A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § Ezt a rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.)

a) 65. §-ának (6) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális rászorultság igazolására,

b) *  63. §-ának (5)-(7) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás, valamint 68/A. §-a szerint az idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására kell alkalmazni.

2. § (1) Az Szt. 65. § (4) bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával kell igazolni.

(2) *  Az Szt. 65. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást tölti ki.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat időpontjáig használható fel a szociális rászorultság igazolására.

2/A. § *  (1) Az Szt. 65/C. § (5) bekezdése szerinti súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(2) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

2/B. § *  Az Szt. 71. § (1) bekezdése szerinti, pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve - ha az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül - a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének - az intézménybe történő felvételt megelőző - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

2/C. § *  Az Szt. 71/A. § (1) bekezdése szerinti, szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történő felvételt megelőző - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

3. § *  (1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.

(2) *  A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.

(3) *  Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, szakápolási központ ellátása esetében a kezelőorvos vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.

(4) *  Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, hogy az Szt. 63. § (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.

(5) *  Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb 30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szükséglet vizsgálata még nem fejeződött be.

3/A. § *  (1) Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában

a) személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,

b) szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő

ba) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy

bc) hetvenötödik életévét betöltötte,

bd) *  egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

(2) *  Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja.

(3) *  Idősotthoni ellátás a 3. számú melléklet szerinti III. fokozat esetén indokolt.

4. § (1) Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

a) *  a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus vagy geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;

b) az ellátást igénylő egyedül él, és

ba) *  nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy

bd) *  a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,

be) *  a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy

bf) *  munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.

(2) *  Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(3) *  Az (1)-(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, azonban a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények fennállását az adatlapon jelölni kell.

5. § *  A gondozási szükséglet vizsgálata eredményének felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a kitöltött értékelő adatlap másolati példányát.

6. § (1) Ez a rendelet 2008. január l-jén lép hatályba.

(2) *  A 3. számú melléklet szerinti ponthatárok változását csak az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését követően házi segítségnyújtást igénylő személyekre kell alkalmazni.

(3) *  Az Szt. 136. § (7) bekezdése szerinti felülvizsgálat során az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelettel megállapított szabályokat alkalmazni kell.

(4) * 

7. § *  A demencia kórkép 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolására az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően más szerv vagy személy által kiállított szakvélemény is elfogadható.

1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez * 

2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez * 

3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez * 

Értékelő adatlap

Személyes adatok

Név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:

Mérőtábla

Tevékenység, funkció Értékeljen 0-4 pont között (a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik) Intézményvezető Orvos
Térbeli-időbeni tájékozódás 0: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően tájékozott
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul
2: részleges segítségre, tájékoztatásra szorul
3: gyakran tájékozatlan
4: térben-időben tájékozatlan
-
Helyzetnek megfelelő viselkedés 0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik
1: esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre szorul
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően viselkedik
3: nem megfelelő viselkedése gyakran kellemetlenséget okoz, reakciója nem kiszámítható
- viselkedési kockázat
4: nem képes az adott helyzetnek megfelelően viselkedni
-
Étkezés 0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához
-
Öltözködés 0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk
kiválasztásához segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő öltözet kiválasztásában
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul
-
Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása) 0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes
-
WC használat 0: önálló WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja
1: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes WC használatra, öltözködésre, higiénés feladatok elvégzésére
-
Kontinencia 0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
2: pelenka cserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében
4: inkontinens, teljes ellátásra szorul
-
Kommunikáció
Képes-e megfogalmazni, elmondani a panaszát, megérti-e, amit mondanak neki
0: kifejezőkészsége, beszédértése jó
1: kommunikációban időszakosan segítségre szorul
2: beszédértése, érthetősége megromlott
3: kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak metakommunikációra képes
4: kommunikációra nem képes
-
Terápiakövetés
Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése
0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja
1: gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja
2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel tudja tartani az utasításokat
3: elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja
4: gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel
-
Helyzetváltoztatás 0: önállóan
1: önállóan, segédeszköz használatával
2: esetenként segítséggel
3: gyakran segítséggel
4: nem képes
-
Helyváltoztatás 0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes
-
Életvezetési képesség
(felügyelet igénye)
0: önállóan
1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható
2: személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul
3: személyes szükségletei ellátásában gyakran vagy rendszeresen segítségre szorul, belátási képessége hiányzik
4: állandó 24 órás felügyelet
-
Látás 0: jól lát, szemüveg használata nélkül
1: jól lát, szemüveg használatával
2: szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt
3: szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog, érbetegség)
4: nem lát
-
Hallás 0: jól hall, átlagos hangerő mellett
1: átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémái vannak
2: hallókészülék használatára szorul
3: van hallókészüléke, de nem képes használni vagy elutasítja
4: nem hall
-
Fokozat Intézményvezető és az orvos által adott összes pontszám

Értékelés

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők
0. Tevékenységeit elvégzi 0-19 Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.
A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.
I. Egyes tevékenységekben segítségre szoruló 20-34 Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.
II. Részleges segítségre szoruló 35-39 Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.
III. Teljes ellátásra szoruló 40-56 Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn.

A vizsgálat eredménye alapján:

- szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény alapján

- személyi gondozás

- idősotthoni elhelyezés

nyújtható.

Dátum:

..................................................................
intézményvezető/szakértő

..................................................................
orvos

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni.

Felülvizsgálat

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn.

A vizsgálat eredménye alapján:

- szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény alapján

- személyi gondozás

- idősotthoni elhelyezés nyújtható.

Dátum:

..................................................................
fenntartó képviselője

.................................................................
orvos

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez *