A jogszabály mai napon ( 2020.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelet

„a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól a magyar-ukrán határszakaszon” című egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad „a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól a magyar-ukrán határszakaszon” című egyezmény (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. § A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól a magyar-ukrán határszakaszon

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- törekedve a kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlesztésére és erősítésére, valamint az együttműködés szélesítésére a nemzetközi kereskedelmet és turizmust szolgáló közlekedés területén;

- figyelemmel a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt szerződés 13. cikkében foglaltakra;

- tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi, kétoldalú és határmenti közúti közlekedés feltételeit;

- különös tekintettel az V. számú összeurópai közlekedési folyosó [Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzshorod(Ungvár)-Lviv (Lvov)] fejlesztéséről a Szerződő Felek között a korábbiakban létrejött egyetértő szándékra; és

- időszerűnek ítélve az V. számú összeurópai közlekedési folyosó irányának megfelelő autópálya építésének előkészítését a Magyar Köztársaság területén az M3 autópálya Nyíregyháza-országhatár közötti szakaszán, illetve Ukrajna területén Ukrajna nyugati határa és Kijev között, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az V. számú összeurópai közlekedési folyosó a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti közúti kapcsolata új autópálya megépítésével, illetve a meglévő közúti szakaszok korszerűsítésével, mint két egyenrangú útelágazással valósul meg.

2. Az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti kapcsolatának egyik ága a Nyíregyháza-Vásárosnamény-Záhony-Csop (Csap)-Uzshorod (Ungvár)-Munkacseve (Munkács) útvonal - Magyarországon gyorsforgalmi út -, amelynek a közúti csatlakozási pontja a jelenleg üzemelő Záhony-Csop (Csap) nemzetközi határátkelőhely.

3. Az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti kapcsolatának másik ága új autópálya megépítésével valósul meg, amelynek érdekében a Szerződő Felek ezen Egyezmény alapján közösen meghatározzák a Magyar Köztársaság területén haladó M3 autópálya, illetve Ukrajna területén az Ukrajna nyugati határa és Kijev közötti autópálya közvetlen kapcsolatának csatlakozási helyét a magyar-ukrán államhatáron keresztül.

2. Cikk

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel az 1. Cikk 3. pontjában meghatározott autópályák megvalósításának időigényére, illetve a jelenleg meglévő, az V. számú összeurópai közlekedési folyosó részét képező Nyíregyháza-Vásárosnamény-Záhony-Csop (Csap)-Uzshorod (Ungvár)-Munkacseve (Munkács) nemzetközi útvonal, a Záhony-Csop határátkelőhely és az arra települt, nagy hagyományokkal rendelkező és fejlesztés alatt álló logisztikai létesítmények folyamatos kiszolgálására, továbbá az V/a jelű Pozsony-Zsolna-Kassa-Uzshorod (Ungvár) összeurópai közlekedési folyosó tényleges csatlakozási pontjára, az ebben az irányban lévő úton továbbra is biztosítják a forgalomnak megfelelő közlekedési feltételeket. Ennek érdekében 2005-ben az Ukrán Fél 75 millió EUR értékű beruházás keretében befejezi a Csap (Csop)-Stryj szakasz, valamint 2008 végéig további 100 millió EUR értékben a Stryj-Brodi útszakasz rehabilitációját.

2. Számítva arra, hogy a meglévő Záhony-Csop (Csap) határátkelőhely Tisza-hídja és forgalom-ellenőrző létesítményei hosszabb távon esetleg nem elégítik ki a forgalom követelményeit, a Szerződő Felek megvizsgálják a térségben egy új nemzetközi határátkelőhely létesítésének lehetőségét, amelyről szükség szerint külön állapodnak meg.

3. Cikk

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy

a) az 1. Cikk 3. pontjában megjelölt autópályákat a Nyíregyháza-Vásárosnamény-Barabás-Beregdaróc-Dyida (Beregdéda)-Koszini (Mezőkaszony)-Mizshirja (Ökörmező)-Ivano-Frankivszk irányban építik meg;

b) ezen autópályák közös csatlakozási helye a magyar-ukrán államhatáron a Magyar Köztársaság területén lévő Beregdaróc és az Ukrajna területén lévő Dyida (Beregdéda) között lesz, a 212. és a 214. számú határjel között;

c) a kiépítés első szakaszában a magyar-ukrán határt keresztező autópálya mindkét állam területén egypályás útként épül ki a kétirányú forgalom számára, olyan műszaki paraméterekkel, hogy a későbbiekben az út kétpályás teljes autópályává legyen bővíthető, mindkét irányban egyirányú közlekedéssel.

2. Az Ukrán Fél vállalja, hogy legkésőbb a Vásárosnamény-Beregdaróc autóút-szakasz üzembe helyezéséig megépíti és üzembe helyezi a csatlakozó Dyida (Beregdéda)-Munkacseve (Munkács) autóút-szakaszt.

4. Cikk

A Szerződő Felek a saját államuk területére eső útszakaszt saját erőforrásaikból valósítják meg. A Szerződő Felek az építkezés időbeli ütemezéséről külön állapodnak meg.

5. Cikk

1. A 3. Cikk 1. b) pontjában megjelölt határcsatlakozási helyen építendő nemzetközi autópálya-határátkelőhely létesítésével kapcsolatos feladatokat a Szerződő Felek külön megállapodásban határozzák meg.

2. A határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzéshez szükséges igazgatási célú épületek, objektumok és infrastruktúra létrehozását a Szerződő Felek összehangolják az autópálya építésével.

3. A Szerződő Felek a teljes körű infrastruktúrát saját lehetőségeikhez mérten, fokozatosan építik meg. A megvalósítás pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a Szerződő Felek megvizsgálják a nemzetközi források bevonásának lehetőségét mind az autópálya, mind a határátkelőhely tekintetében.

6. Cikk

A Szerződő Felek az 5. Cikkben megjelölt nemzetközi autópálya-határátkelőhelyet folyamatos nyitva tartással, 00.00 órától 24.00 óráig a nemzetközi személy- és áruforgalom számára nyitják meg.

7. Cikk

1. Az ezen Egyezmény végrehajtására illetékes szerv a Magyar Köztársaságban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Ukrajnában a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium.

2. Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szerződő Felek illetékes szerveinek képviselői által irányított tárcaközi szakértői munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja. A Munkacsoport állandó résztvevői a közlekedésért, a környezet- és természetvédelemért, az örökségvédelemért, a területfejlesztésért, a külkapcsolatokért, a határőrizetért és a vámügyekért felelős minisztériumok és hivatalok képviselői. A Munkacsoportba más szakértők is bevonhatók.

3. Mindkét Szerződő Fél illetékes szerve kijelöli a Munkacsoport társelnökét és állandó tagjait, akiknek személyéről írásban értesítik egymást.

4. A Munkacsoport működési rendjét saját hatáskörben állapítja meg.

5. A Munkacsoport

a) összehangolja az ezen Egyezményben foglaltak végrehajtását;

b) javaslatokat dolgoz ki az érintett szervek bevonásával az ezen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerülő kérdések megoldására;

c) javaslatot tehet a Szerződő Feleknek az Egyezmény kiegészítésére és módosítására.

6. A Munkacsoport üléseit szükség szerint tartja, felváltva a Szerződő Felek államának területén.

8. Cikk

1. A Szerződő Felek a jelen Egyezményt határozatlan időre kötik.

2. A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Az Egyezmény a jóváhagyásáról szóló utolsó ilyen értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

3. Ezen Egyezményt a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján módosíthatják, a módosítások ezen Cikk 2. pontjában meghatározott módon lépnek hatályba.

4. Ezen Egyezményt a Szerződő Felek bármikor megszüntethetik a másik Szerződő Félnek diplomáciai úton küldött írásos értesítéssel. Az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Kijevben, 2006. március hó 21. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya
nevében
Ukrajna Miniszteri Kabinetje
nevében”

(aláírások)

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a szerződés 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A szerződés, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére