögzített %-a: ................................................................................................................................

A kezesség jogszabályi alapja:

3. Az állam által nyújtott kezességen kívül a kölcsön mögött fennálló egyéb kezesség

Mértéke (%-ban): .........................................................................................................................

A kezesség összege: .....................................................................................................................

A szerződéskötés dátuma: ............................................................................................................

A kezes neve/címe: ......................................................................................................................

4.  * Az állami kezességbeváltás adatai

Az állami kezességbeváltás jogosultja: ........................................................................................

Az állami kezesség mértéke (%): .................................................................................................

Az állami kezesség alapján átutalandó összeg: .........................................................................................

A számlaszám, ahova az átutalandó kezességet kéri a jogosult: ..................................................

Az állami kezesség beváltásának indoka: .................................................................................................

A kezességbeváltást megelőzően megtett jogcselekmények: ......................................................

Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítéséről: ....................................................

5. *  Mellékletként csatolandók

Hitelszerződés és annak mellékletét képező dokumentumok

Hitelszerződés-módosítások és annak mellékletét képező dokumentumok

A bank nyilatkozata, hogy a hitelt céljának megfelelően használták-e fel * 

A 3. pontban foglalt egyéb kezességvállalást igazoló dokumentumok

A biztosítékokról szóló szerződések és mellékleteik

A biztosítékok módosításának indokai

A biztosítékokból történt megtérülés tényét és összegét igazoló dokumentum, megtérülés hiányában a bank nemleges nyilatkozata

Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata

A hitelszerződés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat

A szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás

Az adós ellen folyó csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás esetén a hitelintézet és az eljárásban részt vevők által foganatosított intézkedések dokumentumai

Jognyilatkozatok

A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás

A kötelezett nem teljesítésére, a követelés teljesítésére szabott szerződési határidő lejártára vonatkozó adatok

Minisztériumi igazolás a támogatásról (pl. támogatási okirat, megyei FM hivatalok által záradékolt hitelkérelem

A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai (beleértve a hiteldöntést és az azt megalapozó dokumentumokat is)

A folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumai

A bank által évenként bekért, a hitelszerződésben rögzített iratok

Dátum: ................................................

.......................................

cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap
a fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítését szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1072/2003. (VII. 18.) Korm. határozat, a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítését szolgáló kormányzati intézkedések egyes feltételeinek megállapításáról szóló 1039/2006. (IV. 7.) Korm. határozat, valamint a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. fizetésképtelensége miatt kialakult válságos helyzet kezelését célzó kedvezményes hitelkonstrukció bevezetéséről szóló 1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozat alapján vállalt állami kezesség beváltásához
 * 

(állami adóhatóság részére küldendő)

......................................................................

Jogosult pénzügyi intézmény megnevezése

1. A kötelezett adatai

Neve: ...........................................................................................................................................

Lakhelye/székhelye: .....................................................................................................................

Adószáma/adóazonosító jele: .......................................................................................................

Bankszámlaszáma: .......................................................................................................................

2. *  Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés(ek) alapján

A kölcsön célja: ............................................................................................................................

A kölcsön típusa (a jogszabály megnevezésével): .......................................................................

Szerződés kelte: ............................................................................................................................

Szerződés összege: .......................................................................................................................

Szerződés lejárata: ........................................................................................................................

A kölcsönszerződés adatai a - felsorolt Korm. határozatok alapján megkötött - kezességi szerződés 10. pontja által előírt adatszolgáltatási táblázatban szerepeltek/nem szerepeltek * : .......................................................................................................................................................

A kölcsönszerződés módosítására sor került/nem került sor * : .....................................................

Az utolsó módosítás dátuma: .......................................................................................................

A szerződéskötéskor figyelembe vett (Kezes felé jelentett) az FVM által igazolt állami kezességvállalás mértéke és összege: .........................................................................................

A kölcsön lejáratakor vissza nem fizetett tőke összege: ..............................................................

A kezességbeváltás megindításakor fennálló tőke összege: ........................................................

3. Az állam által nyújtott kezességen kívül a kölcsön mögött fennálló egyéb kezesség

Mértéke (%-ban): .........................................................................................................................

A kezesség összege: .....................................................................................................................

A szerződéskötés dátuma: ............................................................................................................

A Kezes neve/címe: ......................................................................................................................

4. *  Az állami kezességbeváltás adatai

Az állami kezességbeváltás jogosultja: ........................................................................................

Az állami kezesség mértéke (%): .................................................................................................

Az átutalandó állami kezesség összege: ..................................................................................................

A számlaszám, ahova az átutalandó állami kezességet kéri a jogosult: ..................................................

A kezességbeváltás indoka: ..........................................................................................................

A kezességbeváltást megelőzően megtett jogcselekmények: ......................................................

Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről: .......................................................

5. *  Mellékletként csatolandók

Hitelszerződés és annak mellékletét képező dokumentumok

Hitelszerződés-módosítások és annak mellékletét képező dokumentumok

A bank nyilatkozata, hogy a hitelt céljának megfelelően használták-e fel * 

A 3. pontban foglalt egyéb kezességvállalást igazoló dokumentumok

A biztosítéki szerződések és mellékleteik

A biztosítékok módosításának indokai

A biztosítékokból történt megtérülés tényét és összegét igazoló dokumentum, megtérülés hiányában a bank nemleges nyilatkozata

Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata

A hitelszerződés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat

A szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére irányuló felszólítás

Az adós ellen folyó csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás esetén a hitelintézet és az eljárásban részt vevők által foganatosított intézkedések dokumentumai

Jognyilatkozatok

A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás

A kötelezett nem teljesítésére, a követelés teljesítésére szabott szerződési határidő lejártára vonatkozó adatok

A 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hitelkérelem, amit a Hivatal záradékolt (a záradék tartalmazza: a felvehető kedvezményes hitel összegét, valamint, hogy a hitel megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek)

A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai (beleértve a hiteldöntést és az azt megalapozó dokumentumokat is)

A folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumai

A bank által évenként bekért, a hitelszerződésben rögzített iratok

A bank az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelettel módosított 107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet 4. §-ában foglalt FVM által elismert jogosultságot igazolja.

Dátum: ...................................................

..............................................

aláírás * 

7. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

ADATLAP
kiállítási garancia- vagy kiállítási viszontgarancia-vállaláshoz

1. A kérelem tárgya: kiállítási garanciavállalás
kiállítási viszontgarancia-vállalás
2. A kiállítás címe (magyarul és angolul):
3. A kiállítás helye, ideje:
4. A kiállító neve, címe (magyarul és angolul):
5. A kiállítási tárgyak megnevezése és azok biztosítási összege * :
6. A garancia jogosultjának neve, címe (magyarul és angolul):
7. A jogosult bankszámlaszáma és a bank neve, ahova a garantőr a kártérítést utalja:
8. A kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult neve és címe (magyarul és angolul):
9. A garancia- vagy viszontgarancia-vállalás igényelt összege (devizában és forintban kerekítés nélkül):
10. A garancia- vagy viszontgarancia-vállalás időtartama:
11. Változások az előzetes bejelentésben foglaltakhoz képest:

Dátum: ............................................................

.................................................

aláírás

8. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

KÖTELEZVÉNY
a ................................ Múzeumban ...-tól ...-ig tartó ......................................... című kiállításhoz kapcsolódó kiállítási garancia vállalásának feltételeiről

1. *  Az állam nevében eljáró államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: Garantőr) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. § (1) és (4) bekezdése alapján ...... [a kölcsönbe adásról szóló szerződésben meghatározott devizanemben megjelölve] összeghatárig kiállítási garanciát vállal a ..... c. kiállításnak a ...... Múzeumban ...... [kiállítás kezdő időpontja] és ...... [kiállítás záró időpontja] között történő bemutatásához, a ...... [kölcsönadó neve és címe] és a ...... [kölcsönvevő neve és címe] (a továbbiakban: Kiállító) között létrejött kölcsönbe adásról szóló szerződésben foglaltaknak megfelelően a kiállításra kölcsönzött műtárgy(ak)ban esetlegesen bekövetkezett károk megtérítésére. A garancia jogosultja a ...... [jogosult neve és címe] (a továbbiakban: Jogosult).

2. A Garantőr felelőssége - ...... [kezdő időpont megjelölése] és ...... [záró időpont megjelölése] között áll fenn, és - a kiállítási tárgy(ak)nak a Jogosulttól történő átvételével kezdődik, s akkor végződik, amikor a kiállítási tárgy(ak)at a Jogosult átveszi ...... [hely megnevezése], vagy az általa megjelölt más helyszínen. Nem terjed ki a garanciavállalás arra az időszakra és összegre, amelyre vonatkozóan a Kiállító vagy a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult biztosítással vagy érvényes garanciával rendelkezik.

3. A garanciavállalás kiterjed valamennyi káreseményre (így különösen földrengés, árvíz, tűzvész, szállítás ideje alatt bekövetkező háborús cselekmények, terrorizmus, sztrájk, lopás, elveszés), kivéve azokat a károkat, amelyek

a) a Jogosult vagy annak alkalmazottjai, illetve megbízottjai szándékos vagy gondatlan magatartása,

b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció,

c) a Jogosult jóváhagyásával történő restaurálás

eredményeképpen keletkeztek.

4. Káresemény bekövetkezése esetén a Kiállítónak azonnal értesítenie kell a Garantőrt, a kultúráért felelős minisztert és a Jogosultat. Az értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett műtárgy(ak)ról szóló tájékoztatást. A Kiállító köteles a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni az értesítés és a tájékoztatás tartalmának a kultúráért felelős miniszter és a Garantőr általi ellenőrzését.

5. A kiállítási tárgy(ak) elveszése vagy megsemmisülése esetén a kártérítés összege a kiállítási tárgy(ak)nak az 1. pont szerinti biztosítási összegével egyezik meg. Részleges kár esetén a kártérítés alapja a Kiállító és a Jogosult megállapodása a helyreállítás (restaurálás) költségeiben. Amennyiben a kiállítási tárgy(ak) maradéktalanul nem állítható(k) helyre, a Kiállító és a Jogosult megállapodnak az értékcsökkenés mértékében is. A helyreállítás költsége az esetleges értékcsökkenés mértékével együttesen sem haladhatja meg a kiállítási tárgy(ak) biztosítási összegét. A megállapodásról a kultúráért felelős minisztert haladéktalanul értesíteni kell. A kultúráért felelős miniszter a kártérítés összegének megállapítása és a garancia teljesítése érdekében felhívhatja a Kiállítót és a Jogosultat független, nemzetközileg elismert szakértő(k) igénybevételére.

6. Az 5. pont szerint megállapított kártérítés összegéről - a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt - a kultúráért felelős miniszter értesíti a Garantőrt. A Garantőr az értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül intézkedik a kártérítés Jogosult részére történő kifizetéséről.

7. Kártérítési igény felmerülése esetén a Garantőr által a károkozóval szemben érvényesíthető megtérítési igény nem érinti a kártérítés kifizetését.

8. A kiállítási tárgyak elveszése esetén, annak/azok fellelésekor a Jogosult a műtárgy(ak) kézhezvételét követően köteles a kártérítést haladéktalanul visszafizetni.

9. A kölcsönbe adásról szóló szerződés a Garantőr és a kultúráért felelős miniszter együttes jóváhagyása nélkül nem módosítható.

10. Jelen kötelezvény hatálybalépésének feltétele a Jogosult írásban tett elfogadó nyilatkozata, amelyben a kiállítási garancia feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11. A kölcsönbe adásról szóló szerződés(ek), a kiállítási tárgy(ak) megnevezését, biztosítási összegét tartalmazó tanúsítvány, valamint a 10. pontban foglalt elfogadó nyilatkozat a jelen kötelezvény elválaszthatatlan részét képezi.

12. A kötelezvény 4-4 eredeti példányban készült magyar és angol nyelven, melyből a Jogosult, a Kiállító és a kultúráért felelős miniszter 1-1 példányt kapnak, 1 példány pedig a Garantőrnél marad.

Budapest, [dátum]

..............................................
Garantőr

9. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

KÖTELEZVÉNY
a ............................... Múzeumban ....-tól ....-ig tartó ................................... című kiállításhoz kapcsolódó kiállítási viszontgarancia vállalásának feltételeiről

1. *  Az állam nevében eljáró államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: Garantőr) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. § (7) és (8) bekezdése alapján ...... [a biztosítási szerződésben meghatározott devizanemben megjelölve] összeghatárig kiállítási viszontgaranciát vállal a ....................... c. kiállításnak a ...... Múzeumban ...... [kiállítás kezdő időpontja] és ...... [kiállítás záró időpontja] között történő bemutatásához, a ...... [biztosító neve és címe] és a ...... [biztosított neve és címe] (a továbbiakban: Kiállító) között létrejött biztosítási szerződés alapján a kiállításra a ...... [kölcsönadó neve és címe]-tól (a továbbiakban: Kölcsönadó) kölcsönzött műtárgy(ak)ban esetlegesen bekövetkezett károk miatt a biztosító által kifizetett összeg megtérítésére. A garancia jogosultja a ...... [biztosító neve és címe] (a továbbiakban: Jogosult).

2. A Garantőr felelőssége ...... [kezdő időpont megjelölése] és ...... [záró időpont megjelölése] között áll fenn.

3. A garanciavállalás kiterjed valamennyi, az 1. pont szerinti biztosítási szerződésben szereplő káreseményre, kivéve azokat a károkat, amelyek

a) a Kölcsönadó vagy annak alkalmazottjai, illetve megbízottjai szándékos vagy gondatlan magatartása,

b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció,

c) a Kölcsönadó jóváhagyásával történő restaurálás eredményeképpen keletkeztek.

4. Káresemény bekövetkezése esetén a Kiállítónak azonnal értesítenie kell a Garantőrt, a kultúráért felelős minisztert és a Jogosultat. Az értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett műtárgy(ak)ról szóló tájékoztatást. A Kiállító köteles a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni az értesítés és a tájékoztatás tartalmának a kultúráért felelős miniszter és a Garantőr általi ellenőrzését.

5. A kiállítási tárgy(ak) elveszése vagy megsemmisülése esetén a viszontgarancia érvényesítés összege a kiállítási tárgy(ak)nak az 1. pont szerinti biztosítási összegével egyezik meg. Kiállítási viszontgarancia esetében részleges kár esetén a viszontgarancia érvényesítés alapja a Jogosult által a biztosítási szerződésben foglaltaknak megfelelően kifizetett összeg. A viszontgarancia összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A kifizetésről a kultúráért felelős minisztert haladéktalanul értesíteni kell. A kultúráért felelős miniszter a viszontgarancia érvényesítés összegének megállapítása és a viszontgarancia teljesítése érdekében felhívhatja a Kiállítót és a Jogosultat független, nemzetközileg elismert szakértő(k) igénybevételére.

6. Az 5. pont szerint megállapított viszontgarancia összegéről - a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt - a kultúráért felelős miniszter értesíti a Garantőrt. A Garantőr az értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül intézkedik a viszontgaranciának a Jogosult részére történő kifizetéséről. A viszontgarancia érvényesítésére kizárólag az 1. pont szerinti biztosítási szerződés alapján történt kifizetést követően kerülhet sor.

7. Kártérítési igény felmerülése esetén a Garantőr által a károkozóval szemben érvényesíthető megtérítési igény nem érinti a viszontgarancia kifizetését.

8. A kiállítási tárgyak elveszése esetén, annak/azok fellelésekor a Jogosult a műtárgy(ak) kézhezvételét követően köteles a viszontgaranciát haladéktalanul visszafizetni.

9. A biztosítási szerződés a Garantőr és a kultúráért felelős miniszter együttes jóváhagyása nélkül nem módosítható.

10. Jelen kötelezvény hatálybalépésének feltétele a Jogosult írásban tett elfogadó nyilatkozata, amelyben a kiállítási viszontgarancia feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11. A biztosítási szerződés(ek), a kölcsönbe adásról szóló szerződés(ek), a kiállítási tárgy(ak) megnevezését, biztosítási összegét tartalmazó tanúsítvány, valamint a 10. pontban foglalt elfogadó nyilatkozat a jelen kötelezvény elválaszthatatlan részét képezi.

12. A kötelezvény 4-4 eredeti példányban készült magyar és angol nyelven, melyből a Jogosult, a Kiállító és a kultúráért felelős miniszter 1-1 példányt kapnak, 1 példány pedig a Garantőrnél marad.

Budapest, [dátum]

...............................................
Garantőr

10. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Nyilatkozat

1. *  Kiállítási garancia esetén alkalmazandó

Kölcsönbe adó (intézmény) megnevezése és címe:

A kölcsönbe adó nevében aláírásra jogosult megnevezése:

Az aláírási jogosultság jogalapjának megjelölése:

Kölcsönbe vevő intézmény (kiállító) megnevezése és címe:

A kiállítás címe:

A kiállítás helye és ideje:

A kiállítási tárgyak biztosítási összege:

Aláírásommal ezúton kijelentem, hogy megértettem és elfogadom az államnak a kötelezvényben, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. és 33/C. §-ában, valamint az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 15-19. §-ában foglalt feltételek szerinti kiállítási garanciáját, mely a fenti kiállításra kölcsönbe adott, a kölcsönbe adó és a kiállító megállapodásában foglalt kiállítási tárgyakra a [garancia időtartama] közötti időszakra vonatkozik.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az elveszett kiállítási tárgyak utóbb előkerülnek, e tényt a tudomásomra jutást követően haladéktalanul bejelentem az állam nevében eljáró államháztartásért felelős miniszternek, továbbá egyidejűleg az elveszett és utóbb előkerült kiállítási tárgyak vonatkozásában, a kötelezvény alapján kifizetett kártérítést teljes egészében visszafizetem az államnak.

Tudomásul veszem, hogy a [kiállító] és a [a kölcsönbe adó intézmény] között létrejött, a kiállítási tárgyak kölcsönbe adásáról szóló szerződés és jelen nyilatkozat tartalma közötti eltérés esetén a nyilatkozat rendelkezései irányadók.

[dátum]

[a kölcsönbe adó aláírása és pecsétje]

A [a kölcsönbe adó intézmény] fenti nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszem.

[dátum]

[a kiállító aláírása és pecsétje]

2. *  Kiállítási viszontgarancia esetén alkalmazandó

Biztosító társaság megnevezése és címe:

A biztosító társaság nevében aláírásra jogosult megnevezése:

Az aláírási jogosultság jogalapjának megjelölése:

Kölcsönbe vevő intézmény (kiállító) megnevezése és címe:

A kiállítás címe:

A kiállítás helye és ideje:

A kiállítási tárgyak biztosítási összege:

Aláírásommal ezúton kijelentem, hogy megértettem és elfogadom az államnak a kötelezvényben, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. és 33/C. §-ában, valamint az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 15-19. §-ában foglalt feltételek szerinti kiállítási viszontgaranciáját, mely a fenti kiállításra kölcsönbe adott, a biztosító társaság és a kiállító megállapodásában foglalt kiállítási tárgyakra a [garancia időtartama] közötti időszakra vonatkozik.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az elveszett kiállítási tárgyak utóbb előkerülnek, e tényt a tudomásomra jutást követően haladéktalanul bejelentem az állam nevében eljáró államháztartásért felelős miniszternek, továbbá egyidejűleg az elveszett és utóbb előkerült kiállítási tárgyak vonatkozásában, a kötelezvény alapján kifizetett kártérítést teljes egészében visszafizetem az államnak.

Tudomásul veszem, hogy a [kiállító] és a [biztosító] között létrejött biztosítási szerződés és jelen nyilatkozat tartalma közötti eltérés esetén a nyilatkozat rendelkezései irányadók.

[dátum]

[biztosító társaság aláírása és pecsétje]

A [biztosító] fenti nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszem.

[dátum]

[a kiállító aláírása és pecsétje]

11. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap az állami jogszabályi kezességek beváltásához

(NAV részére küldendő)

.....................................

Jogosult megnevezése

1. A kötelezett adatai

Lakhelye/székhelye: ................................................................................................................

Adóazonosító száma: ..............................................................................................................

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................

2. Az állami kezességvállalás mellett nyújtott hitel/kölcsön adatai a megkötött szerződés(ek) alapján/az állami kezességvállalás mellett forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír adatai

A hitel/kölcsön/forgalomba hozatal célja: .............................................................................

A hitel/kölcsön/értékpapír típusa (a jogszabály megnevezésével): .......................................

Szerződés kelte/forgalomba hozatal időpontja: .....................................................................

Szerződés összege/az értékpapír névértéke: ...........................................................................

Szerződés/értékpapír lejárata: .................................................................................................

A szerződéskötéskor/a forgalomba hozatalkor figyelembe vett állami kezességvállalás mértéke és összege: .....................................................................................................................

A beváltáskor fennálló tőke összege: ......................................................................................

3. Az állami kezességbeváltás adatai

Az állami kezességbeváltás jogosultja (neve, székhelye/lakhelye, adóazonosító száma):

...................................................................................................................................................

Az állami kezesség mértéke (%): ............................................................................................

A kezesség alapján átutalandó összeg: ...................................................................................

A számlaszám, ahova az állami kezesség beváltása alapján az átutalandó összeget kéri a jogosult: .......................................................................................................................................

A kezesség beváltásának indoka: .............................................................................................

A kezességbeváltást megelőzően megtett jogcselekmények: .................................................

Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítéséről: .............................................

4. *  Mellékletként csatolandók

Hitel/kölcsönszerződés és annak mellékletét képező dokumentumok/a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok

Hitel/kölcsönszerződés-módosítások és annak mellékletét képező dokumentumok

A jogosult nyilatkozata, hogy a hitelt/kölcsönt céljának megfelelően használták-e fel * 

A jogosult nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi

A hitel/kölcsönszerződés felmondását igazoló irat és/vagy a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, kamatfizetési, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat

A szerződés egyoldalú felmondására/hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a kezesség érvényesítésére okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás

Jognyilatkozatok

A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás

A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok

A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai (beleértve a hiteldöntést és az azt megalapozó dokumentumokat is)

A folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumai

Dátum: ............................................................

.................................................

aláírás

12. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez * 

Igénylőlap a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó állami kezesség érvényesítéséhez

1. A hiteladós vagy hiteladósok adatai

Hiteladós 1.:

Név: .........................................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Adóazonosítójel: ..........................................................................................................................

Hiteladós 2.:

Név: .............................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

Adóazonosítójel: .........................................................................................................................

2. A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés adatai

Szerződés kelte: ..........................................................................................................................

Szerződés lejárata: ......................................................................................................................

Szerződés azonosítója (szerződésszám): .....................................................................................

Az állami kezességvállalás összege: ..........................................................................................

Az állami kezesség iránti igény bejelentésének napján fennálló tőke- és kamattartozás összege: ...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. Az állami kezesség érvényesítésével kapcsolatos adatok

A pénzügyi intézmény neve, székhelye, adóazonosító száma: ..................................................

Az állami kezesség alapján átutalandó összeg: ..........................................................................

A pénzügyi intézmény bankszámla száma: ................................................................................

Az állami kezesség érvényesítésének indoka: ...........................................................................

4. Mellékletként csatolandók

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés másolata és annak mellékletét képező iratok másolata

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés módosításainak másolata, és annak mellékletét képező iratok másolata

A pénzügyi intézmény nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés felmondását igazoló irat másolata, a kölcsön felmondását követően engedélyezett fizetési halasztás esetén az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen elteltét igazoló, cégszerűen aláírt banki nyilatkozat.

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés fizetési késedelem miatt történő egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás másolata

A hiteladós vagy hiteladósok tartozását részletesen bemutató kimutatás másolata

A hiteladós vagy hiteladósok nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok

Kelt:

.......................................................
cégszerű aláírás


  Vissza az oldal tetejére