A jogszabály mai napon ( 2022.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja

1. § (1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára

a) lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek:

aa) megismerésére,

ab) változásainak figyelemmel kísérésére,

ac) európai uniós összehasonlítására,

b) információt szolgáltasson

ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével,

bb) *  a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településtervek szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.

(2) *  A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, megyei, járási, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:

a) a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához,

b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez,

c) *  a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési tervek valamint a területrendezési tervek és a településrendezési tervek készítéséhez.

(3) *  A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) * 

b) térinformatika: a helyhez kötődő adatok digitális térképi alapú feldolgozását támogató informatikai módszerek és eszközök összessége,

c) meta-adatbázis: olyan adatok gyűjteménye, amelyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és összefoglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt,

d) riport: táblázat vagy tagolt szöveg formájában készülő jelentés,

e) diagram: grafikon formájában készülő jelentés,

f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülő jelentés,

g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes térképszerver vagy egyedi alkalmazás által készített, kis felbontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digitális térkép,

h) adatforrás: az a szervezet, amelytől a TeIR átvette az adatot,

i) *  frissítés: az aktuális adatgyűjtési időszakra vonatkozó adatok adatkezelő szervezetnél történő feldolgozása,

j) frissítés ideje: az adatátadás vagy javító adatátadás időpontja,

k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adathoz tartozó szöveges meghatározás,

l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony, amelyben az adat mennyisége értelmezhető,

m) adatgyűjtési időszak: az adat rögzítésének ideje,

n) *  vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vagy vonatkoztatható,

o) vonatkoztatási egység időszaka: azon időszak, amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes,

p) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés,

q) *  térbeli objektum: meghatározott helyhez vagy földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése,

r) * 

s) oktatási célú hozzáférés: középiskolai és felsőoktatási képzés keretében dokumentumok, térképek megtekintése, elemzése, területi elemzések bemutatása, összeállítása, valamint ezek - TeIR-re való hivatkozással történő - felhasználása a diákok iskolai feladatainak, illetve szakdolgozatainak elkészítésében,

t) *  téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat,

u) *  adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

v) *  adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek vagy szervezetek.

A TeIR feladata

3. § *  (1) A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat (elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, módszertani segédletek, tervbemutatók, helyes gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok), valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál (a továbbiakban: TÉRPORT alrendszer) segítségével.

(2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja

a) az országos és az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,

b) *  a támogatási rendszerek területi adatait,

c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és

d) *  a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait.

(3) A TeIR biztosítja a hazai projektekre, térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését.

(4) *  A TelR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik.

(5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban:

a) dokumentum,

b) riport,

c) diagram,

d) kartogram és

e) korlátozott felbontású raszteres térkép.

(6) *  A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó - adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső - adatok településszintű összegzett lekérdezését és megjelenítését.

A TeIR rendszerfelépítése

4. § (1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai rendszer, amely országosan egységes szerkezetű adatbázissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szolgáltatásokat.

(2) A TeIR az 1. számú mellékletben felsorolt témakörökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza.

(3) *  A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi meta információk részletezettségével tartalmazza:

a) adatforrás,

b) frissítés ideje,

c) az adat leírása,

d) az adat mértékegysége,

e) az adatgyűjtési időszak,

f) vonatkoztatási egység,

g) vonatkoztatási egység időszaka,

h) az a jogszabály, amely alapján az adatgyűjtés történik.

(4) *  A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve - az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően - a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz:

a) projekt,

b) térbeli objektum,

c) település,

d) térség,

e) az ország és

f) az Európai Unió.

A TeIR elérése

5. § (1) *  A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton keresztül érhetőek el. A rendszer működtetése központosított.

(2) *  A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak az országos, területi és települési szervezetek munkatársai.

(3) *  A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu használatával történik.

(4) *  A 8. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek munkatársai és a 9. § szerinti igénybevétel esetén a felhasználók közvetlenül a TeIR rendszerét vehetik igénybe adat, információszerzési és feldolgozási feladataik ellátása során.

A TeIR adatkörei, az adatgyűjtések és az adatátadás

6. § *  (1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis

a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból,

b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint

c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból

áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg.

7. § (1) *  Az OSAP-ban szereplő adatokból a TeIR részére átadandó adatokat az adatkezelő szervezetek a frissítést követő 90 napon belül kötelesek átadni.

(2) *  A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör átadásáért az érintett adatkezelő szerv felett felügyeletet ellátó miniszter vagy annak hiányában az érintett adatkezelő szerv vezetője a felelős.

(3) * 

(4) *  A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles

a) *  gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton vagy digitális adathordozón a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,

b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni,

c) az adatokat a TeIR 11. § (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az informatikai rendszerek számára értelmezhető formátumban átadni, valamint

d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátahelyes állományt átadni.

(5) *  A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(6) *  A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására.

(7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadónak az átadás előkészítésére legalább 90 nap álljon rendelkezésére.

(8) *  A 2. számú melléklet 12., 13. és 14. sora szerinti adatokat az R. 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő formátumban kell átadni

a) a 2. számú melléklet 12. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 1. pontja szerinti attribútum adatokkal,

b) a 2. számú melléklet 13. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti attribútum adatokkal és

c) a 2. számú melléklet 14. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 4. pontja szerinti attribútum adatokkal.

A TeIR használatának rendje

8. § *  (1) A TeIR mindenki számára biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.

(2) A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer.

(3) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli alkalmazásaihoz térítésmentesen - jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében - a következő szervezetek munkatársai férhetnek hozzá:

a) költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek,

b) Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények,

c) nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,

d) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja.

(5) Azon szervezetek munkatársai és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a megbízás időtartamára eseti hozzáférést kapnak.

(6) A TeIR információihoz a középfokú oktatásban részt vevő intézmények tanulói, továbbá a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények hallgatói oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá azzal, hogy az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR üzemeltetőjénél. Az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője igényli a munkát végző közreműködő szerv munkatársa részére.

(8) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett szerv vezetője legkésőbb a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetőjének.

(9) A (8) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költségtérítést köteles fizetni.

(10) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a TeIR üzemeltetőjének joga van a jogosultságot rendszeresen felülvizsgálni, valamint megszüntetni.

(11) A (6) bekezdésben meghatározott oktatási célú hozzáférés egy évig érvényes, amely megújítható a tanulói és a hallgatói jogviszony fennállásáig évente.

9. § (1) *  A TeIR regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szervezetek munkatársai és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe, amely költségtérítés nem haladhatja meg az adatok összegyűjtésének, előállításának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét.

(2) A költségtérítésből származó bevételt a központi költségvetésnek a miniszter által felügyelt fejezetében kell elszámolni, és azt a TeIR üzemeltetésére, illetve fejlesztésére kell fordítani.

(3) *  Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a szolgáltatás igénybevételéhez a TeIR üzemeltetőjével határozott vagy határozatlan időtartamú szerződést kötnek a TeIR Üzemeltetési Szabályzata alapján.

10. § * 

A TeIR működtetésével kapcsolatos feladatok

11. § *  (1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős.

(2) *  A Kormány a TeIR - mint rendszer - üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

(3) *  A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött támogatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni.

(4) *  A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében

a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától.

(5) *  A támogatási szerződés tartalmazza

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása - miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető - ellenőrzésének módját, valamint

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza

a) a hozzáférés igénylésének és megszüntetésének feltételeit,

b) a felhasználók felelősségi körét,

c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét,

d) a költségtérítéses szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját és

e) a költségtérítés mértéke meghatározásának módját.

(7) *  A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is.

Záró rendelkezések

12. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

(4) * 

1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez * 

A TeIR adatok témakörei összefüggésben a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott téradattémákkal

A B C

1.

Számszerű és térképi adatok témakörei
Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján
Téradattémák adatgazdái
2. 1. Területi gazdasági folyamatok
3. 1.1. Gazdasági alaptényezők
4. 1.1.1. Beruházási szerkezet és külföldi tőke gazdaságpolitikáért felelős miniszter
5. 1.1.2. Gazdasági szervezetrendszer
6. 1.1.3. Ipari parkok iparügyekért felelős miniszter
7. 1.1.4. Munkaerő - foglalkoztatottság foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
8. 1.1.5. Gazdasági szerkezet - gazdasági ágak
termelékenysége
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
9. 1.1.6. Innovativitás - K+F, modernizálódás -
High-tech ipar
10. 1.2. Gazdasági teljesítmény
11. 1.2.1. Termelés gazdaságpolitikáért felelős miniszter,
energiapolitikáért felelős miniszter
12. 1.2.2. Termelékenység gazdaságpolitikáért felelős miniszter
13. 1.2.3. Export
14. 1.3. Meghatározó ágazatok
15. 1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és termelés agrárpolitikáért felelős miniszter
16. 1.3.2. Ipari alaptényezők és termelés iparügyekért felelős miniszter
17. 1.3.3. Építőipari alaptényezők és termelés építésügyért felelős miniszter
18. 1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások alaptényezői
és termelése
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
19. 1.3.5. Turizmus alaptényezői és eredményei turizmusért felelős miniszter
20. 2. Területi társadalmi folyamatok
21. 2.1. Demográfiai tényezők A népesség eloszlása - demográfia
22. 2.1.1. Népesség száma, összetétele Központi Statisztikai Hivatal elnöke
23. 2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és elvándorlás
24. 2.2. Humán erőforrások tényezői
25. *  2.2.1. Képzettség oktatásért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter
26. 2.2.2. Foglalkoztatottság foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
27. 2.2.3. Munkanélküliség
28. 2.2.4. Jövedelmi helyzet, fogyasztás Központi Statisztikai Hivatal elnöke
29. 2.3. Életminőség, életkörülmények
30. 2.3.1. Lakásállomány, lakhatási körülmények építésügyért felelős miniszter
31. 2.3.2. Egészségi állapot egészségügyért felelős miniszter
32. 2.4. Társadalmi szolgáltatások Közüzemi és közszolgáltatások
33. 2.4.1. Egészségügyi ellátás egészségügyért felelős miniszter
34. 2.4.2. Szociális ellátás szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
35. 2.4.3. Nyugellátás, szociális támogatások
36. 2.4.4. Közoktatás, felsőoktatás, szakképzés oktatásért felelős miniszter
36a. *  2.4.4. Szakképzés szakképzésért felelős miniszter
37. 2.4.5. Kulturális szolgáltatások kultúráért felelős miniszter
38. 2.4.6. Igazságszolgáltatás, bűnözés igazságügyért felelős miniszter,
rendészetért felelős miniszter
39. *  2.4.7. Felnőttképzés felnőttképzésért felelős miniszter
40. 3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli elhelyezkedése
41. 3.1. Közlekedés Közlekedési hálózatok
42. 3.1.1. Közúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter
43. 3.1.2. Vasúti közlekedés
44. 3.1.3. Vízi közlekedés
45. 3.1.4. Légi közlekedés
46. 3.1.5. Logisztika gazdaságpolitikáért felelős miniszter
47. 3.2. Hírközlés Közüzemi és közszolgáltatások
48. 3.2.1. Informatika informatikáért felelős miniszter
49. 3.2.2. Távközlés elektronikus hírközlésért felelős miniszter
50. 3.3. Energiaellátás
51. 3.3.1. Villamos energia hálózat energiapolitikáért felelős miniszter
52. 3.3.2. Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén)
53. 3.3.3. Szénhidrogén vezetékrendszer
54. 3.4. Vízgazdálkodás
55. 3.4.1. Ivóvízellátás vízgazdálkodásért felelős miniszter
56. 3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás
57. 3.5. Hulladékkezelés környezetvédelemért felelős miniszter
58. 4. Természeti adottságok
59. 4.1. Domborzati adottságok Domborzat földügyért felelős miniszter
60. 4.2. Földtani adottságok Földtan (a víztartó rétegek kivételével) bányászati ügyekért felelős miniszter,
természetvédelemért felelős miniszter,
környezetvédelemért felelős miniszter
61. 4.3. Víztartó rétegek Földtan - víztartó rétegek vízgazdálkodásért felelős miniszter
62. 4.4. Vízrajzi adottságok Vízrajz
63. 4.5. Talajadottságok Talaj agrárpolitikáért felelős miniszter
64. 4.6. Földhasználat, felszínborítottság A felszín borítása
Terület-, illetve földhasználati övezetek
földügyért felelős miniszter
65. 4.7. Éghajlat Meteorológiai földrajzi jellemzők környezetvédelemért felelős miniszter
66. 4.8. Élővilág Élőhelyek és biotópok
Biogeográfiai régiók
A fajok elterjedése
természetvédelemért felelős miniszter
67. 4.9. A környezet állapota
68. 4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek
vízminősége
Környezeti monitoring létesítmények környezetvédelemért felelős miniszter,
vízgazdálkodásért felelős miniszter,
egészségügyért felelős miniszter
69. 4.9.2. Települési levegőminőség és
zajszennyezés
Meteorológiai földrajzi jellemzők környezetvédelemért felelős miniszter
70. 4.10. Épített környezet
71. *  4.10.1. Műemlékek védelme kulturális örökség védelméért felelős miniszter
72. 4.10.2. Helyi építészeti értékek védelme építésügyért felelős miniszter
73. 4.10.3. Közparkok, közkertek védelme településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter
74. *  4.10.4. Kulturális örökség védelme kulturális örökség védelméért felelős miniszter
75. 4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek katasztere természetvédelemért felelős miniszter
76. 4.12. Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,
kárelhárítás és kármentesítés
Természeti kockázati zónák környezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
77. 4.13. Környezet-egészségügy Emberi egészség és biztonság egészségügyért felelős miniszter
78. 5. Területfejlesztés
79. *  5.1. Intézményrendszer, közigazgatás Közigazgatási egységek területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter,
területfejlesztésért felelős miniszter
80. 5.2. Támogatási rendszerek
81. *  5.3. Dokumentumok, tervanyagok területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter,
területfejlesztésért felelős miniszter
82. 6. Területrendezés
83. *  6.1. Elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek Területgazdálkodási, -korlátozási, -szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek területrendezésért felelős miniszter
84. *  6.2. Térségi szerkezeti tervek
85. *  6.3. Térségi övezetek
86. 6.4. Területrendezési hatástanulmányok

2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez * 

1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai

A B C D E F

1.
Adatkezelő
szervezet

Adatgyűjtés megnevezése
Az 1. számú melléklet témaköre Adatátadás gyakorisága Vonatkoztatási egység Átadási határnap
2. NFSZ Fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 5.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
3. *  EMMI Az alapellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 2.4.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
4. *  EMMI A járóbeteg-ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 2.4.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
5. *  EMMI A fekvőbeteg ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 2.4.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
6. *  fővárosi és megyei kormányhivatal Népegészségügyi szűrővizsgálatok adatai 2.3.2. évente vagy frissítést követően megye frissítést követő
90. nap
7. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Ivóvíz minősége, öt kiemelt komponens (bór, nitrit, fluorid, arzén, ammónium-
ion), határérték feletti települések
4.9.1. évente vagy frissítést követően település, előfordulási hely frissítést követő
90. nap
8. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Fürdők vizének minősége 4.9.1. évente vagy frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
9. NAV A társasági adóbevallások főbb adatai 1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
10. NAV Személyi jövedelemadó bevallások főbb adatai 1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
11. NAV Egyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatai 1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
12. DK Térségi területfelhasználási kategóriák térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 6.2. frissítést követően ország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
13. DK Térségi övezetek térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 6.3 frissítést követően ország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
14. DK A műszaki infrastruktúra-
hálózatok nyomvonalas és az egyedi építmények térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben
6.2. frissítést követően ország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
15. Elektronikus hírközlési szolgáltatók Elektronikus hírközlési hálózatok nyomvonalának digitális térképi és műszaki kapacitás adatai 3.2.2. frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
16. MEKH Kőolaj-, földgáz-, szén-, villamos energia-termelés, megújuló energiahordozókból történő villamos energia-termelés 3.3. frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
17. FGSZ Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonalas térképe 3.3.3. évente ország,
kiemelt térség,
megye
június 1.
18. BFKH Magyarország településhatárai MKH-5 aktualizálás számos témakör évente objektum március
1.
19. BFKH Magyarország felszínborítottsága adatbázis 4.6. frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
20. BFKH Parlagfű-veszélyeztetettség 4.5. évente település március
1.
21. NGM Munkanélküliségi adatok 1.1.4 negyedévente település frissítést követő
30. nap
22. NGM Járási foglalkoztatottsági és munkanélküliségi információs rendszer 1.1.4 negyedévente járás frissítést követő
30. nap
23. FM Nitrát-érzékenységi térkép 4.5. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
24. FM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 5.2. havonta település frissítést követő
15. nap
25. HM Térképészeti
Kft.
DTA-50 Digitális
Térképészeti Adatbázis
számos témakör frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
26. HM Térképészeti
Kft., BFKH
Légifelvételek, űrfelvételek számos témakör frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
27. BM Rendőrkapitányságok területi elhelyezkedése, körzetei 2.4.6. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
28. NFM Magyarország vízi útjainak térképe szakaszonként, folyamkilométer-
szelvényezéssel, megnevezéssel és osztályba sorolással, továbbá a következő elemeket pontként ábrázolva:
- nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők,
- térségi közforgalmú
kikötők,
- személyforgalmi kikötők,
- határkikötők, illetve vízi határátkelő helyek,
- kompátkelőhelyek.
3.1.3. évente ország,
kiemelt térség,
megye,
objektum
június 1.
29. NFM Légi közlekedési és repülőtéri adatok 3.1.4 évente vagy frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
30. NFM Magyarország hatályos engedéllyel rendelkező működő reptereinek térképi ábrázolása poligonként, a repülőterek megnevezésének feltüntetésével:
- országos jelentőségű
polgári repülőtér,
- kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér,
- állami repülések céljára szolgáló repülőtér,
- egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári repülőtér.
3.1.4. évente ország,
kiemelt térség, megye,
objektum
június 1.
31. Kincstár A Kincstár által működtetett monitoring rendszer 5.2. havonta projekt frissítést követő
15. nap
32. Kincstár, NAV Részletezett helyi adó adatok 1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
33. NFM Magyarország országos közúthálózatának térképi adatbázisa szelvényezéssel a következő elemek nyomvonalas, illetve pontszerű ábrázolásával:
- gyorsforgalmi utak,
- főutak,
- mellékutak,
- gyorsforgalmi úton, főúton lévő hidak,
- gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelők és határátlépési pontok.
3.1.1. évente ország,
kiemelt térség,
megye,
objektum
június 1.
34. NFM Az országos közúthálózathoz tartozó szöveges adatok:
- a közút száma és nemzetközi útszáma,
- a közút kategóriája,
- a közút státusza
(megszüntetett, új építésű, átépített),
- a közút kezelője,
- forgalomszámlálási adatok,
- balesetek statisztikai adatai,
- hidak jellemző adatai.
3.1.1. frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
35. NFM A TEN-T hálózat részét képező közutak megnevezése és térképi lehatárolása 3.1.1. évente ország március
1.
36. NFM Magyarország országos jelentőségű kerékpárút-
törzshálózatának nyomvonalas térképe a kerékpárút számának és megnevezésének feltüntetésével
3.1.1. évente vagy frissítést követően ország,
objektum
frissítést követő
90. nap
37. NFM Kerékpárút országos törzshálózati adatok 3.1.1. évente vagy frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
38. kulturális örökség védelméért felelős miniszter Műemlékek és régészeti lelőhelyek településenként számszerűsített kimutatása 4.10.1. és
4.10.4.
frissítést követően település frissítést követő
90. nap
39. KSH Területi számjelrendszer 5.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
40. KSH Falusi szálláshely-
szolgáltatást igénybe vevők száma
1.3.5. frissítést követően régió frissítést követő
90. nap
41. KSH Általános Mezőgazdasági
Összeírás főbb adatkörei
1.3.1. a felmérés gyakorisága szerint település frissítést követő
90. nap
42. KSH Megyei és Regionális Adatbázis Rendszer
(MR-STAR)
számos témakör évente vagy frissítést követően megye frissítést követő
90. nap
43. KSH Településstatisztikai Adatbázis Rendszer
(T-STAR)
számos témakör évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
44. KSH Külföldiek magyarországi turisztikai fogyasztása 1.3.5. évente vagy frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
45. KSH Lakosság turisztikai fogyasztása belföldön 1.3.5. évente vagy frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
46. KSH Vállalati K+F tevékenység 1.1.6. évente vagy frissítést követően megye frissítést követő
90. nap
47. KSH High-tech, medium-high-
tech, valamint tudásintenzív üzleti szolgáltatást végző működő vállalkozások adatai
1.1.5. és
1.1.6.
évente vagy frissítést követően járás frissítést követő
90. nap
48. KSH Működő ipari vállalkozások száma létszám kategória szerint 1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy frissítést követően járás frissítést követő
90. nap
49. KSH Ipari alkalmazottak létszám-kategória szerinti adatai 1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy frissítést követően megye frissítést követő
90. nap
50. KSH Férőhelyek száma a 4 és 5 csillagos szállodákban 1.3.5. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
51. FM Országos ökológiai hálózat adatai és térképe (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) 4.8. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
52. FM Kiemelten fontos érzékeny természeti terület 4.8. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
53. FM, BM Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és a területi vízügyi hatóság illetékessége, vízügyi igazgatóságok, valamint nemzeti park igazgatóságok működési területe 5.1. frissítést követően térség frissítést követő
90. nap
54. BM Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 4.9.1. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
55. FM Országos jelentőségű védett természeti területek adatbázisa, Natura 2000 területek adatbázisa 4.8. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
56. FM Légszennyező anyagok kibocsátott mennyisége 4.9.2. frissítést követően megye,
megyeszékhely
frissítést követő
90. nap
57. FM Levegőminőségi adatok [Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) éves értékelés] 4.9.2. évente vagy frissítést követően országos frissítést követő
90. nap
58. FM Hulladéklerakók a következő csoportosításban:
- A - inert hulladéklerakó,
- B1b - vegyes összetételű (ipari), nem veszélyes hulladékot fogadó lerakó,
- B3 - magas szervesanyag tartalmú (települési szilárd) hulladékot fogadó lerakó,
- C - veszélyes hulladéklerakó.
3.5. évente EOV koordináta június 1.
59. FM Zajtérképek 4.9.2. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
60. FM Veszélyes hulladékok keletkezett mennyisége 3.5. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
61. FM, BM Kármentesítési munkálatok 4.12. évente vagy frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
62. MÁV, GYSEV Vasúthálózat nyomvonalának digitális térképi és műszaki kapacitás adatai 3.1.2. frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
63. MAVIR Magyarország villamosenergia-hálózatának nyomvonalas térképe:
- az átviteli hálózat
távvezeték elemei
(750 kV-os, 400 kV-os,
220 kV-os),
- az átvitelt befolyásoló
120 kV-os elosztó hálózat elemei,
- térségi ellátást biztosító
120 kV-os elosztó hálózat elemei.
3.3.1. évente ország,
kiemelt térség,
megye
június 1.
64. *  SZTFH Bezárt bányák (1993-tól vezetett nyilvántartás alapján: megnevezés, nyersanyag, kitermelés módja, felhagyás éve, elhelyezkedés) 1.2.1. frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
65. *  SZTFH Szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatok (ásványvagyon-
nyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, elhelyezkedés; bányatelek-nyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, státusz, kitermelés módja, elhelyezkedés)
4.2. és
1.2.1.
frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
66. *  SZTFH Energiahordozók 1.2.1. és
3.3.
frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
67. MEKH Az összes beépített erőművi kapacitás források szerint 1.2.1. és
3.3.1.
frissítést követően régió frissítést követő
90. nap
68. MEKH Erőművek és kiserőművek
(a meglévő erőművek megnevezése, típusa és térképi ábrázolása poligonként)
3.3.1. évente ország,
település
június 1.
69. Meteorológia Éghajlati adottságok
(hótakarásos napok száma)
4.7. frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
70. NÉBIH Erdővel borított területet jelző 1:50000 méretaránynak megfelelő digitális pontosságú térképi fedvény 4.6. frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
71. NÉBIH Erdősítési adatok 4.6. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
72. NÉBIH Erdőterület nagysága 4.6. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
73. NÉBIH Élőfa-készlet 4.6. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
74. NÉBIH Égett erdőterület 4.6. frissítést követően megye frissítést követő
90. nap
75. NÉBIH Levélvesztés 4.6. frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
76. NÉBIH Az erdők egészségi állapota az összes kár tekintetében 4.6. frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
77. NÉBIH Erdőtelepítések területe (beleértve a tárgyévben befejezetteket is) 4.6. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
78. NÉBIH Folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással érintett erdőterület 4.6. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
79. NÉBIH Erdőterület az erdő első
rendeltetése szerint
4.6. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
80. MNB Utasforgalmi export az
MNB fizetési mérlegében
1.3.5. évente vagy frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
81. MNB Utasforgalmi import az
MNB fizetési mérlegében
1.3.5. évente vagy frissítést követően ország frissítést követő
90. nap
82. MOL Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű kőolaj- és kőolajtermék vezetékeinek nyomvonalas térképe 3.3.3. évente ország,
kiemelt térség,
megye
június 1.
83. SZTNH Szabadalmi bejegyzések 1.1.6. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
84. *  TAKI Agrotopográfiai térkép 4.6. frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
85. NFM Logisztikai adatok 3.1.5. évente vagy frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
86. NGM Ipari park, inkubátorház adatok 1.1.3. évente vagy frissítést követően objektum frissítést követő
90. nap
87. NGM Ipari parkok (kérdőíves adatok) 1.1.3. évente vagy frissítést követően megye frissítést követő
90. nap
88. ME Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR), INTERREG Monitoring és Információs Rendszer (IMIR) 5.2. havonta projekt frissítést követő
15. nap
89. NMHH Infokommunikációs adatok 3.2.1. és
3.2.2.
évente vagy frissítést követően járás frissítést követő
90. nap
90. NFM Új, megszűnt, illetve korszerűsítés miatt átépített vasúti pályaszakaszok hossza, a vasútvonal megnevezése, az átépítés helye a vonalon szelvénytől szelvényig 3.1.2. frissítést követően ország,
vasútvonal,
vonalszakasz
frissítést követő
90. nap
91. NEAK Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervezeti egységei 5.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
92. OH Felsőoktatási felvételi adatok 2.4.4. évente vagy frissítést követően középfokú
oktatási
intézmény
frissítést követő
90. nap
93. BM OKF Önkormányzati feladatkörbe tartozó ár- és belvízvédelmi védekezés adatai 4.12. évente vagy frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
94. *  BM OKF Katasztrófavédelem kirendeltségei 4.12. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
95. BM OKF Veszélyes ipari üzemek települések szerint 4.12. frissítést követően település frissítést követő
90. nap
96. OKK Pollenterhelés 4.9.2. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
97. EMMI Általános iskolák 2.4.4. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
98. EMMI Óvodák 2.4.4. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
99. EMMI Szakiskola, középiskola, gimnázium elhelyezkedése 2.4.4. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
100. EMMI Kollégiumok 2.4.4. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
101. OH Felsőoktatási intézmények 2.4.4. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
102. *  Kormányhivatal Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 5.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
103. Kormányhivatal Munkavédelmi hatóság 5.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
104. OMSZ Mentőállomások 2.4.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
105. OMSZ Sürgősségi betegellátás adatai 2.4.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
106. *  Kincstár Foglalkoztatottak FEÁOR
szerinti adatai
1.1.4. és
2.2.2.
évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
107. NGM Adatátadás a magán-
munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységről
1.1.4. évente megye június 1.
108. EMMI Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona) 2.4.2. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
109. EMMI Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények idősek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok és hajléktalanok számára 2.4.2. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
110. EMMI Szociális szolgáltatás (étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést szervező központok) 2.4.2. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
111. EMMI Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 2.4.2. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
112. EMMI Kormányhivatalok szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatai 5.1. évente vagy frissítést követően település frissítést követő
90. nap
113. Térségi vasúthálózatok tulajdonosai és üzemeltetői Magyarország térségi vasúthálózatának analóg vagy digitális, vektoros, szerkeszthető formátumú térképe EOV koordináta rendszerben vasútvonalankénti szelvényezéssel és az állomások (megállóhelyek) megnevezésével és feltüntetésével (keskeny nyomtávú, személy- és áruszállítás céljából üzemeltetett nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat pályatengelyét feltüntető szerkeszthető digitális vagy analóg
térképi állomány)
3.1.2. évente ország,
vasútvonal,
vonalszakasz
március
1.
114. OVF Vízi közművek adatai 3.4.1. és
3.4.2.
frissítést követően település frissítést követő
90. nap
115. OVF Felszíni víztestek térképi adatbázisa 4.3. évente vagy frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
116. OVF Partvonal szabályozási tervek (Balaton) 6.1. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
117. OVF Sérülékeny vízbázisok védőterülete 4.9.1. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
118. OVF Árterek és hullámterek 4.4. frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
119. OVF Magyarország elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi vonalainak nyomvonalas térképe 4.12. frissítést követően ország,
kiemelt térség,
megye, település
frissítést követő
90. nap
120. OVF Felszín alatti víztestek térképi adatbázisa 4.3. és
4.9.1.
frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
121. OVF Felszín alatti vízkitermelés víztestenként és felhasználási cél szerint 4.9.1. évente vagy frissítést követően előfordulási hely frissítést követő
90. nap
122. OVF Magyarország öntöző- és belvízcsatorna-hálózatának nyomvonalas térképe a csatornák megnevezésével:
- országos jelentőségű
öntözőcsatornák,
- térségi belvíz- és öntözőcsatornák.
3.4. frissítést követően ország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
123. OVF Magyarország víztározóinak térképe poligonként ábrázolva, a víztározók, illetve az érintett települések megnevezésével:
- meglévő szükségtározók,
- a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározók,
- belvíztározók,
- 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség,
- 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség.
3.4. frissítést követően ország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
124. BM Az állam által nyújtott azonosítási szolgáltatásokra vonatkozó területi statisztikai adatok 5.1. évente vagy frissítést követően regisztráció helyszíne
(település)
frissítést követő
90. nap

2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

A B
1. Adatkezelő szervezet neve Rövidítés
2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV
3. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ
4. Dokumentációs Központ DK
5. Belügyminisztérium BM
6. FGSZ Földgázszállító Zrt. FGSZ
7. Budapest Főváros Kormányhivatala BFKH
8. Földművelésügyi Minisztérium FM
9. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. GYSEV
10. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. HM Térképészeti Kft.
11. Igazságügyi Minisztérium IM
12. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM
13. Központi Statisztikai Hivatal KSH
14. Magyar Államkincstár Kincstár
15. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. MÁV
16. *  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH
17. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal MEKH
18. Magyar Nemzeti Bank MNB
19. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZTNH
20. *  Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézete
TAKI
21. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. MAVIR
22. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal NÉBIH
23. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. MOL
24. Nemzetgazdasági Minisztérium NGM
25. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH
26. Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI
27. Oktatási Hivatal OH
28. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK
29. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BM OKF
30. Országos Közegészségügyi Központ OKK
31. *  Országos Mentőszolgálat OMSZ
32. Országos Meteorológiai Szolgálat Meteorológia
33. * 
34. Országos Vízügyi Főigazgatóság OVF
35. Miniszterelnökség ME

3-4. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére