A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történő ideiglenes igénybevételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történő ideiglenes igénybevételéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege a következő:

„SZÓBELI JEGYZÉK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje arról tájékoztatni, hogy a megelőző jegyzékváltás során kifejtett álláspontjának megfelelően a Salgótarján-Somoskőújfalu magyar település önkormányzata által létesített szennyvízcsatorna a közös határút területén az államhatáron átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzet megoldása érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya készen áll megkötni a Szlovák Köztársaság Kormányával az alábbi szövegű megállapodást:

»Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történő ideiglenes igénybevételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon igyekezettől vezérelve, hogy ideiglenesen rendezésre kerüljön a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település önkormányzata által létesített szennyvízcsatornának a közös határút területén az államhatáron átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzet, az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Szlovák Köztársaság Kormánya tudomásul veszi azt, hogy a magyar Somoskőújfalu település Bethlen Gábor utcájában szennyvízcsatorna épült, amely részben szlovák államterületen, Šiatorská Bukovinka (Sátorosbánya) település területén, az azzal azonos kataszteri terület 1757 helyrajzi számú ingatlanán, a közös határút VIII.7/4a számú határjel és a VIII.7/5B és VIII.8x számú határjelek közötti szakaszán valósult meg. A Szlovák Köztársaság Kormánya egyetért azzal, hogy a Szlovák Köztársaság ezen államterületét a szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására ideiglenesen használják.

2. cikk

(1) A Magyar Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. cikkben megjelölt szennyvízcsatornát, valamint a közös határút érintett területét az illetékes település önkormányzata útján a saját költségére fogja üzemeltetni és fenntartani.

(2) A Magyar Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékes település önkormányzata a szennyvízcsatorna, valamint a közös határút karbantartásával összefüggő munkálatokról, legalább hét nappal azok megkezdése előtt mindkét Szerződő Fél illetékes határrendészeti szerveit tájékoztatja.

3. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával összefüggő vitákat a magyar Szerződő Fél részéről az igazságügyi és rendészeti miniszter, a szlovák Szerződő Fél részéről a belügyminiszter rendezi. Amennyiben nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vitás kérdéseiket kormányaik elé terjesztik.

4. cikk

A jelen Megállapodást módosítani vagy kiegészíteni csak a két Szerződő Fél kölcsönös egyetértésével és írásos formában lehet.

5. cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodást öt (5) évre, de legfeljebb az államhatár szóban forgó szakaszának módosítását, illetve a jelen Megállapodás 1. cikkében megjelölt térségben végrehajtandó területcserét tartalmazó szerződés hatálybalépéséig kötötték. «

Amennyiben a fenti javaslat a Szlovák Köztársaság Kormánya számára elfogadható és egyetért a rendelkezésekkel, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja, hogy a jelen szóbeli jegyzék, valamint a Szlovák Fél egyetértését kifejező válaszjegyzék képezze a Megállapodást, amely a válaszjegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

A Magyar Fél várja a Szlovák Fél mielőbbi szíves válaszát.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma felhasználja az alkalmat, hogy a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumát ismételt nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Budapest, 2007.

Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának Pozsony”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás záró rendelkezésében meghatározott időpontban, az ott meghatározott feltételek bekövetkezése esetén lép hatályba. * 

(3) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott időpontban hatályát veszti, amennyiben a Megállapodás záró rendelkezésében meghatározott feltételeknek a válaszjegyzék nem felel meg.

(4) A Megállapodás, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére