A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2007. (XII. 23.) PM rendelet

ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. §-a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a törvény 67. §-ában, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54/A. §-ában foglaltakra is – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában megjelölt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet szabályozza az állami adóhatóság által nyilvántartott, az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos adatokról teljesített adatszolgáltatás rendjét és az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

(2) *  Az állami adóhatóság az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, a visszterhes vagyonátruházási illeték kiszabása során felvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából kérelemre, az 1. számú mellékletben megállapított igazgatási szolgáltatási díj ellenében, a 10. §-ban meghatározott adatszolgáltatás kivételével az ingatlantulajdonos személyazonosságának megállapítására alkalmatlan módon, az e rendeletben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesít.

(3) A nyilvántartásból természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (a továbbiakban: kérelmező) kérhet adatot.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az állami adóhatóság által kezelt ingatlan-adatbázisból kinyerhető, közérdekű adatnak minősülő összesített adatokra.

(5) A jegyzőnek törvényi felhatalmazás alapján, törvényben rögzített feladatainak ellátásához szükséges adatok szolgáltatása mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

(6) Az adatot kizárólag a kérelmező használhatja fel, a kérelemben megjelölt célra.

2. § A kérelem irányulhat:

a) általános tartalmú,

b) részletes tartalmú,

c) specifikus tartalmú,

d) országos éves általános tartalmú,

e) országos éves részletes tartalmú,

f) visszamenőleges

g) szakértői

adatszolgáltatásra.

3. § (1) A 2. § a)–b) pontjai szerinti adatszolgáltatás iránti eljárás a 2. számú melléklet szerinti igénylőlap benyújtásával vagy elektronikus úton, az alábbi feltételek megjelölésével kezdeményezhető:

a) kötelezően megjelölendő szempontok:

aa) meghatározott időszak,

ab) adott település,

ac) általános vagy részletes tartalmú adatszolgáltatás a kérelem tárgya;

b) választható szűkítési lehetőségek:

ba) fővárosban a kerület,

bb) irányítószám vagy helyrajzi szám intervallum

bc) *  ingatlan jellege és altípusa a 4. számú melléklet szerint,

bd) *  ingatlan forgalmi értékintervallum.

(2) *  Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés b) pontja szerinti szűkítési lehetőségek közül egyet sem jelöl meg, az állami adóhatóság a megjelölt település teljes területére és valamennyi ingatlanjellegre vonatkozóan, az ingatlanok forgalmi értékére tekintet nélkül teljesíti az adatszolgáltatást.

(3) Az (1) bekezdés aa) alpontja szerinti időszak legkorábbi kezdő időpontja 2008. január 1.

(4) Az igénylőlap az állami adóhatóság honlapján elérhető, letölthető és kitölthető.

(5) Az (1) bb) alpontja szerinti szűkítés esetén a helyrajzi szám intervallumnak legalább 25 helyrajzi számot kell magában foglalnia.

4. § (1) Az általános tartalmú adatszolgáltatás keretében az állami adóhatóság az érintett ingatlanok vonatkozásában azon ügyletek következő adatait adja át, melyeknél az illetékkötelezettség a kérelemben megjelölt időszakban keletkezett:

a) közterület megnevezése és jellege,

b) külterületen lévő ingatlan jellege,

c) az illetékkötelezettség keletkezésének éve,

d) az illetékkiszabás alapjául szolgáló, forintban meghatározott forgalmi érték,

e) az ingatlan m2-ben meghatározott alapterülete, amennyiben az rendelkezésre áll:

ea) az adatkéréssel érintett felépítményhez tartozó telek m2-ben meghatározott alapterülete, vagy

eb) az adatkéréssel érintett felépítményhez tartozó közös tulajdoni illetőség.

(2) *  Nem adható ki az ingatlan adata, ha az adott jellegű ingatlanból az adott megnevezésű és jellegű közterületen – (1) bekezdés a) pont – csak egy darab felel meg a kérelmező által megjelölt szűkítési feltételeknek. Ez a korlátozás a 2. § a)–f) pontjaiban meghatározott valamennyi adatszolgáltatásra vonatkozik.

5. § A részletes adatszolgáltatás az állami adóhatóság által a visszterhes vagyonszerzési ügyekben tartott helyszíni szemlén felvett adatok alapján történik. Ezen adatszolgáltatás során az állami adóhatóság a 4. §-ban meghatározott adatokon túlmenően – a házszám és helyrajzi szám kivételével – az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: illetékkezelési rendelet) 1. számú melléklete szerint nyilvántartott adatokat (a továbbiakban együtt: helyszíni szemlén felvett adatok) is átadja.

6. § (1) A specifikus adatszolgáltatás keretében az állami adóhatóság az illetékkezelési rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatokból a kérelmező által megjelölt szempontok szerint, meghatározott időszakra és földrajzi területre vonatkozó adatokat – a házszám és helyrajzi szám kivételével – adja át. A meghatározott földrajzi terület nem lehet szűkebb a 3. § ab), ba) és bb) alpontja szerint meghatározottaknál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással érintett időszak legkorábbi kezdő időpontja 2008. január 1.

7. § Az országos éves általános tartalmú adatszolgáltatás során az állami adóhatóság az ország egész területére vonatkozóan, 12 hónapos időtartamra, valamennyi ügylet 4. § szerinti adatait adja át.

8. § *  Az országos éves részletes tartalmú adatszolgáltatás során az állami adóhatóság az ország egész területére vonatkozóan, 12 hónapos időtartamra, valamennyi ügylet 4. § szerinti adatain túlmenően a helyszíni szemlén felvett adatokat is átadja.

9. § A visszamenőleges adatszolgáltatás során az állami adóhatóság az e rendelet hatálybalépését megelőző 5 éven belül nyilvántartásba vett adatokból a kérelmező által a 6. § szerint meghatározott időszakra és földrajzi területre vonatkozóan adja át a 4. §-ban megjelölt adatokat.

10. § *  (1) A szakértői adatszolgáltatás keretében az állami adóhatóság a bíróság vagy más hatóság által kirendelt szakértő számára, a szakértő által megjelölt időszak vonatkozásában, a szakértő kérése szerint

a) *  a kirendeléssel érintett ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 69. § (3) és (4) bekezdése szerint megállapított legfeljebb 10 összehasonlító értékadatot ad át, vagy

b) a kirendeléssel érintett ingatlanhoz térben legközelebb eső, azzal azonos jellegű 20 ingatlan értékadatait adja át,

azzal, hogy a szakértő által megjelölt időszak kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi 2003. január 1. napjánál.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni az ingatlan pontos címét és helyrajzi számát, valamint a rendelkezésre álló egyéb jellemzőit, továbbá a kirendelés szempontjából releváns időszakot, illetőleg csatolni kell a kirendelésről szóló bírósági határozat vagy hatósági döntés másolatát.

(3) *  A szakértői adatszolgáltatás keretében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti szakértő – feladatának teljesítése érdekében – az ingatlanok helyrajzi számát is jogosult megismerni.

11. § A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig köteles megfizetni:

a) a 4–6. §-ok és a 9. § szerinti adatszolgáltatás iránti kérelem esetén az 1. számú mellékletben feltüntetett igazgatási szolgáltatási díjból az alapdíj összegét,

b) a 7–8. §-ok és a 10. § szerinti adatszolgáltatás iránti kérelem esetén pedig az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.

12. § * 

13. § (1) *  Az állami adóhatóság a 4–5. §-ok szerinti eljárásokban a kérelem beérkezését, illetőleg hiánypótlás esetén a felhívás teljesítését követő 8 napon, illetve a 6. § és a 9. § szerinti adatszolgáltatás során 20 napon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt a 11. § szerint megfizetett alapdíj és az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj különbözetéről (a továbbiakban: díjkülönbözet), valamint az ügyszámról. Magánszemély kérelmező esetében az állami adóhatóság a tájékoztatáshoz mellékeli a díjkülönbözet összegéről szóló készpénzátutalási megbízást.

(2) A kérelmező az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 napon belül teljesíti a díjfizetési kötelezettségét.

(3) Amennyiben a kérelmező díjfizetési kötelezettségét határidőben és teljes összegben nem teljesíti, az állami adóhatóság a kérelem teljesítését megtagadja.

14. § (1) *  Az állami adóhatóság a 4–6. §-ok és a 9. § szerinti adatszolgáltatást a díjkülönbözet megfizetésétől számított 8 napon belül teljesíti.

(2) *  A 7. § és 8. § szerinti adatszolgáltatás negyedévente történik, az első negyedév a kérelem beérkezésének napját magában foglaló naptári negyedév. Az állami adóhatóság az adatokat a negyedévet követő hónap 20. napjáig adja át. A negyedévre vonatkozó kiegészített adatokat az állami adóhatóság a soron következő adatszolgáltatással egyidejűleg adja át.

(3) *  Az állami adóhatóság a 10. § szerinti adatszolgáltatást a kérelem beérkezésétől, illetőleg a hiánypótlás teljesítésétől számított 8 napon belül teljesíti.

15. § *  Az igazgatási szolgáltatási díjat banki átutalással vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain beszerezhető készpénzátutalási megbízással a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon számlaszámára kell megfizetni, amelyhez a kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság besorolásra került. Az átutalási megbízás közlemény rovatába vagy a készpénzfizetési megbízáson a kérelmező adószámát, illetve adóazonosító jelét kötelező feltüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámainak részletes felsorolását, valamint az illetékességi terület alapján a számlaszámhoz sorolt vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokat a 3. melléklet tartalmazza.

16. § (1) *  Ha az állami adóhatóság az eljárást megszüntette, a kérelmező a kérelmét visszavonja, vagy az állami adóhatóság a kérelem teljesítését a 13. § (3) bekezdés szerinti okból tagadta meg, a kérelem benyújtásakor megfizetett igazgatási szolgáltatási díj vagy alapdíj nem téríthető vissza.

(2) A 7–8. §-ok szerinti eljárás esetén akkor téríthető vissza a kérelmező által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj, ha a kérelmet az adatszolgáltatással érintett első negyedév végéig vonja vissza.

17. § (1) Ha az adatszolgáltatás kevesebb, mint 100 ingatlant érint, annak teljesítése a kérelemben megjelöltek szerint elektronikus adathordozón vagy papír alapon történik. 100-nál több ingatlant érintő adatszolgáltatás elektronikus adathordozón történik. Az elektronikus úton kérelmezett adatszolgáltatás teljesítése minden esetben elektronikus úton történik.

(2) Az elektronikus adathordozón, illetve elektronikus úton történő adatszolgáltatás delimitált szöveg formátumban történik.

18. § *  A díj a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

Tételszám Az adat megnevezése Díjtétel
(Ft)
1 Általános adatszolgáltatás Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft
2. Részletes adatszolgáltatás Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
3. Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás 500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
4. Országos éves általános adatszolgáltatás 10 000 000 Ft
5. Országos éves részletes adatszolgáltatás 15 000 000 Ft
6. Szakértői adatszolgáltatás 8000 Ft

2. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez * 

Igénylőlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz

I. Azonosítás

Adóazonosító jel ......................................................... Adószám .......................................................

Név/Megnevezés .................................................................................................................................

Természetes személy születésének ideje és helye ..............................................................................

Székhely/Központi ügyintézés helye/ Levelezési cím: ........ irsz. ............................... város/község,

........................................................... közterület, .................................................. közterület jellege,

.......................... hsz., ........................... ép., ....................... lh., ...................... em., .................. ajtó

II. Adatkérés hatóköre

1. Kötelezően kitöltendő szempontok

Település neve ...................................................................................................................................

Adatszolgáltatás által érintett időszak: ......... év ........ hó ...... naptól ........ év .......... hó ........ napig

Adatszolgáltatás típusa

– Általános tartalmú

– Részletes tartalmú

2. Szűkítés paraméterei

Fővárosban kerület száma: □□

Irányítószám: □□□□ vagy Helyrajzi szám: ........................................ -tól .................................. -ig

Ingatlanjelleg

– Lakás egy lakásos épületben (családi ház, sorház stb.)

– Lakás többlakásos épületben

– Garázs

– Telek

– Termőföld

– Iroda

– Szálloda

– Kereskedelmi üzlet

– Ipari létesítmény

– Mezőgazdasági létesítmény

– Egyéb nem lakás célú ingatlan

Forgalmi érték: .......................................... millió forinttól ...................................... millió forintig

A legkorábbi időpont 2008. január 1.

A helyrajzi szám intervallumnak legalább 25 helyrajzi számot kell magában foglalnia.

III. Adatszolgáltatás módja

– papíron

– elektronikus adathordozón

– elektronikus úton

IV. Nyilatkozat

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatokat

................................................ célra, kizárólag saját használatra igénylem, azokat sem átdolgozott, sem változatlan formában nem hozom harmadik fél tudomására.

□ bíróság vagy más hatóság által kirendelt szakértőként kizárólag a kirendelés teljesítéséhez használom fel, azokat a kirendeléssel érintett eljáráson kívül sem átdolgozott, sem változatlan formában nem hozom harmadik fél tudomására.

(Csak az egyik választható, jelölje X-szel a megfelelőt)

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott, és meghatalmazását csatolta □

........................................... város/község ........................ év .................... hó ................. nap

P. H.

...............................

aláírás

3. melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez * 

A B
1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek
2. 10032000-00289933-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
6. 10027006-00289988-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és
Vámigazgatósága
7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9. 10034002-00319834-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
10. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és
Vámigazgatósága
11. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és
Vámigazgatósága
12. 10028007-00289964-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
13. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
15. 10033001-00289957-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és
Vámigazgatósága
16. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18. 10029008-00289940-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
19. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és
Vámigazgatósága
20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21. 10024003-00289971-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
22. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
23. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

4. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez * 

I. Ingatlan jellege: Egylakásos lakóépületben lévő lakás

1. Ingatlan altípus:

1.1. Családi ház

1.2. Ikerház

1.3. Láncház, sorház

1.4. Tanya épület

II. Ingatlan jellege: Többlakásos lakóépületben lévő lakás

1. Ingatlan altípus:

1.1. Lakás

1.2. Többlakásos épület

1.3. Lakótelepi épület

1.4. Egyéb lakás

III. Ingatlan jellege: Garázs

1. Ingatlan altípus:

1.1. Egyedi garázs

1.2. Ikergarázs

1.3. Teremgarázs

1.4. Csónakgarázs

1.5. Sorgarázs

1.6. Egyéb garázs

IV. Ingatlan jellege: Telek

1. Ingatlan altípus:

1.1. Telek

1.2. Lakótelek

1.3. Üdülőtelek

1.4. Ipari, kereskedelmi telek

1.5. Beépített telek (technikai kód, a lakás és a hozzá tartozó telek értékének megbontásához)

1.6. Beépítetlen földterület

1.7. Egyéb telek

V. Ingatlan jellege: Termőföld

1. Ingatlan altípus:

1.1. Tanya

1.2. Külterületi termőföld

1.3. Zártkert

1.4. Major

1.5. Gazdasági épület, ól

1.6. Tó

1.7. Egyéb mezőgazdasági ingatlan

1.8. Mocsár

1.9. Szántó

1.10. Gyümölcsös

1.11. Erdő

1.12. Rét

1.13. Legelő

VI. Ingatlan jellege: Iroda

1. Ingatlan altípus:

1.1. Iroda

1.2. Irodaház

VII. Ingatlan jellege: Szálloda

1. Ingatlan altípus:

1.1. Szálloda

VIII. Ingatlan jellege: Kereskedelmi üzlet

1. Ingatlan altípus:

1.1. Kereskedelmi ingatlan

1.2. Üzlet

1.3. Áruház, üzletház

1.4. Egyéb kereskedelmi ingatlan

1.5. Benzinkút

1.6. Étterem

1.7. Eszpresszó

1.8. Vendéglő

IX. Ingatlan jellege: Ipari létesítmény

1. Ingatlan altípus:

1.1. Ipari ingatlan

1.2. Üzem, üzemcsarnok

1.3. Műhely

1.4. Gyár, iparcsarnok

1.5. Raktár, tároló

1.6. Telephely

1.7. Bánya

1.8. Egyéb ipari ingatlan

X. Ingatlan jellege: Mezőgazdasági létesítmény

1. Ingatlan altípus:

1.1. Mezőgazdasági ingatlan

1.2. Tanya

1.3. Külterületi termőföld

1.4. Zártkert

1.5. Major

1.6. Gazdasági épület, ól

1.7. Tó

1.8. Magtár

1.9. Istálló

1.10. Mocsár

1.11. Egyéb mezőgazdasági ingatlan

XI. Ingatlan jellege: Egyéb nem lakáscélú ingatlan

1. Ingatlan altípus:

1.1. Üdülő

1.2. Társas üdülő

1.3. Bungaló

1.4. Hétvégi ház

1.5. Horgásztanya

1.6. Vadászház

1.7. Egyéb üdülő

1.8. Egészségügyi, kulturális, szociális ingatlan

1.9. Bölcsőde, óvoda, iskola

1.10. Kollégium

1.11. Orvosi rendelő

1.12. Szociális épület

1.13. Sportlétesítmény

1.14. Színház, mozi

1.15. Műemlék

1.16. Műterem

1.17. Egyéb egészségügyi, szociális, kulturális ingatlan

1.18. Gyógyszertár

1.19. Sportcélú ingatlan

1.20. Sporttelep

1.21. Sportpálya

1.22. Uszoda

1.23. Stadion

1.24. Sportcsarnok

1.25. Jégpálya

1.26. Jégcsarnok

1.27. Tornaterem

1.28. Tornaszoba

1.29. Tornaudvar

1.30. Vízi sporttelep

1.31. Egyéb ingatlanok és területek

1.32. Borospince

1.33. Közterületről nyíló pince

1.34. Egyéb pince

1.35. Lovarda

1.36. Tároló

1.37. Mosókonyha

1.38. Tüzelőtároló

1.39. Út

1.40. Padlástér

1.41. Nyári konyha

1.42. Beépített terület (technikai kód a nem lakáscélú épület és a hozzá tartozó terület értékének megbontásához)

1.43. Egyéb