A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § *  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyköteles tevékenységek bejelentését

a) az 1. melléklet szerinti „Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”;

b) a 2. melléklet szerinti „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”; és

c) a 3. melléklet szerinti „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

2. § *  A Kr. 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást

a) a 4. melléklet szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapja” (a továbbiakban: B1 adatlap),

b) az 5. melléklet szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B2 adatlap),

c) a 6. melléklet szerinti „Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B3 adatlap)

megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

3. § *  A Kr. 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását a 7. melléklet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

4. § * 

5–6. § * 

7. § (1) E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) *  Ez a rendelet a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

„Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” adattartalma

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ

1.2. Ügyfél neve

2. Telephely adatai

2.1. TH KTJ

2.2. Megnevezés

2.3. Cím (irányítószám, település, helyrajzi szám, közterület neve, száma)

3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

3.1. Kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, fax szám, e-mail cím)

3.2. Cégszerű aláírásra jogosult személy neve, beosztása

4. Az engedélyköteles tevékenységi hely adatai

4.1. EH KTJ

4.2. Név, funkció, tevékenység rövid leírása

4.3. Horizontális kiterjedés (m2), vertikális kiterjedés (m), terepszint feletti magasság (mBf) és mérési helye

5. Bevezetés adatai

5.1. Kút szűrőzött szakaszainak száma (db)

5.2. Szűrőzött szakasz teteje, alja (m)

6. Benyújtott átnézeti és részletes térképek léptéke

7. A hely érzékenysége lokális vizsgálat alapján (Kr. 2. mellékelt szerinti kód, határozat száma)

8. A helyhez kapcsolódó tevékenység adatai [TEÁOR, megnevezés, (E)PRTR kód]

9. Engedélyköteles tevékenység típusa

9.1. Felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetés típusa

9.2. Földtani közegbe történő közvetlen bevezetés típusa

9.3. Időszakos vízfolyásba történő bevezetés

9.4. Elhelyezés adatai

9.4.1. Elhelyezés típusa

9.4.2. Elhelyezés jellemzői

9.4.2.1. Halmazállapot

9.4.2.2. Tárolás

9.4.2.3. Csomagolás

9.4.2.4. Vízadó típusa

9.4.3. Elhelyezés maximális kapacitása/anyagárama

9.5. Környezetvédelmi megelőző intézkedések adatai

9.5.1. Műszaki védelem jellemzői

9.5.2. Műszaki védelem szöveges ismertetése

10. Mérés, ellenőrzés adatai

10.1. Elhelyezett, bevezetett anyag mennyiségének mérési gyakorisága

10.2. Elhelyezett, bevezetett anyag minőségének mérési gyakorisága

10.3. Működik-e monitoring rendszer a helyen

11. Elhelyezett, bevezetett anyag adatai

11.1. Anyag KAJ kódja, megnevezése

11.2. Anyag éves, illetve év eleji mennyisége

11.3. Anyag eredete

12. Elhelyezett, bevezetett anyag szennyezőanyag tartalmának adatai

12.1. Anyag KAJ kódja, megnevezése

12.2. Szennyezőanyag KAJ kódja, megnevezése

12.3. Szennyezőanyag éves, illetve év eleji mennyisége

12.4. Mérés kód (mérés, számítás, becslés)

12.5. Használt elemzési/számítási módszer kódja (nemzetközi szabvány)

2. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

„Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” adattartalma

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ

1.2. Ügyfél neve

2. Telephely adatai

2.1. TH KTJ

2.2. Megnevezés

2.3. Cím (irányítószám, település, helyrajzi szám, közterület neve, száma)

3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

3.1. Kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, fax szám, e-mail cím)

3.2. Cégszerű aláírásra jogosult személy neve, beosztása

4. Az engedélyköteles tevékenységi hely adatai

4.1. EH KTJ

4.2. Név, funkció, tevékenység rövid leírása

4.3. Horizontális, vertikális kiterjedés (m2, m)

4.4. A helyhez kapcsolódó tevékenység TEÁOR besorolása

5. Elhelyezés adatai

5.1. Elhelyezés típusa

5.2. Elhelyezés jellemzői

5.2.1. Halmazállapot

5.2.2. Tárolás

5.2.3. Csomagolás

5.2.4. Vízadó típusa

5.3. Elhelyezés maximális kapacitása/anyagárama

6. Környezetvédelmi megelőző intézkedések adatai

6.1. Műszaki védelem jellemzői

6.2. Műszaki védelem szöveges ismertetése

7. Elhelyezett anyag és szennyezőanyag adatai

7.1. Anyag KAJ kódja

7.2. Anyag megnevezése

7.3. Anyag mennyisége

7.4. Az anyagban B szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségben található szennyező anyag KAJ kódja

3. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

„Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” adattartalma

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ

1.2. Ügyfél neve

2. Telephely adatai

2.1. TH KTJ

2.2. Megnevezés

2.3. Cím (irányítószám, település, helyrajzi szám, közterület neve, száma)

3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

3.1. Az adatszolgáltatás (E)PRTR kötelezettség teljesítésére szolgál

3.2. Kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, fax szám, e-mail cím)

3.3. Cégszerű aláírásra jogosult személy neve, beosztása

4. Engedélyköteles tevékenységi hely kódja (EH KTJ)

5. Bevezetett, elhelyezett anyag és szennyezőanyag adatai

5.1. Anyag KAJ kódja, megnevezése

5.2. Szennyezőanyag KAJ kódja, megnevezése

5.3. Elhelyezett szennyezőanyag anyag év eleji nyitómennyisége

5.4. A bejelentési évben újonnan bevezetett, elhelyezett szennyezőanyag mennyisége

5.5. Mérés kód (mérés, számítás, becslés)

5.6. Használt elemzési/számítási módszer kódja (nemzetközi szabvány)

6. Rendkívüli események miatti szennyezőanyag bevezetés, elhelyezés adatai

6.1. Esemény időpontja (hónap, nap)

6.2. Szennyezőanyag KAJ kódja

6.3. Érintett környezeti elem (felszín alatti víz, földtani közeg)

6.4. Bevezetett, elhelyezett szennyezőanyag mennyisége

6.5. Bevezetés, elhelyezés oka

6.6. Szennyezőanyag sorsa az esemény után

4. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

TÉNYFELTÁRÁS ELŐTTI ADATOK ADATLAPJA (B1)

FŐLAP

Vonatkoztatási dátum

Adatszolgáltatás típusa

Adatszolgáltató ügyfél adatai

0.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

0.2 Ügyfél neve

0.3 Név

0.5 Értesítési cím (Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület típusa, Házszám)

0.6 Telefon

0.7 E-mail

0.9 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

0.10 A potenciális, pontszerű szennyezőforrás, szennyezett terület megnevezése

0.11 Cím (Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület típusa, Házszám)

0.12 Az adatszolgáltatás oka

0.14 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve

0.15 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása

0.16 Kitöltés dátuma

ADATLAP

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

Vonatkoztatási dátum

1. Potenciális, pontszerű szennyzőforrás jellemzése

1.1 Potenciális szennyező tevékenység azonosítása

1.1.1 A tevékenység ismertsége

1.1.2 Jellemző tevékenység megnevezése 5. számú függelék alapján

1.1.3 Jellemző tevékenység kódja 5. számú függelék alapján

1.2 A potenciális, pontszerű szennyezőforrás jellege

1.3 A potenciális, pontszerű szennyezőforrás működésének jellege

1.4 A potenciális, pontszerű szennyezőforrás működésének időtartama

1.4.1 A működés időtartama években (amennyiben az 1.4 kérdés alapján ismert)

1.5 A potenciális, pontszerű szennyezőforrás működésének kezdő éve

1.6 A potenciális, pontszerű szennyezőforrás területi kiterjedése

1.7 Szennyezőanyag azonosítása és jellemzése

1.7.1 Szennyezőanyag ismertsége

1.7.2 Jellemző szennyezőanyag megnevezése 3. számú függelék alapján

1.7.3 Jellemző szennyezőanyag KAJ kódja 3. számú függelék alapján

1.7.4 Jellemző szennyezőanyag mennyisége

1.8 Jellemző szennyezőanyag halmazállapota

1.8.1 Szilárd

1.8.2 Iszapszerű

1.8.3 Folyékony

1.8.4 Gáznemű

2. Szennyezőanyag környezetbe történő potenciális bejutásának és a védelmi megoldásnak a jellemzése

2.1 Jellemző szennyezőanyag a földtani közeg felszínén található? Ha igen, milyen a csomagolás minősége?

2.2 A jellemző szennyezőanyag a felszín alatt található? Ha igen, milyen a csomagolás minősége?

2.3 Csomagolás / göngyöleg / tárolóeszköz megnevezése

2.4 Műszaki védelmet szolgáló műtárgy oldalfalának / aljzatának szigetelése

2.5 Befedés jellemzése

2.6 A külvizek távoltartásának minősítése (csapadékvíz elvezetés, belvíz elvezetés, árvízvédelmi töltés, gátrendszer, övárok stb.)

2.7 Monitoring rendszer jellemzése

2.7.1 Monitoring rendszer megléte

3. Valószínűsíthető szennyezettség meghatározása a potenciális, pontszerű szennyezőforrás területén környezeti elemenként

3.1 Levegő állapota

3.1.1 Levegő szennyezettségének feltártsága

3.1.2 A levegő szennyezettségének mértéke

3.2 Földtani közeg állapota

3.2.1 Földtani közeg szennyezettségének feltártsága

3.2.2 A levegő szennyezettségének mértéke

3.3 Felszín alatti víz állapota

3.3.1 Felszín alatti víz szennyezettségének feltártsága

3.3.2 A felszín alatti víz szennyezettségének mértéke

3.4 Felszíni víz állapota

3.4.1 Felszíni víz szennyezettségének feltártsága

3.4.2 A felszíni víz szennyezettségének mértéke

4. Természetes védettség

4.1 Domborzati viszonyok

4.2 A terület besorolása elöntési veszély szempontjából

4.3 A felszín vízáteresztő képessége

4.4 A talaj mobilizáló, illetve visszatartó képessége

4.5 Felszín alatti víz típusa

4.6 Átlagos vízszint mélysége az első víztartóban (terepszint alatt)

4.7 Első víztartó réteg vízvezető képessége

4.8 Felszíni víz típusa

4.9 Felszíni víz távolsága a potenciális, pontszerű szennyzőforrástól

4.10 Levegőtisztasági minősítés alapján besorolt település távolsága a potenciális, pontszerű szennyvízforrástól

5. Receptorok, hatásviselők

5.1 Lakott terület jelenléte, népessége és érzékenysége a potenciális, pontszerű szennyezőforrás/szennyezett terület 500 m-es körzetében

5.2 Épített környezet jellege 1000 m-en belül

5.3 Mezőgazdasági és erdőgazdasági területhasználat 1000m-en belül

5.4 Természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 2000m-en belül

5.5 Felszíni vizek érzékenysége 1000 m-en belül

5.6 Felszín alatti vizek érzékenysége 1000 m-en belül

5.7 A szennyezőforrás / szennyezett terület a vízbázis kijelölt védőterületére esik-e, amennyiben igen, milyen típusú védőterületre

5.8 Vízbázis/kút távolsága a szennyezőforrás / szennyezett területtől, ha nincs kijelölve védterület

5.9 Ivóbázisból ellátott lakosok száma

6. Alprogram

6.1 A szennyezett terület állami felelősségi körű kármentesítése alprogramba tartozik?

6.2 Az érintett alprogram kódszáma a 10. számú függelék szerint

7. Felhasznált dokumentumok jegyzéke

8. Megjegyzés

5. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

TÉNYFELTÁRÁS UTÁNI ADATOK ADATLAPJA (B2)

FŐLAP

Adatszolgáltatás típusa

Adatszolgáltató ügyfél adatai

0.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

0.2 Ügyfél neve

Szennyezett terület adatai

0.3 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

0.4 A szennyezett terület megnevezése

Tartozik a területhez B1 adatlap?

Ha igen, a B1 adatlaphoz tartozó KTJ

0.5 Cím (Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület típusa, Házszám)

0.6 Helyrajzi szám

0.7 A tényfeltárást elrendelő határozat száma

Kapcsolattartó személy adatai

0.8 Név

0.9 Értesítési cím (Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület típusa, Házszám)

0.10 Telefon

0.11 E-mail

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

0.12 Benyújtott lapok száma

0.14 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve

0.15 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása

0.16 Kitöltés dátuma

SZENNYEZŐFORRÁSOK ADATLAPJA (B2FO)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

1. A feltárt szennyezőforrás jellemzése

1.1 A szennyezőforrás jellege

1.2 A szennyezőforrás elhelyezkedése

1.2.1 a földtani közeg felszínén

1.2.2 felszín alatt

1.3 A szennyező anyag bevezetésének módja (csak működő szennyezőforrás és bevezetés esetén)

1.3.1 közvetett bevezetés a felszín alatti vizekbe

1.3.2 közvetlen bevezetés a felszín alatti vizekbe

1.4 Ha a szennyezőforrás engedélyes tevékenység, akkor az engedélyes telephely KTJ száma (EH KTJ)

1.5 A szennyezőforrás területi kiterjedése (m2)

1.6 A szennyezőforrásban feltárt valamennyi szennyezőanyagszáma

1.7 A szennyezőforrásban feltárt szennyezőanyagok összmennyisége (m3)

A SZENNYEZŐFORRÁSBAN FELTÁRT SZENNYEZŐ ANYAGOK ADATLAPJA (B2FA)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2. A feltárt szennyezőanyagok jellemzése

2.1 Sorszám

2.2 A szennyező anyag megnevezése

2.3 A szennyező anyag KAJ száma

SZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK ADATLAPJA (B2KA)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

3. A szennyező anyag jellemzése

3.1 A szennyező anyag KAJ kódja

A szennyező anyag megnevezése

4. A szennyező anyag mennyiségi jellemzése környezeti elemenként

4.1 A szennyező anyag maximális koncentrációja felszín alatti vizekben

4.1.1 Koncentráció

4.1.2 Mértékegység

4.2 A szennyező anyag maximális koncentrációja a földtani közegben

4.2.1 Koncentráció

4.2.2 Mértékegység

4.2.3 A szennyező anyaggal szennyezett felszín alatti víz típusa

4.3 A szennyező anyag mennyisége a földtani közegben

4.3.1 Mennyiség

4.3.2 Mértékegység

4.4 A szennyező anyag mennyisége a felszín alatti vizekben

4.4.1 Mennyiség

4.4.2 Mértékegység

SZENNYEZETTSÉG ÉS TERMÉSZETES VÉDELEM ADATLAPJA (B2SZ)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

4.5 A szennyezett felszín alatti víz dinamikus kapcsolatban van-e a felszíni vízzel?

4.6 Fennáll-e kapcsolat a felszín alatti víztől közvetlenül függő ökoszisztémák és a szennyezett felszín alatti víz között?

4.7 A szennyezett terület okoz-e felszíni víz szennyezettséget?

4.8 A szennyezett terület okoz-e levegőszennyezettséget?

4.9 A (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.10 A (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

4.11 A (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett felszín alatti víz horizontális kiterjedésének felszíni vetülete (m2)

4.12 A (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett földtani közeg horizontális kiterjedésének felszíni vetülete (m2)

4.13 A (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.14 A (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

4.15 A (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett földtani közeg horizontális kiterjedésének felszíni vetülete (m2)

4.16 A (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett felszín alatti víz horizontális kiterjedésének felszíni vetülete (m2)

5. Természetes védettség

5.1 A szennyezett területről eredő szennyezés milyen felszín alatti víztípust érhet el 10 éven belül

5.2 A szennyezett területről eredő szennyezés 10 éven belül a felszín alatti vizeken keresztül milyen felszíni víztípust érhet el

6. A felszín alatti vízáramlási rendszer

6.1 A felszín alatti vízáramlási rendszer jellemzése

HATÁSVISELŐK ADATLAPJA (B2HV)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

7. Hatásviselők

7.1 A szennyezettség 10 éven belül mekkora népességű és milyen érzékenységű lakott területet veszélyeztet?

7.2 A szennyezés 10 éven belül milyen jellegű épített környezetet veszélyeztet?

7.3 A szennyezettség 10 éven belül milyen mezőgazdasági területhasználatot veszélyeztet?

7.4 A szennyezettség 10 éven belül milyen természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet veszélyeztet?

7.5 A szennyezettség 10 éven belül milyen érzékeny felszín alatti vizet veszélyeztet?

7.6 A szennyezettség 10 éven belül, a felszín alatti vízen keresztül, milyen típusú érzékeny felszíni vizet veszélyeztet?

7.7 A szennyezettség 10 éven belül milyen típusú védőterületet veszélyeztet?

7.8 A szennyezettség 5 éven belül veszélyeztet-e vízbázist?

7.9 Ivóbázisból ellátott lakosok száma, ha a szennyezettség 10 éven belül veszélyezteti a vízbázist

KÖLTSÉG ADATLAP (B2KT)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

8. A tényfeltárás költségadatai

8.1 A tényfeltárás előtti összköltség

8.1.1 Tényfeltárás előtti költségek a korábban végzett tényfeltárások költségei nélkül (ezer Ft)

8.1.2 A korábban kiadott hatósági határozatok alapján végzett tényfeltárások összes költsége (ezer Ft)

8.1.3 Tényfeltárás előtti költségek összesen (ezer Ft)

8.1.4 A korábban kiadott tényfeltárást elrendelő hatósági határozatok számai

8.2 A tényfeltárás költség adatai

8.2.1 A tényfeltárás összköltsége (ezer Ft)

8.2.2 A tényfeltárási szakasz időtartama (hó)

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok alatti költségek összesítése

8.3.1 A tényfeltárások költsége összesen (ezer Ft)

8.3.2 Ráfordítások összesen (ezer Ft)

8.3.3 A költségszámítási árszint viszonyítási éve

8.4 A műszaki beavatkozás becsült költsége

8.4.1 A műszaki beavatkozási költségek becslésének éve

8.4.2 A műszaki beavatkozás becsült költsége (ezer Ft)

8.4.3 A műszaki beavatkozás becsült költségének árszint viszonyítási éve

8.4.4 A műszaki beavatkozási szakasz várható időigénye (hó)

8.4.5 A javasolt műszaki beavatkozásnál alkalmazott technológiák kódja a 6. számú függelék szerint

8.4.5.1 Alkalmazott technológiák megnevezése

8.5 A tényfeltárás utáni kármentesítési monitoring becsült költsége

8.5.1 A monitoring költségek becslésének éve

8.5.2 A monitoring becsült költsége (ezer Ft)

8.5.3 A monitoring becsült költségének árszint viszonyítási éve

8.5.4 A monitoring szakasz várható időigénye (hónap)

9. A szennyezett területen monitoring rendszer működik?

10. Felhasznált dokumentumok jegyzéke

11. Megjegyzés

6. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

MŰSZAKI BEAVATKOZÁS UTÁNI ADATOK ADATLAPJA (B3)

FŐLAP

Adatszolgáltatás típusa

Adatszolgáltató ügyfél adatai

0.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

0.2 Ügyfél neve

Szennyezett terület adatai

0.3 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

0.4 A szennyezett terület megnevezése

0.5 Cím (Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület típusa, Házszám)

0.6 Helyrajzi szám

0.7 A tényfeltárást elrendelő határozat száma

Kapcsolattartó személy adatai

0.8 Név

0.9 Értesítési cím (Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület típusa, Házszám)

0.10 Telefon

0.11 E-mail

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

0.12 Benyújtott lapok száma

0.14 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve

0.15 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása

0.16 Kitöltés dátuma

ALAP ADATLAP (B3AL)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

1.1 A műszaki beavatkozás eredményessége

1.2 A visszamaradt szennyezettség terjedésének jellemzése

1.3 Felhasznált dokumentumok jegyzéke

1.4 Megjegyzés

SZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ SZENNYEZŐ ANYAGOK ADATLAPJA (B3KA)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2. A szennyező anyag jellemzése

2.1 A szennyező anyag KAJ kódja

A szennyező anyag megnevezése

3. A szennyező anyag mennyiségi jellemzése környezeti elemenként

3.1 A műszaki beavatkozás után a szennyező anyag maximális koncentrációja a földtani közegben

3.1.1 Koncentráció

3.1.2 Mértékegység

3.1.3 Mérés dátuma

3.2 A műszaki beavatkozás után a szennyező anyag maximális koncentrációja felszín alatti vízben

3.2.1 Koncentráció

3.2.2 Mértékegység

3.2.3 Mérés dátuma

3.3 (D) kármentesítési célállapot határérték a földtani közegben

3.3.1 Koncentráció

3.3.2 Mértékegység

3.4 (D) kármentesítési célállapot határérték a felszín alatti vízben

3.4.1 Koncentráció

3.4.2 Mértékegység

3.5 A 3.4 pontban szereplő felszín alatti víz típusa

VISSZAMARADT SZENNYEZETTSÉG ADATLAPJA (B3V)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

4. A visszamaradt szennyezettség jellemzése

4.1 A (D) kármentesítési célállapot határérték fölött szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.2 A (D) kármentesítési célállapot határérték fölött szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

4.3 A (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.4 A (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

5. Természetes védettség

5.1 Visszamaradt szennyezettséggel terhelt felszín alatti víz típusa

5.2 A visszamaradt szennyezettséggel terhelt földtani közeg szivárgási tényezője (k-tényező)

HATÁSVISELŐK ADATLAPJA (B3HV)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

6. Hatásviselők

6.1 Lakott terület jelenléte és népessége a szennyezett terület 500 m-es körzetében

6.2 Épített környezet jellege a szennyezett terület 1000 m-es körzetében

6.3 Mezőgazdasági és erdőgazdasági területhasználat a szennyezett terület 1000 m-es körzetében

6.4 Természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a szennyezett terület 2000 m-es körzetében

6.5 Érzékeny felszín alatti vizek a szennyezett terület 1000 m-es körzetében

6.6 Felszíni víz típusa

6.7 Felszíni vizek érzékenysége a szennyezéssel szemben a szennyezett terület 1000 m-es körzetében

6.8 A szennyezett terület kijelölt hidrogeológiai védőterületre esik-e, amennyiben igen, milyen típusúra

6.9 Vízbázis / kút távolsága a szennyezett területtől, ha nincs kijelölve védőterület

ELTÁVOLÍTOTT SZENNYEZŐANYAG ADATLAPJA (B3EA)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

7. Az eltávolított szennyező anyag mennyiségének becsült értéke

7.1 A szennyező anyag KAJ kódja

A szennyező anyag megnevezése

7.2 Földtani közegből eltávolított szennyező anyag becsült mennyisége

7.2.1 Becsült mennyiség

7.2.2 Mértékegység

7.3 A felszín alatti vízből eltávolított szennyező anyag becsült mennyisége

7.3.1 Becsült mennyiség

7.3.2 Mértékegység

TECHNOLÓGIAI INFORMÁCIÓS ADATLAP (B3TI)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

8. A műszaki beavatkozás során kezelt talaj mennyisége (t vagy m3)

9. A műszaki beavatkozás során kezelt felszín alatti víz mennyisége (m3)

10. További, feltárt (D) kármentesítési célállapot határértékkel nem rendelkező, (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációjú szennyező anyagok előfordulása

10.1 A szennyező anyag KAJ kódja a 3. számú függelék szerint

A szennyező anyag megnevezése

11. Alkalmazott kármentesítési technológia

11.1 A műszaki beavatkozásnál alkalmazott technológiák kódja a 6. számú függelék szerint

11.2 A kóddal nem rendelkező, alkalmazott technológiák felsorolása

12. A záródokumentációban bemutatott műszaki beavatkozás után javasolt területhasználat a 2. számú függelék alapján

KÖLTSÉG ADATLAP (B3KT)

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

13. A tényfeltárás költség adatai

13.1 A tényfeltárás előtti összköltség

13.1.1 Tényfeltárás előtti költségek (ezer Ft)

13.1.2 A tényfeltárás előtti költségek árszint viszonyítási éve

13.2 Tényfeltárás költség adatai

13.2.1 Tényfeltárás összköltsége (ezer Ft)

13.2.2 A tényfeltárási költségek árszint viszonyítási éve

13.2.3 A tényfeltárási szakasz időtartama (hó)

13.3 A műszaki beavatkozás előtti monitoring összköltsége

13.3.1 A kármentesítési monitoring összköltsége (ezer Ft)

13.3.2 A kármentesítési monitoring árszint viszonyítási éve

13.3.3 A kármentesítési monitoring szakasz időtartama (hó)

13.4 A műszaki beavatkozás összköltsége

13.4.1 A műszaki beavatkozás összköltsége (ezer Ft)

13.4.2 A műszaki beavatkozási költségek árszint viszonyítási éve

13.4.3 A műszaki beavatkozási szakasz tényleges időtartama (hó)

13.5 A műszaki beavatkozás utáni monitoring költségeinek becsült adatai

13.5.1 A kármentesítési monitoring becsült összköltsége (ezer Ft)

13.5.2 A kármentesítési monitoring költségek árszint viszonyítási éve

13.5.3 A kármentesítési monitoring szakasz várható időigénye (hó)

7. melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez * 

„Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring adatlap” adattartalma

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ

1.2. Ügyfél neve

2. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

2.1. Kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, fax szám, e-mail cím)

2.2. Cégszerű aláírásra jogosult személy neve, beosztása

3. Monitoring rendszer adatai

3.1. Monitoring rendszer neve, azonosítója

3.2. Adatbejelentés típusa (hatósági eljárás), megnevezése

3.3. Expedíciós mérés célja

3.4. Megfigyelt környezethasználat kódja (KTJ), megnevezése

4. Mérőpontra vonatkozó adatok

4.1. Mérőpont helyi elnevezése

4.2. Mérőpont típusa

4.3. Mérőpont helye (település, HRSZ, eov koordináták, mBf, meghatározás módja)

4.4. Engedély adatai (típus, szám)

4.5. Kataszteri szám, kataszteri település

4.6. Mérőpont KTJ száma

4.7. VIFIR kód, VOR kód

4.8. Területhasználat

5. Megfigyelőkút adatai

5.1. Feltárt/megfigyelt víztípus

5.2. Létesítés éve

5.3. Kútfejkiképzés módja, helyzete

5.4. Szűrőzés adatai (db, szűrő teteje, alja, vízadó kőzet anyaga)

5.5. Talpmélység (m)

5.6. Termelőcső anyaga

6. Forrás adatai

6.1. Megfigyelt víztípus

6.2. Forrásfoglalás éve

6.3. Forrás jellege

6.4. Forrásvíz hőmérséklete

7. Egyéb vízkivételi mű adatai

7.1. Feltárt/megfigyelt víztípus

7.2. Létesítés éve

7.3. Mélység, átmérő (m, mm)

7.4. Perforált szakasz adatai (hossz, mélység lejtés)

7.5. Vízadó kőzet anyaga

7.6. Csövezés anyaga

8. Mintavétel adatai

8.1. Minta terepi elnevezése

8.2. Mintavétel dátuma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc)

8.3. Minta típusa

8.4. Mintavételi jegyzőkönyv száma

8.5. Mintavevő cég neve, akkreditálási okirat száma

8.6. Mintavétel módja

8.7. Mintavétel mélysége (m, szűrözött szakasz száma)

8.8. Vízmélység a mintavételi helyen (m)

8.9. Felszín alatti víz feltárása, mélysége (m)

8.10. Felszíni víz jellege, megnevezése

8.11. Csurgalékvíz vétel

8.12. Kontrollminta vétel

9. Helyszíni mérés adatai

9.1. Mért paraméter (KAJ)

9.2. Mérési eredmény

9.3. Mérési szabvány

9.4. Kimutatási határ

9.5. Mérés dátuma

9.6. Mérés megbízhatósága

10. Laboratóriumi mérés adatai

10.1. Laboratórium neve

10.2. Minta laboratóriumi jele

10.3. Vizsgálat időpontja

10.4. Mért paraméter (KAJ)

10.5. Mérési eredmény

10.6. Mérési szabvány

10.7. Kimutatási határ

10.8. Vizsgálat megbízhatósága

11. Mennyiségi adatok

11.1. Üzemi vízszint

11.2. Vízhozam

11.3. Vízhőfok

11.4. Állásidő (óra)

11.5. Mérés dátuma