A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 77. § (2) bekezdés a), d), f) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya – tulajdoni formától függetlenül – a Gyftv. 3. §-ának p)–s) pontjaiban meghatározott gyógyszertárakra terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) *  szaktevékenység:

aa) a közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében a gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenőrzése, tárolása, valamint a gyógyszerek, anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális gyógyászati célra szánt tápszerek és élelmiszerek (az anyatej-helyettesítő tápszer, anyatej-kiegészítő tápszer, speciális gyógyászati célra szánt tápszer és élelmiszer a továbbiakban együtt: tápszer), gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű szakmai tájékoztatással történő kiadása, továbbá a gyógyszerészi gondozás és a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése, követése,

ab) a Gyftv. 55. § (1) bekezdésében foglalt feladat;

b) funkcionális helyiség: az a) pont szerinti egyes gyógyszerészi szaktevékenységek kizárólagos céljára szolgáló, önálló légtérrel rendelkező helyiség;

c) *  officina: a gyógyszertár – ide nem értve a kézigyógyszertárat – betegforgalom bonyolítására, a gyógyszer és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiadására szolgáló helyisége;

d) * 

e) *  laboratórium: a gyógyszeranyagok vizsgálatára, valamint magisztrális gyógyszerek készítésére, ellenőrzésére szolgáló helyiség;

f) *  tanácsadó: gyógyszerészi gondozási szaktevékenység folytatására szolgáló helyiség vagy helyiségrészlet,

g) közterület: az épített környezetről szóló külön jogszabályban meghatározott terület, továbbá a bevásárlóközpontok parkolásra, valamint az egyes üzletek megközelítésére szolgáló területei;

h) működési engedély: a Gyftv. 48. §-ának (1) bekezdése szerinti engedély;

i) *  szolgálati rend: a Gyftv. 3. § 43. pontja szerinti időtartam;

j) steril: összes élő (patogén és apatogén) mikroorganizmustól mentes;

k) aszeptikus: csíraszegény, patogén mikroorganizmustól mentes;

l) impleálás: gyógyszereknek a gyógyszertári állványedényekbe, táraedényekbe történő betöltése;

m) *  magisztrális gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. §-ának 2. pontja szerinti gyógyszer;

n) *  gyógyszerészi gondozás: a Gyftv. 3. § 26. pontja szerinti tevékenység.

(2) *  Az építészeti fogalmak tekintetében – ha e jogszabály eltérő meghatározást nem tartalmaz – az épített környezetről szóló külön jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

A KÖZFORGALMÚ, FIÓK- ÉS KÉZIGYÓGYSZERTÁR MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

2/A. § *  Az egyének egészségük iránti felelősségének erősítése és az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátítása érdekében a gyógyszertár közreműködik a részben vagy egészben állami pénzügyi forrásból biztosított népegészségügyi tevékenységek megvalósításában.

Közforgalmú gyógyszertár

3. § (1) *  A közforgalmú gyógyszertár működtetőjének a gyógyszertárban végzett szaktevékenységekhez külön jogszabályban megállapított képesítéssel rendelkező szakszemélyzetet olyan létszámban kell biztosítania, hogy az egyes szaktevékenységet végző személy heti összes munkavégzésre fordított munkaideje a munka törvénykönyvéről szóló törvény, valamint az egyéb külön jogszabályok munka- és pihenőidőre vonatkozó előírásainak megfeleljen.

(2) *  A gyógyszertár működtetője a közforgalmú és a fiókgyógyszertárban ügyeleti, készenléti időben gyógyszerészi jelenlétet biztosítani köteles.

(2a) *  A gyógyszertár működtetője a közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejében gyógyszerész személyes jelenlétét folyamatosan biztosítani köteles.

(2b) *  A gyógyszertár működtetője a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejében a (2c) bekezdésben foglaltak kivételével a gyógyszerészi jelenlétet úgy is biztosíthatja, hogy a gyógyszerész személyesen a fiókgyógyszertárban nincs jelen, azonban hír- vagy távközlési eszköz útján legfeljebb 15 percen belül elérhető, és az eszközön keresztül a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható, mind a gyógyszertár alkalmazottja, mind a beteg részére felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást ad (a továbbiakban együtt: távfelügyelet). Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása a gyógyszertár működtetőjének feladata.

(2c) *  Gyógyszerész személyes jelenlétét kell biztosítania a fiókgyógyszertár működtetőjének, amennyiben a gyógyszertár

a) gyógyszer készítését, vizsgálatát,

b) fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek tárolását és kiadását

végzi.

(3) *  A közforgalmú gyógyszertár működtetőjének a gyógyszertárban szaktevékenységet folytató személyek részére tevékenységükhöz munkaruhát vagy az utcai ruházat felett viselt védőruhát kell biztosítania. A gyógyszertár szakmai vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a munka- vagy védőruhát a munkavállalók munkaidejük tartama alatt viseljék.

(4) *  A személyi jogos gyógyszerész írásban rögzíti a gyógyszertár alkalmazásában álló gyógyszerészek, szakasszisztensek és asszisztensek által ellátható szakfeladatokat.

(5) * 

4. § (1) *  A közforgalmú gyógyszertárnak szélfogóval vagy légzsilippel vagy légfüggönnyel ellátott akadálymentes betegforgalmi és ettől elkülönített gazdasági bejárattal kell rendelkeznie. A betegforgalmi bejáratot úgy kell kialakítani, hogy az közútról vagy közterületről megközelíthető legyen. A bejáratnál vagy annak közelében jelzőcsengőt vagy kaputelefont és kiadó ablakot kell kialakítani, az officinának vagy a kiadó ablaknak a beteg számára ügyeleti és készenléti szolgálatra kötelezés esetén is megközelíthetőnek kell lennie.

(2) *  Ügyeleti vagy készenléti időben a gyógyszer kiszolgáltatás kiadó ablakon keresztül is történhet.

(3) A közforgalmú gyógyszertárnak helyet adó épület homlokzatán, illetve amennyiben a gyógyszertár betegforgalmi bejárata zárt belső térbe nyílik, bejáratánál a „Gyógyszertár” feliratot jól látható helyen kell elhelyezni. A homlokzaton elhelyezhető a gyógyszertár működési engedélyében szereplő egyedi elnevezés is.

(4) *  A közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.

(5) *  Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejárata zárt belső térbe nyílik, a szélfogó, a légzsilip, illetve a légfüggöny elhagyható.

5. § (1) A közforgalmú gyógyszertár hasznos alapterülete – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – legalább 80 m2.

(2) *  A szaktevékenység ellátásához szükséges helyiségek és azoknak a hasznos alapterületből számított alapterülete:

a) officina: minimum 20 m2;

b) laboratórium: minimum 12 m2;

c) raktár minimum: 10 m2.

(3) * 

(4) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl a közforgalmú gyógyszertárban mosogatót, adminisztrációs, ügyeleti és szociális célra szolgáló helyiségeket, valamint betegség-specifikus gyógyszerészi gondozást végző gyógyszertárban tanácsadó helyiséget vagy helyiségrészletet kell biztosítani. A betegségspecifikus gyógyszerészi gondozást végző közforgalmú gyógyszertárban a tanácsadásra kijelölt helyiség vagy helyiségrészlet kialakítása oly módon történhet, hogy azt a beteg a gyógyszertár betegforgalomtól elzárt területének érintése, és így a gyógyszertárban folyó munka megzavarása nélkül közelíthesse meg.

6. § (1) *  Officinának az a helyiség alkalmas, amely világos, száraz, fűthető és szellőztethető, valamint padozata résmentes. A gyógyszertár officinájában a gyógyszerkiadást oly módon kell biztosítani, hogy a betegek egymásról illetéktelenül ne juthassanak betegségükkel összefüggő információhoz. Az officinában a várakozás helyét ennek megfelelően jól láthatóan kell jelezni. A betegeket ennek betartandóságáról jól látható figyelmeztető feliraton kell tájékoztatni.

(2) *  Az officinában jól látható helyen ki kell függeszteni a gyógyszertár működési engedélyét, vagy a működési engedély engedélyező hatóság által kiadott, a (6) bekezdés szerinti adattartalmú kivonatát, a felügyeleti szervek, valamint a betegjogok képviseletét ellátó személyek elérhetőségeit.

(3) *  A 36/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyógyszerészi gondozási tevékenység az officinában akkor végezhető, ha az officina alapterülete legalább 25 m2.

(4) Az officinában lemosható, fertőtlenítőszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmas tárát kell elhelyezni. A berendezést úgy kell kialakítani, hogy a munkaterület és a betegforgalmi rész elkülönített legyen. A gyógyszerkiadó helyet a gyógyszerbiztonsági szempontokra figyelemmel úgy kell kialakítani, hogy a kiadást végző gyógyszerész, szakasszisztens szükség esetén közvetlenül megközelíthesse a betegforgalom céljára szolgáló helyiségrészt.

(5) Az officinában ivóvizet és ehhez poharat kell biztosítani.

(6) *  A működési engedély kivonata az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a gyógyszertár elnevezését, címét,

b) *  a gyógyszertár működtetőjét, működtetőjének székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát,

c) a gyógyszertár vezetőjének nevét,

d) a gyógyszertár szolgálati rendjét,

e) a gyógyszertár forgalmazási körét.

(7) *  Az officinában a gyógyszereket – kivéve a tea formájú növényi gyógyszereket és a tea formájú hagyományos növényi gyógyszereket – úgy kell elhelyezni, hogy azok a betegek számára közvetlenül ne legyenek hozzáférhetőek.

(8) *  A gyógyszertárban termékbemutató nem tartható, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet kizárólag a gyógyszertár alkalmazásában álló szakszemélyzet folytathat. A népegészségügyi programokhoz kapcsolódó, valamint más egészségügyi szolgáltatás igénybevételére felhívó, azt népszerűsítő plakát, felhívás, tájékoztató anyag a gyógyszertárban csak a személyi jogos gyógyszerész szakmai felügyelete mellett helyezhető ki.

(9) *  Az officinában jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a betegnek a gyógyszertár szolgáltatásaival kapcsolatos írásbeli észrevételei, panaszai közléséhez szükséges eszközöket biztosítani kell.

7. § * 

8. § (1) Laboratóriumnak olyan helyiség alkalmas, amely világos, száraz, szellőztethető, padozata résmentes, bútorzata, illetve falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen tisztítható.

(2) *  A laboratóriumban végzett szaktevékenységek előírásait a hatályos Magyar és Európai Gyógyszerkönyv (a továbbiakban együtt: Gyógyszerkönyv), a Szabványos Vényminták Gyűjteménye (a továbbiakban: FoNo), a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium és a Klinikai-Kórházi Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium szakmai irányelvei, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) módszertani levelei és szakmai irányelvei rögzítik.

9. § (1) Raktárnak az a helyiség alkalmas, amelynek padozata résmentes, és amelyben a gyógyszertár által forgalmazott termékek szakszerű tárolása biztosított.

(2) Gyógyszerek tárolása során

a) biztosítani kell

aa) a külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek esetén a forgalomba hozatali engedélyben,

ab) magisztrális gyógyszerek esetén a Gyógyszerkönyvben, illetve a FoNo-ban,

ac) gyógyszeranyagok esetében a Gyógyszerkönyvben a hőmérsékletre, a fényviszonyokra és a nedvességtartalomra meghatározott körülményeket;

b) rendszeresen ellenőrizni kell a felhasználhatósági időtartamot;

c) *  gondoskodni kell a lejárt, a selejt és a forgalomból kivont gyógyszerek jelöléssel ellátott és elkülönítetten, raktárban történő tárolásáról.

(3) *  A gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékeket a gyógyszerektől elkülönítetten, a termék csomagolásán feltüntetett előírások szerint kell tárolni.

10. § (1) Mosogatónak résmentes padozatú, szellőztethető és legalább ajtómagasságig vegyszeresen tisztítható helyiség használható.

(2) Mesterséges szellőztetésről akkor kell gondoskodni, ha a természetes szellőzés nem megoldott.

11. § (1) A közforgalmú gyógyszertárak működéséhez szükséges felszerelések és eszközök (a továbbiakban: felszerelés) körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell:

a) a gyógyszerek, illetve a gyógyszertárak által forgalmazható egyéb termékek tárolására és kiadására alkalmas bútorzatot;

b) a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerinti tároló eszközt;

c) tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolására alkalmas edényt és szekrényt vagy helyiséget;

d) maró anyagok, savak tárolására alkalmas szekrényt vagy fülkét;

e) az aszeptikus gyógyszerkészítés feltételeit;

f) *  hűvös, hideg és mélyhűtött tárolás feltételeit biztosító hűtőszekrényt vagy a hűtést igénylő készítmények eltartására szolgáló helyiséget;

g) a 18. §-ban és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartások vezetésének és megőrzésének a feltételeit;

h) a Gyftv. 55. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges rendszert;

i) a tevékenység végzésére megfelelő informatikai rendszert;

j) *  internetes kapcsolatot, e-mail elérhetőséget, valamint

k) *  a közgyógyellátási jogosultság ellenőrzéséhez szükséges technikai kapcsolatot.

Fiókgyógyszertár

12. § *  (1) Fiókgyógyszertár épületben, illetve mozgó egységként működtethető.

(2) A fiókgyógyszertár hasznos alapterülete – a mozgó fiókgyógyszertár kivételével – minimum 25 m2.

(3) *  A fiókgyógyszertár létesítése és működtetése során – a mozgó fiókgyógyszertár kivételével – a 4. §-ban, a 6. §-ban, valamint a 11. § (2) bekezdés a), f) és i)–k) pontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) a fiókgyógyszertár bejáratánál fel kell tüntetni az ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét, címét és elérhetőségét, szolgálati rendjét, a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendjét, a legközelebbi készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát,

b) a fiókgyógyszertárnak nem kell elkülönített gazdasági bejárattal, kiadóablakkal, jelzőcsengővel vagy kaputelefonnal rendelkeznie.

(3a) *  A betegségspecifikus gyógyszerészi gondozást végző fiókgyógyszertárban a tanácsadásra kijelölt helyiség vagy helyiségrészlet kialakítása oly módon történhet, hogy azt a beteg a gyógyszertár betegforgalomtól elzárt területének érintése, és így a gyógyszertárban folyó munka megzavarása nélkül közelíthesse meg.

(4) A mozgó fiókgyógyszertárban a gyógyszerek és a gyógyszerektől elkülönítetten tárolt egyéb termékek biztonságos, szakszerű tárolását, a különleges tárolási feltételeket igénylő gyógyszerek és egyéb termékek tárolására alkalmas eszközt, továbbá a tevékenység végzésére megfelelő informatikai rendszert, továbbá a közgyógyellátási jogosultság ellenőrzéséhez szükséges technikai kapcsolatot biztosítani kell. A mozgó fiókgyógyszertárként üzemelő egység külső felületén a „Mozgó Fiókgyógyszertár” feliratot, valamint az ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, elérhetőségét és szolgálati rendjét jól látható helyen és módon fel kell tüntetni.

(5) A fiókgyógyszertárban és a mozgó fiókgyógyszertárban forgalmazott termékek tárolására a 9. §-ban meghatározott feltételeket értelemszerűen alkalmazni kell.

(6) A fiókgyógyszertárban – mozgó fiókgyógyszertár kivételével – biztosítani kell a Gyftv. 55. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges rendszert.

(7) A fiókgyógyszertárban gyógyszerkészítő tevékenység csak akkor végezhető, ha a fiókgyógyszertár megfelel az 5. §-ban, valamint a 8–11. §-ban meghatározott tárgyi feltételeknek. Mozgó fiókgyógyszertárban gyógyszerkészítő tevékenység nem végezhető.

(8) *  A mozgó fiókgyógyszertár működési engedélyében rögzíteni kell a gépjármű forgalmi rendszámát, használatának jogcímét, továbbá meg kell határozni a település(ek)en belül kijelölt elérhetőségi pontot, ahol legalább harminc perc időtartamig köteles tartózkodni. A működési engedélyben az NNGYK megjelöli az ellátható települések körét.

(9) A mozgó fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét az ellátandó települések orvosi rendelésének figyelembevételével kell meghatározni. A mozgó fiókgyógyszertár működési engedélyben foglalt szolgálati rendjét a közforgalmú gyógyszertár működtetője az ellátott település(ek)en a helyben szokásos módon, lehetőség szerint az orvosi rendelő épületében (épületén) és/vagy a település önkormányzatának épületében (épületén) közzéteszi.

(10) A mozgó fiókgyógyszertárként üzemelő egységben kötelező menetlevelet tartani, mely tartalmazza az útvonalat az indulások, megállások, érkezések helyének és idejének feltüntetésével.

(11) Mozgó fiókgyógyszertárban fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszer nem forgalmazható.

12/A. § *  (1) Fiókgyógyszertár abban az esetben biztosítja – gyógyszerész személyes jelenléte mellett – a 3. § (2c) bekezdése szerinti feladatok ellátását, ha azok ellátását vállalja, és a tevékenység a működési engedélyében szerepel.

(2) A 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés csak a 3. § (2c) bekezdése szerinti tevékenységekre működési engedéllyel rendelkező fiókgyógyszertárak tekintetében tehető meg.

Kézigyógyszertár

13. § (1) *  A kézigyógyszertárat úgy kell kialakítani, illetve működtetni, hogy biztosítottak legyenek a kézigyógyszertárból forgalmazott gyógyszerek tárolásának, kezelésének, kiadásának jogszabályban meghatározott feltételei. A kézigyógyszertár működési engedélyében meg kell jelölni a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertárat is. Abban az esetben, ha más lesz az ellátó gyógyszertár, a változást az NNGYK-nak be kell jelenteni, és kérni kell a működési engedély módosítását.

(2) Kézigyógyszertárban gyógyszerkészítő tevékenység nem folytatható.

(3) A kézigyógyszertár tartására jogosult háziorvos a gyógyszerek tárolására, kezelésére, kiszolgáltatására vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján jár el.

(4) * 

(5) Kézigyógyszertárban forgalmazott termékek beszerzése az ellátó közforgalmú gyógyszertárból történik.

(6) *  Ha a kézigyógyszertárat működtető orvos nem csatlakozott a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági rendelet) 31. cikke szerinti adattároló rendszerhez, a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertár ellenőrzi a Bizottsági rendelet szerint a gyógyszer biztonsági elemeit, és deaktiválja az egyedi azonosítót, mielőtt a gyógyszert a kézigyógyszertárnak kiadná.

A gyógyszertár működtetéséhez szükséges személyi feltételek * 

13/A. § *  (1) A közforgalmú gyógyszertár működtetője

a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből,

b) *  heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből és 1 gyógyszertári szakasszisztensből,

c) *  heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészből és 1 szakasszisztensből,

d) *  heti 60 órát meghaladó, de heti 70 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészből és 3 asszisztensből – amelyből legalább 2 gyógyszertári szakasszisztens –,

e) *  heti 70 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészből és 4 asszisztensből – amelyből legalább 2 gyógyszertári szakasszisztens –,

álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.

(2) *  Amennyiben a tárgyév első féléve tekintetében a tárgyévet megelőző év második félévében, a tárgyév második féléve tekintetében a tárgyév első félévében a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a háromezret, úgy a gyógyszertár működtetője az (1) bekezdésben foglalt létszám felett háromezer vényenként további egy fő gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.

(3) *  A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat az (1) bekezdésben megjelölt nyitva tartási idősávok alsó értékének egész számra kerekített 5%-os mértékéig a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerészeknek, gyógyszertári szakasszisztenseknek, illetve asszisztenseknek a munka törvénykönyvéről szóló törvényben szabályozottak szerinti – gyógyszertárban teljesített – többlet munkaóráival is teljesítheti az adott nyitva tartási idősávot megelőző idősávra vonatkozó létszámmal.

(3a) *  A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat – a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló – helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő gyógyszertári szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, gyógyszertári szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a.

(3b) *  A gyógyszertár vezetője a (3a) bekezdés szerint helyettesített munkaórákról nyilvántartást vezet.

(4) A házhozszállítást végző gyógyszertár működtetője a házhozszállítási tevékenység időtartamában is biztosítani köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján előírt szaklétszámot a gyógyszertárban.

(5) * 

(6) *  Amennyiben az (1)–(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén a részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt csak két gyógyszertárnál vehető figyelembe.

(7) *  Az előírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi, illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehető.

(8) *  A távfelügyelet időtartamát az e § szerinti munkaidőbe be kell számítani.

A gyógyszertárak szolgálati rendje

14. § (1)–(2) * 

(3) *  Az intézeti gyógyszertár szolgálati rendje – a 23. § (2) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontja szerinti alapfeladatainak ellátása tekintetében – azonos a fekvőbeteg-gyógyintézet működési rendjével. A 23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti szakfeladat ellátását végző egység szolgálati rendjére e rendelet 14–15. §-ában foglaltakat is alkalmazni kell.

(4) A kézigyógyszertár szolgálati ideje a kézigyógyszertár tartására jogosult háziorvos rendelőjében tartott rendelési és ügyeleti idővel egyezik meg.

15. § *  (1)–(2) * 

(3) *  Ha azt a járványügyi helyzet indokolja, az NNGYK

a) a fiókgyógyszertár részére is elrendelheti készenléti vagy ügyeleti idő teljesítését,

b) elrendelheti adott településen működő gyógyszertárak szolgálati rendtől eltérő nyitvatartását, ügyeleti és készenléti szolgálatát.

(4) Ügyelet esetén az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú gyógyszertár, a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben a fiókgyógyszertár működtetője a nyitvatartási időn túl – ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – gyógyszerész jelenléte mellett biztosítja a folyamatos betegellátást.

(5) Készenléti idő teljesítése esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertárnak, a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertárnak, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben a fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl – ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is – legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. A készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetőségét a 4. § (4) bekezdése szerint tünteti fel.

(6) *  Az ügyeletre/készenlétre kijelölt gyógyszertár ügyeleti/készenléti ideje a működési engedélyében megállapított nyitva tartási idejének végén kezdődik. Ettől eltérő későbbi időpontot az NNGYK a településen működő más gyógyszertárak nyitva tartási idejére figyelemmel megállapíthat.

16. § A közforgalmú gyógyszertárban a szolgálati rendben meghatározott szolgálati idő alatt elektronikus vagy nyomtatott formában

a) a hatályos Gyógyszerkönyvnek;

b) a FoNo hivatalos gyógyszerészi kiadásának;

c) *  a Szabványos Állatorvosi Vényminták (FoNoVet) gyűjteménye hivatalos kiadásának;

d) az Egészségügyi Közlönynek;

e) *  az NNGYK közleményeknek, valamint

f) a hivatalos gyógyszer-alkalmazási előírásoknak

rendelkezésre kell állniuk.

16/A. § *  (1) *  A gyógyszeranyagok vizsgálatára vonatkozóan az NNGYK módszertani levelet ad ki.

(2) Ha a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasznált gyógyszeranyag szállítója elvégezte a minőségi bizonylaton alapuló minőségellenőrzést, a gyógyszertárban a beérkező gyógyszeranyag vizsgálatát nem kell elvégezni.

(3) A gyógyszertárban alkalmazott nyilvántartások, naplók vezetése papír alapon vagy elektronikusan is történhet. A naplók, nyilvántartások adatait az ellenőrzést végző hatóságok számára rendelkezésre kell bocsátani.

17. § (1) * 

(2) *  A gyógyszerek minőségi kifogásaival összefüggésben hozott rendelkezésekről a közforgalmú gyógyszertár az általa ellátott kézigyógyszertárat, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletet és az általa működtetett fiókgyógyszertárat haladéktalanul értesíti, és az értesítés megtörténtét a 18. § (1) bekezdés i) pontja szerinti nyilvántartásban rögzíti.

(3) A működési engedéllyel rendelkező gyógyszertárnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/C. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására hatósági nyilvántartásba történő betekintést biztosító információs rendszert kell működtetnie.

(4) *  A gyógyszertár működtetője a gyógyszertár elektronikus levelezési címét a működés megkezdésekor és az elektronikus levelezési cím megváltozása esetén bejelenti az NNGYK-nak.

(5) *  Az a gyógyszertár, amely internetes gyógyszerkereskedelmet végez, honlapjának címét e tevékenység megkezdésekor és a tevékenység megszüntetésekor közli az NNGYK-val.

(6) *  Az NNGYK honlapján közzéteszi az alábbiakat:

a) tájékoztatás az internetes gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos magyar és uniós jogszabályi rendelkezésekről, beleértve azt a tájékoztatást is, hogy a gyógyszerek besorolása és szállításuk feltételei tekintetében a tagállamok között eltérések lehetnek,

b) internetes gyógyszerforgalmazásra jogosult magyarországi gyógyszertárak és honlapjaik jegyzéke,

c) tájékoztatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások keretében a lakosság számára jogellenesen szállított gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatokról.

18. § *  (1) A közforgalmú gyógyszertárakban a személyi jogos gyógyszerész által hitelesített papíralapú, vagy az a)–h), valamint a j) és k) pontok esetén elektronikusan vezetett

a) „Vizsgálati napló”

b) „Munkafüzet”

c) „Laboratóriumi napló”

d) „Kiszerelési napló”

e) „Impleálási napló”

f) „Sterilezési napló”

g) „Belső minőségellenőrzési napló”

h) „Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről”

i) „Közforgalmú gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lapja”,

j) „Hőmérséklet ellenőrzési napló”, valamint

k) „Gyógyszertári manuális”

vezetése kötelező.

(2) A közforgalmú gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésről és készletről elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi adatai bármikor megállapíthatóak.

(3) A „Vizsgálati napló” a gyógyszertárban végzett gyógyszervizsgálatok nyilvántartására szolgál. A „Vizsgálati napló”

tartalmazza

a) a gyógyszerszállító nevét,

b) a vizsgálat sorszámát,

c) a vizsgált gyógyszer hivatalos nevét és gyártási számát,

d) a vizsgálat idejét,

e) az elvégzett vizsgálat megnevezését,

f) a vizsgálat eredményét, valamint

g) a vizsgáló gyógyszerész aláírását vagy elektronikus azonosítóját.

(4) A „Munkafüzet” a „Vizsgálati napló” mellékletét képező nyilvántartás, amely mérési és számítási adatok feltüntetésére szolgál.

(5) A „Laboratóriumi napló” a mellékletét képező „Gyógyszertári manuális”-sal a gyógyszertárban több adagban készített gyógyszerek dokumentálására szolgál, és tartalmazza

a) az előállítás sorszámát,

b) a készítés időpontját,

c) az előállított gyógyszer nevét, minőségét,

d) az előállított gyógyszer mennyiségét,

e) az előállító gyógyszerész, illetve a közreműködő asszisztens aláírását vagy elektronikus azonosítóját,

f) a gyógyszer felhasználhatósági idejét.

(6) A „Gyógyszertári manuális”-ban fel kell tüntetni azon gyógyszerkészítmények összetételét, eltartási körülményeit, csomagolását, készítési módját és felhasználhatósági idejét, amelyek a Gyógyszerkönyvben vagy a FoNo-ban nem szerepelnek, azonban azokat a gyógyszertár rendszeresen készíti.

(7) A „Kiszerelési napló” azoknak a gyógyszereknek a nyilvántartására szolgál, amelyeknek csak a kiszerelése történik a gyógyszertárban kiadásra alkalmas formában, ideértve egyes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek jogszabály szerinti bontását is. A nyilvántartás tartalmazza

a) a kiszerelés sorszámát,

b) a kiszerelés időpontját,

c) a gyógyszer nevét és gyártási számát,

d) a kiszerelési egységek számát, valamint

e) a kiszerelést végző asszisztens, illetve az ellenőrző gyógyszerész aláírását vagy elektronikus azonosítóját.

(8) Az „Impleálási napló” a gyógyszertárban tartott és forgalmazott gyógyszeranyagok raktári edényzetbe, illetve másik edényzetbe történő áttöltésének regisztrálására szolgál. A nyilvántartás tartalmazza

a) az impleálás időpontját,

b) a gyógyszer nevét, vizsgálati vagy gyártási számát,

c) a tárolóedényzet azonosítására alkalmas jelet, megnevezést, valamint

d) az impleálást végző gyógyszerész, illetve a közreműködő asszisztens aláírását vagy elektronikus azonosítóját.

(9) A „Sterilezési napló” a gyógyszertárban végzett sterilezőeljárások nyilvántartására szolgál. A „Sterilezési napló” tartalmazza

a) a sorszámot,

b) a sterilezés dátumát,

c) a sterilezett anyag, eszköz megnevezését,

d) a sterilezett anyag gyártási vagy vizsgálati számát,

e) a sterilezett anyag mennyiségét, a sterilezett eszköz darabszámát,

f) a sterilezés kezdetét és végét rögzítő időpontokat (óra, perc),

g) a sterilezés hőfokát,

h) a sterilezést végző aláírását vagy elektronikus azonosítóját, valamint

i) a sterilizáló készülék(ek) azonosítóját.

(10) A „Belső minőségellenőrzési napló” a gyógyszertári szakmai munka ellenőrzésére szolgáló nyilvántartás, mely tartalmazza

a) az ellenőrzött szakszemély nevét,

b) a vizsgálat megnevezését, idejét, eredményét, valamint

c) a vizsgáló gyógyszerész aláírását vagy elektronikus azonosítóját.

(11) *  A forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről szóló nyilvántartás az NNGYK honlapján közzétett döntések végrehajtásának dokumentumait foglalja magában, mely tartalmazza

a) a forgalomból való kivonás napját,

b) a kivont készítmény nevét, hatáserősségét, kiszerelését,

c) a kivont gyógyszer gyártási számát,

d) a gyógyszertárban forgalomból kivont mennyiséget,

e) a kivonás módját,

f) a forgalomból kivonást végző aláírását vagy elektronikus azonosítóját,

g) a fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár értesítésének napját a forgalomból történő kivonásról,

h) a fiókgyógyszertárban, kézigyógyszertárban történő forgalomból kivonás végrehajtását.

(12) Fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásánál az e szerek gyógyszertárba történő beérkezésének és kiadásának eljárásrendjét, valamint a szükséges nyilvántartások vezetését meghatározó, a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(13) A „Hőmérséklet ellenőrzési napló” a hideg vagy hűvös helyen, szobahőmérsékleten, továbbá a mélyhűtőben tartandó gyógyszerkészítmények eltartását biztosító hűtőszekrények és/vagy helyiségek hőmérsékletének ellenőrzésére szolgáló nyilvántartás, amely tartalmazza

a) a hűtőszekrény vagy helyiség elnevezését, azonosítóját,

b) a hőmérsékleti referenciatartományt,

c) az ellenőrzés időpontját,

d) a leolvasott hőmérsékletet, valamint

e) az ellenőrzést végző aláírását vagy elektronikus azonosítóját.

(14) A nyilvántartási kötelezettség automata hőmérséklet adatgyűjtő-adatrögzítő alkalmazásával is teljesíthető, amennyiben a tárolt mérési adatok legalább 1 évre visszamenőleg visszakereshetők a készülékből.

(15) A gyógyszertár az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerinti vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásáról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kiadott gyógyszer nevét, a kiadás időpontját, az átvevő végzettségét vagy jogosultságát hitelt érdemlően tanúsító okirat számát, valamint a kiadó és az átvevő aláírását.

(16) A gyógyszertár az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelően rendelt, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, a gyógyszertár által kiszolgáltatott gyógyszerekről nyilvántartást vezet.

(17) A működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által rendelt vényköteles gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vényt (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: vény), vagy ha az eredeti vény visszaadására kerül sor, a vény másolatát a gyógyszertár elkülönítetten gyűjti és tárolja. A visszaadott vényen a kiadás tényét rögzíteni kell.

(18) A fiókgyógyszertárban az ott folytatott tevékenységnek megfelelő nyilvántartást kell vezetni.

19. § *  (1) A gyógyszerek interneten történő rendeléséhez szükséges honlapot működtető gyógyszertár gondoskodik arról, hogy a honlapon történő megkeresés feldolgozásra kerüljön, és a megrendelő érdemi visszajelzést kapjon. Ezenfelül olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, amely utólag módosíthatatlan formában tartalmazza

a) a megrendelés sorszámát, időpontját;

b) a megrendelt készítmény

ba) nevét,

bb) mennyiségét; valamint

c) a rendelést elektronikusan visszaigazoló gyógyszertári dolgozó nevét, elektronikus azonosítóját.

(2) Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök házhoz szállítását végző gyógyszertár olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza

a) interneten történt rendelésből származó házhoz szállítás esetén az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatokat;

b) a házhoz szállított készítmény

ba) nevét,

bb) mennyiségét,

bc) gyártási számát,

bd) tárolására vonatkozó különleges feltételeket;

c) a házhoz szállított gyógyszerek gyógyszertári kiadójának nevét, elektronikus azonosítóját;

d) a házhoz szállítást végző személy nevét, elektronikus azonosítóját;

e) a házhoz szállított gyógyszer átadásának időpontját.

(3) Gyógyszerek házhoz szállítása során a Gyftv. 55. § (5) bekezdésében foglaltak irányadóak.

(4) A házhoz szállítás a gyógyszer sértetlen, forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott csomagolásában történik. Ha a készítmény bontható, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 21. §-ában foglalt szakmai szabályok szerinti csomagolásban történik a házhoz szállítás.

20. § (1) A 18. és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartásokat a működtető – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az utolsó bejegyzést követő 5 évig köteles megőrizni.

(2) E rendelet előírásai nem érintik a más jogszabályok által előírt nyilvántartási kötelezettséget.

21. § * 

21/A. § *  A gyógyszertár működtetőjének biztosítania kell az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 13. § (6) bekezdésében foglaltakat.

AZ INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

22. § (1) *  A fekvőbeteg ellátást végző intézményben a gyógyító-megelőző tevékenység folytatása során – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően – biztosítani kell, hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszert, magisztrális gyógyszert, kötszert, gyógyászati anyagot és ideiglenes gyógyászati segédeszközt igénybe vehesse.

(2) *  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat – ideértve azokat a feladatokat is, amelyeket az intézmény közreműködő bevonásával biztosít – intézeti gyógyszertár útján látja el.

(3) *  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző intézménnyel szerződést köthet.

(4) *  Ha a fekvőbeteg ellátást végző intézménynek több bejegyzett telephelye is van, minden 300 ágy feletti telephelyén a 23. § (2) bekezdés aa) alpontja szerinti feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a 24. § (2) bekezdése és a 25. § (4) bekezdése figyelembevételével kell biztosítani.

23. § (1) A Gyftv. 48. §-a szerinti kérelemben meg kell jelölni az intézeti gyógyszertár által ellátni kívánt, a (2) bekezdés szerinti alap- és szakfeladatokat, amit a működési engedélynek is tartalmaznia kell a tevékenység végzése pontos helyszínének megjelölésével.

(2) Az intézeti gyógyszertár által ellátható alap- és szakfeladatok a következők:

a) alapfeladatok:

aa) *  külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek beszerzése, eltartása, raktározása, ellenőrzése, a kórházi fekvő- és járóbeteg-ellátó osztályok, részlegek, valamint az azokkal funkcionális kapcsolatban álló részlegek (a továbbiakban együtt: osztály) részére történő kiszolgáltatása, szakmai információ nyújtása,

ab) az aa) pont szerinti tevékenységen felül magisztrális gyógyszerek készítése,

ac) * 

b) szakfeladatok:

ba) parenterális oldatok készítése (keverékinfúziók kivételével),

bb) keverékinfúziók készítése (citosztatikus keverékinfúziók kivételével),

bc) citosztatikus keverékinfúziók készítése,

bd) betegre szabott gyógyszerosztás végzése,

be) betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás,

bf) *  közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység,

azzal, hogy a ba) pont szerinti szakfeladatot kizárólag az ab) pont szerinti alapfeladatot is végző intézeti gyógyszertár végezhet.

(3) *  Az alapfeladatokat végző intézeti gyógyszertárban a (2) bekezdés szerinti alapfeladatának megfelelően az intézeti vezető főgyógyszerész által hitelesített, a 18. § (1) bekezdés a)–i) és k) pontja, a 19. § és a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 6. számú melléklete szerinti nyilvántartásokat kell vezetni.

(4) *  A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok végzésének szakmai szabályait az NNGYK a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium egyetértésével módszertani levélben teszi közzé.

(5) Az intézeti gyógyszertár nyilvántartásában az e rendeletben meghatározott adatokat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a nyilvántartásba történt utolsó bejegyzést követő 5 évig kell megőrizni.

(6) Az intézeti gyógyszertárnak a 16. §-ban foglaltaknak eleget kell tennie.

24. § (1) Az intézeti gyógyszertár minimális személyi feltételei a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységi körben:

a) az aa) alpont szerinti gyógyszertár esetében egy gyógyszerész, egy szakasszisztens és egy asszisztens 500 ágyig, ez a szaklétszám 500 ágy felett 300 ágyanként egy-egy fővel nő;

b) az ab) alpont szerinti gyógyszertár esetében az a) pontban meghatározott létszámon felül 500 ágyanként egy gyógyszerész és egy asszisztens;

c) *  a bf) alpont szerinti gyógyszertár esetében telephelyenként az a) és b) pontban meghatározott létszámon felül egy gyógyszerész és egy szakasszisztens műszakonként.

(2) *  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén is – a gyógyszerek eltartására és tárolására vonatkozó előírások betartása mellett – biztosítani kell egy gyógyszerész és egy szakasszisztens foglalkoztatását.

(3) *  A 23. § (2) bekezdés b) pontjának bf) alpontja szerinti közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet az intézeti gyógyszertár abban az esetben végezhet, ha a fekvőbeteg-ellátási feladatait saját intézeti gyógyszertárral látja el a fekvőbeteg ellátást végző intézmény, továbbá a fekvőbeteg-ellátási feladatok végzéséhez előírt személyi és tárgyi feltételek is biztosítottak.

(4) A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok esetén az (1) bekezdésben meghatározott személyi feltételeken túl az ellátott feladatok figyelembevételével e rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak is meg kell felelni.

(5) *  A 23. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont bf) alpontja szerinti feladatot ellátó intézeti gyógyszertárban a működtető folyamatos gyógyszerészi jelenlétet köteles biztosítani.

25. § (1) Az intézeti gyógyszerellátást biztosító gyógyszertár minimális alapterületét a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységi körben az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerinti gyógyszertár esetében adminisztrációs, ügyeleti és szociális célra szolgáló helyiségeken kívül biztosítani kell

aa) gyári készítmények, magisztrális gyógyszerek, infúziók, kötszerek, tűz- és robbanásveszélyes anyagok szakszerű tárolására termékféleségenként minimum 15 m2 raktárt,

ab) minimum 10–10 m2 gyógyszerátvevőt, valamint gyógyszerkiadót;

b) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerinti gyógyszertár esetében az a) pontban meghatározottakon túl biztosítani kell

ba) együttesen minimum 18 m2 laboratóriumot és/vagy vényezőt,

bb) mosogatót;

c) * 

(1a) *  A 23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti szakfeladatot ellátó gyógyszertárnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakon túl rendelkeznie kell a közvetlen lakossági gyógyszerellátás betegforgalmának lebonyolítására, a gyógyszerek kiszolgáltatására és elkülönített tárolására alkalmas minimum 25 m2 össz-alapterületű helyiségcsoporttal.

(2) Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági ellátó helyisége a kórház kiszolgáló részlegei – így különösen mosoda, konyha, műhelyek –, a fertőző osztály és a proszektúra mellett, illetve az alagsorban – raktárak kivételével – nem működtethető.

(3) Az intézeti gyógyszertár gazdasági bejáratát a betegforgalmi bejárattól elkülönítetten, árufogadásra alkalmas módon kell kialakítani.

(4) *  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvőbeteg ellátást végző intézménynek gyógyszerkiadó helyiséget kell biztosítania, melynek alapterülete minimum 10 m2.

(5) *  A betegségspecifikus gyógyszerészi gondozást végző közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertárban a tanácsadásra kijelölt helyiség vagy helyiségrészlet kialakítása oly módon történhet, hogy azt a beteg a gyógyszertár betegforgalomtól elzárt területének érintése, és így a gyógyszertárban folyó munka megzavarása nélkül közelíthesse meg.

26. § (1) *  A 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bf) alpontja szerinti feladatot ellátó intézeti gyógyszertárban az 1. számú mellékletében foglalt felszereléseket és eszközöket az ellátott feladat figyelembevételével, továbbá a maró anyagok, savak tárolására alkalmas szekrényt vagy fülkét kell biztosítani.

(2) A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok esetén a berendezést, felszerelést az ellátott feladatok figyelembevételével úgy kell kialakítani, biztosítani, hogy az megfeleljen az e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak is.

Az intézeti gyógyszertár működése

27. § (1) *  Az intézeti gyógyszerellátás megszervezése, a gyógyszerek beszerzése – így különösen a beszerzés megtervezése –, tárolása, elosztása, ellenőrzése, a gyógyszerek készítése és vizsgálati gyógyszerek klinikai vizsgálatban való részvételének biztosítása, valamint az alkalmazáshoz szükséges szakmai tanácsadás, tájékoztatás biztosítása az intézeti gyógyszertár, illetve az intézeti gyógyszerész feladata. Az intézeti gyógyszerellátást úgy kell megszervezni, hogy a szakszerűség, a betegbiztonság, a folyamatosság és a gazdaságosság általános szempontjai együttesen érvényesüljenek. Az intézeti gyógyszertárnak a tevékenység végzésére megfelelő informatikai rendszert és internetes kapcsolatot, valamint elektronikus levelezési címet kell biztosítania.

(2) Az intézeti gyógyszertár működtetése során a gyógyszermegrendeléseket az osztályok gyógyszer-felhasználási igényei, az esetleges sürgősségi megrendelések, valamint a gyógyszerszállítások ütemének figyelembevételével kell kialakítani.

(3) A közvetlen lakossági ellátás biztosításához szükséges gyógyszerkészlet – a magisztrális gyógyszerek készítéséhez szükséges gyógyszeranyagok kivételével – az intézeten belüli felhasználásra szolgáló készlettől elkülönítetten, kizárólag a külön jogszabály szerint gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettől szerezhető be és a Gyftv. 51. § (2) bekezdése szerint elkülönítve tárolható.

(4) *  Magyarország területére elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás biztosítása érdekében a közvetlen lakossági gyógyszerellátás céljára beszerzett gyógyszerek a fekvőbeteg-ellátásban felhasználhatók. A gyógyszerek intézeti gyógyszertáron belüli átadását a fekvőbeteg-gyógyintézeti és közvetlen lakossági gyógyszerellátáshoz kapcsolódó nyilvántartásban is fel kell tüntetni.

28. § A gyógyszerek intézeti gyógyszertárban történő tárolása, eltartása során a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

29. § (1) Az osztályokra gyógyszer csak gyógyszerészi felügyelet mellett adható ki.

(2) A gyógyszerkiadás során ellenőrizni kell, hogy a gyógyszert megrendelő osztályon a gyógyszer alkalmazásához szükséges naprakész információ – így különösen alkalmazási előírás, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyező hatóság értesítéseivel kapcsolatos adatlap a mellékhatásokról, kölcsönhatásokról – rendelkezésre áll-e.

(3) *  Intézeti gyógyszertár gyógyszert más egészségügyi intézmény és egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére a gyógyszerek készítésére, minőségére vonatkozó előírások megtartásával adhat át.

30. § (1) Az intézeti gyógyszertár élén a gyógyintézettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló intézeti vezető főgyógyszerész (a továbbiakban: főgyógyszerész) áll.

(2) A főgyógyszerész gyógyszerellátási, szervezési és ellenőrző tevékenysége kiterjed a kórház valamennyi osztályára. A főgyógyszerész gyógyszerellátási feladatai ellátása során:

a) vezeti az intézeti gyógyszertárat;

b) szükség szerint – de legalább évente egy alkalommal – ellenőrzi az osztályokra kiadott gyógyszerek

ba) mennyiségét, készletének összetételét, nagyságát,

bb) tárolására vonatkozó szakmai szabályok biztosítását,

bc) alkalmazásával összefüggő gyógyszerészeti szakmai szabályok betartását;

c) ellenőrzi a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek osztályos rendelésére, tárolására, kiadására és nyilvántartására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott szabályok betartását;

d) biztosítja az intézeti gyógyszertár alap- és szakfeladatainak folytatásakor irányadó szakmai szabályok érvényesülését;

e) gyógyszerészeti szempontból ellenőrzi és ellenjegyzi a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek alkalmazására vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyedi gyógyszerigényléseket;

f) rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályok szakmai vezetőivel;

g) szakmai segítséget nyújt a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatáshoz.

(3) A (2) bekezdés a), b), e) és g) pontjai esetében a főgyógyszerész, a (2) bekezdés c) pontja esetében az egészségügyi szolgáltató szakmai vezetője adhat meghatalmazást e feladatok ellátására gyógyszerésznek.

(4) *  A főgyógyszerész e rendeletben nem szabályozott ellenőrzési és szervezési feladatait a fekvőbeteg ellátást végző intézmény – a gazdálkodási formájára irányadó jogszabályok szerinti – működési szabályzata (a továbbiakban: működési szabályzat) tartalmazza.

(5) *  A főgyógyszerész, illetve az általa meghatalmazott gyógyszerész a (2) és (4) bekezdésekben meghatározott ellenőrzéseiről jegyzőkönyvet készít, és az ellenőrzések tapasztalatairól a kórház szakmai vezetését rendszeresen tájékoztatja. Amennyiben a feladata ellátása során a fekvőbeteg ellátást végző intézményben – gyógyszerellátásra vonatkozó – jogszabály vagy szakmai szabály megsértése jut a főgyógyszerész tudomására, haladéktalanul intézkedést kezdeményez.

(6) *  Amennyiben a fekvőbeteg ellátást végző intézmény a 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző intézménnyel szerződést köt, a főgyógyszerész a (2) és (5) bekezdés szerinti feladatait a 24. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerész látja el.

31. § (1) *  A fekvőbeteg ellátást végző intézményben – a 27. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – csak az intézeti gyógyszertárban nyilvántartott gyógyszer tartható és alkalmazható. Az osztály szakszerű gyógyszerrendeléséért, felhasználásáért és tárolásáért felelős munkakör(ök) megjelölését a működési szabályzat tartalmazza.

(2) Az intézeti gyógyszertárból intézeti felhasználásra gyógyszer

a) osztályos, illetőleg névre szóló megrendelőlapon, vagy

b) elektronikus megrendelőlapon, vagy

c) e célra rendszeresített – külön jogszabályban meghatározott – egyedi gyógyszerigénylő lapon

rendelhető meg.

(3) A megrendelőlapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az osztály, valamint a beteg nevét, a beteg azonosító számát,

b) a gyógyszerrendelésért felelős aláírását és az osztály bélyegzőjének lenyomatát, elektronikus megrendelés esetén a felelős nevét,

c) a rendelés dátumát,

d) a rendelt gyógyszer nevét, hatáserősségét, gyógyszerformáját,

e) a rendelt gyógyszer mennyiségét,

f) a kiadott gyógyszer mennyiségét,

g) a kiadás dátumát,

h) a kiadást végző gyógyszerész aláírását, valamint

i) az átvevő aláírását és az átvétel időpontját.

(4) Az osztályra történő gyógyszer kiszállítás és átvétel folyamatát a működési szabályzat tartalmazza.

(5) Az osztályon történő gyógyszertárolás során

a) biztosítani kell

aa) a külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereknek a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott,

ab) *  a magisztrális gyógyszereknek a Gyógyszerkönyvben, a Szabványos Vényminták gyűjteményében, illetve az egyedi előiratban meghatározott,

ac) a forgalomból kivont, valamint a lejárt felhasználhatósági határidejű gyógyszer – további intézkedésig (selejtezésig) történő – elkülönített,

ad) *  a tételes elszámolásba besorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek elkülönített és szakszerű

tárolását;

b) folyamatosan ellenőrizni kell

ba) a meglévő készleteket,

bb) a gyógyszer felhasználhatósági határidőket,

bc) a tárolás körülményeit, így különösen a hőmérsékletet, fénytől való védelmet.

(6) A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek kórházi rendelésére, tárolására, kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

32. § (1) Az intézeti gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésről és készletről olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi adatai bármikor megállapíthatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a gyógyszer

aa) nyilvántartási számát,

ab) nevét,

ac) gyártási számát,

ad) felhasználhatósági határidejét,

ae) gyógyszerformáját,

af) hatáserősségét,

ag) kiszerelési egységét,

ah) összetételét (egyedi összetételű magisztrális készítmény esetén),

ai) EAN kódját;

b) a gyógyászati segédeszköz

ba) nevét,

bb) gyártási számát,

bc) kiszerelési egységét,

bd) felhasználhatósági határidejét,

be) ISO kódját, EAN kódját;

c) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz készlet és forgalmi adatok követhetőségéhez szükséges adatokat, így például a beszerzési árat, általános forgalmi adót;

d) a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt szállító megnevezését;

e) a szállítóktól megrendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;

f) a beszerzett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését, mennyiségét és minőségét igazoló okirat számát;

g) az osztály(ok) által megrendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;

h) az osztály(ok)ra kiadott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;

i) a forgalomból kivont és a lejárt felhasználhatósági idejű gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét.

(2a) *  Amennyiben a beteg tételes elszámolásba sorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszert otthoni alkalmazásra kap meg, úgy a gyógyszer átadásáról az intézeti gyógyszertár nyilvántartást vezet.

(2b) *  A (2a) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az átadott gyógyszer pontos megnevezését, hatáserősségét, kiszerelését;

b) az átadott gyógyszer szállítólevelének számát;

c) az átadást elrendelő orvos nevét, aláírását és osztályát;

d) a beteg nevét és aláírását.

(3) A közvetlen lakossági ellátást biztosító készlettől a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást jól elkülönítetten kell vezetni.

33. § (1) *  A klinikai vizsgálat céljára beérkezett és a beteg kezelése során felhasználásra kerülő vizsgálati gyógyszerekről az intézeti gyógyszertárban elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a klinikai vizsgálat

aa) címét,

ab) fázisát,

ac) a gyártó vagy vizsgálatot folytató cég nevét, címét,

ad) a klinikai vizsgálatot folytató osztály megnevezését, a vizsgálatot vezető orvos nevét;

b) *  a vizsgálati gyógyszer

ba) megnevezését,

bb) gyártási számát,

bc) vizsgálati számát,

bd) felhasználhatósági határidejét,

be) eltartására vonatkozó előírásokat,

bf) klinikai vizsgálatra engedélyezett mennyisége feltüntetését;

c) a klinikai vizsgálatot engedélyező határozat számát;

d) a kórház vezetőjének a klinikai vizsgálatot befogadó nyilatkozatát és annak nyilvántartási számát.

(3) *  A klinikai vizsgálatra szánt vizsgálati gyógyszer csak az (1)–(2) bekezdések szerinti előzetes nyilvántartásba vételt követően kerülhet felhasználásra.

(4) *  A klinikai vizsgálatra szánt és nyilvántartásba vett vizsgálati gyógyszereket – biztonsági okokból – elkülönítve kell tárolni.

34. § (1) *  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, Magyarországon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, karitatív célból térítésmentesen gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy tápszer csak intézeti gyógyszertáron keresztül adható.

(2) *  A térítésmentes orvosi mintaként vagy adományként a kórházba érkezett gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről és tápszerekről az intézeti gyógyszertár külön nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás szerinti adattartalom megfelel az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet szerinti jegyzőkönyv adattartalmának.

(3) *  Az orvosi mintaként, illetve adományként kapott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, valamint tápszereket a gyógyszernyilvántartásban és a készletnyilvántartásban piaci értéken kell szerepeltetni.

35. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézet az e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban meghatározott gyógyszerellátási feladatai összehangolása érdekében Gyógyszerterápiás Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) működtet.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatok elősegítése érdekében:

a) javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére;

b) szakmai és gazdasági szempontból elemzi és értékeli a kórház gyógyszerfelhasználását, gyógyszerbeszerzését, és javaslatot tesz az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére és az indokolatlannak minősített beszerzések és felhasználások csökkentésére;

c) *  a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló jogszabályban foglaltak alapján véleményezi az új gyógyszerterápiás eljárások kórházon belüli bevezetését és szakszerűségét, valamint meghatározza az új gyógyszerterápiás eljárások gyógyszerszükségletét;

d) az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel javaslatot tesz a kórház gyógyszerkészletének összetételére, valamint

e) ellenőrzi a kórház gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztosítási feladatait, a szolgáltatások minőségét és az esetleges hiányosságok esetén javaslatot tesz azok megszüntetésére.

(3) A Bizottság elnöke a kórház szakmai vezetője vagy az általa megbízott osztályvezető főorvos, illetve klinikai igazgató, titkára a főgyógyszerész. Ha a fekvőbeteg-gyógyintézetnek nincs főgyógyszerésze, a Bizottság titkára a 24. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerész. A Bizottság összetétele, feladata és működési rendje – e rendeletben nem szereplő – szabályait a működési szabályzat tartalmazza.

(4) *  A kórház gyógyszerfelhasználásának, új gyógyszerterápiáknak az elemzése, valamint a Bizottság egyéb feladatainak elvégzése a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével történik.

Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátási tevékenységére vonatkozó rendelkezések

36. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézeti és közvetlen lakossági gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátáshoz kapcsolódó beszerzési, nyilvántartási, raktározási tevékenységet elkülönített módon úgy kell végezni, hogy az elkülönítés a tevékenységek ellenőrzése során is nyomon követhető legyen.

(2) Fekvőbeteg-gyógyintézet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az intézeti gyógyszertárral megegyező telephelyen végezhet közvetlen lakossági gyógyszerellátást.

(3) *  Ha a fekvőbeteg-gyógyintézetnek több bejegyzett telephelye is van – az intézeti gyógyszertár telephelyén kívül – a többi telephelyen közvetlen lakossági gyógyszerellátást a 25. § (1a) bekezdése, valamint a (4) bekezdés szerinti feltételek biztosítása mellett végezhet. Ez esetben az ellátó gyógyszertár a fekvőbeteg-gyógyintézet intézeti gyógyszertára.

(3a) *  A fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi telephelyén telephelyenként egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző egység működtethető.

(4) *  A 25. § (1a) bekezdésében foglalt feltételek mellett a telephelyen végzett közvetlen lakossági gyógyszerellátás akkor folytatható, ha a telephelyen működő

a) fekvőbeteg-gyógyintézetben legalább háromszáz ágy,

b) rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatónál legalább tíz féle járóbeteg-szakellátási forma

biztosítva van.

(5) *  A közvetlen lakossági gyógyszerellátási tevékenység helyén biztosítani kell a Gyftv. 55. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges rendszert, valamint a közgyógyellátási jogosultság ellenőrzéséhez szükséges technikai kapcsolatot.

(6) *  A Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a (3a) és a (4) bekezdést nem kell alkalmazni.

Gyógyszerészi gondozás * 

36/A. § *  (1) A gyógyszerészi gondozási tevékenység körébe tartozik – ide nem értve a Gytv. 24. § (2) bekezdésében foglaltakat és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról, valamint a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló rendeletben előírt, a gyógyszerek expediálásához kapcsolódó adminisztratív kontrollt – a vényköteles gyógyszerek és a vény nélkül beszerezhető gyógyszerek és egyéb termékek kiszolgáltatásához kapcsolódva, illetve a betegeknek nyújtott egyéb gyógyszertári szolgáltatások részeként

a) a gyógyszertárat orvosi diagnózis nélkül felkereső beteg esetében

aa) szakszerű segítség nyújtása a tünetek értékelésében és szükség esetén a beteg orvoshoz irányítása,

ab) a tünetek megszüntetésére irányuló terápia ajánlása, beleértve az orvosi beavatkozás nélkül alkalmazható módszereket és a vény nélkül beszerezhető gyógyszereket,

ac) a vény nélküli gyógyszerek és egyéb termékek alkalmazásához szükséges információk nyújtása, beleértve a gyógyszerelési problémák felismerését lehetővé tevő ismereteket, az ezek jelentkezése esetén szükséges teendőket, valamint a terápia felfüggesztésének vagy abbahagyásának eseteit is;

b) a gyógyszertárat orvosi rendelvénnyel felkereső beteg esetében

ba) a gyógyszer-expediáláshoz és a vény validálásához kapcsolódóan a fennálló gyógyszerelési problémák feltárása és megoldása, különös tekintettel egyes speciális betegségekre és állapotokra (például csecsemő- és kisgyermekkor, terhesség, szoptatás, geriátria, máj- és vesebetegség, gyógyszerallergia),

bb) a biztonságos, költségtakarékos és folyamatos generikus gyógyszerhasználat elősegítése a beteg korábbi gyógyszerelésének felmérésével, gyógyszerelési problémáinak feltárásával és megoldásával,

bc) az együttműködő készség javítására irányuló tanácsok adása,

bd) tájékoztatás a kockázati tényezőkről és tanácsadás az egészségtudatos magatartás folytatására, az egyes betegségek és szövődményeik kialakulásának megelőzésére;

c) a betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás, mely a népegészségügyi programhoz kapcsolódóan az adott betegség és kockázati tényezői korai felismerésére, a betegség késői komplikációinak vagy visszatérésének megelőzésére, a betegek egyensúlyi állapotának fenntartására irányul és – a beteg kezelő orvosával együttműködésben – magában foglalja a kockázati tényezők felmérését és a beteg szükség szerinti orvoshoz irányítását, valamint a beteg oktatását és együttműködő készségének kialakítását, továbbá a beteg gyógyszerhasználatának irányítását.

(2) *  Gyógyszerészi gondozás a (7) bekezdés szerint közzétett szakmai irányelvekben foglaltak szerint közforgalmú és fiókgyógyszertárban, valamint intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző egységében végezhető.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott gyógyszerészi gondozási tevékenységet az a gyógyszerész végezheti, aki a külön jogszabály szerinti folyamatos továbbképzés keretében az erre irányuló programot elvégezte.

(4) *  A gyógyszerészi gondozási tevékenység a gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti főgyógyszerészének az NNGYK-hoz intézett együttes előzetes bejelentése alapján folytatható.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a gyógyszerészi gondozásban résztvevő gyógyszerészek nevét, továbbá a gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti főgyógyszerészének nyilatkozatát a jogszabályban és a közzétett szakmai irányelvekben előírt tárgyi feltételek meglétéről, továbbá arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja.

(6) *  Amennyiben a személyi és tárgyi feltételek körében változás áll be, azt a gyógyszertár működtetője és a személyi jogos gyógyszerész haladéktalanul köteles jelenteni az NNGYK-nak.

(7) *  A gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmai irányelveket az egészségügyi szakmai kollégium Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozata és tanácsa készíti elő és terjeszti fel közzétételre jogszabályban foglaltak alapján. A kollégium ezen irányelvek előkészítésébe bevonja a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének képviselőit, valamint az érintett orvosi tagozatokat és tanácsokat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényes működési engedéllyel rendelkező gyógyszertáraknak – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az e rendelet szerinti személyi és tárgyi feltételeknek 2009. január 1-jéig kell megfelelniük és az 5. § (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazniuk.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényes működési engedéllyel rendelkező intézeti és fiókgyógyszertáraknak az e rendelet szerinti feltételeknek 2007. december 1-jéig kell megfelelniük.

(4) *  Az egyes gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyászati ellátásokkal és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2015. (I. 14.) EMMI rendelettel megállapított 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak a 2015. február 1-jén már működő gyógyszertáraknak 2016. feburár 1-jéig kell megfelelniük.

(5) *  A 2013. július 31-én érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú, intézeti és fiókgyógyszertáraknak az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelettel megállapított 13/A. §-ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétől kell megfelelniük.

(5a) *  A 2016. március 31-én érvényes működési engedéllyel rendelkező intézeti gyógyszertárak esetében az egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelettel megállapított 36. § (3a) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazandó.

(5b) *  Nem alkalmazható szankció azon, kézigyógyszertárat működtető orvossal szemben, aki a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti egyedi azonosító ellenőrzésére és deaktiválására vonatkozó kötelezettségének 2021. február 9-étől e rendeletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelettel megállapított 13. § (6) bekezdése hatálybalépéséig nem tesz eleget, ha az egyedi azonosító ellenőrzését és deaktiválását a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertár végzi el a gyógyszer kézigyógyszertárnak történő kiadását megelőzően.

(5c) *  Nem alkalmazható szankció azon, kézigyógyszertárat működtető orvossal szemben, aki a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti egyedi azonosító ellenőrzésére és deaktiválására vonatkozó kötelezettségének 2023. február 9-étől az e rendeletnek a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet és a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 20/2023. (VI. 28.) BM rendelettel megállapított 13. § (6) bekezdése hatálybalépéséig nem tesz eleget, ha az egyedi azonosító ellenőrzését és deaktiválását a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertár végzi el a gyógyszer kézigyógyszertárnak történő kiadását megelőzően.

(6)–(8) * 

38. § *  (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2024. (II. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését megelőzően fiókgyógyszertárnak kiadott működési engedélyeket a működési engedélyt engedélyező hatóság (e § alkalmazásában a továbbiakban: hatóság) hivatalból módosítja a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Ha a fiókgyógyszertár működtetője a Módr1. hatálybalépését követő 8 napon belül bejelenti, hogy a 3. § (2c) bekezdése szerinti feladatok ellátását vállalja, és az ehhez szükséges feltételeket igazolja, a hatóság a működési engedélyben feltünteti, hogy a fiókgyógyszertár e feladatok ellátását vállalja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak hiányában a hatóság a fiókgyógyszertár működési engedélyét úgy módosítja, hogy a fiókgyógyszertár a 3. § (2c) bekezdésében foglaltak ellátását nem vállalja.

39. § *  (1) Ez a rendelet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 20. pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A közforgalmú és alapfeladatot végző intézeti gyógyszertár felszerelési és eszközlistája

1. *  Bevizsgálás eszközei

a) Szeszfokoló (60–100 fok mérési tartományú)

b) Hőmérő (belsőskálás 0,1 °C-osztású és helyiséghőmérséklet ellenőrzésére alkalmas)

c) Kézinagyító

d) Mérőhenger

e) Bunsen-égő vagy ennek megfelelő erősségű lángot biztosító eszköz

2. *  Mérés eszközei – hitelesített mérlegek

a) *  méréstartomány: 0–15 kg, hitelesítési osztásérték: 10 g

b) *  méréstartomány: 0–2000 g, hitelesítési osztásérték: 0,1 g

c) *  méréstartomány: 0–200 g, hitelesítési osztásérték: 0,01 g, külön az aszeptikus gyógyszerkészítéshez is.

3. Általános laboratórium eszközök

a) Exikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel

b) Infralámpa

c) Kanalak (fém, műanyag)

d) Reszelő, illetve daráló

e) Üveggyöngy

4. *  Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei

a) Aszeptikus fülke – manipulátor vagy lamináris boksz

b) Minimum 20 ml térfogatú, egyszer használatos, steril fecskendő (szemcseppek steril szűréséhez)

c) Maximum 0,22 µm pórusátmérőjű, minimum 25 mm átmérőjű, egyszer használatos, steril fecskendőszűrő (szemcseppek steril szűréséhez)

d) Hőlégsterilizátor eszközsterilezéshez, ha az aszeptikus gyógyszerkészítés nem kizárólag steril, egyszer használatos eszközökkel történik

e) Porfirizátor

f) Egyszer használatos steril gumikesztyű

5. Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei

a) Főzőpoharak

b) Lombikok

c) Menzúra

d) Üvegbotok

e) Üvegtölcsérek, állvánnyal

f) *  Főzőedény

6. Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei

a) Spatulák (fém, műanyag)

b) Patendulák

c) Pisztillusok mázas

d) Tubustöltő, tubuszáró

7. Kúpok készítésének eszközei

a) Kúpkiöntő forma, 1, 2, 3 g-os

b) Hüvelyhenger, illetve hüvelykúp kiöntő forma

c) Buzsi gép

d) *  kúprúdosztó tábla (citdivid)

8. Porok készítésének eszközei

a) Dörzstál

b) Pisztillusok mázatlan

c) Porosztó kártyák

d) Szitasorozat

e) * 

9. * 

10. Egyebek

a) Csomagolóanyagok, szignatúrák

b) Gyógyszertár bélyegző

c) Annuláló bélyegző

2. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatot is végző intézeti gyógyszertár építészeti és tárgyi feltételei

I. ÉPÍTÉSZETI FELTÉTELEK ba bb bc
1. Szakmai helyiségek
1.1. Gyógyszervizsgáló laboratórium
1.1.1. kémiai analitikai 1
1.1.2. infúzió sterilitást vizsgáló I6, I7, I8, I9 1
1.2. Aszeptikus helyiségek
1.2.1. előkészítő 1 1
1.2.2. bemosakodó 1 1
1.2.3. aszeptikus munkahely 1 1
1.3. Infúziós laboratórium
1.3.1. bemosakodó, öltöző 1
1.3.2. bemérő szoba 1
1.3.3. oldatkészítő-letöltő 1
1.3.4. kupakzáró 1
1.3.5. hőlégsterilizáló 1
1.3.6. mosogató-fertőtlenítő 1
1.3.7. mosogató-tiszta 1
1.3.8. vízlágyító/desztilláló 1
1.3.9. sterilizáló/autoklávozó 1
1.3.10. szálvizsgáló/szignáló 1
1.4. Raktárak
1.4.1. infúziós alapanyag 1
1.4.2. infúziós oldatraktár 2*
1.4.3. tűz- és robbanásveszélyes anyag tároló
1.4.4. eszköz, csomagolóanyag, göngyöleg és üveg 2
* Amennyiben a vizsgálat alatt lévő, még fél nem szabadított infúzióknak a már felszabadított infúzióktól történő elkülönítése és zárolása biztonságosan megoldható, egy infúziós oldatraktár is elegendő.
II. TÁRGYI FELTÉTELEK ba bb bc
2. Gépek, műszerek
2.1. analitikai mérleg Sz
2.2. autokláv-hűthető Sz
2.3. hőlégsterilező berendezés Sz
2.4. ionmérők Sz
2.5. kupakzáró Sz
2.6. laminar air-flow-horizontális Sz Sz
2.7. laminar air-flow-vertikális Sz
2.8. Aszeptikus fülke (laminar box) Sz Sz Sz
2.9. membránszűrő berendezés Sz
2.10. oldatkeverő Sz
2.11. pH-mérő Sz
2.12. szálvizsgáló berendezés Sz
2.13. szárítószekrény Sz
2.14. termosztátok Sz
2.16. üvegmosógép Sz
2.17. vákuumkamra vákuum motorral Sz
2.18. vákuumszívó-nyomó berendezés Sz
2.19. vízdesztilláló Sz
Jelmagyarázat: Sz = szükség szerinti darabszám, de legalább 1 db.

3. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatot is végző intézeti gyógyszertár személyi feltételei

Szakfeladat ellátásához ba) I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
1. Gyógyszerész 1/4 1/2 1 1 1 2 2 2 2
2. Szakdolgozó 2 2 3 4 5 5 6 6 7

Jelmagyarázat: Parenterális oldatkészítés

I = előállított infúzió palack/hó

I1 <7 000

I2 7 001–10 000

I3 10 001–15 000

I4 15 001–20 000

I5 20 001–25 000

I6 25 001–30 000

I7 30 001–35 000

I8 35 001–40 000

I9 >40 000

Keverékinfúzió készítés bb)
Napi 50 palackig
Gyógyszerész 1/4
Szakdolgozó 1/2
Napi 51–100 palack
Gyógyszerész 1/2
Szakdolgozó 1
Napi 100 palack felett
Gyógyszerész 1
Szakdolgozó 2
Citosztatikus keverékinfúzió bc)
Napi 25 palackig
Gyógyszerész 1/2
Szakdolgozó 1
Napi 26–50 palackig
Gyógyszerész 1
Szakdolgozó 2
Napi 51–100 palackig
Gyógyszerész 1,5
Szakdolgozó 3
Napi 100–200 palackig
Gyógyszerész 2
Szakdolgozó 4
Betegre szabott gyógyszerosztás 100 ágyanként bd)
Gyógyszerész 1/2
Szakdolgozó 2
Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenység be)
Gyógyszerész (100 ágyanként) 1

4. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez *