A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi XXXVI. törvény

a szabálysértési jogsegélyről * 

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § (1) *  E törvény

a) a szabálysértési jogsegély ügyekben nemzetközi szerződés, illetve európai közösségi jogi aktus alapján, valamint

b) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 2014/41/EU irányelv) nemzeti jogukba átültető államok által kibocsátott európai nyomozási határozat (a továbbiakban: ENYH) kibocsátása és végrehajtása során

alkalmazandó.

(2) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése esetén a nemzetközi szerződés irányadó.

(3) *  E törvény – eltérő rendelkezés hiányában – csak olyan cselekmény esetében alkalmazható, amely a magyar jogszabályok szerint szabálysértés, és a külföldi állam joga szerint is büntetendő.

2. § (1) *  A szabálysértési jogsegély formái:

a) az eljárási jogsegély,

b) ENYH kibocsátása és végrehajtása,

c) a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvétele, illetve átadása.

(2) *  Szabálysértési jogsegély akkor bocsátható ki, illetve hajtható végre, ha az abban foglalt eljárási cselekmény végrehajtása arányos, megfelelő és alkalmazható.

(3) * 

3. § (1) *  A szabálysértési jogsegély iránti megkeresés nem teljesíthető és nem terjeszthető elő, ha veszélyezteti Magyarország biztonságát, sérti közrendjét.

(2) *  A szabálysértési jogsegély iránti megkeresésben foglaltak teljesítését meg kell tagadni, ha az Magyarországnak az emberi jogok védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásával, így különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezménnyel, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteivel ellentétes.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata a központi hatóság hatáskörébe tartozik.

(4) *  E törvény alkalmazásában központi hatóság:

a) az eljárási jogsegély kibocsátásával és teljesítésével kapcsolatban – a d) pontban foglaltak kivételével – a legfőbb ügyész,

b) az ENYH kibocsátásával, valamint végrehajtásával kapcsolatban a legfőbb ügyész,

c) *  a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat – ideértve a 27. § (1b) bekezdésében foglalt határozatokat is – átvételével és átadásával kapcsolatban a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter rendeletében meghatározott szerv, valamint

d) a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásából történő automatizált adatkeresés esetén a közúti közlekedési nyilvántartó szerv.

(5) *  E törvény alkalmazásában

1. ENYH: az arra jogosult hatóság által az 1. számú mellékletben foglalt formanyomtatványnak megfelelően szabálysértési eljárásban kibocsátott, bizonyíték megszerzése céljából egy vagy több eljárási cselekmény végrehajtására, illetve a végrehajtó tagállam illetékes hatósága számára már rendelkezésre álló bizonyítási eszköz átadására irányuló jogsegélykérelem,

2. tagállami hatóság: tagállami bíróság, ügyészség, illetve az ENYH kibocsátására vagy végrehajtására a tagállam joga alapján jogosult hatóság.

3/A. § *  Az ENYH kibocsátása és végrehajtása során az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban megjelölt gyanúsított vagy vádlott alatt az eljárás alá vont személy, a nyomozás alatt a szabálysértési eljárás értendő.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI ÉS KÖLTSÉGVISELÉSI SZABÁLYOK

A jogsegély iránti megkeresés, az ENYH előterjesztésének és visszavonásának általános szabályai * 

4. § (1) *  A szabálysértési jogsegély iránti megkeresést írásban, indokolt esetben az előterjesztő azonosítását lehetővé tevő más alkalmas módon vagy eszközzel lehet előterjeszteni. Az ENYH-t az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelően hivatalból, illetve az eljárás alá vont személy vagy képviselője kezdeményezésére az a bíróság vagy szabálysértési hatóság jogosult kibocsátani, amely előtt a szabálysértési eljárás folyamatban van.

(2) A megkeresésnek tartalmaznia kell:

a) a megkereső hatóság megnevezését, címét, telefonszámát,

b) a megkeresés tárgyát,

c) a kézbesítés iránti megkeresés kivételével az eljárás tárgyát képező cselekmény leírását, jogi minősítését, a rendelkezésre álló bizonyítékokat,

d) a tanúnak, a szakértőnek és az eljárás alá vont személynek a szabálysértési jogsegély teljesítéséhez szükséges személyes adatait,

e) *  a megkereső hatóság képviselőjének nevét, beosztását, aláírását.

(3) A szabálysértési hatóság, illetve bíróság a szabálysértési jogsegély iránti megkeresést és mellékleteit a megkeresett külföldi hatóság államának hivatalos nyelvén, vagy nyelveinek egyikén, illetve olyan más nyelven terjeszti elő, amelyen a megkeresést a megkeresett állam elfogadja.

(4) Ha valamely állam központi hatósága elfogadja a magyar nyelvű megkereséseket, akkor a magyar központi hatóság is elfogadja az adott állam hivatalos nyelvén előterjesztett valamennyi megkeresést.

5. § (1) *  A külföldi hatóságtól érkezett szabálysértési jogsegély iránti megkeresést a központi hatóság fogadja, és – ha a jogsegély teljesítésének törvényben meghatározott előfeltételei fennállnak – továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak, vagy a bíróságnak, illetve a közúti közlekedési nyilvántartó szervnek.

(2) A külföldi hatósághoz intézett szabálysértési jogsegély iránti megkeresést a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a központi hatósághoz küldi meg továbbítás végett.

6. § (1) Ha a külföldi hatóságtól érkezett megkeresés olyan mértékben hiányos vagy pontatlan, hogy emiatt a teljesíthetősége kérdésében nem lehet állást foglalni, vagy szakszerűen nem lehet teljesíteni, a központi hatóság a megkereső külföldi hatóságot felhívja a hiány pótlására, illetve kiegészítő adat közlésére. Ha a felhívás alapján a hiányt nem pótolják, illetve nem közlik a kért kiegészítő adatot, a központi hatóság megtagadja a megkeresés teljesítését.

(2) *  Ha a külföldi hatóságtól érkezett megkeresés teljesítése akadályba ütközik, vagy eredménytelen, illetve ha a megkeresést részben teljesítették, a megkeresés teljesítésére illetékes szabálysértési hatóság, vagy a bíróság, illetve a közúti közlekedési nyilvántartó szerv az iratokat – az akadály, az eredménytelenség, illetve a részleges teljesítés okának megjelölésével – a központi hatósághoz terjeszti fel. A központi hatóság a megkeresés teljesítésének akadályáról, eredménytelenségéről, a részleges teljesítés okáról értesíti a megkeresést előterjesztő külföldi hatóságot.

(3) *  Ha a külföldi hatóságtól érkezett megkeresést a szabálysértési hatóság vagy a bíróság, illetve a közúti közlekedési nyilvántartó szerv teljesítette, az iratokat a központi hatósághoz felterjeszti, amely azokat továbbítja a megkereső külföldi hatósághoz.

(4) *  Ha a megkeresés teljesítésében a központi hatóság hiányosságot vagy hibát észlel, annak pótlására, kijavítására vagy kiegészítésére a továbbítást megelőzően felhívja a megkeresést teljesítő szabálysértési hatóságot, vagy a bíróságot, illetve a közúti közlekedési nyilvántartó szervet.

7. § (1) Ha a külföldi hatóság azt a tájékoztatást adja a központi hatóságnak, hogy a szabálysértési jogsegély iránti megkeresés hiányos vagy pontatlan, és egyidejűleg a hiány pótlását, illetve kiegészítő adat közlését kéri, a megkeresést előterjesztő szabálysértési hatóság, illetve bíróság a központi hatóság felhívásának megfelelően a hiányt pótolja, a kért kiegészítő adatot közli.

(2) Ha a külföldi hatóság azt a tájékoztatást adja a központi hatóságnak, hogy a szabálysértési jogsegély iránti megkeresés teljesítése akadályba ütközik, illetve, hogy a megkeresésben megjelölt feltételek szerint nem vagy csak részben teljesíthető – ha a megkeresés indokai továbbra is fennállnak –, a központi hatóság felhívására a megkeresést előterjesztő szabálysértési hatóság, illetve bíróság megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, melyeket a külföldi hatóság a teljesítés érdekében megjelölt. A megtett intézkedésekről a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a vonatkozó iratok felterjesztésével tájékoztatja a központi hatóságot, amely a felterjesztett iratok továbbításával értesíti a külföldi hatóságot.

(3) Ha a megtett intézkedésekben a központi hatóság hiányosságot vagy hibát észlel, annak pótlására, kijavítására vagy kiegészítésére a továbbítást megelőzően felhívja a megkeresést előterjesztő szabálysértési hatóságot, illetve bíróságot.

8. § *  (1) Ha egy külföldi hatóság olyan cselekmény miatt terjeszt elő szabálysértési jogsegély iránt megkeresést, amely államának joga szerint szabálysértés, de a magyar jog szerint bűncselekmény, a központi hatóság a megkeresést teljesítés végett továbbítja a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény, illetve az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény szerint illetékes hatósághoz, és erről a megkereső külföldi hatóságot értesíti.

(2) *  Ha külföldi hatóság a megkeresését az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 12. számú mellékletében meghatározott olyan cselekmény tekintetében terjesztette elő, amely az államának joga szerint szabálysértés, a központi hatóság az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el, ha a cselekmény a magyar jog szerint sem szabálysértés, sem közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegés megállapítására nem alkalmas, illetve a végrehajtásra átadott cselekmények tekintetében csak részben képez szabálysértést vagy közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési jogsértést, amennyiben az átadott pénzbírság nem osztható meg.

8/A. § *  Az ENYH-t az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak a végrehajtó tagállam hivatalos nyelveinek egyikén vagy a tagállam által megjelölt nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával, a tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának, vagy ha az adott tagállam központi hatóságot jelölt ki, a központi hatóságnak kell megküldeni.

8/B. § *  Az ENYH-t a kibocsátó bíróság vagy szabálysértési hatóság az ENYH végrehajtásáról szóló döntés kézhezvételéig bármikor jogosult visszavonni. A kibocsátó bíróság vagy szabálysértési hatóság a visszavonásról köteles a központi hatóság útján haladéktalanul tájékoztatni a tagállami hatóságot.

8/C. § *  Ha a tagállami hatóság arról tájékoztatja a központi hatóságot, hogy az eljárási cselekménnyel érintett személy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és mentességének felfüggesztése egy másik állam hatóságának vagy nemzetközi szervezetnek a hatáskörébe tartozik, a mentesség felfüggesztésére jogosult döntése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) alapján indítványozható. Ha a mentesség felfüggesztését nem indítványozzák, vagy az nem vezet eredményre, az ENYH-t vissza kell vonni.

8/D. § *  (1) A bíróság vagy a szabálysértési hatóság – a kérelem indokainak megjelölése mellett – az ENYH-ban kérheti a tagállami hatóságtól, hogy

a) a bíróság vagy a szabálysértési hatóság egy vagy több tagja a tagállam területén az eljárási cselekmény végrehajtásakor jelen lehessen;

b) az ENYH-t vagy az abban megjelölt eljárási cselekményt soron kívül vagy meghatározott időpontban hajtsák végre.

(2) Ha az (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben a tagállami hatóság azt a tájékoztatást adja, hogy az ENYH a kért időben nem hajtható végre, a bíróság vagy a szabálysértési hatóság megfontolja az ENYH módosítását vagy visszavonását, és erről – a központi hatóság útján – tájékoztatja a tagállami hatóságot.

8/E. § *  Ha a tagállami hatóság tájékoztatása szerint az ENYH végrehajtása jelentős költségekkel jár, a bíróság vagy a szabálysértési hatóság – a központi hatóság útján – a tagállami hatósággal egyeztet, és megvizsgálja, hogy az ENYH-val elérni kívánt cél kisebb költséggel járó eljárási cselekménnyel elérhető-e. Ha ez lehetséges, a bíróság vagy a szabálysértési hatóság az ENYH-t ennek megfelelően módosítja, vagy kiegészíti, és azt a központi hatóság útján haladéktalanul továbbítja a tagállami hatóságnak.

8/F. § *  (1) Az ENYH végrehajtásának eredményét, illetve a végrehajtás során beszerzett bizonyítási eszközt az ENYH-t előterjesztő bíróság vagy szabálysértési hatóság veszi át.

(2) Ha a bizonyítási eszköz átadásakor a tagállami hatóság azt kéri, a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a bizonyítási eszközt az átadáskorival azonos állapotban visszaszolgáltatja a tagállamnak, amint arra Magyarországon már nincs szükség.

(3) ENYH kibocsátása esetén a tagállamban lefoglalt vagy más módon biztosított bizonyítási eszköz Magyarországnak történő átadásáig a bizonyítási eszközről való rendelkezésre a tagállami jogszabályok irányadók. A bizonyítási eszköz átvételét követően a bizonyítási eszközről a magyar jogszabályok szerint kell rendelkezni.

8/G. § *  (1) Ha a Szabs.tv. rendelkezései alapján az eljárási cselekmény elrendelése – ideértve a kényszerintézkedések elrendelését is – határozati formát igényel, a határozat meghozatalára az ENYH kibocsátásával kerül sor. Az ENYH-ra a továbbiakban – a kézbesítésre vonatkozó rendelkezések kivételével – a Szabs.tv.-nek az eljárási cselekményt elrendelő határozatra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) Ha a Szabs.tv. rendelkezései alapján az eljárási cselekményt elrendelő határozat kézbesítése szükséges, úgy arra az ENYH jogorvoslati jogról szóló kioktatást és a jogosultra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó kivonatának kézbesítése útján kerülhet sor.

A személyes adatok kezelése

9. § (1) *  A központi hatóság a szabálysértési jogsegély iránti megkeresés, illetve az ENYH végrehajtásakor, illetve a szabálysértési jogsegély iránti megkeresés előterjesztésekor a külföldi hatóság részére személyes adatot akkor továbbíthat, ha az a szabálysértésért való felelősség kérdésében megalapozott döntés meghozatala, illetve a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat eredményes végrehajtása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés céljából a következő személyes adatok továbbíthatóak:

a) családi és utónév,

b) születési név,

c) születési hely,

d) születési idő,

e) anyja születési családi és utóneve,

f) lakóhely és tartózkodási hely,

g) állampolgárság,

h) az érintett neme.

(3) *  A (2) bekezdésben felsorolt adatokkal együtt az eljárási jogsegély iránti megkeresés, illetve az ENYH végrehajtásakor, illetve előterjesztésekor a következő adatok is továbbíthatóak:

a) a szabálysértés jellege és jogi minősítése,

b) a szabálysértés elkövetésével kapcsolatos tények összefoglalása és a körülmények leírása, beleértve az elkövetés helyét és idejét,

c) annak a gépjárműnek a rendszáma és gyártmánya, amelyet a szabálysértés elkövetéséhez használtak.

(4) A (2) bekezdésben felsorolt adatokkal együtt a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvétele, illetve átadása során a következő adatok is továbbíthatóak:

a) a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok,

b) a határozatban kiszabott pénzbírság és az eljárási költség összege,

c) az érintett vagyona és jövedelemforrása, valamint az azok fellelhetőségével kapcsolatos adatok,

d) a határozat hivatkozási száma és kelte.

10. § (1) Az e törvény alapján a külföldi hatóságtól átvett vagy e törvény rendelkezéseinek alkalmazása során ismertté vált további személyes adatokat kizárólag a 9. § (1) bekezdésében meghatározott cél érdekében lehet felhasználni.

(2) *  A külföldi hatóság által továbbított személyes adatokat a központi hatóság, a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a külföldi hatóság által alkalmazott büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig, de legfeljebb a külföldi határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig kezelheti.

Költségviselési szabályok

11. § (1) *  Az eljárási jogsegély nyújtásával kapcsolatos költségek Magyarországot terhelik.

(2) A külföldi hatóság vagy bíróság szabálysértési ügyben hozott pénzbírságot kiszabó jogerős határozatának (a továbbiakban: külföldi határozat) végrehajtásával kapcsolatban felmerült költség az elkövetőt terheli.

11/A. § *  (1) Magyarország viseli mindazokat a költségeket, amelyek az ENYH-ban foglalt eljárási cselekmény végrehajtásával kapcsolatban Magyarország területén merülnek fel.

(2) Ha a bíróság vagy a szabálysértési hatóság úgy ítéli meg, hogy az ENYH végrehajtása aránytalan költségekkel járna, úgy – a központi hatóság útján – az aránytalannak ítélt költségrész bemutatását követően megállapodhat a kibocsátó hatósággal a költségek megosztásáról és a megosztás módjáról, illetve az ENYH esetleges módosításáról.

(3) Az ENYH előterjesztése kapcsán Magyarország területén felmerülő költség szabálysértési költség.

III. Fejezet

ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY

1. Cím

ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA KÜLFÖLDI HATÓSÁG RÉSZÉRE

12. § (1) *  Külföldi hatóság megkeresésére a szabálysértési hatóság vagy a bíróság, illetve a közúti közlekedési nyilvántartó szerv eljárási jogsegélyt nyújt.

(2) Az eljárási jogsegély kiterjedhet a tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatására, okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a külföldi hatóság részére történő megküldésére, a szabálysértési eljárás iratainak a kézbesítésére, és a szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatairól történő adatszolgáltatásra.

(2a) *  Az eljárási jogsegély akkor is végrehajtható és a végrehajtását a központi hatóság átveszi, ha a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar jogszabályok szerint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek minősül.

(3) *  Az e törvényben nem szabályozott eljárási cselekményekre a Szabs. tv.-t kell megfelelően alkalmazni.

(4) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság az eljárási cselekmény lefolytatása során a megkereső külföldi hatóság kérelmére más eljárásmódot is alkalmazhat, ha ez nem összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel.

Az ENYH végrehajtásának szabályai * 

12/A. § *  Az ENYH olyan módon történt előterjesztése esetén, amely lehetővé teszi az ENYH hitelességének megállapítását, az ENYH előterjesztését szabályszerűnek kell tekinteni.

12/B. § *  (1) Az ENYH-t a központi hatóság fogadja és annak átvételét haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított hét napon belül – a végrehajtó tagállam hivatalos nyelveinek egyikén vagy a tagállam által megjelölt nyelven rendelkezésre álló fordításának felhasználásával – a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével igazolja a tagállami hatóság felé.

(2) Ha a központi hatósághoz valamely tagállamból olyan ENYH érkezik, amelynek végrehajtására nincs hatásköre vagy nem rendelkezik illetékességgel, úgy – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ENYH-t haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz vagy hatósághoz, és erről a tagállami hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott módon tájékoztatja.

(3) Ha a tagállami hatóság az ENYH-t – az ENYH végrehajtásáról szóló döntésről való tájékoztatást megelőzően – visszavonja, a központi hatóság az ENYH végrehajtását megszünteti.

12/C. § *  (1) A központi hatóság az ENYH átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a magyar jogszabályok alapján a tagállami hatóság által kibocsátott ENYH végrehajtásának feltételei fennállnak-e, és dönt annak végrehajtásáról.

(2) A központi hatóság indokolt esetben – megfelelő határidő megállapításával – az ENYH kiegészítését, illetve módosítását, továbbá az ENYH végrehajtásával kapcsolatos döntéshez szükséges információk, adatok, iratok rendelkezésre bocsátását kérheti a tagállami hatóságtól.

(3) A központi hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését – a tagállami hatóság soron kívüli végrehajtásra irányuló kérelmére, vagy az ENYH-ban az eljárási cselekmény végrehajtására meghatározott időpontra figyelemmel – legkésőbb az ENYH kézhezvételétől számított harminc napon belül hozza meg.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt határidőn belül az ENYH végrehajtásáról szóló döntés nem hozható meg, a központi hatóság erről – a késedelem okainak megjelölése mellett – haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, és megjelöli a döntéshez szükséges időtartamot. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti döntést legkésőbb az ENYH kézhezvételétől számított hatvan napon belül kell meghozni.

12/D. § *  A 12/C. § (1) bekezdésében foglalt döntése alapján a központi hatóság

a) intézkedik az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény végrehajtásáról, vagy

b) az ENYH végrehajtását megtagadja.

12/E. § *  (1) A központi hatóság az ENYH végrehajtásáról a tagállami hatósággal egyeztetést folytathat, ha megalapozottan feltehető, hogy

a) az ENYH-t nem az arra jogosult tagállami hatóság bocsátotta ki,

b) az ENYH kibocsátása – annak céljával és az érintett személy jogaival össze nem egyeztethető módon – indokolatlan vagy aránytalan volt, illetve

c) az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény a magyar jogszabályok szerint nem lenne elvégezhető.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha megállapítható, hogy az ENYH-t nem az arra jogosult tagállami hatóság bocsátotta ki, a központi hatóság az ENYH-t a tagállami hatóság részére visszaküldi.

12/F. § *  (1) A központi hatóság az ENYH végrehajtását megtagadhatja, ha

a) a végrehajtás sértené Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekét,

b) az ENYH alapjául szolgáló cselekmény a magyar jog szerint nem szabálysértés, és a tagállam joga szerint sem valósít meg sem szabálysértést, sem bűncselekményt,

c) az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény a magyar jogszabályok szerint nem létezik, vagy végrehajtásának feltételei a magyar jogszabályok szerint nem állnak fenn,

d) az ENYH alapjául szolgáló cselekményt Magyarországon vagy egy másik tagállamban jogerősen elbírálták, vagy a cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely – a határozatot hozó tagállam joga alapján – azonos cselekmény vonatkozásában újabb eljárás megindításának akadályát képezi,

e) az eljárási cselekménnyel érintett személy Magyarországon mentelmi joggal rendelkezik, vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, és a mentelmi jogát, illetve a mentességét az arra jogosult nem függesztette fel,

f) nem áll rendelkezésre az ENYH szabályszerűen előterjesztett, magyar, angol, német vagy francia nyelvű fordítása,

g) az ENYH olyan mértékben hiányos, pontatlan, hogy erre figyelemmel nem hajtható végre, és a kiegészítésre, illetve módosításra megállapított határidő eredménytelenül telt el, vagy az ENYH a kiegészítést, illetve a módosítást követően sem hajtható végre.

(2) A tanú vagy a szakértő távbeszélő készülék útján történő meghallgatására irányuló ENYH az (1) bekezdés c) pontja alapján nem tagadható meg abból az okból, hogy a Szabs.tv. nem teszi lehetővé e jogintézmény alkalmazását. Ebben az esetben a 16. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

12/G. § *  (1) Az ENYH, valamint az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény eredményes végrehajtása érdekében a központi hatóság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, ha a 12/F. § (1) bekezdésében foglalt valamely megtagadási ok merül fel, és egyeztetést kezdeményez.

(2) A központi hatóság indokolt esetben

a) a kibocsátó tagállami hatósággal az (1) bekezdésben meg nem határozott okból is, vagy

b) más tagállami hatósággal is

egyeztetést kezdeményezhet.

(3) Ha a központi hatóság a tagállami hatósággal egyeztetést folytat, az ENYH kiegészítésére, illetve módosítására, valamint az ENYH végrehajtásáról szóló döntéshez szükséges információk, adatok, iratok rendelkezésre bocsátására – az ENYH végrehajtására rendelkezésre álló határidőre is figyelemmel – határidőt állapíthat meg.

12/H. § *  A központi hatóság az ENYH végrehajtásának megtagadásáról a tagállami hatóságot a megtagadás indokainak megjelölésével, haladéktalanul tájékoztatja.

12/I. § *  Ha az ENYH előterjesztésére olyan cselekmény miatt került sor, amely a magyar jog szerint bűncselekmény, vagy a cselekmény a magyar jog szerint sem szabálysértésnek, sem bűncselekmények nem minősül, a központi hatóság az ENYH-t végrehajtás végett továbbítja az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény szerint kijelölt hatósághoz, és erről a tagállami hatóságot tájékoztatja. Ebben az esetben a 12/F. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

12/J. § *  (1) Az ENYH végrehajtására az ENYH alapjául szolgáló eljárási cselekmény tekintetében a Szabs.tv. alapján hatáskörrel rendelkező bíróság vagy szabálysértési hatóság rendelkezik hatáskörrel.

(2) A bíróság vagy a szabálysértési hatóság illetékességét az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elvégzésének helye – így különösen a meghallgatandó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, a tárgyi bizonyítási eszköz fellelhetőségének helye – határozza meg. Ha az eljárási cselekmény vagy eljárási cselekmények elvégzésének több helyszíne állapítható meg, vagy az eljárási cselekmény elvégzésének helye nem állapítható meg, a központi hatóság kijelöli a végrehajtó hatóságot.

12/K. § *  (1) Az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekményt – a tagállami hatóság soron kívüli végrehajtásra irányuló kérelmére, vagy az ENYH-ban az eljárási cselekmény végrehajtására meghatározott időpontra figyelemmel – az ENYH végrehajtásáról hozott döntést követő kilencven napon belül kell végrehajtani.

(2) Ha az eljárási cselekmény az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem hajtható végre, a központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a késedelem okának megjelölése mellett erről haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, valamint megjelöli a végrehajtáshoz szükséges időtartamot, és egyeztetést folytat a tagállami hatósággal az eljárási cselekmény végrehajtásának megfelelő ütemezéséről.

(3) A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság indokolt esetben az eljárási cselekmény eredményes végrehajtása érdekében a tagállami hatósággal egyeztetést folytathat.

(4) A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja, ha az eljárási cselekmény elvégzése során olyan körülmény merül fel, amely miatt az eljárási cselekmény nem végezhető el.

(5) Ha az eljárási cselekmény elvégzését akadályozó körülmény nem küszöbölhető ki, és e körben a tagállami hatósággal folytatott egyeztetés sem vezet eredményre, a központi hatóság az ENYH végrehajtását befejezi, és erről haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot.

12/L. § *  (1) A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, ha a magyar jogszabályok alapján rendelkezésre áll olyan eljárási cselekmény, amely alkalmas az ENYH-ban megjelölt bizonyíték megszerzésére, de az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekménynél kisebb jogkorlátozással jár.

(2) Ha a központi hatóság, a bíróság vagy a szabálysértési hatóság úgy ítéli meg, hogy az ENYH eredményes végrehajtásához, vagy az ENYH-ban meghatározott bizonyítás eredményességéhez az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekményen túl további eljárási cselekmény elvégzése is célszerű, erről a központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a tagállami hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.

12/M. § *  A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság haladéktalanul vagy a tagállami hatóság által megjelölt időpontban átadja a tagállami hatóságnak az eljárási cselekmény elvégzése során megszerzett, illetve a már rendelkezésére álló bizonyítási eszközt, valamint az azzal kapcsolatos iratokat.

12/N. § *  (1) Ha az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése a Szabs.tv. rendelkezései alapján határozati formát igényel, az ellen a Szabs.tv. rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslatban az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése nem támadható.

(2) A központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság tájékoztatja a tagállami hatóságot az ENYH végrehajtása során hozott határozattal szemben előterjesztett jogorvoslatról, valamint a jogorvoslat elbírálásának eredményéről.

12/O. § *  Ha az ENYH-ban megjelölt eljárási cselekmény elrendelése ellen jogorvoslatot terjesztettek elő, a központi hatóság vagy a központi hatóság útján a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jogorvoslati kérelmet haladéktalanul továbbítja a tagállami hatóságnak, és erről a jogorvoslat előterjesztőjét tájékoztatja.

A határidők

13. § (1) A megkeresést a megkereső külföldi hatóság által megjelölt határidőn belül kell teljesíteni.

(2) Ha a külföldi hatóságtól érkezett megkeresésnek, a megkeresés teljesítésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatósághoz, illetve a bírósághoz történt megérkezésekor nyilvánvaló, hogy annak teljesítése az abban foglalt határidőn belül nem lehetséges, és a határidő indokolásából kitűnik, hogy a késedelem a külföldi hatóság eljárásának sikerességét veszélyeztetné, haladéktalanul tájékoztatni kell a külföldi hatóságot a megkeresés teljesítéshez szükséges határidőről. A külföldi hatóságtól a legfőbb ügyészen keresztül nyilatkozatot kell kérni arról, hogy megkeresését a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság által megjelölt határidős feltétellel is fenntartja-e.

A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatása

14. § (1) A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatására az a szabálysértési hatóság, illetve bíróság az illetékes, amelynek működési területén a meghallgatni kívánt személy lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye van.

(2) A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy személyes meghallgatásakor a magyar jognak, és – erre vonatkozó kérelem esetén – a megkereső állam jogának a meghallgatásra, a vallomástétel megtagadására, illetve a vallomástételi mentességekre és akadályokra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

15. § (1) Ha a külföldi hatóság tanú, szakértő vagy az eljárás alá vont személy szabálysértési hatóság, illetve bíróság általi személyes meghallgatása iránt terjeszt elő megkeresést, a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a meghallgatásra határnapot tűz ki, és arra a meghallgatandó személyt megidézi.

(2) A meghallgatás alapját a megkereső külföldi hatóság által megküldött azon iratok képezik, amelyek a megkeresés teljesítéséhez szükségesek, illetve azok a kérdések, amelyeket a meghallgatás során tisztázni kell.

(3) A személyes meghallgatásról a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság jegyzőkönyvet készít, amelyben röviden le kell írni a személyes meghallgatás menetét, a meghallgatás során történteket. Ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentős, azt szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni.

(4) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a jegyzőkönyvet nyolc napon belül az iratokkal együtt megküldi a legfőbb ügyésznek, aki azt továbbítja a megkeresést előterjesztő külföldi hatósághoz.

A tanú és a szakértő távbeszélő-készülék útján történő meghallgatása iránti megkeresés teljesítése

16. § (1) Ha a külföldi hatóságtól érkezett megkeresés értelmében a külföldi hatóság a tanút vagy a szakértőt távbeszélő-készülék útján kívánja meghallgatni, a megkeresést teljesítő szabálysértési hatóság, illetve bíróság:

a) a megkeresésben megnevezett tanút vagy szakértőt a távbeszélő-készülék útján történő meghallgatásra megidézi, szükség esetén – egyidejűleg – tolmácsot rendel ki,

b) a meghallgatásra kitűzött határnapról a legfőbb ügyész útján értesíti a megkereső külföldi hatóságot,

c) biztosítja a meghallgatás céljából megjelent tanú vagy szakértő személyazonosságának a megállapítását,

d) a meghallgatást megelőzően tisztázza, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya,

e) figyelmezteti a meghallgatni kívánt személyt a jogaira és a kötelességeire,

f) felhívja a megkereső külföldi hatóságot, hogy az idézésre a meghallgatni kívánt személy megjelent, s ezt követően biztosítja, hogy a megkereső külföldi hatóság tagja a meghallgatni kívánt személynek a kérdéseit feltehesse,

g) meggyőződik arról, hogy a külföldi hatóság a meghallgatást a maga részéről befejezte.

(2) A távbeszélő-készülék útján történő meghallgatásról a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíteni kell az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményeket és röviden le kell írni a távbeszélő-készülék útján történő meghallgatás menetét, a meghallgatás során történteket. Ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentős, azt szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni.

(3) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a jegyzőkönyvet nyolc napon belül az iratokkal együtt megküldi a legfőbb ügyésznek, aki azt továbbítja a megkeresést előterjesztő külföldi hatósághoz.

Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a külföldi hatóság részére történő megküldése

17. § (1) Ha a külföldi hatóság az eljárási jogsegély iránti megkeresésében az eljárt szabálysértési hatóságtól, illetve bíróságtól eredeti okirat, illetve a szabálysértési eljárás iratainak megküldését kéri, a megkeresést teljesítő szabálysértési hatóság, illetve bíróság feltételül szabja, hogy a megküldött iratokat abban az állapotban szolgáltassák vissza, amilyenben azokat megküldték.

(2) A folyamatban lévő ügyekben eredeti okiratot és a szabálysértési eljárás iratait nem lehet megküldeni.

A szabálysértési eljárás iratainak kézbesítése

18. § (1) *  Ha a külföldi hatóság az eljárási jogsegély keretében hivatalos iratának kézbesítését kéri, a kézbesítésre a címzett lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság az illetékes.

(2) A külföldi hatóság áltál megküldött irat a Magyarországon tartózkodó címzett részére akkor kézbesíthető, ha a kézbesítendő irat legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) annak a hatóságnak a megjelölését, amelytől a címzett a kézbesített irattal, illetve az üggyel kapcsolatban további felvilágosítást kérhet,

b) az iratban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő mulasztás jogkövetkezményét,

c) ha a kézbesített irat olyan rendelkezést tartalmaz, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, akkor annak módját és határidejét,

d) ha az iratban foglaltak teljesítése költséggel jár, a költségtérítés lehetőségét és módját.

(3) *  A kézbesítés megtörténtét igazoló tértivevényt az általános szabálysértési hatóság nyolc napon belül megküldi a legfőbb ügyésznek, aki azt továbbítja a megkeresést előterjesztő külföldi hatósághoz.

A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatairól történő adatszolgáltatás

19. § (1) *  Ha a szabálysértési ügyben eljáró külföldi hatóság, amely előtt olyan cselekmény miatt van eljárás folyamatban, amelynek az elkövetéséhez gépjárművet használtak és megkeresésében a gépjármű rendszámának és gyártmányának megküldésével annak a személynek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti járműnyilvántartásban rögzített adatait kéri, aki a cselekmény elkövetésekor a gépjármű üzembentartója volt, a 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti központi hatóság közvetlenül informatikai alkalmazás igénybevételével jogosult az adatokat átvenni a közúti közlekedési nyilvántartó szervtől, vagy a megkeresést válaszadás céljából továbbítja a közúti közlekedési nyilvántartó szervnek.

(2) *  A közúti közlekedési nyilvántartó szerv a gépjármű üzembentartójának a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti járműnyilvántartásban rögzített – a megkeresésben megjelölt – adatait a megkeresés hozzá való megérkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi a központi hatóságnak. A központi hatóság a megküldött vagy a közvetlenül átvett adatokat továbbítja a megkeresést előterjesztő külföldi hatósághoz.

(3) *  A 2008/615/IB tanácsi határozaton, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozaton alapuló automatizált keresés elrendelése esetén az Európai Unió más tagállamának kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére a 3. § (4) bekezdés d) pontja szerinti központi hatóság biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő hozzáférést. E bekezdés alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon államokat is érteni kell, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötését és alkalmazását.

(4) *  A 3. § (4) bekezdés d) pontja szerinti központi hatóság a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más európai uniós tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja részére a külön jogszabályban meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő automatizált hozzáférést biztosít.

2. Cím

KÜLFÖLDI HATÓSÁG MEGKERESÉSE ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY IRÁNT

20. § (1) Az eljárási jogsegély iránti kérelem kiterjedhet a tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatására, okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a kérelmező részére történő megküldésére, a szabálysértési eljárás iratainak a kézbesítésére, és a szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatairól történő adatszolgáltatás kérésére.

(2) A külföldi hatósághoz intézett szabálysértési jogsegély iránti megkeresésben kérhető, hogy a külföldi hatóság a magyar megkeresés teljesítéséhez szükséges eljárási cselekményeket a kérelemben rögzített szempontok szerint teljesítse.

A határidők

21. § (1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a megkeresésében a teljesítésre legfeljebb hat hónapos határidőt állapíthat meg, amelyet megfelelően indokolni kell.

(2) A megkeresés teljesítésére megjelölt időtartamra a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság az eljárást felfüggeszti. A felfüggesztés tartama az elévülés határidejébe nem számít be.

(3) Ha a külföldi hatóság a legfőbb ügyészen keresztül arról tájékoztatja a szabálysértési hatóságot, illetve a bíróságot, hogy megkeresése a kért határidőn belül nem teljesíthető, nyilatkozni kell, hogy a megkeresést a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság továbbra is fenntartja-e.

A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatása

22. § *  Ha a magyar szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a tanút, a szakértőt vagy az eljárás alá vont személyt külföldi hatóság útján kívánja meghallgatni, a megkeresett külföldi hatósághoz meg kell küldeni azokat az iratokat, amelyek a megkeresés elintézéséhez szükségesek, és azokat a kérdéseket, amelyeket a meghallgatás során tisztázni kell.

23. § * 

Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a kérelmező részére történő megküldése

24. § A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság az eljárási jogsegély iránti kérelmében kezdeményezheti a külföldi hatóságnál eredeti okiratoknak, valamint a lefolytatott szabálysértési eljárás iratainak részére való megküldését.

A szabálysértési eljárás iratainak kézbesítése

25. § (1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság eljárási jogsegély iránti kérelmet terjeszthet elő a külföldi állam hatóságához a szabálysértési eljárás iratainak kézbesítése céljából.

(2) Az eljárási iratokat abban az esetben lehet a címzett tartózkodási helye szerinti állam hatóságainak eljárási jogsegély keretében a kézbesítés érdekében megküldeni, ha

a) a címzett címe ismeretlen vagy nem egyértelmű,

b) az irat postai úton történő kézbesítése nem volt lehetséges, vagy

c) a szabálysértési hatóság, valamint a bíróság megítélése szerint a postai úton való kézbesítés nem megfelelő vagy eredménytelen lenne.

A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatairól történő adatszolgáltatás kérése

26. § (1) *  A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a szabálysértés elkövetése során használt gépjármű rendszámának és gyártmányának megküldésével jogsegély iránti kérelmet terjeszthet elő annak érdekében, hogy megállapítsa annak a személynek a nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint lakcímét, aki a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetésekor a gépjármű üzembentartója volt.

(2) * 

(3) *  A 2008/615/IB tanácsi határozat alapján az (1) bekezdésben meghatározott kérelem előterjesztését megelőzően, a kérelem előterjesztéséhez szükséges adatok megállapítása érdekében, vagy a szabálysértési eljárás saját hatáskörben történő lefolytatása céljából a közlekedésrendészeti ügyben eljáró szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a gépjármű, valamint annak tulajdonosa, illetve üzembentartója adataival kapcsolatban az Európai Unió más tagállamának gépjárműadat-nyilvántartásaiban a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 27/A. § (2)–(4) bekezdése szerint automatizált keresést rendelhet el. Az automatizált keresést a 3. § (4) bekezdés d) pontja szerinti központi hatóság biztosítja, és a keresés eredményéről a Kknyt. 27/A. § (5) bekezdése szerint haladéktalanul tájékoztatja az elrendelő szabálysértési hatóságot, valamint a bíróságot.

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem előterjesztését megelőzően, a kérelem előterjesztéséhez szükséges adatok megállapítása érdekében, vagy a szabálysértési eljárás saját hatáskörben történő lefolytatása céljából a közlekedésrendészeti ügyben eljáró szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a gépjármű, valamint annak tulajdonosa, illetve üzembentartója adataival kapcsolatban a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más európai uniós tagállam gépjárműadat-nyilvántartásaiban a Kknyt. 27/C. § (1) és (2) bekezdése szerint automatizált keresést rendelhet el. Az automatizált keresést a 3. § (4) bekezdés d) pontja szerinti központi hatóság biztosítja, és a keresés eredményéről a Kknyt. 27/C. § (3) bekezdése szerint haladéktalanul tájékoztatja az elrendelő szabálysértési hatóságot, valamint a bíróságot.

IV. Fejezet

PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERŐS SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE, ILLETVE ÁTADÁSA

1. Cím

PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERŐS SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE

27. § (1) A külföldi határozat végrehajtását a külföldi hatóság vagy bíróság megkeresésére a központi hatóság átveszi, ha az elkövető Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezik.

(1a) *  A pénzbírságot kiszabó külföldi határozat akkor is végrehajtható, és a végrehajtását a központi hatóság átveszi, ha a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar jogszabályok szerint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek minősül.

(1b) *  Az Európai Unió tagállamaitól érkező külföldi határozatot pénzbírságot kiszabó külföldi határozatnak kell tekinteni, és a végrehajtását a központi hatóság átveszi, ha a végrehajtás átvételét

a) jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság,

b) szabálysértés elkövetését megállapító vagy azon alapuló tagállami határozatban megállapított eljárási költség, vagy

c) *  sértett, sértettet segítő szervezet vagy közjavára fizetendő jóvátétel

vonatkozásában kezdeményezik.

(1c) *  Az (1a) és (1b) bekezdés esetén a pénzbírságot kiszabó külföldi határozatot a szabálysértési pénzbírságra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell végrehajtani azzal, hogy a bírság kizárólag adók módjára hajtható be, közérdekű munkával történő teljesítésének, valamint elzárásra történő átváltoztatásnak nincs helye. A sértetteket segítő szervezeteknek vagy közjavára fizetendő jóvátételt a szabálysértési költségre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell végrehajtani.

(1d) *  Ha egy külföldi hatóság olyan pénzbírságot kiszabó határozat tekintetében kezdeményezi a végrehajtás átadását, amelyben a pénzbírság alapjául szolgáló cselekmények közül az egyik cselekmény a magyar jogszabályok szerint szabálysértésnek, a másik cselekmény közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek minősül és az átadott pénzbírság nem osztható meg, a külföldi határozatot a szabálysértési pénzbírságra vonatkozó szabályok alkalmazásával kell végrehajtani azzal, hogy a bírság kizárólag adók módjára hajtható be, közérdekű munkával történő teljesítésének, valamint elzárásra történő átváltoztatásának nincs helye.

(2) A külföldi határozat végrehajtásának átvétele esetén a pénzbírság megfizetésének elengedése érdekében méltányossági kérelem nem nyújtható be.

(3) *  Az Európai Unió tagállamaitól érkező külföldi határozat végrehajtásra akkor vehető át, ha a megkeresést a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formanyomtatvány tanúsítvánnyal együtt küldik meg.

(4) *  Nemzetközi szerződés alapján a külföldi határozat végrehajtása átvehető, ha a megkeresés a határozat lényegi elemeit tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány tanúsítvány alkalmazásával történt. A 29. § (1) bekezdés d) pontja ebben az esetben nem alkalmazható.

28. § (1) A központi hatóság a külföldi határozat végrehajtása átvételének feltételeit hivatalból vizsgálja.

(2) *  A külföldi ítélet vagy határozat végrehajtását haladéktalanul fel kell függeszteni, illetve a végrehajtási eljárást meg kell szüntetni, ha a megkereső külföldi hatóság a végrehajtás akadályát képező döntésről, intézkedésről vagy egyéb körülményről tájékoztatja a központi hatóságot. A központi hatóság erről értesíti a 30. § (1) bekezdése szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot.

(3) *  A külföldi ítélet vagy határozat végrehajtása felfüggeszthető, ha a központi hatóság a külföldi határozat átvételére indult eljárásban olyan körülményt észlel, mely a végrehajtást akadályozza. A felfüggesztés a felmerült körülmény tisztázásáig, de legfeljebb 3 hónapig tarthat.

(4) *  A külföldi ítélet vagy határozat végrehajtásának felfüggesztése esetén a központi hatóság a felfüggesztéssel párhuzamosan intézkedik az akadályként felmerült körülmény tisztázása érdekében.

29. § (1) A külföldi határozat végrehajtásának átvételét meg kell tagadni, ha

a) *  határozat végrehajthatósága a Szabs. tv. szerint elévült, és a határozat olyan cselekményre vonatkozik, amely a magyar joghatóság alá tartozik,

b) a külföldi határozat alapjául szolgáló cselekményt a magyar szabálysértési hatóság vagy a bíróság már jogerősen elbírálta,

c) *  a külföldi határozat alapjául szolgáló cselekményt külföldi hatóság már jogerősen elbírálta, és az erről szóló határozat végrehajtását Magyarország már átvette,

d) a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem az ahhoz mellékelt határozatra vonatkozik,

e) *  nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a külföldi határozatban meghatározott összeg a határozat meghozatala napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámítva nem haladja meg a 70 eurót.

(1a) *  A 27. § (4) bekezdés alapján átvett határozat végrehajtása megtagadható, ha a formanyomtatvány tanúsítvány hiányos. A központi hatóság ez esetben a külföldi határozat megküldését vagy egyéb kiegészítő információk megadását is kérheti.

(1b) *  A külföldi határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha az elkövető írásbeli eljárás esetén nem kapott a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.

(2) *  A külföldi határozat végrehajthatóságára a Szabs. tv. elévülésre vonatkozó szabályait azzal kell alkalmazni, hogy az elévülés határideje a végrehajtás átvétele iránti megkeresés központi hatósághoz érkezésének napján kezdődik.

(3) * 

30. § (1) *  A külföldi határozatban megjelölt összeg beszedését az elkövető lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság hajtja végre.

(2) *  Ha az (1) bekezdésben foglaltak alapján a végrehajtásra illetékes általános szabálysértési hatóság nem állapítható meg, a külföldi határozatban megjelölt összeg beszedését az az általános szabálysértési hatóság hajtja végre, amelynek működési területén az elkövetőnek fellelhető jövedelme, illetve vagyona van.

(3) *  A külföldi határozat végrehajtása iránti megkeresést a pénzbírság, valamint – a végrehajtásra átvett eljárási költség tekintetében – a szabálysértési költség végrehajtására vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani azzal az eltéréssel, hogy a bíróság a végrehajtási eljárás törvényességének vizsgálata során az alapeljárás törvényességét nem vizsgálhatja. Ha a megkeresésben a pénzbírság szabálysértési elzárásra való átváltoztatását kizárták, a pénzbírság adók módjára történő behajtásáról kell intézkedni.

(3a) *  Ha a kibocsátó állam a pénzbírság közérdekű munkára vagy elzárásra történő átváltoztatásához hozzájárult és annak tartamát meghatározta, az átváltoztatott pénzbírság tartamát a kibocsátó állam által meghatározott tartamban kell meghatározni.

(4) *  Az általános szabálysértési hatóság az elkövető részére a pénzbírság és eljárási költség megfizetésére harminc napos határidőt biztosít, egyúttal tájékoztatja az elkövetőt a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával történő megváltásáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy ha az elkövető a pénzbírságot nem fizeti meg, helyébe milyen tartamú közérdekű munka lép, valamint arra is, hogy a pénzbírság befizetésére nyitva álló határidő lejártát követő nyolcadik munkanapig személyesen jelentkezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél a pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása érdekében. Amennyiben az eljárás alá vont személy az állami foglalkoztatási szerv előtti megjelenési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a szabálysértési hatóság intézkedik a pénzbírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatásáról vagy annak adók módjára történő behajtásáról; e körülményekre a tájékoztatásnak úgyszintén ki kell terjednie.

(5) *  Amennyiben az elkövető jelentkezik az állami foglalkoztatási szervnél, akkor az állami foglalkoztatási szerv soron kívül értesíti a végrehajtásért felelős általános szabálysértési hatóságot.

31. § (1) *  Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az azonos típusú jogsértés esetén a külföldön kiszabott pénzbírság összege a Magyarországon kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét meghaladja, a végrehajtás a magyar jogszabályok szerint kiszabható legmagasabb összegre terjed ki.

(1a) *  Az (1) bekezdés az Európai Unió tagállamaiból érkező jogsegély esetén akkor alkalmazható, ha a cselekményt nem a kibocsátó állam területén követték el és az elbírálásra a magyar joghatóság kiterjed. Egyéb esetben a végrehajtás a külföldi határozatban kiszabott pénzbírság teljes összegére terjed ki, abban az esetben is, ha a pénzbírság összege meghaladja a magyar jogszabályok szerint kiszabható legmagasabb összeget.

(2) *  Ha az elkövető igazolja, hogy a külföldi határozatban megjelölt összeget részben vagy egészben megfizette, az általános szabálysértési hatóság értesítése alapján a központi hatóság az eljárást felfüggeszti, és egyidejűleg megkeresi a határozatot kibocsátó külföldi hatóságot, hogy a megfizetés tényéről hatvan napon belül nyilatkozzon. Ha a megadott határidőn belül a külföldi hatóság a megkeresésre nem válaszol, az eljárást meg kell szüntetni.

(3) *  A központi hatóság értesítése alapján az általános szabálysértési hatóság az előtte folyó végrehajtási eljárást felfüggeszti, ha a pénzbírság átvételéről rendelkező határozat meghozatala után olyan új tény, körülmény jut a központi hatóság tudomására, amely alapján a külföldi hatóság megkeresésére kell intézkedni.

(4) *  Ha a 28. § (3) bekezdése szerinti felfüggesztés időtartama alatt a megkeresett külföldi hatóság nem válaszol, vagy a kért adatokat nem továbbítja a központi hatóság részére, az eljárást meg kell szüntetni.

32. § *  A külföldi pénznemben kiszabott pénzbírság és az eljárási költség végrehajtását Magyarország hivatalos pénznemében kell teljesíteni. Az átváltásnál a pénzbírságot kiszabó határozat meghozatala napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján a feltüntetett középárfolyamot kell figyelembe venni.

33. § *  A befizetett pénzbírság és szabálysértési költség összege a központi költségvetés közvetlen bevétele.

2. Cím

PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ JOGERŐS SZABÁLYSÉRTÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

34. § (1) A szabálysértési hatóság pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozatának, illetve a bíróság pénzbírságot kiszabó jogerős végzésének, vagy határozatának (a továbbiakban: határozat) végrehajtása, valamint ezekben a határozatokban megállapított eljárási költség végrehajtása átadható, ha célszerű, hogy azt egy másik állam hatósága hajtsa végre.

(2) A végrehajtás átadása különösen akkor célszerű, ha az elkövető külföldi, vagy magyar állampolgár ugyan, de lakóhelye, tartózkodási helye külföldön van, vagy külföldön vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezik.

(3) A határozat végrehajtása átadásának további feltétele, hogy

a) az elkövető a pénzbírságot nem fizette meg,

b) *  nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a pénzbírság összege a határozat meghozatala napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett napi hivatalos devizaárfolyamon átszámítva meghaladja a 70 eurót.

35. § (1) *  A végrehajtás átadására irányuló megkereséseket a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formanyomtatvány tanúsítvánnyal együtt megküldi a központi hatóságnak.

(2) A megkereséshez egyéb – személyes adatot nem tartalmazó – tájékoztatás is csatolható az átadásra kerülő határozattal kapcsolatban, különösen a határozat indokaira vonatkozóan. Az alkalmazott magyar jogszabályi rendelkezések szövegét a megkereséshez csatolni kell.

(3) *  Nemzetközi szerződés alapján a végrehajtás átadására irányuló megkeresés a határozat lényegi elemeit tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány tanúsítvány a központi hatóságnak való megküldésével valósul meg. Ebben az esetben a határozatot csak akkor kell megküldeni, ha azt a végrehajtást átvevő külföldi hatóság kéri.

36. § Ha a végrehajtást a külföldi hatóság átvette, az elkövetővel szemben Magyarországon további végrehajtási cselekményt csak akkor lehet foganatosítani, ha a végrehajtást átvevő államban az elkövető kivonta magát a végrehajtás alól, vagy a határozat egyéb okból nem volt végrehajtható, s erről a végrehajtást átvevő külföldi hatóság értesítette a központi hatóságot.

37. § (1) Ha a végrehajtás átengedését követően, perújítás folytán a bíróság a határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezte, és új határozatot hozott, erről a központi hatóságot – az új határozat megküldésével – értesíti.

(2) A központi hatóság az új határozatot haladéktalanul továbbítja a végrehajtást átvevő külföldi hatósághoz, s egyidejűleg kéri a végrehajtás megszüntetését.

V. Fejezet

A VÉGREHAJTÁSRA ÁTVETT KÜLFÖLDI HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA

38. § (1) A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság központi nyilvántartást vezet azokról a külföldi határozatokról, amelyeket végrehajtásra átvett.

(2) A központi nyilvántartás célja annak megakadályozása, hogy a központi hatóság egy külföldi határozatot végrehajtásra több alkalommal átvegyen.

(3) A központi hatóság a központi nyilvántartásból adat szolgáltatására nem jogosult.

(4) A központi nyilvántartás a 9. § (2)–(4) bekezdése szerinti személyes és további adatokat, továbbá a 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti, a külföldi megkeresés teljesítésre vonatkozó értesítéseket is tartalmazza.

(5) A központi hatóság által vezetett központi nyilvántartásban a (4) bekezdés szerinti adatokat a 10. § (2) bekezdése szerinti időpontig lehet kezelni. Ezt követően gondoskodni kell a tárolt adatok törléséről.

(6) A központi hatóság adattovábbításra vonatkozó nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás megőrzési ideje az adattovábbítástól számított öt év.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

39. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap 15. napján lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor már jogerősen befejezett ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3) *  A 2012. április 15-e előtt indult végrehajtási eljárás során a letiltás vagy az adók módjára behajtott pénzbírság és az eljárási költség összege a végrehajtó települési önkormányzatot illeti meg.

Felhatalmazó rendelkezések

40. § (1) *  Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter, hogy rendeletben meghatározza a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozatok végrehajtásának átadására, illetve átvételére jogosult központi hatóságot. * 

(2) *  Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg az Európai Unió tanácsának a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB kerethatározatának melléklete szerinti formanyomtatvány tanúsítványt és annak kitöltési szabályait. * 

(3) *  Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a 27. § (4) bekezdése szerinti nemzetközi szerződés alapján használandó formanyomtatvány tanúsítványt és annak kitöltési szabályait.

Módosuló rendelkezések

41. § * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

42. § (1) Ez a törvény az Európai Unió 2000. május 29-én elfogadott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményének való megfelelést biztosítja.

(2) E törvény 19. § és 26. §-a a Schengeni Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-án kelt, a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról szóló határozatának való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény IV. fejezete az Európai Unió tanácsának a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB kerethatározatának, valamint a Schengeni Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-án kelt, a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról szóló határozatának való megfelelést szolgálja.

(4) *  E törvény 3. § (4) bekezdése, 19. § (3) bekezdése és 26. § (3) bekezdése a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat 12. cikke, és az annak végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozat 15. cikke, valamint az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatnak (2009. szeptember 21.) való megfelelést szolgálja.

(5) *  E törvény 19. § (4) és 26. § (4) bekezdése a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 7. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

(6) *  E törvény 1. § (1) bekezdése, 2. §-a, 3. § (4) és (5) bekezdése, 3/A. §-a, 4. §-t megelőző alcíme, 4. § (1) bekezdése, 8/A–8/G. §-a, 11/A. §-a, 12. §-t követő alcíme, 12/A–12/O. §-a, 1. számú melléklete és 2. számú melléklete a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez * 

EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH)

Ezt az ENYH-t egy illetékes hatóság bocsátotta ki. A kibocsátó hatóság igazolja, hogy ennek az ENYH-nak a kibocsátása a benne megjelölt eljáráshoz szükséges és azzal arányos, figyelembe véve a gyanúsított vagy a vádlott jogait is, és hogy a megjelölt nyomozási cselekmények megegyező körülmények között hasonló belföldi ügyben is elrendelhetők lennének. Kérem az alábbiakban megjelölt nyomozási cselekménynek vagy intézkedéseknek az elvégzését a nyomozás bizalmas jellegének megfelelő figyelembevételével, és azt követően az ENYH végrehajtásának eredményeként megszerzett bizonyítékok átadását.

A. SZAKASZ:
Kibocsátó állam: ...................................................................................................................................................................................
Végrehajtó állam: ..................................................................................................................................................................................
B. SZAKASZ: Sürgősség
Kérem, jelezze, ha az alábbi okokból sürgősség esete áll fenn:
□ Bizonyíték eltitkolása vagy megsemmisítése
□ Tárgyalás közelgő időpontja
□ Bármely egyéb ok
Kérjük, részletezze:
Az ENYH végrehajtására vonatkozó határidőket a 2014/41/EU irányelv rögzíti. Ugyanakkor, ha rövidebb vagy meghatározott határidőre van szükség, kérem, hogy jelölje meg az időpontot, és nevezze meg a sürgősség indokát:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
C. SZAKASZ: Az elvégzendő nyomozási cselekmény(ek)
1. Ismertesse a kért segítséget/nyomozási cselekmény(eke)t, ÉS adott esetben jelölje meg, ha a következő nyomozási cselekmények egyikéről van szó:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
□ A végrehajtó hatóságnak már birtokában lévő információ vagy bizonyíték megszerzése
□ A rendőrség vagy igazságügyi hatóság adatbázisaiban fellelhető információ megszerzése
□ Meghallgatás
□ tanú
□ szakértő
□ gyanúsított vagy vádlott
□ sértett
□ harmadik fél
□ Adott telefonszámhoz vagy IP-címhez tartozó előfizetéssel rendelkező személyek azonosítása
□ Őrizetben lévő személy ideiglenes átszállítása a kibocsátó államba
□ Őrizetben levő személy ideiglenes átszállítása a végrehajtó államba
□ Videokonferencia vagy egyéb audiovizuális közvetítőeszköz útján történő meghallgatás
□ tanú
□ szakértő
□ gyanúsított vagy vádlott
□ Telefonkonferencia útján történő meghallgatás
□ tanú
□ szakértő
□ Információ a bankoknál és egyéb pénzintézeteknél vezetett számlákról
□ Információ a banki és egyéb pénzügyi műveletekről
□ Valós idejű, folyamatos vagy meghatározott ideig tartó bizonyítékgyűjtéssel járó nyomozási cselekmény
□ banki és egyéb pénzügyi műveletek nyomon követése
□ ellenőrzött szállítások
□ egyéb
□ Fedett nyomozás
□ Titkos távközlési információgyűjtés
□ Bizonyítékként felhasználható elemek megsemmisítésének, átalakításának, áthelyezésének, átadásának vagy elidegenítésének megakadályozására szolgáló ideiglenes intézkedés(ek).
D. SZAKASZ: Kapcsolat korábbi európai nyomozási határozattal (ENYH)
Jelezze, ha ez az ENYH egy korábbi ENYH kiegészítése. Adott esetben adja meg a korábbi ENYH azonosításához szükséges információkat (az ENYH kibocsátásának dátuma, a hatóság, amelyhez azt továbbították és a továbbítás dátuma [amennyiben rendelkezésre áll], a kibocsátó és a végrehajtó hatóság ügyiratszáma):
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Kérem, adott esetben jelezze, ha ugyanebben az ügyben ENYH-val már megkerestek másik tagállamot is:
...............................................................................................................................................................................................................
E. SZAKASZ: Az érintett személy személyazonossága
1. Adjon meg minden ismert információt azon i. természetes vagy ii. jogi személy(ek) személyazonosságára vonatkozóan, akit vagy akiket a nyomozási cselekmény érint (ha több személyt érint, mindegyik személy esetében külön adja meg az információkat):
(i) Természetes személy(ek) esetében
Név: .......................................................................................................................................................................................................
Utónév (utónevek): ................................................................................................................................................................................
Egyéb név (nevek) (ha van ilyen): .........................................................................................................................................................
Felvett nevek (ha van ilyen): .................................................................................................................................................................
Nem: ......................................................................................................................................................................................................
Állampolgárság: ....................................................................................................................................................................................
Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám: .....................................................................................................
A személyazonosító okmány(ok) (személyazonossági igazolvány, útlevél) típusa és száma, ha rendelkezésre áll:
................................................................................................................................................................................................................
Születési idő: .........................................................................................................................................................................................
Születési hely: .......................................................................................................................................................................................
Lakóhely és/vagy ismert lakcím; ha nincs ilyen, az utolsó ismert lakcím:
...............................................................................................................................................................................................................
A személy által értett nyelv(ek):
...............................................................................................................................................................................................................
(ii) A személy által értett nyelv(ek):
Megnevezés: .........................................................................................................................................................................................
A jogi személy formája: ........................................................................................................................................................................
Rövidített név, általánosan használt név vagy kereskedelmi név, ha van ilyen:
...............................................................................................................................................................................................................
A jogi személy nyilvántartott székhelye: ...............................................................................................................................................
Nyilvántartási szám: .................................................................................................................................................................................
A jogi személy címe: .................................................................................................................................................................................
A jogi személy képviselőjének neve: ........................................................................................................................................................
Kérem, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:
□ gyanúsított vagy vádlott
□ sértett
□ tanú
□ szakértő
□ harmadik fél
□ egyéb (kérem, nevezze meg) .............................................................................................................................................................
2. Amennyiben a fent megadott címtől eltér, kérem, adja meg az elvégzendő nyomozási cselekmény helyét:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3. Adjon meg egyéb olyan információkat, amelyek támpontul szolgálhatnak az ENYH végrehajtásához, ha van ilyen:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
F. SZAKASZ: Az eljárás típusa, amelynek céljából az európai nyomozási határozatot (ENYH) kibocsátották:
□ (a) a kibocsátó állam nemzeti joga szerint bűncselekménnyel kapcsolatban igazságügyi hatóság által indított, vagy az igazságügyi hatóság előtt megindítható büntetőeljárások; vagy
□ (b) a közigazgatási hatóságok által olyan cselekmények tekintetében indított eljárások, amelyek a kibocsátó állam nemzeti joga alapján jogszabálysértésként büntetendők, és a határozat kifejezetten büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság előtti eljáráshoz vezethet; vagy
□ (c) az igazságügyi hatóságok által olyan cselekmények tekintetében indított eljárások, amelyek a kibocsátó állam nemzeti joga alapján jogszabálysértésként büntetendők, és a határozat kifejezetten büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság előtti eljáráshoz vezethet;
□ (d) az a), b) és c) pontban említett olyan eljárásokkal kapcsolatban, amelyek olyan bűncselekményekhez vagy jogsértésekhez kapcsolódnak, amelyekért valamely jogi személy felelősségre vonható vagy büntethető a kibocsátó államban.
G. szakasz: Az európai nyomozási határozat (ENYH) kibocsátásának indokai
1. A tények összefoglalása
Ismertesse az ENYH kibocsátásának indokait, beleértve az alapjául szolgáló tények összefoglalását is, a vád szerinti vagy a még nyomozás tárgyát képező bűncselekményeket, azt, hogy mely szakaszig jutott a nyomozás, az esetleges kockázati tényezők okait, valamint bármely egyéb lényeges információt.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2. A kibocsátott ENYH tárgyát képező bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3. A kibocsátandó ENYH tárgyát képező bűncselekmény a kibocsátó állam jogában olyan szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő, amelynek maximális időtartama a kibocsátó állam joga szerint legalább három év, továbbá szerepel az alább felsorolt bűncselekmények között? (jelölje meg a megfelelő négyzetet)
□ bűnszervezetben való részvétel
□ terrorizmus
□ emberkereskedelem
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme
□ korrupció
□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
□ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is
□ számítástechnikai bűnözés
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és
-fajták tiltott kereskedelmét is
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme
□ emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés
□ rasszizmus és idegengyűlölet
□ szervezett vagy fegyveres rablás
□ kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is
□ csalás
□ zsarolás és védelmi pénz szedése
□ termékhamisítás és szerzői jog megsértése
□ hivatalos okmányok hamisítása és azokkal való kereskedelem
□ fizetőeszközök hamisítása
□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme
□ nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme
□ lopott gépjárművek kereskedelme
□ erőszakos közösülés
□ gyújtogatás
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények
□ légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése
□ szabotázs
H. SZAKASZ: Egyes intézkedésekkel szemben támasztott további követelmények
Töltse ki a kért nyomozási cselekmény(ek)re vonatkozó szakaszokat:
H1. SZAKASZ: Őrizetben levő személy átadása
(1) Őrizetben levő személynek a kibocsátó állam részére nyomozati célból történő ideiglenes átadására irányuló megkeresés esetén kérem, jelezze, hogy az érintett hozzájárult-e ehhez az intézkedéshez:
Igen □ Nem □ Kérem az érintett hozzájárulásának kérését
(2) Őrizetben levő személynek a végrehajtó állam részére nyomozati célból történő ideiglenes átadására irányuló megkeresés esetén kérem, jelezze, [...] hogy az érintett hozzájárult-e ehhez az intézkedéshez:
Igen □ Nem
H2. SZAKASZ: Video- vagy telefonkonferencia vagy egyéb audiovizuális közvetítés
Videokonferencia vagy telefonkonferencia, vagy egyéb audiovizuális közvetítőeszköz útján történő meghallgatásra irányuló megkeresés esetén:
Kérem, nevezze meg azt a hatóságot, amely a meghallgatást végzi majd (elérhetőség/nyelv):
...............................................................................................................................................................................................................
Kérem, indokolja meg a kért intézkedést: ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(a) videokonferencia vagy egyéb audiovizuális közvetítőeszköz útján történő meghallgatás:
□ a gyanúsított vagy a vádlott hozzájárulását adta
(b) telefonkonferencia útján történő meghallgatás:
H3. SZAKASZ: Ideiglenes intézkedések
Bizonyítékként felhasználható elemek megsemmisítésének, átalakításának, áthelyezésének, átadásának vagy elidegenítésének megakadályozására szolgáló ideiglenes intézkedésre irányuló megkeresés esetén kérem, jelezze, hogy:
□ a bizonyítékot át kell adni a kibocsátó államnak
□ a bizonyíték maradhat a végrehajtó államban; kérem, adja meg az alábbiak tervezett időpontját:
az ideiglenes intézkedés visszavonása: .........................................................................................................................................
a bizonyítékra vonatkozó későbbi megkeresés benyújtása: ..........................................................................................................
H4. SZAKASZ: Információk a bankoknál és egyéb pénzintézeteknél vezetett számlákról
(1) Ha az információkérés olyan számlára vonatkozik, amelyet az érintett banknál vagy egyéb pénzintézetnél tart fenn, illetve amely felett rendelkezési joga van, kérem, mindegyikre nézve indokolja meg, hogy a büntetőeljáráshoz miért van szükség az intézkedésre, és hogy mi alapján feltételezi, hogy a végrehajtó államban található valamelyik bank vezeti a kérdéses számlát:
olyan bankszámlával kapcsolatos információ, amelyet az érintett tart fenn vagy amelyre vonatkozóan meghatalmazással rendelkezik
olyan egyéb pénzintézetnél vezetett számlával kapcsolatos információ, amelyet az érintett tart fenn vagy amelyre vonatkozóan meghatalmazással rendelkezik
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(2) A banki vagy egyéb pénzügyi műveletekre vonatkozó információkérés esetén kérem, mindegyik esetben indokolja meg, hogy a büntetőeljáráshoz miért van szükség az intézkedésre:
banki műveletekre vonatkozó információ
egyéb pénzügyi műveletekre vonatkozó információ
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Adja meg az érintett időszakot és számlákat:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
H5. SZAKASZ: Valós idejű, folyamatos vagy meghatározott ideig tartó bizonyítékgyűjtéssel járó nyomozási cselekmények
E nyomozási cselekményre irányuló megkeresés esetén kérem, indokolja meg, hogy a büntetőeljáráshoz miért van szükség a kért információra:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
H6. SZAKASZ: Fedett nyomozás
Fedett nyomozásra irányuló megkeresés esetén kérem, indokolja meg, hogy a büntetőeljáráshoz feltehetőleg miért van szükség az intézkedésre:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
H7. SZAKASZ: Titkos távközlési információgyűjtés
(1) Titkos távközlési információgyűjtésre irányuló megkeresés esetén kérem, indokolja meg, hogy a büntetőeljáráshoz miért van szükség az intézkedésre:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(2) Kérem, adja meg az alábbi információkat:
(a) a célszemély azonosítására szolgáló információk:
...............................................................................................................................................................................................................
(b) a titkos információgyűjtés kívánt időtartama:
...............................................................................................................................................................................................................
(c) technikai adatok (különösen a büntetőeljárás alá vont személy azonosítója – pl. mobiltelefon, vezetékes telefon, e-mail cím, internetkapcsolat esetében) annak érdekében, hogy az ENYH-t végre lehessen hajtani:
..............................................................................................................................................................................................................
(3) Kérem, jelezze, melyik végrehajtási módot részesíti előnyben
□ Az információk azonnali továbbítása
□ Az információk rögzítést követő továbbítása
Kérem, jelezze, ha kéri a titkos információgyűjtés révén szerzett információk írásba foglalását, dekódolását vagy titkosításának feloldását is*:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
* Ne feledje, hogy az írásba foglalással, dekódolással vagy a titkosítás feloldásával kapcsolatos költségeket a kibocsátó államnak kell viselnie.
I. SZAKASZ: A végrehajtáshoz kért alaki követelmények és eljárások
1. Értelemszerűen jelölje meg és töltse ki!
A kibocsátó hatóság az alábbi alaki követelmények és eljárások betartására kéri a végrehajtó hatóságot (...):
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2. Értelemszerűen jelölje meg és töltse ki!
A kibocsátó hatóság kéri, hogy a kibocsátó állam egy vagy több tisztviselője részt vehessen az ENYH végrehajtásában, támogatást nyújtva a végrehajtó állam illetékes hatóságainak.
A tisztviselők elérhetősége:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
A kapcsolattartás során használható nyelvek:
...................................................................................................................................................................................................................
J. SZAKASZ: Jogorvoslat
1. Kérem, jelezze, ha az ENYH kibocsátásával szemben már jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, és amennyiben igen, kérem, részletezze (a jogorvoslati lehetőség leírása, beleértve a szükséges intézkedéseket és a határidőket is):
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
2. A kibocsátó állam azon hatósága, amely további felvilágosítást tud adni a kibocsátó államban az igénybe vehető jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárásokról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítségnyújtás, tolmácsolás és fordítás:
Megnevezés: .........................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó (ha van ilyen): ................................................................................................................................................................
Cím: ......................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országkód) (körzetszám) .............................................................................................................................................................
Fax: (országkód) (körzetszám) .............................................................................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................................................................................................
K. SZAKASZ: Az európai nyomozási határozatot (ENYH) kibocsátó hatóság adatai
Jelölje meg az ENYH-t kibocsátó hatóság típusát:
□ igazságügyi hatóság
□ (*) a kibocsátó állam joga szerint illetékes egyéb hatóság
(*) Kérem, töltse ki az L. szakaszt is
A hatóság megnevezése:
..............................................................................................................................................................................................................
A képviselő/kapcsolattartó neve:
..............................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: .........................................................................................................................................................................................
Cím: ......................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országkód) (körzetszám) .............................................................................................................................................................
Fax: (országkód) (körzetszám) .............................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................................................
A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:
...............................................................................................................................................................................................................
Amennyiben a fent megadottól eltér, azon személy(ek) elérhetősége, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni vagy akivel (akikkel) meg lehet állapodni a bizonyíték átadásának gyakorlati részleteit illetően:
Név/Beosztás/Szervezet: ......................................................................................................................................................................
Cím: ......................................................................................................................................................................................................
E-mail/Tel.: ...........................................................................................................................................................................................
A kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének aláírása, amellyel igazolja az ENYH tartalmának pontosságát és helytállóságát:
Név: ......................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang): .........................................................................................................................................................
Dátum: .................................................................................................................................................................................................
Hivatalos pecsét (ha van ilyen): ............................................................................................................................................................
L. SZAKASZ: Az európai nyomozási határozatot (ENYH) érvényesítő igazságügyi hatóság adatai
Jelölje meg az ENYH-t érvényesítő igazságügyi hatóság típusát:
□ a) bíró vagy bíróság
□ b) nyomozási bíró
□ c) ügyész
Az érvényesítő hatóság hivatalos megnevezése:
...............................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve:
...............................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang):
...............................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám ..........................................................................................................................................................................................
Cím: ......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országkód) (körzetszám) .............................................................................................................................................................
Fax: (országkód) (körzetszám) .............................................................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................
Az érvényesítő hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:
...............................................................................................................................................................................................................
Kérem, jelölje meg, hogy a végrehajtó hatósággal való kapcsolattartás során az alábbiak közül melyik a fő kapcsolattartó:
□ a kibocsátó hatóság
□ az érvényesítő hatóság
Az érvényesítő hatóság aláírása és adatai
Név: ......................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang): .........................................................................................................................................................
Dátum: ..................................................................................................................................................................................................
Hivatalos pecsét (ha van ilyen):

2. számú melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez * 

IGAZOLÁS EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) ÁTVÉTELÉRŐL

Ezt a formanyomtatványt a végrehajtó állam azon hatóságának kell kitöltenie, amely a lentebb említett ENYH-t kapta.

A. AZ ÉRINTETT EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH)
Az ENYH-t kibocsátó hatóság:
...................................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: ..........................................................................................................................................................................................
A kibocsátás dátuma: ..............................................................................................................................................................................
Az átvétel dátuma: ...................................................................................................................................................................................
B. AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZATOT (ENYH) ÁTVEVŐ HATÓSÁG (1)
Az illetékes hatóság hivatalos megnevezése:
................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve:
................................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang):
................................................................................................................................................................................................................
Cím:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országkód) (körzetszám) ..............................................................................................................................................................
Fax: (országkód) (körzetszám) ..............................................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: .........................................................................................................................................................................................
A hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:
...................................................................................................................................................................................................................
C. (ADOTT ESETTBEN) AZ ILLETÉKES HATÓSÁG, AMELYHEZ A B. SZAKASZBAN
MEGHATÁROZOTT HATÓSÁG AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZATOT (ENYH) TOVÁBBÍTJA
A hatóság hivatalos megnevezése:
................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve:
................................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang):
................................................................................................................................................................................................................
Cím:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országkód) (körzetszám) ..............................................................................................................................................................
Fax: (országkód) (körzetszám) ..............................................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................................................................
A továbbítás dátuma: .............................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: ..........................................................................................................................................................................................
A kapcsolattartás során használható nyelv(ek):
...................................................................................................................................................................................................................
(1) Ezt a szakaszt minden hatóságnak ki kell töltenie, amely az ENYH-t megkapta. Ez a kötelezettség az ENYH-t elismerése és végrehajtása tekintetében illetékes hatóságot terheli, valamint adott esetben azt a központi hatóságot vagy hatóságot, amely az európai nyomozási határozatot az illetékes hatóságnak továbbította.
D. EGYÉB OLYAN INFORMÁCIÓ, AMELY LÉNYEGES LEHET A KIBOCSÁTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
E. ALÁÍRÁS ÉS DÁTUM
Aláírás:
Dátum: ....................................................................................................................................................................................................
Hivatalos pecsét (ha van ilyen):