A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (6) bekezdésének b) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdése d) pontjának db) alpontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1. § (1) *  Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.

(2) A légiforgalmi légterek és az időszakosan korlátozott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 2. melléklet, a korlátozott, veszélyes és tiltott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 3. melléklet tartalmazza.

Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata * 

1/A. § *  Az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben meghatározottak szerint kell előterjeszteni a közlekedésért felelős miniszternek.

1/B. § *  A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló javaslat benyújtása előtt a kérelmező előzetes konzultációt kezdeményez a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoporttal (a továbbiakban: NLKM). Ennek keretében a kérelmező megadja a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott információkat, az NLKM tájékoztatja a kérelmezőt az eljárásról, különösen az előzetes javaslat tartalmi elemeiről és a vonatkozó hazai és közösségi szabályozásról.

1/C. § *  (1) *  A kérelmező az 1/B. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján készíti el az előzetes javaslatot, és azt benyújtja az NLKM-nek. Az előzetes javaslatnak legalább a 4. melléklet 2. pontjában meghatározottakat kell tartalmaznia.

(2) Ha az előzetes javaslat nem tartalmazza a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott elemeket, az NLKM az előzetes javaslatot érdemben nem tárgyalja.

(3) *  Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal részt vevőknek, továbbá más érintett szervezeteknek az előzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az NLKM titkára ennél rövidebb időt is meghatározhat. Az NLKM a vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján – az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével – előzetes döntési javaslatot készít.

(4) Az előzetes javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni.

(5) Ha az NLKM előzetes döntési javaslatának előkészítése során érdekütközés vagy kockázat merül fel az előzetes javaslattal kapcsolatosan, a kérelmezőnek az érdekelt felek bevonásával egyeztetést kell lefolytatnia, amelynek eredményét az előzetes javaslathoz csatolni kell. Az NLKM ezt követően az egyeztetés eredménye alapján alakítja ki a (3) bekezdés szerinti előzetes döntési javaslatát.

(6) * 

1/D. § *  (1) Az NLKM előzetes döntési javaslata alapján a kérelmező elkészíti a légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet (a továbbiakban: végleges javaslat), amelynek kötelező tartalmi elemeit a 4. melléklet 2. pontját kiegészítve a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(2) *  A kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az NLKM elé, amely testület – az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI. melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével – döntési javaslatot készít a végleges javaslatról. Az NLKM Elnöke kezdeményezi a döntési javaslatnak megfelelő jogszabály-módosítást.

(3) * 

(4) A végleges javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról kialakított döntési javaslatról írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt.

(5) A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló végleges javaslathoz a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke szerinti biztonsági felmérést kell készíteni a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy tekinthető, aki a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégezte.

(7) A biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság nyilatkozik.

1/E. § *  Ha a korlátozott légtér kijelölésére irányuló javaslat indoka a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó vagy veszélyes tevékenységet végző létesítmény vagy üzem katasztrófavédelmi szempontú védelme, az NLKM kikéri a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét a korlátozás szükségessége tekintetében. Az NLKM a döntési javaslat előkészítése során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét figyelembe veszi.

1/F. § *  (1) *  Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének legalább ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint, hogy a légtér az e rendeletben meghatározottak szerint működött.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér

a) módosítását, felhívja a kérelmezőt a módosítás kezdeményezésére,

b) *  megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kérelmezővel vagy annak jogutódjával, amelynek eredménye alapján kezdeményezi a légtérkijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtérkijelölés megszüntetésére vonatkozó jogszabály-módosítást.

1/G. § *  Azon légterek esetében, amelyek üzemeltetését e rendelet előírásai szerint a Budapest ATS Központ részére be kell jelenteni, a légiforgalom irányítására kijelölt szervezet tájékoztatja az NLKM-et, ha a légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemelt.

1/H. § *  Az 1/G. §-ban és a 3/A. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján az NLKM az 1/F. §-ban meghatározott felülvizsgálati eljárástól függetlenül felülvizsgálja az érintett légtér működését. Ennek során a felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A légiforgalmi légtér

2. § (1) A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik.

(2) Ellenőrzött légtér:

a) a repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet;

b) a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;

c) egyéb polgári irányítói körzet (CTA);

d) közös felhasználású légtér (RCA/PCA).

(3) Nem ellenőrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli része.

(4) A légiforgalmi légtérben a nyújtott légiforgalmi szolgáltatást és a repülési szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Azokat az állami repüléseket, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek időszakosan korlátozott légteret és beilleszthetőek az ellenőrzött légtér működésébe, ugyanakkor nem hajthatóak végre GAT-szabályok szerint, a légtér rugalmas felhasználásnak biztosítása és a polgári légiforgalom zavartalansága érdekében közös felhasználású légtérben kell végrehajtani.

(2) A közös felhasználású légtér lehet

a) előzetes koordinációs légtér (PCA), vagy

b) csökkentett koordinációs légtér (RCA).

(3) A közös felhasználású légtérben gyakorló légiharc és műrepülés nem hajtható végre.

(4) A közös felhasználású légtér kizárólag ellenőrzött légtérben jelölhető ki.

(5) A közös felhasználású légtérben, az igénybevétel és a szolgálatok közötti adatcsere rendjét az illetékes polgári légiforgalmi irányító szolgálat vezetője és a katonai légvédelmi irányító szolgálat ellátásáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

(6) Az egyes OAT-szabályok szerint végrehajtott állami repülések és a GAT-szabályok szerint végrehajtott polgári repülések egyidejű végrehajtására kijelölt, közös felhasználású légterek külön jogszabályban meghatározott feltételekkel működtethetők.

A forgalmi tájékoztató körzet * 

3/A. § *  (1) Forgalmi tájékoztató körzet (a továbbiakban: TIZ légtér) csak abban az esetben üzemelhet, ha abban repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (a továbbiakban: AFIS) nyújtanak.

(2) *  Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel – kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül álló okból történik –, kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.

(3) *  Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et és kezdeményezi a légtér szükségességének felülvizsgálatát.

(4) * 

3/B. § *  Kijelölt TIZ légtérrel rendelkező repülőtéren végrehajtott helyi repülésekről, az AFIS üzemidején kívül, a repülőtér üzembentartója tájékoztatja a Budapest ATS Központ repüléstájékoztató szolgálatát.

ATZ * 

3/C. § *  (1) Az ATZ légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ATZ légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot csak külön az e szolgálatra vonatkozó engedély birtokában nyújthatnak.

(2) Az ATZ olyan repülőterek körzetében is létesíthető, ahol légiforgalmi szolgáltatást nyújtanak. Abban az esetben, ha a repülőtéren nem nyújtanak légiforgalmi szolgáltatást, akkor a repülőtér üzemben tartója légiforgalmi szolgálatok ellátásától eltérő célra létesített földi rádióállomást üzemeltet, amelyen a repülőtérhez rendelt, kijelölt frekvencián történik a kommunikáció a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 46. § (4)–(4f) bekezdése szerint.

Az időszakosan korlátozott légtér

4. § (1) Időszakosan korlátozott légteret (TRA) kell kijelölni állami légijárművek által végrehajtott azon repülések számára, amelyek

a) jellegüknél fogva szükségessé teszik a feladatban részt nem vevő légiforgalomtól történő védettséget, vagy

b) kiszámíthatatlan, intenzív, a feladatban nem érintett egyéb légiforgalom biztonságára veszélyt jelentő manőverek alkalmazásával járhatnak együtt.

(2) Az időszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálat működik. A légteret, az abban tervszerűen feladatot végrehajtó állami légijárműveken kívül, egyéb légijármű a légtérben illetékes katonai repülésirányító szolgálat engedélyével veheti igénybe.

(3) Amennyiben az időszakosan korlátozott légtérben folytatott állami repülési feladat jellege azt lehetővé teszi, az illetékes katonai repülésirányító szolgálat – a légiforgalom folyamatosságának elősegítése érdekében – esetenként, illetve időszakosan, az (5) bekezdés figyelembevételével engedélyezheti a GAT-szabályok szerint működő, a polgári légiforgalmi szolgálat kezelésében lévő légijárművek áthaladását.

(4) *  Az illetékes katonai repülésirányító szolgálat az irányítása alatt álló állami légijárműveket elkülöníti az időszakosan korlátozott légtereket engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől. Az elkülönítést úgy hozza létre, hogy az irányítása alatt álló állami légijárműveknek az azok repülési irányára és magasságára vonatkozó olyan utasításokat, engedélyeket ad, amelyek biztosítják, hogy az engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől az állami légijárművek legalább 2000 láb (600 m) függőleges, vagy 5 NM (9,3 km) oldalirányú távolságnál közelebb ne kerülhessenek.

(5) Az időszakosan korlátozott légtérben biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő, kutató-mentő és a betegek, illetve humán-transzplantációs anyagok szállítását végző repülések elsőbbségét.

5-6. § * 

A veszélyes légtér

7. § (1) A veszélyes légtérben, a közzétett üzemidő alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt légiközlekedés – a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseinek kivételével – nem tervezhető.

(2) Veszélyes légtérben annak közzétett üzemidején kívül légiközlekedésre veszélyes tevékenység nem folytatható.

(3) Ha egy veszélyes légtér közvetlenül határos valamely repülőtér illetékességi légterével (CTR, CTA, TMA), forgalmi körével, vagy a veszélyes légtér egésze vagy egy része a repülőtér illetékességi légterébe vagy forgalmi körébe tartozik, a légtérben illetékes légiforgalmi szolgálat, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója és a veszélyes légtér üzemben tartója az együttműködés rendjét megállapodásban állapíthatja meg.

Tanúsítási célú veszélyes légtér * 

7/A. § *  A tanúsítási célú veszélyes légtér a pilóta nélküli légijármű rendszerekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, tanúsítási, tesztelési, valamint a légiközlekedési hatóság engedélye alapján végzett képzési feladatok biztonságos végrehajtására elkülönített veszélyes légtér, amelynek kijelölését, kizárólag az említett tevékenységek végzésére jogosult szervezet kérelmezheti.

7/B. § *  (1) A tanúsítási célú veszélyes légtérben a koordinációs feladatokat a légiközlekedési hatóság engedélyével rendelkező szervezet láthatja el. A tanúsítási célú veszélyes légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős azért, hogy

a) a hozzájárulásával berepülő, valamint a légtérben tartózkodó légijárművek, pilóta nélküli légijárművek és pilóta nélküli állami légijárművek által végrehajtott műveletekkel összefüggő légtérhasználat koordinációs feladatait ellássa;

b) a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult;

c) kétoldalú rádióösszeköttetést tartson azokkal a légijárművekkel, amelyek a tanúsítási célú veszélyes légtérben működnek, és a kétoldalú rádióösszeköttetés biztosítása hangrögzítéssel ellátott rádióállomáson keresztül történjen;

d) pilóta nélküli légijárművek valós idejű helyzet meghatározására képes, az adott UAS vezérlőrendszerétől független nyomkövető rendszer egyidejű alkalmazása mellett (pl. ADS–B Out jeladó, FLARM), kétoldalú kommunikációs kapcsolatot tartson azon pilóta nélküli légijárművek, és pilóta nélküli állami légijárművek távoli pilótáival, akik a tanúsítási célú veszélyes légtérben műveleteket hajtanak végre, és a kétoldalú kommunikációs kapcsolat biztosítása a hang alapú és képi megjelenítésű információk rögzítésére és tárolására alkalmas eszközön keresztül történjen;

e) a Budapest ATS Központtól telefonon kapott – a légtér igénybevételének engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó – tájékoztatásokat továbbítsa a tanúsítási célú veszélyes légteret igénybe vevő légijárművek részére; a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés az erre a célra rendszeresített naplóba bejegyzésre kerüljön.

(2) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet együttműködési megállapodásban rögzíti az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására, valamint a tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat.

(3) A légiközlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást, annak az e jogszabályban foglalt követelményeinek való megfelelés vizsgálatát követően hagyja jóvá.

(4) A tanúsítási célú veszélyes légtérben annak működési ideje alatt légijármű csak a légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet hozzájárulása esetén tartózkodhat.

(5) A tanúsítási célú veszélyes légtérben a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, rendészeti vagy bűnüldözés feladat céljából végzett repülés, valamint valós légvédelmi repülés elsőbbségét.

(6) A tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése csak akkor lehetséges, ha abban tényleges feladat végrehajtás tervezett.

(7) A tanúsítási célú veszélyes légtér 4000 láb AMSL felett akkor vehető igénybe, ha az abban repülést végrehajtó pilóta nélküli légijármű és pilóta nélküli állami légijármű működőképes C vagy S módú transzponderrel rendelkezik.

(8) Ellenőrzött légtérrel átlapoló tanúsítási célú veszélyes légtérben pilóta nélküli légijármű és pilóta nélküli állami légijármű kizárólag működőképes C vagy S módú transzponder és kétoldalú folyamatos összeköttetést biztosító berendezés megléte esetén hajthat végre repülést.

(9) *  C vagy S módú transzponderrel nem rendelkező pilóta nélküli állami légijármű TRA-ban, veszélyes légtérben, tanúsítási célú veszélyes légtérben és eseti légtérben működőképes ADS–B Out jeladó használata mellett üzemeltethető.

Tiltott légtér

8. § *  (1) A tiltott légtérben a légiközlekedés – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos.

(2) A közlekedésért felelős miniszter a légiközlekedési hatóság, a katonai légiközlekedési hatóság vagy az érintett miniszter javaslatára kivételes indokból – katasztrófa, veszélyhelyzet elhárítása, a nemzet biztonsága, a közrend vagy közbiztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében, honvédelmi érdekek alapján vagy kutatási célból – esetileg engedélyezheti a tiltott légtérben történő repülést.

(3) A tiltott légtér eseti igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tiltott légtér nevét, azonosítóját,

b) a tiltott légtér igénybevételének célját,

c) a repülés során használt légijármű típusát, lajstromjelét vagy azonosító jelét,

d) a tiltott légtér eseti igénybevételének tervezett kezdő dátumát és időpontját UTC-ben, valamint időtartamát,

e) a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés időpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felső határát a földfelszíntől számítva, méterben.

(4) A tiltott légtér eseti igénybevételét a közlekedésért felelős miniszter legfeljebb nyolc napra engedélyezheti. A határozatnak – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl – a (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(5) A pilóta nélküli légijárművel történő repülés végrehajtásához szükséges engedély megléte esetén a Rendőrség Légirendészeti Szolgálata – a repülést megelőzően – ellenőrzi a tiltott légtérben történő repülésre adott engedélyt, a pilóta nélküli légijármű és az annak irányítását végrehajtó személy jogosultságát és okmányait.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az időszakosan korlátozott légtér igénylése

9. § (1) Az időszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontjait UTC-ben;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét;

e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.

(3) Az időszakosan korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig az (1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4) *  Budapest ATS Központ a beérkező igények feldolgozása után – az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján – dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylő katonai szervezetet értesíti.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

Az időszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10. § (1) Az időszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között együttműködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttműködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint működő légijárművek működő TRA-n engedéllyel történő áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

(2) *  Az időszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel az igénylő katonai szervezet köteles a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS Központtal egyeztetni.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő katonai szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Az időszakosan korlátozott légteret az engedélyezett kezdési időpont előtt, illetve az engedélyezett befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

(5) Amennyiben az igényelt időszakosan korlátozott légtérben – az engedélyezett kezdési és befejezési időpont között – az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő katonai szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

(6) Az időszakosan korlátozott légtér igénybevételének az engedélyezett befejezési idő előtti megszűnését és a további légtérigény törlését az igénylő katonai szervezet kéri a Budapest ATS Központtól.

A koordinált légtér igénylése

11. § (1) *  Koordinált légteret a 12. § (1) bekezdésében meghatározott koordinációs szervezet igényelhet.

(2) A koordinált légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a koordinált légteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, úgy az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet * 

12. § (1) *  A koordinációs feladatokat

a) az LHSG120, LHSG121, LHSG122, LHSG123, LHSG124 légterek esetében Budaörs repülőtér vagy Farkashegy repülőtér üzemben tartójának valamelyike vagy az általuk megbízott szervezet,

b) az LHSG110, LHSG111, LHSG112, LHSG113, LHSG114 légterek esetében az Esztergomi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet,

c) az LHSG102/S, LHSG103/S, LHSG113/S, LHSG123/S, LHSG124/S légterek esetében a Repülő és Légisport Szövetség vagy az általa megbízott szervezet,

d) az LHSG100, LHSG101, LHSG102, LHSG103, LHSG130, LHSG131, LHSG132 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet

a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.

(2) A koordinált légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős a légtérben a légtérhasználat koordinációs feladatainak ellátásáért.

(3) *  A koordinációs feladatokat ellátó szervezet gondoskodik arról, hogy a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki e rendelet alapján a koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelésére jogosult.

(3a) *  A koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezeléséhez a hatóság által kiadott koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelői engedély szükséges.

(3b) *  A koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelői engedély kizárólag a (4) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására jogosítja a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(3c) *  A koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelői engedélyt az a 18. életévét betöltött, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy szerezheti meg, aki

a) képzésen történő részvétellel elsajátította a következő elméleti ismereteket:

aa) a koordinációs feladatok ellátására szolgáló rádióállomás kezelésére vonatkozó szabályok és előírások,

ab) rádiótávbeszélő eljárások, kifejezések magyar vagy magyar és angol nyelven,

ac) Magyarország területén belül biztosított légiforgalmi tájékoztatások és szolgálatok,

ad) a földi rádióállomáson lévő távközlési berendezések alapelvei, használata, működésére vonatkozó szabályok, majd ezt követően

b) az a) pontban meghatározott elméleti ismeretekből hatósági vizsgát tett, és

c) legalább 50 óra, koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelésére jogosult személy felügyelete alatt igazolt gyakorlati tapasztalatot szerzett.

(3d) *  Az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés elvégzését követően a hatósági vizsga elvégzésére egy éven belül legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

(3e) *  A (3d) bekezdés szerinti vizsgaidőpontok között legalább egy hónap időtartamnak kell eltelnie.

(3f) *  A második sikertelen hatósági vizsga esetén az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés újbóli elvégzése szükséges.

(3g) *  Mentesül az a személy

a) a (3c) bekezdésben meghatározottak alól, aki légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkezett a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül,

b) a (3c) bekezdés b) és c) pontja alól, aki hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással rendelkezik,

c) a (3c) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgának a (3c) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott része alól, aki rendelkezik hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és rádió-távbeszélő kezelői jogosítással.

(3h) *  A (3c) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott ismeretekből, magyar nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott, koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelői engedély magyar nyelven, a magyar és angol nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar és angol nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelői engedély magyar és angol nyelven jogosít földi rádióállomás használatára.

(3i) *  A légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező személy a (3a) bekezdés szerinti engedély nélkül is jogosult a koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelésére.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet feladata:

a) hangrögzítéssel ellátott rádióállomás működtetése és kétoldalú rádióösszeköttetés tartása azokkal a légijárművekkel, amelyek – a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével – koordinált légtérben működnek;

b) *  a Budapest ATS Központtól telefonon kapott – a légtér igénybevételének engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó – tájékoztatások továbbítása a koordinált légteret igénybe vevő légijárművek részére;

c) a Budapest ATS Központ telefonon történő tájékoztatása arról, hogy

ca) minden – a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által ismert – forgalom elhagyta a koordinált légteret, vagy

cb) van olyan általa ismert forgalom, amellyel kapcsolatban nem tudott meggyőződni a koordinált légtér elhagyásáról;

d) *  a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér esetén a légijárművek megfelelő módszerrel történő előzetes tájékoztatása a koordinált légtér igénybevételének engedélyezett kezdési és befejezési időpontjáról és az igénybe vehető magasságról;

e) valamennyi, a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés bejegyzése az erre a célra rendszeresített naplóba, illetve a koordinációs feladatok légiforgalmi szolgáltató által történő ellátása esetén a belső szabályzatában meghatározott módon.

(5) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

13. § * 

A koordinált légtér igénybevétele

14. § (1) A koordinált légteret csak a látvarepülési szabályok (VFR) szerint működő légijárművek vehetik igénybe, a Budapest ATS Központtól kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által továbbított engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A koordinált légtérben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak.

(3) A légijárműveknek – a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével – a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell tartani a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel és meg kell adniuk a repülésükre vonatkozó adatokat (lajstromjel vagy egyéb azonosító jelzés, indulási repülőtér). Kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a koordinált légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni, és erről késedelem nélkül tájékoztatni kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a koordinált légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a koordinált légtér igénybevételének befejező időpontjáról, illetve a koordinált légtér egyéb korlátozásáról. Valamennyi légijármű a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatást követő 15 percen belül – köteles elhagyni a koordinált légteret, illetve lesüllyedni a megadott magasságra, és erről köteles rádión keresztül tájékoztatni a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) A hullámrepülés céljára kijelölt koordinált légtérben a külön jogszabályban meghatározott magasságmérő beállítást kell alkalmazni.

A versenylégtér igénylése * 

14/A. § *  (1) A versenylégteret országos sportági szakszövetség igényelheti az általa rendezett vitorlázórepülő versenyek keretében végrehajtott repülésekhez. A versenyek ütemezését tartalmazó éves tervet az országos sportági szakszövetségnek a megelőző év december 31-ig kell eljuttatnia a Budapest ATS Központ, valamint az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves terv alapján megvalósuló tényleges igénybevétel gyakoriságára és időtartamára vonatkozó szabályokat, valamint a versenylégtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ, az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a versenylégteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, akkor az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezet * 

14/B. § *  (1) A versenylégtérben a légtér igénylőjének vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2) bekezdésében és (4) bekezdés c)–e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

a) a 12. § (5) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásnak részese az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egység, valamint az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ is, valamint

b) az a) pont szerinti együttműködési megállapodást a légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság hagyja jóvá.

(2) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet légiközlekedési hatóság engedélyére vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell a 14/C. § (1) bekezdése szerinti – a koordinációs szervezet és a versenyen részt vevő vitorlázó légijárművek közötti – megfelelő információtovábbítás módszerének leírását.

A versenylégtér igénybevétele * 

14/C. § *  (1) A versenylégteret – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a látvarepülési szabályok (a továbbiakban: VFR) szerint működő, a 14/A. § (1) bekezdése szerinti versenyen részt vevő vitorlázó légijármű veheti igénybe, a Budapest ATS Központtól és az állami repülések céljára kijelölt légterekben illetékes légiforgalmi és légvédelmi irányító egységtől kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által megfelelő módszerrel előzetesen továbbított, engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A versenylégtérbe a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülést, a kutató-mentő repülést, a mentőrepülést, valamint a rendészeti vagy bűnüldözési feladatot végző légijármű VFR szerint berepülhet.

Az ATZ kijelölése és igénylése * 

15. § *  (1) Az ATZ kijelölése iránti kérelmet a repülőtér üzemben tartója nyújthat be.

(2) Az ATZ

a) vízszintes kiterjedése a repülőtér vonatkoztatási pontja vagy ahol az nem áll rendelkezésre, az elsődleges futópálya középpontja körül meghatározott legfeljebb 2,5 NM sugarú kör,

b) magassága a földfelszíntől számított legfeljebb 4000’ AMSL magasságig terjedhet.

(3) Az ATZ nem lapolhat át a következő légtérelemekkel:

a) ellenőrzött légtérrel,

b) időszakosan korlátozott légtérrel,

c) veszélyes légtérrel,

d) tiltott légtérrel,

e) koordinált légtérrel,

f) Drop Zone légtérrel,

g) műrepülő légtérrel,

h) korlátozott légtérrel, valamint

i) másik ATZ-vel.

(4) Az ATZ kizárólag abban az esetben lapolhat át TIZ légtérrel, amennyiben a kérelmező rendelkezik – a repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól szóló 85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontjában hivatkozott – a légiforgalmi légtérrel rendelkező repülőtér üzemben tartójával kötött, az üzemeléssel összefüggő koordinációra vonatkozó együttműködési megállapodással.

(5) Az ATZ annak kijelölésekor RMZ-ként is meghatározható, azzal megegyező kiterjedésben.

(6) Az ATZ a repülőtér publikált üzemideje alatt aktiválható.

(7) Az ATZ tervezett igénybevételére vonatkozó igényt a repülőtér üzembentartója a működés tervezett megkezdését megelőzően legalább 30 perccel bejelenti Budapest ATS Központ légtérgazdálkodó egységéhez (AMC).

(8) Az ATZ kizárólag akkor vehető igénybe, amennyiben a (7) bekezdésben hivatkozott igényt az AMC visszaigazolta.

(9) Amennyiben az ATZ igénybevételét az elfogadott befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell, amely haladéktalanul gondoskodik a légtér deaktiválásáról.

15/A-16/B. § * 

A veszélyes légtér igénylése

17. § (1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket a szolgálati út betartásával legalább tíz munkanappal az igénybevétel tervezett időpontját megelőzően küldik meg a Budapest ATS Központnak.

(2) Az előre nem tervezett feladatok végrehajtásához veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnok, illetve az egyéb igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét végző szervek vezetőjének jóváhagyásával lehet benyújtani a Budapest ATS Központhoz, legkésőbb 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megelőzően.

(3) *  A veszélyes légterek hétfő 06.00 órától péntek 22.00 óra helyi idő szerinti időpontok közötti időszakra igényelhetők.

(4) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a veszélyes légtér azonosítóját;

b) a repülésre veszélyes magasságot;

c) a működés dátumát, a kezdés és a befejezés időpontjának helyi időben történő megjelölésével;

d) a végrehajtandó feladat megnevezését;

e) lövészeti tevékenység esetén a lövészetvezető, lőtéri repülésvezető elérhetőségét.

(5) A Budapest ATS Központ a szükséges igénylési adatok összesítése után gondoskodik a veszélyes légterek NOTAM-ban történő közzétételéről.

(6) A tervben szereplő veszélyes légtérre vonatkozó igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására a tervezett időszakban nem kerül sor.

Tanúsítási célú veszélyes légtér igénylése és igénybevétele * 

17/A. § *  (1) A tanúsítási célú veszélyes légteret a 7/B. § (1) bekezdésében meghatározott és a 7/B. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban nevesített koordinációs feladatokat ellátó szervezet igényelhet.

(2) A légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) a működés dátumát a kezdés és a befejezés időpontjának UTC-ben történő megjelölésével;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét; továbbá

e) a légtérben koordinációs feladatot ellátó személy nevét és elérhetőségét.

(3) A tanúsítási célú veszélyes légtér tervezett igénybevételére vonatkozó, összesített napi tervet, a tervezett igénybevételt megelőző napon helyi idő szerint 12.00 óráig a koordinációs feladatokat ellátó szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4) Budapest ATS Központ a (3) bekezdés szerint beérkező igények feldolgozása után dönt az igények elfogadásáról, korlátozásáról, valamint elutasításáról, és arról a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet értesíti, valamint a jóváhagyott légtéradatokat a napi légtérfelhasználási tervben közzéteszi.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

(6) A tanúsítási célú veszélyes légteret az elfogadott kezdési időpont előtt, valamint az elfogadott befejezési időponton túl a 7/A. §-ban meghatározott tevékenység végzése céljából igénybe venni tilos.

(7) Ha tanúsítási célú veszélyes légtér igénybevételét az elfogadott befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell, amely haladéktalanul gondoskodik a légtér deaktiválásáról.

(8) A tanúsítási célú veszélyes légtér elfogadott kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel a koordinációs feladatokat ellátó szervezet a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS Központtal egyezteti.

(9) Ha az igényelt tanúsítási célú veszélyes légtérben – az elfogadott kezdési és befejezési időpont között – az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az elfogadott légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

A veszélyes légtér igénybevétele

18. § (1) A veszélyes légtér igénybevételének megkezdését – annak időpontja előtt legalább 30 perccel – az igénybevevő köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni. Az egyeztetés során lövészeti tevékenység esetén meg kell adni a lövészetvezető és a lőtéri repülésvezető elérhetőségét (telefonszámát) is.

(2) Az igénylő szervezet az alábbi információkat továbbítja a Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel,

b) az engedélyezett veszélyes légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,

c) a veszélyes légtér igénybevételének várható befejezését.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a veszélyes légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Ha a veszélyes légtér igénybevételét az igényelt befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell.

(5) A veszélyes légteret az igényelt kezdési időpont előtt és az igényelt befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

Drop Zone légtér kijelölése és igénylése * 

18/A. § *  (1) *  Drop Zone légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.

(2) A Drop Zone légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(2a) *  A Drop Zone légtér oldalhatárainak megállapítása során az ejtőernyős ugrást végző személyek biztonságát kell figyelembe venni azzal, hogy törekedni kell a légtér minél kisebb méretére, és annak meghatározásához az ugráshoz használt légijármű emelkedése és süllyedése nem vehető figyelembe.

(3) *  A Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(4) *  A Drop Zone légtér igénybevétele esetére a repülőtér üzembentartója a repülőtér működésével kapcsolatos szabályokat a repülőtérrendben rögzíti.

18/B. § *  (1) A Drop Zone légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ vagy az illetékes légiforgalmi irányító szolgálat és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet között a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, ha

a) a Drop Zone légteret vagy egy részét ellenőrzött légtérben jelölték ki,

b) a Drop Zone légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

c) *  a Drop Zone légtér az ellenőrzött légtér oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodásban meg kell határozni a Drop Zone légtér igénylésével és igénybevételével kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek biztosítaniuk kell az ellenőrzött légtérben üzemelő légiforgalom biztonságos, gyors és rendszeres áramlását, valamint figyelembe kell venniük a honvédelmi érdekeket.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben a Drop Zone légtér igénylését a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek legkésőbb az igénybevételt megelőző 30 perccel telefonon vagy elektronikus úton be kell jelentenie a Budapest ATS Központnak.

(4) Időszakosan korlátozott légteret érintő Drop Zone légtér az időszakosan korlátozott légtér működésével egyidejűleg nem igényelhető.

A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet * 

18/C. § *  (1) *  A Drop Zone légtérben – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a repülőtér üzemben tartójának vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2)–(3) bekezdésében és (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) *  Ha a Drop Zone légtér olyan repülőtéren kerül kijelölésre, amelyen AFIS-t biztosítanak, az AFIS a Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat is ellátja.

(3) A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet a Drop Zone légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a légtér igénybevételének befejező időpontjáról és a Drop Zone légtér egyéb korlátozásáról.

(4) * 

18/D. § *  A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a 18/C. § (1) bekezdésében meghatározott engedély megszerzését követően írásban tájékoztatja a Budapest ATS Központot a légtér igénylésére jogosult személyekről, kivéve, ha a két szervezet között együttműködési megállapodás kerül megkötésre.

A Drop Zone légtér igénybevétele * 

18/E. § *  (1) A Drop Zone légteret működési ideje alatt

a) kizárólag VFR szerint működő légijármű veheti igénybe, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet által megadott kezdő és befejező időpont között és magasságig,

b) a légijárműnek a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell fenntartania a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és meg kell adnia a repülésre vonatkozó adatokat, valamint a kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a Drop Zone légteret a legrövidebb időn belül el kell hagynia, és erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezetet.

(1a) *  A Drop Zone légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott eltérésekkel.

(2) *  A Drop Zone légtérben ejtőernyős ugrást és műrepülést egy időben végrehajtani nem lehet.

(3) A Drop Zone légtér felső magasságát a Drop Zone légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg.

(4) Ha a Drop Zone légtér vagy annak egy része ellenőrzött légtérben került kijelölésre,

a) a légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység frekvenciáját folyamatosan figyelnie kell,

b) a légijármű a Drop Zone légtérből az ellenőrzött légtérbe az illetékes ATC egység engedélyével léphet be, valamint

c) valamennyi légijárműnek a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatásban szereplő befejezési időpontig – el kell hagynia a Drop Zone légteret vagy le kell süllyednie a megadott magasságra és erről rádión keresztül tájékoztatnia kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) *  A Drop Zone légteret ejtőernyős dobás céljából kizárólag működőképes C vagy S módú transzponderrel és legalább két készlet működőképes rádióegységgel felszerelt légijárművek vehetik igénybe. A transzpondert a Drop Zone légtér igénybevételekor működtetni kell.

(6) *  A Drop Zone légteret műrepülés céljából működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

(7) *  A működő Drop Zone légtérbe történő berepülés, illetve a Drop Zone légtér alatt való átrepülés előtt a légijármű vezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a légtér közzétett frekvenciáján a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és kizárólag a szervezet hozzájárulása esetén repülhet be a légtérbe, illetve repülhet át a légtér alatt.

(8) *  A működő Drop Zone légtérben az ejtőernyős dobást vagy a műrepülést végző légijárműnek elsőbbsége van az átrepülő forgalommal szemben, azzal, hogy biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülés, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülés, valamint a rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés elsőbbségét.

Műrepülő légtér * 

18/F. § *  (1) Műrepülő légteret kizárólag nem ellenőrzött légtérben lehet kijelölni oly módon, hogy

a) a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között legalább 1000 láb (300 m) vagy

b) *  a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér oldalhatárától legalább 2,5 NM (4,6 km)

távolság legyen.

(2) A műrepülő légtér alsó határa nem lehet kevesebb, mint 1000 láb (300 m) AGL.

(3) Repülőtér felett műrepülő légteret akkor lehet kijelölni, ha a repülőtér nem rendelkezik kijelölt légtérrel. A kijelöléshez szükséges a repülőtér üzemben tartójának a hozzájárulása.

Műrepülő légtér igénybevétele * 

18/G. § *  (1) Az igénybevételhez szükséges az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulása.

(2) A légtér elhagyását közölni kell az illetékes légiforgalmi szolgálattal.

(3) A műrepülő légteret működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

Légtéradatok archiválása * 

18/H. § *  A veszélyes légtér, a tanúsítási célú veszélyes légtér, az ATZ, az időszakosan korlátozott légtér, az eseti légtér, a koordinált légtér, a Drop Zone légtér és a műrepülő légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó, a Budapest ATS Központnak megadott adatokat a Budapest ATS Központnak 60 napig meg kell őriznie.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19. § *  (1) *  Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere szabad útvonalú légtér, amelyben az IFR szerint üzemelő légijárművek a kijelölt belépő, kilépő vagy – a határon átnyúló szabad útvonalú légtér esetében – a közbenső pontok között – a nemzetközi útvonalhálózat figyelembevételével – szabad útvonalon tervezhetik repülésüket. A kijelölt belépő, kilépő és közbenső pontokat, valamint a pontokra vonatkozó szabályokat a légiforgalmi szolgálat az AIP-ben közzéteszi.

(2) A szabad útvonalú légtérből történő kilépést követően ugyanabba a légtérbe ismételt belépés ugyanazon repülés alatt kizárólag kijelölt kilépő és belépő ponton tervezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabad útvonalú légtéren kívül a légiforgalmi szolgálat illetékességi légterében ATS útvonalakat határozhat meg. Az ATS útvonalakat az AIP-ben közzé kell tenni.

(4) *  Ha az IFR szerint üzemelő légijármű olyan légtérből repül be Budapest CTA légterébe vagy olyan légtérbe távozik Budapest CTA légteréből, amely szintén szabad útvonalú légtér, az (1) bekezdésben meghatározott, a kijelölt belépő és kilépő pontra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

Katonai légifolyosók

20. § (1) *  A katonai légijárművek földközeli és kis magasságú, 250 kt (460 km/h) lAS-nél nagyobb sebességű harcászati jellegű útvonalrepüléseinek végrehajtása a légterekre vonatkozó szabályok szerint kijelölt katonai légi folyosóban történhet.

(2) A katonai légi folyosók:

a) a föld és a víz felszínétől – a környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek felett a korlátozás felső magasságától – 3000 láb (900 m) AGL magasságig terjednek,

b) be-, illetve kilépő pontokból, útvonal szakaszokból és fordulópontokból állnak,

c) a nem ellenőrzött, „G” osztályú légtérben jelölhetők ki az a) pontban meghatározottak figyelembevételével,

d) *  oldalirányú kiterjedésük 5 NM (9,3 km), és

e) oldalirányban legalább 2 NM (4 km) távolságra elkerülik a működő repülőtereket.

21. § (1) A katonai légi folyosókat a Magyar Honvédség és a szövetséges államok fegyveres erőinek katonai légijárművei vehetik igénybe.

(2) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek a légi folyosó felső magassági határát 500 láb (150 m) függőleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

(3) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek részére a radar-elkülönítés nem biztosított, a katonai légvédelmi irányító szolgálat – a radar- és rádiólefedettség függvényében – tájékoztató és riasztó szolgáltatást nyújt.

(4) *  A katonai légi folyosók igénybevételére vonatkozó – az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján összeállított – előzetes tervet az igénybevétel napját megelőző munkanap helyi idő szerint 12.00 óráig kell megküldeni a Budapest ATS Központnak.

(5) Az igénybevétel tényleges idejét a katonai légvédelmi irányító szolgálat legkésőbb 15 perccel az igénybevétel megkezdése előtt bejelenti, valamint folyamatos tájékoztatást nyújt az egyes légifolyosó-szakaszok aktív, illetve nem aktív állapotáról a Budapest ATS Központ számára.

(6) Az igényelt időszakokon belül a katonai légi folyosók nem aktív állapotú szakaszait a GAT-szabályok szerint működő légijárművek külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint átrepülhetik.

A hangsebesség feletti repülés

22. § (1) A magyar légtérben polgári légijárművel nem hajtható végre a hangsebességet elérő, illetve azt meghaladó sebességű repülés.

(2) A magyar légtérben állami légijárművel – a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó légijárműveknek a légtérszuverenitás megóvása céljából végzett repüléseinek kivételével – nem hajtható végre FL 360 (10 950 m STD) alatt hangsebességet meghaladó sebességű repülés.

(3) Állami légijárművel nem hajtható végre a budapesti Lánchíd budai hídfőjétől mért 30 km sugarú kör által határolt terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességű repülés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23. § *  A légtér szerkezetére és osztályozására, a légi útvonalakra, a katonai légi folyosókra és a koordinált légtérben használt frekvenciákra vonatkozó adatokat a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában) teszi közzé.

Fogalmak, meghatározások

24. § E rendelet alkalmazásában:

1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;

1a. *  AGL (Above ground level): földfelszín feletti magasság;

2. AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;

3. ARP (Aerodrome Reference Point): repülőtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés;

4. ATC (Air Traffic Control): gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot vagy légiforgalmi irányító egységet;

5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat; gyűjtőfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezető irányító szolgálatot és repülőtéri irányító szolgálatot;

6. ATS jelentőpont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármű helyzetét jelenteni lehet;

7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az „ATS útvonal” kifejezés légi folyosó, ellenőrzött vagy nem ellenőrzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;

8. *  ATZ: repülőtéri forgalmi körzet, a repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt, meghatározott kiterjedésű légtér;

9. Budapest ATS Központ: a közlekedésért felelős miniszter által a légiforgalom irányítására kijelölt szervezeten belül működő integrált, polgári-katonai operatív egység, amely továbbá jelenti a légtérgazdálkodó egységet (AMC) is;

10. *  Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): Magyarország államhatára által körbezárt terület, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

11. CTA (Control Area): polgári irányítói körzet, a földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér;

12. CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülőtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

12a. *  Drop Zone légtér: meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés védelme céljából, elsődlegesen e tevékenységek végrehajtására igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak;

13. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;

14. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

15. GAT (General Air Traffic): a polgári légijárművek, valamint az állami légijárművek mozgásának összessége, amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelően hajtanak végre;

16. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;

17. IAS (Indicated Air Speed): műszer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés;

18. ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

19. IFR (Instrument Flight Rules): a műszeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

20. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;

21. katonai légiforgalmi irányító szolgálat: a légijárművek között, a munkaterületen a légijárművek és akadályok között az összeütközések megelőzésére, valamint a légiforgalom rendszerességének elősegítésére és fenntartására a katonai repülőtereken létrehozott, valamint működtetett szolgálat;

22. katonai repülésirányító szolgálat: gyűjtőfogalom, amely jelenthet katonai légiforgalmi irányító, valamint légvédelmi irányító szolgálatot;

23. *  koordinált légtér: a vitorlázó- és siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre;

24. légiforgalmi légtér légiforgalmi szolgálati (ATS) légtér (ATS airspaces): Meghatározott kiterjedésű, az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok és a működés szabályai meghatározottak;

25. légiforgalmi szolgálati egység: gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító, légiforgalmi tanácsadó, repüléstájékoztató és riasztó egységet vagy a légiforgalmi szolgálatok bejelentő irodáját;

26. légvédelmi irányító szolgálat: a Magyar Honvédség és a NATO-államok fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművek számára a harcfeladat (illetve harckiképzési vagy műveleti repülés) sikeres végrehajtása érdekében – alapvetően légtérmegfigyelő és irányító rendszer által biztosított radar, illetve légihelyzet-információk felhasználására épülő – speciális katonai repülésirányítói szolgáltatás biztosítása érdekében létrehozott és működtetett szolgálat;

27. MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

28. MAC (Military Air Corridor): katonai légi folyosó, a G osztályú légtérben a katonai légijárművek, 250 kt (460 km/h) IAS-nál nagyobb sebességgel végrehajtott földközeli és kis magasságú gyakorló útvonalrepüléseinek végrehajtására, a nem ellenőrzött légtérben GAT szerint működő légijárművekkel történő összeütközések megelőzése céljából kijelölt be-, illetve kilépő pontokból, útvonal-szakaszokból és fordulópontokból álló légi folyosó;

29. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett;

30. műrepülő légtér: meghatározott kiterjedésű, a műrepülést végző légijárművek védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSA..);

30a. *  No Drone Zone: a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 13. § 5. pontja szerinti légtér;

31. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében történő megismerése elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;

32. OAT (Operational Air Traffic): azon repülések, amelyek végrehajtása GAT-szabályoktól eltérő szabályok és eljárások szerint történik. Ezek a repülések rendszerint a katonai ATC szervezet irányítása vagy fennhatósága alatt működnek;

33. PCA (Prior Co-ordination Airspace): előzetes koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. Az egyes GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció során meghatározott feltételek mellett biztosított;

34. RCA (Reduced Co-ordination Airspace): csökkentett koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. A GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció nélkül, az együttműködési megállapodásban foglalt eljárások betartása mellett biztosított;

34a. *  RMZ (Radio Mandatory Zone): a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SERA rendelet) 2. cikk 106. pontjában meghatározott fogalom;

35. STD (Standard): az 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

36. TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoztató szolgálata nyújtja;

37. *  TMA (Terminal Control Area): az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 239. pontjában meghatározott fogalom,

38. *  TRA (Temporary Reserved Area): időszakosan korlátozott légtér: meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára;

38a. *  TMZ (Transponder Mandatory Zone): a SERA rendelet 2. cikk 136. pontjában meghatározott fogalom;

39. UTC (Coordinated Universal Time): az egyeztetett egyetemes világidő jelölésére használt rövidítés;

39a. *  versenylégtér: ellenőrzött légtér határai által meghatározott légtérben kijelölt olyan nem ellenőrzött légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak, és amelyben versenyek keretében vitorlázó repülések hajthatók végre az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, az országos sportági szakszövetség által kialakított éves terv szerint, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével;

40. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

41. vitorlázó légtér: meghatározott kiterjedésű, a vitorlázó repülés védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSG..);

42. WGS-84 (World Geodetic System ’84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2007. május 10-én lép hatályba.

(2)–(3) * 

(4) * 

(5) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) *  a Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról, 3. cikk c) és e) pontja, 4. cikke, 5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk;

b) *  a Bizottság 923/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról;

c) *  a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések (SERA C. rész) aktualizálása és kiegészítése tekintetében történő módosításáról, valamint a 730/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. július 20-i (EU) 2016/1185 bizottsági végrehajtási rendelet,

d) *  a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

e) *  a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 24-i (EU) 2019/123 bizottsági végrehajtási rendelet,

f) *  a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet.

g) *  légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet.

26. § *  (1) * 

(2) 2015. március 31-ét követően gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából akkor jelölhető ki eseti légtér egy alkalommal, legfeljebb 90 napra, ha a repülőtér üzemben tartója vagy a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet 2015. március 31-ig a 18/A. §-ban foglaltak szerint Drop Zone légtér kijelölésére irányuló javaslatot terjesztett elő. Ebben az esetben az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet 2.10. pontja szerint elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell a tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés dokumentációját is, valamint a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges eljárásokat.

(3) *  E rendeletnek az egyes légiközlekedési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 16/2024. (VII. 2.) ÉKM rendelettel történő módosítása hatálybalépését megelőzően kiadott földi rádióállomás kezelői engedélyek az érvényességi idejük alatt koordinációs feladatok ellátására szolgáló földi rádióállomás kezelői engedélynek tekintendőek.

1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez * 

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A B C D E F G H I J K
1 Légiforgalmi légtér Osztály Légtér kiterjedése Forga-
lom
Elkülönítések Nyújtott szolgálat VMC értékek, látástávolság és felhőktől való távolsági
megkötések
Sebesség megkötések Rádió összeköttetési kötelezettség FPL benyújtási kötelezettség ATC engedély szüksé-
gessége
2 IFR IFR-IFR-től
IFR-VFR-től
Légiforgalmi irányító Nincs Nincs Folyamatos kétoldalú Igen Igen
3 C


FL660
(20100 m STD) alatti ellenőrzött légterek,VFR1VFR-IFR-től
1. Légiforgalmi irányító
az IFR-ektől való elkülönítés érdekében
10000 láb (3050 m)
AMSL-en és felette
Vízszintes látás: 8 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen10000 láb (3050 m) AMSL alatt


Folyamatos kétoldalú


Igen


Igen
4 ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR kivéve a D osztályú ellenőrzött légtereket. 2. Légiforgalmi irányító, VFR légijárművek esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében 10000 láb (3050 m) AMSL alatt
Vízszintes látás: 5km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
max. 250 kt
(460 km/h) IAS
5 D 1000 láb (300 m) AGL és
9500 láb (2900 m) AMSL
között Budapest FIR határ és a következő koordináták által bezárt terület:
482346N 0202459E –
481110N 0210551E –
481703N 0214953E –
482000N 0214901E – Kosice TMA2,
valamint

IFR

IFR-IFR-től

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)

Nincs

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen
6 Budapest CTR,
Sármellék, Debrecen CTR és
Sármellék, Debrecen CTA
VFR Nem biztosítanak Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás a VFR és IFR, valamint VFR és VFR repülések között (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében) Vízszintes látás:
5 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
Max. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalú Igen Igen
7 *  IFR Nem
biztosítnak
Kérés esetén repüléstájékoztató (beleértve radaralapú tájékoztatás, kivéve TIZ-ek) Nincs Max. 250 kt
(460 km/h) IAS
Folyamatos kétoldalú Igen Nincs
8 *  3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen


Folyamatos kétoldalú, kivéveIgen, kivéve a TIZ légteret el nem hagyó
9 *  4000 láb
(1200 m) és
9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt
TIZ-ekVFRNem
biztosítanakKérés esetén repüléstájékoztató (beleértve radaralapú tájékoztatás, kivéve TIZ-ek)
Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en
vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:
– 1500 m legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén, vagy ha más forgalommal való találkozás valószínűsége csekély,
– helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi
az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését,
– helikopterek számára korlát nélkül, állami célú repülés, kutató-mentő repülés, légijárművel végzett egészségügyi mentőrepülés és légi tűzoltás esetén.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellettMax. 250 kt
(460 km/h) IAS
hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhőrepüléseket, továbbá a TIZ légteret el nem hagyó helyi repüléseket, ha a TIZ-ben nincs RMZ kijelölve helyi repüléseket, valamint a hajtómű nélküli légijárműveket, ide nem értve a vitorlázó felhő-
repüléseketNincs
10 *  NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR G 3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
11 * 


4000 láb
(1200 m) AMSL alatti nem
ellenőrzött légterek, a vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek, valamint a műrepülő légterek
Csak
VFR
Nem
biztosítanak

Kérés esetén repüléstájékoztató
Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en
vagy 1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:
– 1500 m legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtott repülések esetén, vagy ha más forgalommal való találkozás valószínűsége csekély,
– helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését,
– helikopterek számára korlát nélkül, állami célú repülés, kutató-mentő repülés, légijárművel végzett egészségügyi mentőrepülés és légi tűzoltás esetén.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett
Max. 250 kt
(460 km/h) IASNincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket3Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket, ha azok elhagyják a repülőtér közvetlen környezetét.
Nincs

További szabályok, eltérések:

Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 3. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.

A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében repülési tervet kell benyújtani, és folyamatos rádió-összeköttetést kell tartani.

A repülési terv benyújtási kötelezettség alól mentességet kapnak:

– a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek,

– az állami légijárművek,

– a G osztályú légtérben – az éjszakai VFR repülések és a harmadik országból érkező vagy harmadik országba tartó légijárművek által végrehajtott repülések kivételével – a szlovák–magyar államhatárt 4000 láb (1200 m) AMSL alatti magasságon keresztező VFR GAT repülések és a 4000 láb (1200 m) AMSL feletti magasságon keresztező hajtóműnélküli légijárművel végrehajtott repülések.

1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.

2. A G osztályú légtérben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.

3. *  A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben, ATZ-ben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.

2. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez * 

ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT ÉS IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK

I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

1. Polgári irányítói körzet

A B C
1. Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
2. *  Budapest CTA

Magyarország országhatára e rendelet 2. melléklet I. alcím 2.–4. pontjában és II.–IV. alcímében, valamint 3. mellékletében meghatározott légtereken kívül

FL660 (20 100 m STD) / 9500’
(2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

2. *  Közelkörzet

A B C
1. Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
2. Budapest TMA1
472011N 0181744E
470220N 0182212E FL195 (5950 m STD) / 9500’ (ICAO „C”)
465337N
465726N
0190031E
0185421E
(2900 m) AMSL
470324N 0184445E
472011N 0181744E
3. Budapest TMA2/A
474419N 0181530E
472900N 0181531E
472421N 0181642E
472232N 0181709E
472011N 0181744E
470324N 0184445E
471342N 0185839E
471844N 0185029E
472115N 0184623E
472409N 0184140E
472531N 0183928E FL195 (5950 m STD) / 5500’ (ICAO „C”)
473231N 0183928E (1700 m) AMSL
473653N 0183928E
474919N 0185613E
474914N 0190432E
474907N 0191518E
473849N 0193152E
473835N 0193214E
474906N 0194628E
475644N 0193408E
480519N 0192017E
Országhatár
474419N 0181530E
4. Budapest TMA2/B
471342N 0185839E
470324N 0184445E
465726N 0185421E
465337N 0190031E
464819N 0192349E FL195 (5950 m STD) / 5500’ (ICAO „C”)
465248N
470913N
0195136E
0201353E
(1700 m) AMSL
471529N 0201355E
473200N 0201358E
474052N 0195940E
474906N 0194628E
473835N 0193214E
471927N 0200302E
465441N 0192934E
470345N 0191451E
471342N 0185839E
5. Budapest TMA3
474919N 0185613E
473653N 0183928E
473231N 0183928E
472531N 0183928E
472409N 0184140E
472115N 0184623E
471844N 0185029E
471342N 0185839E
471956N 0190704E
472418N 0190115E
472525N 0185940E
472811N 0190029E
472933N 0190054e FL195 (5950 m STD) / 3500’ (ICAO „C”)
473057N
473355N
0185951E
0185502E
(1050 m) AMSL
473556N 0185145E
474111N 0185850E
473827N 0190316E
473721N 0190503E
473640N 0190610E
473600N 0191030E
473439N 0192008E
473221N 0192350E
473835N 0193214E
473849N 0193152E
474907N 0191518E
474914N 0190432E
474919N 0185613E
6. Budapest TMA4
474111N 0185850E
473556N 0185145E
473355N 0185502E FL195 (5950 m STD) / 2500’ (ICAO „C”)
473057N 0185951E (750 m) AMSL
473721N 0190503E
473827N 0190316E
474111N 0185850E
7. Budapest TMA5
473721N 0190503E
473057N 0185951E
472933N 0190054E
472811N 0190029E
472525N 0185940E
472418N 0190115E FL195 (5950 m STD) / 2000’
471956N 0190704E (600 m) AMSL, kivéve Budapest (ICAO „C”)
470955N 0192319E CTR
472218N 0194000E
473221N 0192350E
473439N 0192008E
473600N 0191030E
473640N 0190610E
473721N 0190503E
8. Budapest TMA6
473835N 0193214E
473221N 0192350E
472218N 0194000E
470955N 0192319E FL195 (5950 m STD) / 2500’ (ICAO „C”)
471956N
471342N
0190704E
0185839E
(750 m) AMSL
470345N 0191451E
465441N 0192934E
471927N 0200302E
473835N 0193214E
9. Budapest TMA7
481029N 0200325E
Országhatár
480519N 0192017E
475644N 0193408E FL195 (5950 m STD) / 9500’ (ICAO „C”)
474906N 0194628E (2900 m) AMSL
474052N 0195940E
473200N 0201358E
480605N 0201359E
481029N 0200325E

3. *  Polgári repülőtéri körzetek

A B C
1. Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
2. Budapest CTR
473546N 0190523E
473457N 0190856E
473230N 0191930E
472400N 0193400E
472307N
471632N
471457N
472410N
0193247E
0192347E
0192138E
0190642E

3500’ (1050 m) AMSL / GND
(ICAO „D”)
Budapest CTR magában foglalja Budapest CTR végső megközelítési területét
472613N 0190619E
472941N 0190336E
473022N 0190325E
473038N 0190321E
473546N 0190523E
3. *  Budapest CTR végső megközelítési területe
473457N 0190856E
472950N 0191231E
472458N 0192023E
472307N 0193247E
471632N 0192347E
472243N 0191757E 3500’ (1050 m) AMSL / GND (ICAO „D”)
472837N 0190826E
473022N 0190325E
473038N 0190321E
473457N 0190856E
4. Sármellék CTR
465232N 0170443E
465233N 0171252E
464035N
463224N
462847N
462659N
0171331E
0171903E
0171750E
0170752E

2000’ (600 m) AMSL/GND
(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTA légtérrel együtt működhet.
463919N 01 70630E
465010N 0165907E
465232N 0170443E
5. Sármellék CTA
465211N 0164912E
465233N
463423N
462847N
0171252E
0171944E
0171750E
9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTR légtérrel együtt működhet.
462539N 0170031E
465211N 0164912E
6. Debrecen CTR
473908N
473338N
471843N
472433N
0214744E
0215503E
0213038E
0212252E

2000’ (600 m) AMSL/GND
(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTA1 és CTA2 légterekkel együtt működhet.
473908N 0214744E
7. Debrecen CTA1
474127N 0215009E
473102N
471020N
471154N
472402N
0220059E
0214329E
0212611E
0211743E
9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL (ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA2 légterekkel együtt működhet.
473243N 0213243E
474127N 0215009E
8. Debrecen CTA2
474718N
474127N
473243N
474559N
0213722E
0215009E
0213243E
0213339E

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL
(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA1 légterekkel együtt működhet.
474718N 0213722E

4. *  Katonai körzetek

A B C
1. Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
2. Kecskemét MTMA1/A
470247N 0200102E
470304N 0195208E
470342N 0192954E
470403N 0191630E
464938N 0192954E 7500’ (2300 m) AMSL / 2000’
463622N 0201429E (600 m) AMSL
465142N 0202812E
465400N 0201703E
465559N 0200728E
465843N 0200133E
470247N 0200102E
3. Kecsekemét MTMA1/B
470247N 0200102E
470304N 0195208E
470342N 0192954E
470403N 0191630E
464938N 0192954E FL125 (3800 m STD) / 7500’
463622N 0201429E (2300 m) AMSL
465142N 0202812E
465400N 0201703E
465559N 0200728E
465843N 0200133E
470247N 0200102E
4. Kecskemét MTMA2/A
464938N 0192954E
463957N 0192213E
463615N
463203N
464943N
0195058E
0202335E
0203740E
7500’ (2300 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL
465142N 0202812E
463622N 0201429E
464938N 0192954E
5. Kecskemét MTMA2/B
464938N 0192954E
463957N 0192213E
463615N
463203N
464943N
0195058E
0202335E
0203740E
FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL
465142N 0202812E
463622N 0201429E
464938N 0192954E
6. Kecskemét MTMA3/A
470403N 0191630E
470104N
465337N
463957N
0191155E
0190031E
0192213E
7500’ (2300 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL
464938N 0192954E
470403N 0191630E
7. Kecskemét MTMA3/B
470403N 0191630E
470104N
465337N
463957N
0191155E
0190031E
0192213E
FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL
464938N 0192954E
470403N 0191630E
8. Kecskemét MTMA4/A
470929N 0194549E
470403N
470342N
470304N
0191630E
0192954E
0195208E
7500’ (2300 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
470247N 0200102E
470929N 0194549E
9. Kecskemét MTMA4/B
470929N 0194549E
470403N
470342N
470304N
0191630E
0192954E
0195208E
FL125 (3800 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL
470247N 0200102E
470929N 0194549E
10. Kecskemét MCTR
A repülőtér
vonatkozási pont (ARP 465504N 0194503E) körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták által
megadott terület. 4000’ (1200 m) AMSL / GND
470342N 0192954E
470304N 0195208E
465559N 0200729E
464529N 0195854E
465329N 0193659E
465329N 0192954E
470342N 0192954E
11. Pápa MTMA
473559N 0171554E
473559N 0173554E
472959N 0174154E
472959N
471259N
0175015E
0175900E
9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL
465959N 0172640E
470229N 0171654E
472854N 0170304E
473559N 0171554E
12. Pápa MCTR
A repülőtér vonatkoztatási pont (ARP 472150N 0173002E) körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták
által megadott terület. 4000’ (1200 m) AMSL / GND
473539N 0172854E
471029N 0174254E
470738N 0173124E
473259N 0171754E
473539N 0172854E
13. Szolnok MTMA/A
Szolnok MCTR átfedő részének kizárásával
472212N 0200910E
471203N 0195953E
470247N 0200102E
465843N
465559N
465400N
0200133E
0200728E
0201703E
5500’ (1700 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
465142N 0202812E
464943N 0203740E
471245N 0204529E
471829N 0202929E
472038N 0201743E
472212N 0200910E
14. *  Szolnok MTMA/B
472212N 0200910E
471203N 0195953E
470247N 0200102E
465843N 0200133E
465559N 0200728E 9500’ (2900 m STD) / 5500’
465400N 0201703E (1700 m) AMSL
465142N 0202812E
464943N 0203740E
471245N 0204529E
471829N 0202929E
472038N 0201743E
472212N 0200910E
Szolnok MCTR
472038N 0201743E
465843N 0200133E
15. 465559N 0200728E 4000’ (1200 m) AMSL / GND
465400N 0201703E
471829N 0202929E
472038N 0201743E

5. További szabályok:

5.1. *  Az MCTR-ek munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT–08.00 LT között csak külön igénylés alapján, a többi időszakban folyamatosan működnek, az MTMA-k minden időszakban csak külön igénylés alapján működnek.

5.2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:

5.2.1. Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön belül 3000 láb (900 m) AGL alatt;

5.2.2. Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb (600 m) AGL alatt.

II. ATS ÁTRUHÁZÁS

1. Budapest ACC és Wien ATCC között:

1.1. Egyszerűsített szektorhatár

1.1.1. Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.

1.1.2. Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 480024N 0170939E – 474227N 0170500E – 473244N 0164214E – 465952N 0161329E – 465046N 0162019E.

1.1.3. A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) budapesti QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).

1.1.4. Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

1.2. LESMO AREA

1.2.1. A 480024N 0170939E – (Magyar/Szlovák) országhatár – 474906N 0173651E – 474449N 0173000E – 473559N 0172918E – 473559N 0171554E – 473555N 0164005E – (Magyar/Osztrák) országhatár – 480024N 0170939E földrajzi koordináták által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól FL245 (7450 m) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.

1.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

1.2.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:

2.1. Kosice TMA2

2.1.1. A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felelős. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.

2.1.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

2.1.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2.2. RUTOL Box

2.2.1. *  A480214N 0184917E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 9000’ (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS Központ a felelős.

2.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.

3. Közös felhasználású légterek

3.1. Előzetes koordinációs légterek

A B C D
1. Légtér azonosítója Neve / oldalhatárai Felső /alsó határa Megjegyzés
2. LIMA WEST
465105N 0162126E
463352N 0180006E
460854N 0180425E FL245
LHEPCA01 460445N 0172645E (7450 m STD)/10000’
462256N 0170114E (3050 m STD) AMSL
462930N 0163702E
464101N 0162522E
465105N 0162126E
3. LIMA SOUTH
470342N 0192349E
470241N 0200428E
465559N 0200729E
464943N 0203740E FL245
LHEPCA02 463203N 0202335E (7450 m STD)/10000’
463728N 0194717E (3050 m STD) AMSL
470342N 0192349E
4. LIMASOUTH-EAST
464943N 0203740E
463943N 0211234E
462319N 0210540E FL245
LHEPCA03 462140N 0205519E (7450 m STD)/10000’
462648N 0195641E (3050 m STD) AMSL
463728N 0194717E
463203N 0202335E
464943N 0203740E
5. LIMA EAST
481115N 0202525E
474559N 0213339E
472201N 0214313E FL245
LHEPCA04 471210N 0213301E (7450 m STD)/10000’
470506N 0212808E (3050 m STD) AMSL
472943N 0201605E
475800N 0195615E
481115N 0202525E

3.2. Csökkentett koordinációs légterek

A B C D
1. UNIFORM SOUTH-WEST
463352N 0180006E
462829N 0184129E
460259N 0190529E
LHERCA01 460259N 0184005E UNL / FL245 (7450 m STD)
455737N 0182351E
455529N 0175254E
460445N 0172645E
463352N 0180006E
2. UNIFORM WEST
464210N 0164659E
LHRCA02 463352N 0180006E UNL / FL245
460445N 0172645E (7450 m STD)
463605N 0164210E
464210N 0164659E
3. UNIFORM EAST
475756N 0210710E
471911N 0214017E
471210N 0213301E
LHERCA03 465050N 0211821E UNL / FL245 (7450 m STD)
471548N 0203051E
472943N 0201605E
474125N 0200756E
475756N 0210710E

3.3. *  További szabályok:

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS Központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

1. TIZ légterek

A B C
1. Légtér azonosítója/Oldalhatárai Felső/alsó határa Megjegyzés
Békéscsaba TIZ
465341N 0212325E
46461 3N 0212426E
463747N 0212055E
Országhatár
2. *  462849N 0211712E 4000’ (1200 m) AMSL/GND (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
462629N 0211307E szerint
462529N 0205740E
463510N 0205309E
465233N 0210554E
465341N 0212325E
3. *  Börgönd TIZ1
471301N 0181832E
471833N 0182354E
471842N 0183545E (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
465707N 0183721E 2000’ (600 m) AMSL/GND szerint csak Börgönd TIZ2 és
465448N 0182729E TIZ3 légterekkel együtt
465523N 0181838E működhet.
470933N 0181924E
471301N 0181832E
4. *  Börgönd TIZ2
471301N 0181832E (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
472148N 0181621E 7500’ (2300 m) AMSL/2000’ szerint csak Börgönd TIZ1 és
472147N 0183628E (600 m) AMSL TIZ3 légterekkel együtt
470908N 0184432E működhet.
471301N 0181832E
5. *  Börgönd TIZ3
471301N 0181832E
470908N 0184432E
470623N 0184817E
465611N 0185125E (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
465054N 0183452E 9500’ (2900 m) AMSL/2000’ szerint csak Börgönd TIZ1 és
465115N 0182246E (600 m) AMSL TIZ2 légterekkel együtt
465523N 0181838E működhet.
470933N 0181924E
471301N 0181832E
6. *  Debrecen TIZ1
473908N 0214744E
473338N 0215503E 2000’ (600 m) (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
471843N 0213038E AMSL/GND szerint csak Debrecen TIZ2 és
472433N 0212252E TIZ3 légtérrel együtt működhet.
473908N 0214744E
7. *  Debrecen TIZ2
4741 27N 0215009E
473102N 0220059E
471020N 0214329E 9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
471154N 0212611E (600 m) AMSL szerint csak Debrecen TIZ1 és
472402N 0211743E TIZ3 légtérrel együtt működhet.
473243N 0213243E
4741 27N 0215009E
8. *  Debrecen TIZ3
474718N 0213722E
4741 27N 0215009E 9500’ (2900 m) AMSL/5000’ (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
473243N 0213243E (1500 m) AMSL szerint csak Debrecen TIZ1 és
474559N 0213339E TIZ2 légtérrel együtt működhet.
474718N 0213722E
9. *  Nyíregyháza TIZ 1
10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül 9500’ (2900 m) AMSL/GND A TIZ 2 légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett. (ICAO G) Közzétett üzemidő szerint.
Nyíregyháza TIZ 2
474718N 0213722E A TIZ 1 légtérrel történő egyidejű
474559N 0213339E működés nem engedélyezett.
475748N 0212210E LHSDZLHNY légtérrel történő
10. *  480443N 0212351E 9500’ (2900 m) AMSL/GND egyidejű működés nem
480930N 0212630E engedélyezett.
481220N 0213300E (ICAO G) Közzétett üzemidő
481319N 0215025E szerint.
475800N 0215800E
474630N 0214600E
474718N 0213722E
11. *  Pécs-Pogány TIZ
454614N 0181508E
455106N 0182820E
461304N 0182154E 9500’ (2900 m) AMSL/GND (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
461402N 0181906E szerint
460854N 0180424E
455347N 0175950E
454614N 0181508E
12. *  Pér TIZ
474906N 0173651E
474449N 0173000E
473559N 0172918E
473559N 0173554E 9500’ (2900 m) AMSL/GND (ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint. A légtér igénybevétele csak legalább nyomásmagasság továbbítási képességgel rendelkező transzponderrel felszerelt légijárművel lehetséges, kivéve a hajtómű nélküli légijárműveket.
472959N 0174154E
472959N 0180954E
473521N 0181527E
474419N 0181530E
Országhatár
474906N 0173651E
13. *  Sármellék TIZ1
465232N 0170443E
465233N 0171252E
464035N 0171331E (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
463224N 0171903E 2000’ (600 m) AMSL/GND szerint csak Sármellék TIZ2
462847N 0171750E légtérrel együtt működhet.
462659N 0170752E
463919N 0170630E
465010N 0165907E
465232N 0170443E
14. *  Sármellék TIZ2
465211N 0164912E
465233N 0171252E
463423N 0171944E 9500’ (2900 m) AMSL/2000’ (ICAO „G”) Közzétett üzemidő
462847N 0171750E (600 m) AMSL szerint csak Sármellék TIZ1
462539N 0170031E légtérrel együtt működhet.
465211N 0164912E
15. *  Szeged TIZ1
462227N
462338N
462200N
461330N
461035N
országhatár
460927N
0201815E
0195959E
0195400E
0195430E
0195606E

0202351E
GND – 9500’- AMSL (ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.
16. *  Szeged TIZ2
462354N
463250N
462743N
460927N
országhatár
460756N
0194931E
0195950E
0201557E
0202351E

0194931E
2000’- 9500’- AMSL (ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.
17. *  Tököl TIZ
472257N
472140N
471556N
472014N
472257N
0185724E
0190505E
0185907E
0185339E
0185724E
3500’ (1050 m)–
AMSL/GND
(ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

2. Műrepülő légterek

A B C
1. Légtér azonosítója/Oldalhatárai Felső/alsó határa Megjegyzés
LHSA2A munkanapokon 09.00 óra (LT) és
471127N 0184024E 18.00 óra (LT) között,
471008N 0184207E pihenő- és munkaszüneti napokon
2. *  471314N 0184716E 4500’ (1350 m) AMSL/ 1000’ 09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT)
471342N 0184410E (300 m) AGL között, valamint 15.00 óra (LT) és
471127N 0184024E 18.00 óra (LT) között lehet
igénybe venni
LHSA2B munkanapokon 09.00 óra (LT) és
470915N 0183641E 18.00 óra (LT) között,
3. *  470758N 0183822E 4500’ (1350 m) AMSL/1000’ pihenő- és munkaszüneti napokon
471008N 0184207E (300 m) AGL 09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT)
471127N 0184024E között, valamint 15.00 óra (LT) és
470915N 0183641E 18.00 óra (LT) között lehet igénybe
venni.

3. *  Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek

A B C
1. Légtér azonosítója / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés
2. LHSG100
474636N
474301N
473706N
473800N
473811N
474636N
0190905E
0190609E
0191615E
0192100E
0192321E
0190905E

Koordinált:
4500’ (1350 m) AMSL / 3500’
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
3. LHSG101 Koordinált légtér:
475108N
474914N
474636N
473811N
473849N
474907N
475108N
0191203E
0190432E
0190905E
0192321E
0193152E
0191518E
0191203E

Koordinált:
5500’ (1700 m) AMSL / 3500’
(1050 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
4. LHSG102/V Koordinált légtér:
475312N
475108N
474907N
473849N
473935N
475312N
0192011E
0191203E
0191518E
0193152E
0194216E
0192011E

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
5. LHSG103/V Koordinált légtér:
475644N
475312N
473935N
474052N
474906N
475644N
0193408E
0192011E
0194216E
0195940E
0194628E
0193408E

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
6. LHSG110 (ICAO „G” a koordinált légtér
474923N 0185107E kivételével)
Országhatár Csak VFR repülések számára
474541N
473653N
474919N

474923N
0183928E
0183928E
0185613E

0185107E
5500’ (1700 m) AMSL / GND

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
7. LHSG111 Koordinált légtér:
474541N 0183928E Napnyugtáig igényelhető.
Országhatár Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
474548N
472827N
472956N
473231N
474541N
0182806E
0182806E
0183216E
0183928E
0183928E
Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ
határozza meg.
8. LHSG112
480328N 0190338E Koordinált légtér:
Országhatár Napnyugtáig igényelhető.
474923N
474919N
474914N
475108N
475312N
480328N
0185107E
0185613E
0190432E
0191203E
0192011E
0190338E
Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
9. LHSG113/V Koordinált légtér:
474548N 0182806E Napnyugtáig igényelhető.
Országhatár Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
474419N
472900N
472421N
472827N
474548N
0181530E
0181531E
0181642E
0182806E
0182806E
Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
10. *  LHSG114 Koordinált légtér:
480519N
480328N
475312N
475644N
480519N
0192017E
0190338E
0192011E
0193408E
0192017E

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
11. LHSG120 Koordinált légtér:
473355N
473231N
473127N
472714N
472846N
472811N
472933N
473057N
473355N
0185502E
0185309E
0184818E
0185510E
0185840E
0190029E
0190054E
0185951E
0185502E

Koordinált:
4500’ (1350 m) AMSL / 3500’
(1050 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
12. LHSG121 Koordinált légtér:
473127N
473018N
472232N
472455N
472714N
473127N
0184818E
0184305E
0185543E
0185859E
0185510E
0184818E

Koordinált:
5500’ (1700 m) AMSL / 3500’
(1050 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
13. LHSG122
473231N
472956N
472531N
472409N
472115N
471844N
472232N
473018N
473231N
0183928E
0183216E
0183928E
0184140E
0184623E
0185029E
0185543E
0184305E
0183928E


Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’
(1050 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
14. LHSG123/V
472956N
472827N
471515N
471844N
472115N
472409N
472531N
472956N
0183216E
0182806E
0184935E
0185029E
0184623E
0184140E
0183928E
0183216E

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
15. LHSG124/V
472827N
472421N
472232N
472011N
470324N
465726N
471515N
472827N
0182806E
0181642E
0181709E
0181744E
0184445E
0185421E
0184935E
0182806E


Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
16. LHSG130 Koordinált légtér:
475036N
474544N
473827N
474306N
475036N
0191153E
0185939E
0190316E
0191459E
0191153E
Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL
Hullámrepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
17. LHSG131 Koordinált légtér:
480000N
475300N
474544N
475036N
480000N
0190800E
0185600E
0185939E
0191153E
0190800E
Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
18. LHSG132 Koordinált légtér:
474306N
473827N
473646N
474306N
0191459E
0190316E
0190740E
0191459E
Koordinált:
FL285 (8700 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL
Hullámrepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
19. LHSG102/S Koordinált légtér:
475312N
475108N
474907N
473849N
473935N
475312N
0192011E
0191203E
0191518E
0193152E
0194216E
0192011E

Koordinált:
6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ (1700 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
20. LHSG103/S Koordinált légtér:
475644N
475312N
473935N
474052N
474906N
475644N
0193408E
0192011E
0194216E
0195940E
0194628E
0193408E

Koordinált:
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
Napnyugtáig igényelhető.
Elsősorban siklórepülés céljára.
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
21. LHSG113/S Koordinált légtér:
474548N 0182806E Napnyugtáig igényelhető.
Országhatár Koordinált: Elsősorban siklórepülés céljára.
474419N
472900N
472421N
472827N
474548N
0181530E
0181531E
0181642E
0182806E
0182806E
7500’ (2300 m) AMSL / 5500’
(1700 m) AMSL
A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.
22. LHSG123/S
472956N 0183216E Koordinált légtér:
472827N 0182806E Napnyugtáig igényelhető.
471515N 0184935E Koordinált: Elsősorban siklórepülés céljára.
471844N 0185029E 6500’ (2000 m) AMSL / 5500’ A kezdés, befejezés időpontját és
472115N 0184623E (1700 m) AMSL az igénybe vehető magasságot a
472409N 0184140E Budapest ATS Központ határozza
472531N 0183928E meg.
472956N 0183216E
23. LHSG124/S
472827N 0182806E Koordinált légtér:
472421N 0181642E Napnyugtáig igényelhető.
472232N 0181709E Koordinált: Elsősorban siklórepülés céljára.
472011N 0181744E 7500’ (2300 m) AMSL / 5500’ A kezdés, befejezés időpontját
470324N 0184445E (1700 m) AMSL és az igénybe vehető magasságot
465726N 0185421E a Budapest ATS Központ
471515N 0184935E határozza meg.
472827N 0182806E
24. *  LHSG141
471515N 0184935E Koordinált légtér Kizárólag verseny keretében
465726N 0185421E 7500’ (2300 m) AMSL/ végrehajtott vitorlázó repülések
465337N 0190031E 5500’ (1700 m) AMSL számára.
470104N 0191155E
471515N 0184935E
25. *  LHSG142/A
470104N 0191155E Koordinált légtér Kizárólag verseny keretében
465337N 0190031E 5500’ (1700 m) AMSL/ végrehajtott vitorlázó repülések
464819N 0192349E 4000’ (1200 m) AMSL számára.
464915N 0192935E Csak Kecskemét MTMA3/A-val
470104N 0191155E együtt működhet.
26. *  LHSG142/B
470104N 0191155E Koordinált légtér Kizárólag verseny keretében
465337N 0190031E 7500’ (2300 m) AMSL/ végrehajtott vitorlázó repülések
464819N 0192349E 5500’ (1700 m) AMSL számára.
464915N 0192935E
470104N 0191155E
27. *  LHSG143
465337N 0190031E Koordinált légtér Kizárólag verseny keretében
463957N 0192213E 7500’ (2300 m) AMSL/ végrehajtott vitorlázó repülések
464915N 0192935E 4000’ (1200 m) AMSL számára.
464819N 0192349E Csak Kecskemét MTMA3/A-val
465337N 0190031E együtt működhet.
28. *  LHSG144
464915N 0192935E Koordinált légtér Kizárólag verseny keretében
463957N 0192213E 7500’ (2300 m) AMSL/ végrehajtott vitorlázó repülések
463633N 0194834E 4000’ (1200 m) AMSL számára.
464915N 0192935E Csak Kecskemét MTMA3/A-val
együtt működhet.

4. DropZone légterek

A B C
1. Légtér azonosítója/Oldalhatárai Felső/alsó határa Megjegyzés
2. LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton
11,11 km (6 NM) sugarú kör
a 465119N 0180551E középpont körül
FL155 (4700 m STD)/GND
3. *  LHSDZLHDV/Dunaújváros
5 km (2,7 NM) sugarú kör a
465318N 0185438E középpont körül
FL135 (4100 m STD)/GND Az LHSDZLHDV és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
4. *  LHSDZLHTL/Tököl Csak Tököl TIZ légtérrel együtt
3,15 km (1,7 NM) sugarú kör a 472037N0185909E középpont körül FL145 (4400 m STD)/3500’ (1050 m) AMSL működhet. LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet.
5. *  LHSDZLHNY/Nyíregyháza
10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül FL155 (4700 m) /9500’ (2900 m) AMSL Csak Nyíregyháza TIZ légtérrel együtt működhet.
Nyíregyháza TIZ 2 légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett.
6. LHSDZLHKV/Kaposújlak
463100N 0173400E
463100N 0174700E
461800N 0174700E FL165 (5050 m)/GND
461800N 0173400E
463100N 0173400E
7. LHSDZLHMP/Matkópuszta
5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával FL145 (4400 m)/GND
8. LHSDZLHKH/Kiskunfélegyháza
464600N 0194546E
464800N 0195100E FL135 (4100 m STD)/GND
464558N 0195533E
464200N 0195600E
464600N 0194546E
9. LHSDZLHBD/Börgönd
471037N 0182857E
470619N 0182317E
470145N 0182636E
470237N 0183147E FL155 (4700 m STD)/GND
470840N 0183425E
471037N 0182857E
LHB24 Velencei tó,
Dinnyés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával
10. *  LHSDZLHGD/Gödöllő
473646N
473439N
473336N
473548N
473646N
0191900E
0191741E
0192243E
0192352E
0191900E
6500’ (2000 m) AMSL/GND LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet.
11. LHSDZLHKA/Kalocsa
463356N 0185419E
463435N 0185817E FL135 (4100 m STD)/GND
463118N 0190123E
463000N 0185519E
463356N 0185419E
12. *  LHSDZLHBC/Békéscsaba
7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül FL155 (4700 m STD)/4000’ (1200 m) AMSL
(1200 m)
Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet.
13. LHSDZLHHO/Hajdúszoboszló
472810N 0212450E
472228N 0211500E
472733N 0211500E FL145 (4400 m STD)/GND
472942N 0211839E
472810N 0212450E
14. LHSDZLHKI/Kiskőrös
463939N 0191442E
463914N 0191511E
463854N 0191434E 3500’ (1050 m) AMSL/GND
463919N 0191403E
463939N 0191442E
15. * 
16. LHSDZLHPR/Pér
7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül FL125 (3800 m STD)/9500’(2900 m STD) AMSL Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet.
17. LHSDZLHMC/Miskolc
5 km (2,7 NM) sugarú kör a 480754N 0204730E középpont körül
az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

FL145 (4400 m STD)/GND
18. LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr
3 km (1,6 NM) sugarú kör 464144 0172340 középpont körül FL145 (4400 m STD)/GND
19. *  LHSDZLHGR1/Gyúró1
472642N 0184505E
472409N
472115N
0184140E
0184623E
5500’ (1700 m) AMSL / GND Csak LHSDZLHGR2/Gyúró2 légtérrel együtt működhet
472347N 0184948E
472642N 0184505E
20. *  LHSDZLHGR2/Gyúró2
472409N 0184140E
472304N
472009N
0184012E
0184455E
6500’ (2000 m) AMSL / GND Csak LHSDZLHGR1/Gyúró1 légtérrel együtt működhet
472115N 0184623E
472409N 0184140E
21. *  LHSDZLHOY/Őcsény
2 NM sugarú kör a 461843N 0184549E középpont körül FL145 (4400 m STD) / GND
LHSDZLHFM / Fertőszentmiklós
22. *  473557N
473416N
473322N
473339N
473441N
473556N
473557N
0165122E
0165217E
0165009E
0164820E
0164625E
0164532E
0165122E
FL 125 (3800 m STD)/GND
23. *  LHSDZLHUD/Szeged
461500N
461217N
461718N
461721N
0200000E
0200526E
0200722E
0200000E
9500’ AMSL – FL135 STD

5. *  RMZ-k és TMZ-k

A B C
1. Légtér azonosítója/Oldalhatárai Felső/alsó határa Megjegyzés
2. Debrecen RMZ1 ICAO „G”
473908N 0214744E H24-ben
473338N
471843N
0215503E
0213038E
2000’ (600 m) AMSL / GND (kiterjedése megegyezik Debrecent TIZ1 légtérrel)
472433N 0212252E Az AIP-ben közzétett AFIS
473908N 0214744E frekvencia használandó
3. Debrecen RMZ2
474127N 0215009E ICAO „G”
473102N 0220059E H24-ben
471020N
471154N
0214329E
0212611E
9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
(kiterjedése megegyezik Debrecent TIZ2 légtérrel)
472402N 0211743E Az AIP-ben közzétett AFIS
473243N 0213243E frekvencia használandó
474127N 0215009E
4. Debrecen RMZ3 ICAO „G”
474718N 0213722E H24-ben
474127N
473243N
0215009E
0213243E
9500’ (2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL
(kiterjedése megegyezik Debrecent TIZ3 légtérrel)
474559N 0213339E Az AIP-ben közzétett AFIS
474718N 0213722E frekvencia használandó
5. Debrecen TMZ1
473908N 0214744E ICAO „G”
473338N
471843N
0215503E
0213038E
2000’ (600 m) AMSL / GND H24-ben
(kiterjedése megegyezik
472433N 0212252E Debrecen TIZ1 légtérrel)
473908N 0214744E
6. Debrecen TMZ2
474127N 0215009E
473102N 0220059E ICAO „G”
471020N
471154N
0214329E
0212611E
9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
472402N 0211743E Debrecen TIZ2 légtérrel)
473243N 0213243E
474127N 0215009E
7. Debrecen TMZ3
474718N 0213722E ICAO „G”
474127N
473243N
0215009E
0213243E
9500’ (2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
474559N 0213339E Debrecen TIZ3 légtérrel)
474718N 0213722E
8. Sármellék RMZ1
465232N 0170443E
465233N 0171252E ICAO „G”
464035N 0171331E H24-ben
463224N
462847N
462659N
463919N
0171903E
0171750E
0170752E
0170630E
2000’ (600 m) AMSL / GND (kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ1 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó.
465010N 0165907E
465232N 0170443E
9. Sármellék RMZ2 ICAO „G”
465211N
465233N
463423N
462847N
462539N
465211N
0164912E
0171252E
0171944E
0171750E
0170031E
0164912E

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ2 légtérrel)
Az AIP-ben közzétett AFIS frekvencia használandó.
10. Sármellék TMZ1
465232N
465233N
464035N
463224N
462847N
462659N
463919N
465010N
465232N
0170443E
0171252E
0171331E
0171903E
0171750E
0170752E
0170630E
0165907E
0170443E
2000’ (600 m) AMSL / GND ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ1 légtérrel)
11. Sármellék TMZ2
465211N
465233N
463423N
462847N
462539N
465211N
0164912E
0171252E
0171944E
0171750E
0170031E
0164912E
9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL
ICAO „G”
H24-ben
(kiterjedése megegyezik
Sármellék TIZ2 légtérrel)
12. *  Nyíregyháza RMZ 1/ ICAO G
10 km (5,4 NM) sugarú kör a 9500’ (2900 m) AMSL/GND H24
475856N 0214100E középpont körül Az AIP-ben közzétett AFIS
frekvencia használandó.
13. *  Nyíregyháza RMZ 2/
474718N 0213722E ICAO G
474559N 0213339E 9500’ (2900 m) AMSL/GND H24
475748N 0212210E Az AIP-ben közzétett AFIS
480443N 0212351E frekvencia használandó.
480930N 0212630E
481220N 0213300E
481319N 0215025E
475800N 0215800E
474630N 0214600E
474718N 0213722E

IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)

1. Időszakosan korlátozott légterek

A B C D
1. Légtér azonosítója Neve / oldalhatárai Felső /alsó határa Megjegyzés
2. PAPA ALPHA
472959N 0175015E
LHTRA11A 472959N 0181529E FL125
471331N 0181507E (3800 m STD) / GND
471259N 0175900E
472959N 0175015E
3. PAPA BRAVO
471259N 0175900E
471331N 0181507E 9500’ (2900 m)
LHTRA11B 470212N 0181457E AMSL / 4000’
465529N 0175135E (1200 m) AMSL
470646N 0174335E
471259N 0175900E
4. PAPA CHARLIE
471259N 0175900E
471331N 0181507E
LHTRA11C 470212N 0181457E 4000’ (1200 m)
465529N 0175135E AMSL / GND
470646N 0174335E
471259N 0175900E
5. *  KENYERI ALPHA
LHTRA51A 473119N
473122N
472920N
470633N
471036N
0171041E
0170231E
0165550E
0171051E
0172413E
9500’ (2900 m) AMSL / GND
5/A. *  KENYERI BRAVO
LHTRA51B 473119N
473122N
472920N
470633N
471036N
0171041E
0170231E
0165550E
0171051E
0172413E
FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL
6. *  TISZA
472212N 0200910E
472038N 0201743E Az LHTRA13 és LHTRA43 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
471829N 0202929E
471045N 0202532E
LHTRA13 470008N 0202008E FL145 (4400 m STD)
465401N 0201703E / 9500’ (2900 m) AMSL
465559N 0200729E
470241N 0200428E
471203N 0195953E
472212N 0200910E
7. *  MEZO ALPHA
471829N 0202929E
471245N 0204529E 2000’ (600 m)
LHTRA14A 470610N 0204314E AMSL / GND
471045N 0202532E
471829N 0202929E
8. *  MEZO BRAVO
471045N 0202532E
470610N 0204314E 2000’ (600 m)
LHTRA14B 465613N 0203951E AMSL / GND
470008N 0202008E
471045N 0202532E
9. *  MEZO CHARLIE
470008N 0202008E
465613N 0203951E 2000’ (600 m)
LHTRA14C 464943N 0203740E AMSL / GND
465401N 0201703E
470008N 0202008E
10-12. * 
13. ARPAD
464943N 0203740E
LHTRA16 464505N 0205357E FL115
462940N 0204358E (3500 m STD) / GND
463203N 0202335E
464943N 0203740E
14. WEST ALPHA
465105N 0162126E
463352N 0180006E
460854N 0180425E FL245 (7450 m STD)
LHTRA21A 460445N 0172645E / 9500’ (2900 m)
462256N 0170114E AMSL
462930N 0163702E
464101N 0162522E
465105N 0162126E
15. WEST BRAVO
465105N 0162126E FL215 (6550 m STD) Kizárólag az
LHTRA21B 464502N 0175809E / FL135 LHTRA21A és
463352N 0180006E (4100 m STD) LHTRA21C légterekkel
465105N 0162126E együtt vehető igénybe.
16. WESTCHARLIE
464502N 0175809E
463726N 0181335E Kizárólag az
LHTRA21C 455737N 0182351E FL175 (5350 m STD) LHTRA21A és
455529N 0175254E / FL135 LHTRA21 B légterekkel
460445N 0172645E (4100 m STD) együtt vehető
460854N 0180425E igénybe.
464502N 0175809E
17. WEST DELTA
462658N 0172525E
461447N 0175841E 9500’ (2900 m)
LHTRA21D 455529N 0175254E AMSL / 4000’
460445N 0172645E (1200 m) AMSL
462256N 0170114E
462658N 0172525E
18. WEST ECHO
462658N 0172525E
461447N 0175841E
LHTRA21E 455529N 0175254E 4000’ (1200 m)
460445N 0172645E AMSL / GND
462256N 0170114E
462658N 0172525E
19. SOUTH ALPHA
470342N 0192349E
470241N 0200428E
465559N 0200729E FL175 (5350 m STD)
LHTRA22A 464943N 0203740E / FL125
463203N 0202335E (3800 m STD)
463728N 0194717E
470342N 0192349E
20. SOUTH BRAVO
464943N 0203740E
463943N 0211234E
462319N 0210540E
LHTRA22B 462140N 0205519E FL175 (5350 m STD)
462648N 0195641E / 9500’ (2900 m) AMSL
463728N 0194717E
463203N 0202335E
464943N 0203740E
21. *  SOUTH CHARLIE
470342N 0192349E Az LHBP érkező
470241N 0200428E forgalmának védelme
465559N 0200729E érdekében a légtér
464943N 0203740E FL245 (7450 m STD) igénybevételének
LHTRA22C 463943N 0211234E / FL175 különleges eljárásait a
462319N 0210540E (5350 m STD) polgári és a katonai fél
462140N 0205519E együttműködési
462648N 0195641E megállapodásban rögzíti.
470342N 0192349E
22. *  SOUTH DELTA
465945N 0190242E
462143N 0193952E Az LHTRA22D és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
461429N 0190859E
LHTRA22D 463056N 0184947E FL145 (4400 m STD)
463337N 0185631E / 9500’ (2900 m)
463909N 0185202E AMSL
463600N 0184405E
464851N 0182835E
465945N 0190242E
23. SOUTH ECHO
463957N 0192213E
463959N 0192954E FL125 (3800 m STD)
LHTRA22E 463728N 0194717E / 9500’ (2900 m)
462648N 0195641E AMSL
462143N 0193952E
463957N 0192213E
24. SOUTH FOXTROT
465046N 0191134E
462143N 0193952E 9500’ (2900 m)
LHTRA22F 461512N 0191156E AMSL / 4000’
464352N 0184811E (1200 m) AMSL
465046N 0191134E
25. EAST ALPHA
481115N 0202525E
474559N 0213339E
472201N 0214313E
LHTRA23A 471210N 0213301E FL245 (7450 m STD)
470506N 0212808E / 9500’ (2900 m)
472943N 0201605E AMSL
475800N 0195615E
481115N 0202525E
26. EAST BRAVO
LHTRA23B 472201N 0214313E
471125N 0214729E
470219N 0213649E Kizárólag az
465152N 0213027E FL175 (5350 m STD) LHTRA23A és
471548N 0203054E / FL135 LHTRA23C légterekkel
472943N 0201605E (4100 m STD) együtt vehető
470506N 0212808E igénybe.
471210N 0213301E
472201N 0214313E
27. EASTCHARLIE
475800N 0195615E
480710N 0195452E Kizárólag az
481757N 0202718E FL175 (5350 m STD) LHTRA23A és
LHTRA23C 475845N 0212810E / FL135 LHTRA23B légterekkel
474559N 0213339E (4100 m STD) együtt vehető
481115N 0202525E igénybe.
475800N 0195615E
28. EAST DELTA
481115N 0202525E
475018N 0212203E
472252N 0210213E 9500’ (2900 m)
LHTRA23D 474125N 0200756E AMSL / 4000’
475800N 0195615E (1200m) AMSL
481115N 0202525E
29. EAST ECHO
481115N 0202525E
475018N 0212203E
LHTRA23E 472252N 0210213E 4000’ (1200 m)
474125N 0200756E AMSL / GND
475800N 0195615E
481115N 0202525E
30. UPPER WEST ALPHA
463352N 0180006E
462829N 0184129E
461000N 0190529E FL285 (8700 m STD)
LHTRA31A 460259N 0184005E / FL245
455737N 0182351E (7450 m STD)
455529N 0175254E
460445N 0172645E
463352N 0180006E
31. UPPER WEST BRAVO
464210N 0164659E
463352N 0180006E FL285 (8700 m STD)
LHTRA31B 460445N 0172645E / FL245
463605N 0164210E (7450 m STD)
464210N 0164659E
32. UPPER EAST ALPHA 1. Az LHTRA32A és
475756N 0210710E LHTRA33A
471911N 0214017E légterekben történő
LHTRA32A 471210N 0213301E FL305 (9300 m STD) egyidejű működés nem
465050N 0211821E / FL245 engedélyezett.
471548N 0203051E (7450 m STD) 2. Légi utántöltés céljára
472943N 0201605E FL245 (7450 m STD)
474125N 0200756E és FL285 (8700 m STD)
475756N 0210710E között vehető igénybe.
33. UPPER EAST BRAVO 1. Az LHTRA32B és
480810N 0214510E LHTRA33B légterekben
475243N 0221532E FL305 (9300 m STD) történő egyidejű működés
LHTRA32B 471911N 0214017E / FL245 nem engedélyezett.
475756N 0210710E (7450 m STD) 2. Légi utántöltés céljára
480810N 0214510E FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.
34. TOP EAST ALPHA
475756N 0210710E
471911N 0214017E
471210N 0213301E FL420 (1 2800 m Az LHTRA32A és
LHTRA33A 465050N 0211821E STD) / FL365 LHTRA33A
471548N 0203051E (11100 m STD) légterekben történő
472943N 0201605E egyidejű működés nem
474125N 0200756E engedélyezett.
475756N 0210710E
35. TOP EAST BRAVO
480810N 0214510E Az LHTRA32B és
475243N 0221532E FL420 (1 2800 m LHTRA33B
LHTRA33B 47191 IN 0214017E STD) / FL365 légterekben történő
475756N 0210710E (11100 m STD) egyidejű működés
480810N 0214510E nem engedélyezett.
36. *  WEST ALPHA CORRIDOR 1. Kizárólag az
LHTRA41
463500N
470000N
465400N
463000N

463500N
0174800E
0192100E
0192700E
0175700E

0174800EFL135 (4100 m STD) /
9500’ (2900 m) AMSL
LHTRA21A légtérrel együtt vehető igénybe.
3. Az LHTRA22D és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
4. Az LHSDZLHDV és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
37. *  EAST ALPHA CORRIDOR 1. Kizárólag az


LHTRA43
470004N
473013N
472717N
465600N
470004N
0195835E
0202152E
0203100E
0200722E
0195835E


FL125 (3800 m STD) /
9500’ (2900 m) AMSL
LHTRA23A légtérrel együtt vehető igénybe.
2. Az LHTRA13 és LHTRA43 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

2. További szabályok:

2.1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.

2.2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.

2.3. *  Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C, 51A és 51B légterek kivételével valamennyi időszakosan korlátozott légtérben a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B és 14C légtér a szolnoki katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzete. Az LHTRA 51A és LHTRA 51B légtér a pápai katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzete.

3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez * 

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK

1. Tiltott légterek

A B C D
1. Légtér azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély
2. LHP1 Paks
3 km sugarú kör a 463443N 0185110E középpont körül FL195 (5950m STD) / GND Atomerőmű.
3. LHP2 Csillebérc
0,5 km sugarú kör a 472923N 0185708E középpont körül 3500’ (1050 m) AMSL / GND Kutató atomreaktor.

2. Korlátozott légterek

A B C D E
1. Légtér azonosítója Légtér neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás
2. Budapest
473059N 0185828E
473055N 0190118E
473054N 0190159E
473053N 0190237E
473038N 0190321E
LHR1 473022N 0190325E 3500’ (1050 m) AMSL / GND A légiközlekedési hatóság
472941N 0190336E engedélyével vehető igénybe.
472859N 0190147E
472910N 0190047E
472931N 0185846E
473002N 0185812E
473059N 0185828E
3. Budapest
473154N 0185620E
LHR1A 473154N 0185756E 3500’ (1050 m) A légiközlekedési hatóság
473121N 0185756E AMSL/GND engedélyével vehető igénybe.
473121N 0185620E
473154N 0185620E
4. *  LHR4 Zalaegerszeg
1 km sugarú kör a 464816N 0163720E középpontkörül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
5. *  LHR6 Százhalombatta I.
2 km sugarú kör a 471702N 0185358E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
6. *  LHR8 Kazincbarcika
2,5 km sugarú kör a 481429N 0203956E középpont körül 3500’ (1050 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
7. *  LHR9 Tiszaújváros
3 km sugarú kör a 475413N 0210134E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
8. *  LHR10 Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör a 473154N 0212253E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
9. *  LHR12 Sajóbábony
1,5 km kör a 481003N 0204253E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
10. * 
11. *  LHR15 Dunaújváros
2 km sugarú kör a 465703N 0185554E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
12. *  LHR16 Szolnok-Tószeg
2 km sugarú kör a 470804N 0200753E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND a 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és oda érkező légijárművek kivételével, valamint ide nem értve azon pilóta nélküli légijárműveket, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
13. *  LHR22 Pét
2 km sugarú kör a 471003N 0180824E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
14. LHR29 Nyírtelek
2,5 km sugarú kör a 480150N 0213827E középpont körül 2500’ (750 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
15. LHR33 Hetényegyháza
2 km sugarú kör a 465554N 0193555E középpont körül 2500’ (750 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
16. Táborfalva
470627N 0192534E
470317N 0192426E
LHR34 470233N 0192733E 3000’ (900 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
470548N 0192848E
470627N 0192534E
17. LHR35 Pusztavacs
2,5 km sugarú kör a 470957N 0192806E középpont körül 2500’ (750 m) AMSL/GND Polgári légijárművek számára.
18. *  LHR36 Pusztaederics
2,5 km sugarú kör a 463925N 0164740E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
19. *  LHR37 Zsana
2,5 km sugarú kör a 462525N 0194200E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
20. *  LHR38 Kardoskút
4,5 km sugarú kör a 462854N 0204423E középpont körül 7500’ (2300 m) AMSL/GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
21. *  LHR39 Százhalombatta II.

1200 m sugarú kör
a 471942N 0185439E
középpont körül

1500’ (500m) AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára, azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.
22. *  LHR40 Kiskunfélegyháza
1 km sugarú kör a 464113N
0195051E középpont körül
2500’ (750 m)
AMSL/GND
250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára azon pilóta nélküli légijárművek kivételével, amelyek repüléséhez a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (1a) bekezdése szerint hozzájárulás adható.

3. Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

A B C D E
1. Légtér
azonosítója
Légtér neve/oldalhatárai Felső határa
Alsó határa: GND
Korlátozás ideje Korlátozás indoka
2. Ócsa
471843N 0191007E
471740N 0191339E
LHB01 471451N 0191910E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
471250N 0191626E
471843N 0191007E
3. Tószeg
470818N 0200133E
470625N 0200713E
470241N 0200428E
LHB02 470154N 0200920E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
465802N 0200304E
470304N 0195208E
470818N 0200133E
4. Aggtelek
483501N 0205041E
482446N 0204350E
LHB03 482555N 0202607E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
Országhatár
483427N 0205016E
5. Zempléni-hg.
LHB04 13 km kör a 482530N 0212451E középpont körül. 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
6. Hevesi füves puszták I.
(Tisza-tó)
474156N 0204928E
LHB05 473325N 0204342E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
473531N 0203543E
474155N 0204322E
474156N 0204928E
7. Hevesi füves puszták II.
474826N 0210041E
474158N 0205911E
LHB06A 472841N 0203520E 1500’ (450 m) AGL Március 1.–július 31. természetvédelem
472648N
472723N
0202534E
0201344E
között
8. 474430N 0201528E
LHB06B 474504N 0203314E 1000’ (300 m) AGL Augusztus 1.– természetvédelem
475318N 0204737E március 1. között
474826N 0210041E
9. Hortobágy
474718N 0210751E
474200N 0212540E
LHB07 471839N 0210656E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
472500N 0204402E
474718N 0210751E
10. Bihari-sík I.
471154N 0212611E
471037N 0214022E
LHB08 471827N 0213052E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
471831N 0212135E
471154N 0212611E
11. Bihari-sík II
471834N 0211342E
470119N 0211405E
470043N 0213135E
LHB09 470922N 0214153E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
471037N 0214022E
471154N 0212611E
471831N 0212135E
471834N 0211342E
12. Alsó-Tisza-völgy
464459N 0195832E
464131N 0201302E
462310N 0201739E
LHB10 462338N 0195959E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
463723N 0195943E
463254N 0195304E
463547N 0195107E
464459N 0195832E
13. Csanádi puszták
LHB11 2 km kör a 462043N 0203820E középpont körül. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
14. Kardoskút
LHB12 4 km kör a 462824N 0203744E középpont körül. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
15. Gemenc
462317N 0184615E
462015N 0185620E
461526N 0185503E
460945N 0185637E
LHB13 460205N 0184456E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
460316N 0184306E
461854N 0185033E
462202N 0184439E
462317N 0184615E
16. Tapolcai-medence
LHB14 1,5 km kör a 464853N 0172410E középpont körül. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
17. Tihany
465530N 0175103E
465546N 0175218E
465521N 0175341E
LHB15 465418N 0175421E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
465337N 0175236E
465425N 0175132E
465530N 0175103E
18. Őrség
465824N 0161618E
465952N 0163907E
LHB16 464323N 0163210E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
464252N 0162223E
Országhatár
465824N 0161618E
19. Sárvíz-völgye
470149N 0183222E
464813N 0184116E
LHB17 464653N 0183553E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
470059N 0182606E
470149N 0183222E
20. Fertő
LHB18 a474052N 0164600E középpont körüli 7,6 km sugarú kör és az országhatár által bezárt terület 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
21. Gerecse
474419N 0181530E
474338N 0181731E
474358N 0183115E
473415N 0183129E
LHB19A 473409N 0182237E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
474000N 0181920E
474000N 0181703E
474146N 0181530E
474419N 0181530E
Tatai Öreg-tó
473647N 0182109E
473727N 0181857E 1500’ (450 m) AGL október 1.– természetvédelem
LHB19B 474000N 0181703E március 31. között
474000N 0181920E
473647N 0182109E
22. Dél-Hanság
474235N 0170529E
474235N 0170530E
474307N 0171343E
474210N 0171342E
474006N 0170952E
LHB20 473933N 0170818E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
473847N 0170555E
473849N 0170149E
474204N 0170112E
474216N 0170226E
474230N 0170535E
474235N 0170529E
23. Fehér-tó, Barbacsi-tó
474300N 0172019E
474221N 0172425E
LHB21 473624N 0172149E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
473730N 0171641E
474300N 0172019E
24. Kőszegi-hg.
LHB22 6 km sugarú, 472154N 0162856E középpontú kör magyar légtérbe eső területe. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
25. Kis-Balaton
464303N 0171326E
464236N 0171748E
LHB23 463820N 0171503E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
464034N 0171335E
464303N 0171326E
26. Velencei-tó, Dinnyés
471340N 0183522E
470704N 0183623E
LHB24 470723N 0183139E
470948N 0183228E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
471049N 0183137E
471308N 0183139E
471340N 0183522E
27. Vértes
472942N 0183126E
472042N 0183044E
LHB25 471840N 0181458E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
472435N 0181329E
472907N 0182201E
472942N 0183126E
28. *  Dunazug-hg., Börzsöny
480401N 0190608E A Duna vonalában
474833N 0190657E (víztest felett):
473858N 0190406E november 1.–
LHB26 474036N 0184353E 1500’ (450 m) AGL június 30. között. természetvédelem
474723N 0185152E A Duna vonalán kívül:
474937N 0185122E március 1.–
Országhatár november 1. között.
480401N 0190608E
29. Kiskunság – észak I.
471155N 0190402E
471135N 0190402E
471022N 0190536E
470928N 0190739E
LHB27 470616N 0190231E 1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem
470403N 0191630E
470354N 0192224E
471150N 0192150E
471155N 0190402E
30. Kiskunság – észak II.
470616N 0190231E
465519N 0190144E
LHB28 465604N 0192257E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
470354N 0192224E
470403N 0191630E
470616N 0190231E
31. Kiskunság – dél
465342N 0190808E
465004N 0192716E
463639N 0191858E
LHB29 464022N 0191351E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
463334N 0191413E
463435N 0185817E
465342N 0190808E
32. Kelet-Cserhát
480336N 0194155E
LHB30 475943N 0194848E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
475132N 0193516E
475540N 0192835E
480336N 0194155E
33. Tarnavidék
LHB31 9 km kör a 480713N 0200833E középpont körül. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
34. Bükk
481629N 0202402E
LHB32 480608N 0204702E 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
475325N 0204119E
475631N 0201651E
481629N 0202402E
35. Kesznyéten
LHB33 7 km kör a 475953N 0210601E középpont körül. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
36. Kecskeri-puszták
LHB34 10 km kör a 471606N 0205122E középpont körül. 1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem
37. Béda-Karapancsa
460316N 0184306E
LHB35A 460144N 0184055E 1500’ (450 m) AGL Március 2.– természetvédelem
455507N 0183939E június 30. között
Országhatár
455606N 0185427E
LHB35B 460945N 0185637E 1000’ (300 m) AGL Július 1.– természetvédelem
460205N 0184456E március 1. között
460316N 0184306E

4. Veszélyes légterek

A B C D
1. Veszélyes légterek
2. Légtér azonosítója Neve/Oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély/korlátozás
3. *  Hajmáskér
470903N 0175624E
470903N 0180054E Lőtér.
LHD2A 471003N 0180354E FL 245 (7450 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
471233N 0180654E
471503N 0180154E
471133N 0175554E
470903N 0175624E
4. *  Várpalota
471623N 0181254E
471533N 0180324E Lőtér.
LHD2B 471233N 0180654E FL300 (9150 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
471233N 0181454E
471503N 0181654E
471623N 0181254E
5. *  Tatárszentgyörgy
471200N 0191246E
471101N 0191132E
470924N 0191132E Lőtér.
LHD3 470909N 0191145E FL300 (9150 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
470427N 0192615E
470456N 0192701E
470735N 0192306E
471200N 0191246E
6. *  Dóc
462804N 0200554E
462704N 0200624E Lőtér.
LHD11 462804N 0201024E 7500’ (2300 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
462924N 0200934E
462804N 0200554E
7. *  Hajdúhadház
474104N 0214053E
474004N 0214623E Lőtér.
LHD14 474304N 0214553E FL 105 (3200 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
474304N 0214223E
474104N 0214053E
8. *  Izbég
474233N 0190024E Lőtér.
LHD16 474233N 0185654E 2300’ (700 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
474033N 0185824E
474233N 0190024E
9. *  Győrszentiván
474304N 0174554E
474103N 0174554E Lőtér.
LHD17 474203N 0175154E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
474343N 0174854E
474304N 0174554E
10. *  Szomód
474103N 0182154E
473803N 0182554E Lőtér.
LHD21 474203N 0182624E FL 105 (3200 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
474233N 0182254E
474103N 0182154E
Sántos
462134N 0175055E
11. *  461804N 0174955E Lőtér.
LHD24 461834N 0175225E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
462034N 0175225E
462134N 0175055E
Püspökszilágy
474533N 0192054E Lőtér.
12. *  LHD29 474803N 0191454E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
474703N 0191254E .
474533N 0192054E
13. *  Állampuszta
464204N 0190124E
463904N 0190424E Lőtér.
LHD33 464104N 0190954E 2300’ (700 m) AMSL7GND Tervezett működés NOTAM szerint.
464434N 0190624E
464204N 0190124E
14. *  Márianosztra
475603N 0184954E
475302N 0184554E Lőtér.
LHD34 475203N 0185154E 2300’ (700 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
475303N 0185554E
475603N 0185354E
475603N 0184954E
15. *  Hajmáskér
470743N 0174825E
470903N 0175624E
471103N 0180654E Lőtér.
LHD36A 471503N 0180154E FL 145 (4400 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
471633N 0175754E
471403N 0174654E
470743N 0174825E
16. *  Várpalota
471003N 0180354E
470933N 0181924E Lőtér.
LHD36B 471933N 0181654E FL 145 (4400 m STD)/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
471833N 0175954E
471003N 0180354E
17. *  Simontornya
464503N 0183224E Lőtér.
LHD37 464203N 0183054E 3800’ (1150 m) AMSL/GND Tervezett működés NOTAM szerint.
464333N 0183354E
464503N 0183224E
18. *  LHD50 Harka
2 km kör a 473903N 0163355E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
19. *  LHD52 Kőszeg
2 km kör a 472333N 0163455E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
20. *  LHD53 Nádasd
2 km kör a 465903N 0163455E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.
21. *  LHD55 Szügy
2 km kör a 480403N 0191953E középpont körül 2300’ (700 m) AMSL/GND Lőtér.
Tervezett működés NOTAM szerint.

5. *  No Drone Zone-ok

A B C
1. Légtér azonosítója Légtér neve/oldalhatárai Légtér felső/alsó határa
LHBP No Drone Zone
A 472614N 0191513E pont körüli 2,5 NM (4,6 km) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták által megadott terület

2.

LHBP NDZ
472915N
472415N
472251N
472356N
472318N
472802N
472927N
472837N
472915N
0191327E
0192132E
0191937E
0191752E
0191701E
0190921E
0191115E
0191236E
0191327E

3500’ (1050 m) AMSL/GND
Budapest CTR
No Drone Zone
3. Budapest
CTR NDZ
473546N
473457N
473230N
472400N
472307N
471632N
471457N
472410N
472613N
472941N
473022N
473038N
473546N
0190523E
0190856E
0191930E
0193400E
0193247E
0192347E
0192138E
0190642E
0190619E
0190336E
0190325E
0190321E
0190523E

3500’ (1050 m) AMSL /40 méter AGL
Az LHBP No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
LHSN No Drone Zone
4. LHSN NDZ 471100N
470156N
470311N
471215N
471100N
0202007E
0201500E
0201013E
0201520E
0202007E
4000’ (1200 m) AMSL/GND
Szolnok MCTR No Drone Zone
5. Szolnok MCTR NDZ 472038N
465843 N
465559 N
465400 N
471829 N
472038 N
0201743E
0200133E
0200728E
0201703E
0202929E
0201743E
4000’ (1200 m) AMSL /40 m AGL
Az LHSN No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
LHKE No Drone Zone
6. LHKE NDZ 465951N
465427N
465130N
465654N
465951N
0194049E
0195302E
0195017E
0193802E
0194049E
4000’ (1200 m) AMSL/GND
Kecskemét MCTR NO Drone Zone
A repülőtér vonatkozási pont (ARP 465504N 0194503E) körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták által megadott terület
7. *  Kecskemét
MCTR NDZ
470342N
470304N
465559N
464529N
465329N
0192954E
0192954E
0192954E
0195208E
0200729E
0195854E
0193659E
465329N
470342N
4000’ (1200 m) AMSL /40 m AGL
Az LHKE No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
LHPA No Drone Zone
8. LHPA NDZ 471800N
471620N
472541N
472721N
471800N
0173556E
0172901E
0172407E
0173103E
0173556E
4000’ (1200 m) AMSL/GND
Pápa MCTR No Drone Zone
A repülőtér vonatkozási pont (ARP 472150N 0173002E) körüli 10 km (5 NM) sugarú kör, valamint az alábbi koordináták által megadott terület
9. Pápa MCTR NDZ 473539N
471029N
470738N
473259N
473539N
0172854E
0174254E
0173124E
0171754E
0172854E
4000’ (1200 m) AMSL /40 m AGL
Az LHPA No Drone Zone átfedő részének kizárásával.
10. BACS NDZ Bácsbokod No Drone Zone
2 km sugarú kör a 460630N 0190926E középpont körül
2500’ (750 m) AMSL/GND

4. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez * 

A LÉGTÉRSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. Az előzetes konzultáció során a kérelmező által kötelezően megadandó információk köre

1.1. rövid indokolás a légtérmódosítás szükségességéről, illetve új légtér esetében a célokról és azok várható hatásairól,

1.2. tájékoztatás a módosítás légtér felhasználókra gyakorolt hatásairól, illetve a meglévő légtérstruktúrával kapcsolatban esetlegesen felmerülő érdekütközésekről,

1.3. annak előzetes megállapítása, hogy a változtatás várhatóan hatással lesz-e a szomszédos országokkal kialakított légtér-felhasználási megállapodásokra (ha van ilyen), illetve az egységes európai égboltra vonatkozó hazai stratégiára (FAB-ok, egyéb nemzetközi érdekek).

2. Az előzetes javaslat kötelező tartalmi elemei

2.1. részletes indokolás a légtérmódosítás szükségességéről,

2.2. a rövid és hosszú távú célkitűzések (például forgalom jellege, típusa),

2.3. a tervezett légtér jellemzői indokolással, különösen a tervezett légtér típusára vonatkozóan (típus, üzemelési időszakok, ATS útvonal hálózatba való illeszthetőség, repülési eljárás típusa, jellemzője, forgalom összetétele, mértéke, stb.),

2.4. ha a légtér típusa szükségessé teszi, a légiforgalmi irányító vagy légiforgalmi tájékoztató szolgálat megjelölése,

2.5. repülőtéri légtér (a közelkörzeti légteret is beleértve) esetében a repülőtér műszerezettsége, a légtér felderítésére alkalmazott és egyéb navigációs eszközök,

2.6. a légtér felhasználóira gyakorolt hatások vizsgálata, a forgalom összetételének várható változása, a tervezett légtérben végrehajtható műveletek változása (IFR/VFR),

2.7. a meglévő légtérstruktúrába való beillesztés várható hatásai az érintett (környező) légterekre és repülőterekre,

2.8. a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel a 2.6.–2.7. pontokban említett, érdekütközést jelentő hatások elkerülése érdekében, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

2.9. a légtérgazdálkodásban várható előnyök, hátrányok rövid bemutatása, gazdasági, társadalmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági indokok (például a forgalom jobb eloszlása, szűk keresztmetszetek csökkenése, késések csökkenése, más útvonalak tehermentesítése),

2.10. előzetes biztonsági felmérés, amelyből kiderül, hogy a légtérstruktúrában bekövetkező változtatás milyen jellegű kockázatokat, illetve biztonságkritikus folyamatokat eredményezhet, és hogy ezekre a teljes biztonsági felmérés elvégzése után a megfelelő kockázatcsökkentő eljárásokat alkalmazva – az elvárt biztonsági szintet fent lehet tartani,

2.11. legalább egy térkép, amely teljességében bemutatja a javasolt változtatást, a régi és az új légtér befoglaló paramétereivel, az előzetes javaslat keretében vizsgált érintett területek, földrajzi pontok és más légterek feltüntetésével (lehetőleg 1:250 000 méretarányban).

3. A végleges javaslat kötelező tartalmi elemei

3.1. a légtérmódosítással összefüggő minden olyan változás, amelyre vonatkozóan a teljes biztonsági felmérést elvégezték,

3.2. a teljes biztonsági felmérés és annak dokumentációja, amelynek egyértelműen alá kell támasztania, hogy a tervezett változtatás integrációja a meglévő légtérstruktúrába nem okozza a rendszer repülésbiztonsági szintjének csökkenését, és tartalmazza a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

3.3. ha a légtérmódosításra, illetve az azon belüli repülési eljárásokra több megoldási lehetőség is felmerült, indokolni kell, hogy miért célszerűbb azt megvalósítani, amelyet a javaslat tartalmaz,

3.4. az előzetes becslések újraszámolt adatai a végleges javaslatnak megfelelően, és a 2. pontban foglalt további dokumentumoknak a végleges javaslatnak megfelelően frissített változata (térkép, légtérjellemzők, stb.),

3.5. a biztonsági felmérés elkészítését vezető személy alkalmasságának igazolása,

3.6. *  a 3.5. pontban említett személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a biztonsági felmérés megfelel a vonatkozó szabályozásnak [EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR) előírásai, különös tekintettel az ESARR 2, ESARR 4 és a hozzájuk kapcsolódó útmutató anyagokra, ICAO ANNEX 11 és Doc 9426, valamint e rendelet előírásai],

3.7. repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély.

4. *  Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek a következők:

4.1. Az EUROCONTROL Aviation Learning Centre képzése a következő képzési modulokkal:

a) Assessment of Changes to the Functional System part 1 (SAF–CHG–AC 1) vagy

b) Safety Assessment for Practitioners (SAF–SA2).

UAS műveletek végrehajtása esetén az a) és b) pontok mellett az alábbi modulok:

c) Remotely Piloted Aircraft Systems – Overview of Safety Assessment Methodology (SORA) for ATM Actors (GEN–RPAS–SAF) vagy

d) Unmanned Aircraft Systems – Overview of Safety Assessment Methodology (SORA) for ATM Actors [UAS–SAF].

4.2. A korábbi EUROCONTROL Institute of Air Navigation Service képzései a következő modulokkal:

Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF–SAM)

vagy

Introduction to Safety Assessment (SAF–SA1) és

Safety Assessment for Practitioners (SAF–SA2).

4.3. Az EUROCONTROL által elfogadott, a 4.1. pontban meghatározott képzési modulokkal azonos szintű egyéb repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.