A jogszabály mai napon ( 2021.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet

a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Ez a rendelet közzéteszi a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) 34-36. §-ában meghatározott azon tevékenységek listáját, amelyek a szakmai tapasztalaton alapuló elismerés rendszerének hatálya alá tartozó külön tevékenységeknek minősülnek.

(2) Az Elismerési tv. 34. §-ában meghatározott tevékenységeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Elismerési tv. 35. §-ában meghatározott tevékenységeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Elismerési tv. 36. §-ában meghatározott tevékenységeket e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés rendszeréről szóló 7/2004. (III. 8.) OM rendelet hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) IV. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1 NICE-nómenklatúra (megfelel az ISIC 23-40 főcsoportnak)

23. főcsoport Textilanyagok gyártása
232 Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gépeken
233 Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gépeken
234 Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gépeken
235 Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldolgozó gépeken
236 Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozó ipar, kötélgyártás
237 Kötött és hurkolt termékek gyártása
238 Textilkészáru gyártása
239 Egyéb textilipari tevékenységek
24. főcsoport Lábbelik, ruházati kiegészítők és ágyneműk gyártása
241 Lábbeligyártás (gumi- és facipők kivételével)
242 Egyedi méretes cipők gyártása és javítása
243 Ruhagyártás (a szőrmeáruk kivételével)
244 Matracok és ágyneműk gyártása
245 Bőr- és szőrmeipar
25. főcsoport Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivételével
251 Fűrészáruk készítése és famegmunkálás
252 Félkész faáruk gyártása
253 Fa építőanyagok sorozatgyártása a parkettagyártást is beleértve
254 Fa tárolóeszközök gyártása
255 Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével)
259 Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattan termékek gyártása, kefegyártás
26. főcsoport 260 Fabútorok gyártása
27. főcsoport Papírgyártás és papírtermékek gyártása
271 Papírmassza-, papír- és kartongyártás
272 Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása
28. főcsoport Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevékenységek
29. főcsoport Bőripar
291 Bőrgyártás (cserzés és bőrkikészítés)
292 Bőráru gyártása
korábbi 30. főcsoport Gumi és műanyagtermékek, szintetikus szálak és keményítő alapanyagú termékek gyártása
301 Gumi és azbeszt feldolgozása
302 Műanyag feldolgozása
303 Műszálak gyártása
korábbi 31. főcsoport Vegyipar
311 Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása
312 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen mezőgazdasági és ipari felhasználás céljaira (beleértve az ISIC 312. csoporthoz tartozó növényi vagy állati eredetű zsírokat és olajokat is)
313 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen háztartási vagy irodai használatra (a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek kivételével) (korábbi ISIC 319 csoport)
32. főcsoport 320 Ásványolajipar
33. főcsoport Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása
331 Égetett építőanyag gyártás
332 Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása
333 Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finom kerámia és a hőálló termékek gyártását is
334 Cement-, mész- és gipszgyártás
335 Beton, cement és gipsz alapanyagú építőanyagok gyártása
339 Kőmegmunkálás és -feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú ásványanyagtermékek gyártása
34. főcsoport Vas- és fémgyártás és -feldolgozás
341 Vas- és acélipar (az ESZAK-Szerződésben meghatározottak szerint, beleértve a kokszoló üzemeket is)
342 Acélcsőgyártás
343 Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalag gyártás, hidegsajtolás
344 Fémgyártás és -feldolgozás
345 Fémöntöde
35. főcsoport Fémipari termékek gyártása (a gép- és járműgyártás kivételével)
351 Fémkovácsolás, -sajtolás, -préselés
352 Másodlagos átalakítás és felületkezelés
353 Fémszerkezetek gyártása
354 Kazán- és ipari edények gyártása
355 Szerszám- és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermékgyártás (kivéve az elektromos berendezéseket)
359 Kiegészítő lakatosipari tevékenységek
36. főcsoport Gépgyártás (elektromos gépek kivételével)
361 Mezőgazdasági gépek és traktorok gyártása
362 Irodagépgyártás
363 Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tartozékai és egyéb gépi hajtású szerszámok gyártása
364 Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás
365 Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsolódó iparági berendezések gyártása
366 Kohó-, hengerművi és bányaipari berendezések gyártása, vas- és acélöntödék berendezéseinek, valamint építőipari berendezések gyártása, emelőberendezések és szállítóeszközök gyártása
367 Erőátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülőcsapágy stb.)
368 Gépgyártás egyéb iparágak számára
369 Egyéb gépipari termékek gyártása
37. főcsoport Elektrotechnikai ipar
371 Villamos vezetékek és kábelek gyártása
372 Villanymotorok, -generátorok, -transzformátorok, -kapcsoló berendezések és a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos egyéb hasonló berendezések gyártása
373 Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések gyártása
374 Távközlési berendezések, mérőberendezések, egyéb mérő- és szabályozóeszközök és elektromos gyógyászati termékek gyártása
375 Elektromos eszközök és berendezések, rádió és televízió vevőkészülékek, elektroakusztikai eszközök és berendezések gyártása
376 Háztartási berendezések és eszközök gyártása
377 Lámpák és világítóeszközök gyártása
378 Elem- és akkumulátorgyártás
379 Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szakszerű beszerelése
korábbi 38. főcsoport Járműgyártás
383 Gépjármű- és gépjárműalkatrész-gyártás
384 Gépjármű-, motorkerékpár- és kerékpárjavítás
385 Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve -alkatrészgyártás
389 Egyéb járműgyártás
39. főcsoport Egyéb feldolgozóipar
391 Finommechanikai műszerek, mérő és ellenőrző berendezések gyártása
392 Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipők kivételével)
393 Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása
394 Óragyártás és -javítás
395 Ékszerkészítés és drágakő-megmunkálás
396 Hangszerek gyártása és javítása
397 Játékok, sport- és szabadidőtermékek gyártása
399 Egyéb feldolgozóipari ágazatok
40. főcsoport Építőipar
400 Építés (általános); bontás
401 Házépítés szerkezetkész állapotig (lakás célú vagy egyéb)
402 Mélyépítés, útépítés, hídépítés, vasútépítés stb.
403 Szerelés
404 Kulcsrakész átadás

2 NICE-nómenklatúra

20. A. főcsoport 200 Állati és növényi eredetű zsírok és olajok gyártása
20. B. főcsoport Élelmiszergyártó ágazatok (italgyártó ágazatok kivételével)
201 Vágóhidak, húsipar, húskonzervipar
202 Tej és tejtermékek gyártása
203 Gyümölcs és zöldség konzervgyártás, -tartósítás
204 Halászati termékek konzerválása, tartósítása
205 Malomipari termékek
206 Sütőipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan eltartható sütőipari termékeket is
207 Cukoripar
208 Kakaó-, csokoládé- és cukorkagyártó ipar
209 Egyéb élelmiszer-ipari ágazat
21. főcsoport Italgyártás
211 Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztő és szeszes italok gyártása
212 Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása
213 Sörgyártás és malátázás
214 Üdítőital-gyártás és ásványvíz-palackozás
korábbi 30. főcsoport Gumi- és műanyagfeldolgozás, műszálas és szintetikus fonalak, valamint keményítő alapanyagú termékek gyártása
304 Keményítő alapanyagú termékek gyártása

3 ISIC-nómenklatúra

korábbi 855 Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeinek a kivételével

2. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1
ISIC-nómenklatúra

korábbi 04. főcsoport Halászat
043 Belvízi halászat
korábbi 38. főcsoport Jármű- és járműalkatrész-gyártás
381 Hajógyártás, hajójavítás
382 Vasúti járművek és vasúti járműalkatrész-gyártás
386 Repülőgépgyártás (beleértve az űrjárműveket is)
korábbi 71. főcsoport A közlekedés kiegészítő tevékenységei, valamint egyéb tevékenységek:
korábbi 711 Háló- és étkezőkocsi-üzemeltetés; vasúti járművek karbantartása javítóműhelyben; vasúti kocsik takarítása
korábbi 712 A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevő járművek karbantartása
korábbi 713 Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevő járművek (gépjárművek, autóbuszok, taxik) karbantartása
korábbi 714 Közúti kiegészítő berendezések üzemeltetése és karbantartása (díjköteles utak, alagutak és hidak, autóbusz-pályaudvarok, autóparkolók, autóbusz és villamos garázsok és remizek)
korábbi 716 A belvízi hajózás kiegészítő tevékenységei (például vízi utak, kikötők és egyéb vízi közlekedési berendezések üzemeltetése és karbantartása, vontató és révkalauz szolgáltatások nyújtása a kikötőkben, bóják telepítése, hajók berakodása/kirakodása és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például hajómentés, csónakházvontatás és -üzemeltetés)
73. főcsoport Postai és távközlési szolgáltatások
korábbi 85. főcsoport Személyi szolgáltatások
854 Mosoda, vegytisztító és kelmefestő szolgáltatás
korábbi 856 Fényképész-műtermek: portréfényképészet és kereskedelmi fényképészeti szolgáltatás a sajtófotózás kivételével
korábbi 859 Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület- vagy helyiségfenntartási és -takarítási szolgáltatásokat is)

2
ISIC-nómenklatúra

A következő nem helyhez kötött tevékenységek:

a) áruvásárlási és -értékesítési tevékenységek:

- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)

- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők,

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek.

3
ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

- bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) szervezése, ajánlata és közvetítése közvetlenül vagy jutalékért,

- közvetítő szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldő vagy küldött árut fogadó személyek között, valamint az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése:

aa) a megbízó nevében szerződések megkötése a fuvarozókkal,

bb) a megbízó számára a legmegfelelőbbnek vélt fuvarozási mód, fuvarozó cég és útvonal kiválasztása,

cc) a fuvarozás műszaki szempontból történő előkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges csomagolás); a fuvarozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hűtőszerelvények jéggel történő ellátása),

dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállítmányok összeállítása vagy szétválogatása,

ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, továbbszállítása és egyéb intézkedések megtétele,

ff) az áru előkészítése a speditőr, illetve a fuvarozó számára, az árut küldő vagy a küldött árut fogadó személy számára fuvarlehetőség biztosítása,

- a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenőrzése,

- alkalmanként vagy folyamatosan szolgáltatások nyújtása a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó nevében vagy megbízásából (például kapcsolattartás a kikötőhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a hajóellátó vállalkozóval stb.).

3. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1

1. Egyéni vállalkozók nagykereskedelmi tevékenysége, kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus termékek, a kórokozók és a szén nagykereskedelmét (korábbi 611. csoport)

2. egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedő közvetítő szakmai tevékenységei kereskedelmi tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos szerződések megtárgyalása vagy megkötése céljából a megbízó(k) nevében és a megbízó(k) számlájára;

3. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcsolatot alakít ki olyan felek között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerződni, vagy aki az ügyletet előkészíti, vagy segítséget nyújt a szerződés megkötésénél;

4. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki saját nevében más számlájára köt kereskedelmi ügyleteket;

5. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki mások számlájára árveréseken nagykereskedelmi értékesítést hajt végre;

6. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki házról házra járva gyűjti össze a megrendeléseket;

7. egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közvetítő által nyújtott szolgáltatás.

2
ISIC-nómenklatúra

korábbi 612. csoport Kiskereskedelem
Kizárt tevékenységek: 012 Mezőgazdasági gépek bérbeadása
640 Ingatlan bérbeadása
713 Autók, kocsik és lovak bérbeadása
718 Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása
839 Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez
841 Moziférőhelyek és mozifilmek bérbeadása
842 Színházi férőhelyek és színházi berendezések bérbeadása
843 Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével működő játékautomaták bérbeadása
853 Bútorozott helyiségek bérbeadása
854 Vászonnemű kölcsönzése
859 Ruhakölcsönzés

3
ISIC-nómenklatúra

85. főcsoport: 1. éttermek, kávéházak, kisvendéglők és egyéb vendéglátó-ipari helyek (ISIC 852 csoport);
2. szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek (ISIC 853 csoport)

4
ISIC-nómenklatúra

korábbi 62. főcsoport Bankok és egyéb pénzintézetek
korábbi 620 Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelős szervezetek
korábbi 71. főcsoport Fuvarozás
korábbi 713 Közúti személyszállítás, kivéve a gépjárművekkel végzett szállítást
korábbi 719 Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok csővezetékes szállítása
korábbi 82. főcsoport Közösségi szolgáltatások
827 Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek
korábbi 84. főcsoport Szabadidős szolgáltatások
843 Egyéb szabadidős szolgáltatások
- sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendezvények szervezése stb.), az oktatói tevékenységek kivételével
- sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, versenypályák stb.)
- egyéb szabadidős szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, egyéb szórakozási célú létesítmények)
korábbi 85. főcsoport Személyi szolgáltatások
korábbi 851 Háztartási szolgáltatások
korábbi 855 Szépségszalonok és manikűr szolgáltatások, kivéve a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeit
korábbi 859 Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és természetgyógyász masszőröket és a hegyi vezetőket, a következő csoportok szerint:
- fertőtlenítés és kártevő-mentesítés
- ruhakölcsönzés és tárgyak megőrzése
- házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások
- asztrológia, jóslás stb.
- higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek
- temetkezési és temetőfenntartási szolgáltatások
- utaskísérő és idegenforgalmi tolmácsok

5

A következő nem helyhez kötött önálló tevékenységek:

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:

- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)

- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők;

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek.

6

Önálló vállalkozói tevékenység a szén-nagykereskedelem terén és közvetítői tevékenység a szénágazatban (korábbi ISIC 6112 csoport).

7

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

- vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira;

- közvetítő tevékenység végzése hajók vásárlása, eladása vagy bérbeadása során;

- kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerződéskötés;

- letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevő megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár anélkül, áruraktárakban, raktárakban, bútorlerakatokban, hűtőházakban, gabonatárolókban stb.;

- áruátvételi bizonylat kiállítása a letevő számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról;

- értékesítésre váró, a vevőhöz történő szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülő élőállat-szállítmányok esetén gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról;

- gépjárművek műszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása;

- áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése.


  Vissza az oldal tetejére