A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet

a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésének e) pontjára tekintettel - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  mezőgazdasági tevékenység: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk c) pontja és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke szerinti tevékenység;

b) *  halászati tevékenység: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében meghatározott termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenység;

c) *  mezőgazdasági termék: az Európai Közösséget létrehozó Római Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek;

d) *  halászati termék: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek;

e) *  mezőgazdasági termelő: az agrár de minimis rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti terméket előállító vállalkozás, amely megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásnak;

f) *  TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) és b) pontja szerint előzetesen, illetve véglegesen elismert zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezet;

g) *  termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján működő, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), illetve 2005. november 1-jét megelőzően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által termelői csoportként elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság [a továbbiakban az e), f) és g) pont együtt: mezőgazdasági vállalkozás];

h) *  halászati vállalkozás: a halászati de minimis rendelet 2. cikk 1. pont a) alpontja szerinti terméket előállító vállalkozás, amely megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásnak;

i) *  köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség;

j) beruházási hitel: az ügyfél által eszközölt, a számviteli törvény és az adótörvények által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített ráfordítások megvalósításához igénybe vett közép- vagy hosszú lejáratú hitel;

k) forgóeszköz hitel: mezőgazdasági tevékenység költségeinek fedezetére pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel;

l) intézményi kezességvállalás: hitelbiztosíték a pénzügyi intézménnyel megkötött hitel-, bankgarancia-, faktoring- és pénzügyi lízingszerződésekhez;

m) *  kezességvállaló intézmény: Magyarország adott évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak alapján viszontgaranciával bíró pénzügyi vállalkozás (Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.);

n) *  pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján meghatározott hitelintézet és pénzügyi vállalkozás;

o) *  támogatás tartalom: a kezességvállalás támogatás összegének jelenértéke, amely a 2. számú melléklet szerinti képlet alapján, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján kerül kiszámításra;

p) támogatásról szóló igazolás: a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalomról szóló igazolás;

q) *  halászati de minimis rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet;

r) *  agrár de minimis rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet;

s) *  bejelentési rendelet: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet.

2. § *  (1) *  A mezőgazdasági és halászati vállalkozások az e rendeletben foglalt feltételekkel intézményi kezességvállalást vehetnek igénybe pénzügyi intézménnyel megkötött mezőgazdasági, illetve halászati célú beruházási hitelekhez, bankgaranciához, faktoringhoz, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szerződéseikhez, valamint forgóeszköz hiteleikhez. Az intézményi kezességvállalás e rendelet alapján az agrár de minimis rendelet, illetve a halászati de minimis rendelet szerinti támogatásnak minősül.

(2) Az intézményi kezességvállalás támogatástartalmának összege mezőgazdasági vállalkozásonként legfeljebb az agrár de minimis rendelet 3. cikkében, illetve halászati vállalkozásonként legfeljebb a halászati de minimis rendelet 3. cikkében meghatározott euróban kifejezett összeg lehet.

(3) Nem jogosult támogatás igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás az agrár de minimis rendelet 1. cikkében, a halászati vállalkozás a halászati de minimis rendelet 1. cikkében meghatározott esetekben, vagy ha köztartozással rendelkezik.

3. § (1) *  A kezességvállaló intézmény az üzletszabályzatának megfelelően megvizsgálja a kezességvállalási kérelem jogalapját és elvégzi az agrár de minimis rendelet 6. cikkében vagy a halászati de minimis rendelet 6. cikkében foglalt információgyűjtést és ellenőrzést.

(2) *  Az agrár de minimis rendelet szerinti küszöbérték ellenőrzése céljából a mezőgazdasági vállalkozás kezességvállalási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy a kezességvállaló intézmény a Tv. 26. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerében lévő, a mezőgazdasági vállalkozás szabad csekély összegű (de minimis) keretére vonatkozó adatokat kérjen a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár), továbbá ahhoz, hogy az igényelt kezességvállalás támogatásának összege a Kincstár nyilvántartási rendszerében zárolásra kerüljön.

(3)-(4) * 

(5) *  Ha a kezességvállaló intézmény a szerződéskötési feltételek teljesülését teljes körűnek ítéli, kiszámítja a kezesség támogatástartalmát. Amennyiben a kezesség támogatástartalma nem lépi túl az agrár de minimis rendelet vagy a halászati de minimis rendeletében meghatározott egyéni keretet, úgy a kezességvállaló intézmény kiállítja a támogatásról szóló igazolást, amelyet a bejelentési rendeletnek megfelelően egy eredeti példányban megküld a hitelfelvevő részére, aki azt köteles tíz évig megőrizni.

(6) *  A kezességvállaló intézmény a támogatástartalomról szóló igazolás adattartalmáról a bejelentési rendelet szerint tájékoztatja a Kincstárt is. A támogatástartalomról szóló igazoláson fel kell tüntetni a mezőgazdasági vállalkozás nevét, ügyfél-azonosítóját, a támogatás jogcímét, a forint/euró átváltási árfolyamot és a támogatástartalom összegét.

(7) *  A mezőgazdasági vállalkozásnak a kezességvállalási kérelem benyújtásakor meg kell felelnie a bejelentési rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

4. § (1) * 

(2) *  A támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(3) *  A Kincstár az agrár de minimis rendelet, illetve a halászati de minimis rendelet szerinti tagállami vagy egyéni keret túllépése esetén a túllépés tényéről levélben értesíti a kezességvállaló intézményt. A tagállami vagy egyéni keret túllépése esetén az agrár de minimis rendelet, illetve a halászati de minimis rendelet szabályai alapján támogatás nem nyújtható a mezőgazdasági vállalkozás részére.

5. § *  A kezességvállaló intézmény minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig köteles tájékoztatni a minisztériumot és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumot a rendelet alapján megkötött kezesi szerződések számáról és a támogatási összegekről.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

7. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. § *  E rendeletnek a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 11. §-ával módosított 2. § (1) bekezdését a 2011. január 1. után megkötött hitel- és kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.

1. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez * 

2. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

A piaci díjak jelenértéke:

Évenkénti díjfizetés esetén a tényleges díjak jelenértéke:

Egyösszegű díjfizetés esetén a tényleges díjak jelenértéke:

PV(tényleges díj) = Q1 x GDE

TT=PV(piaci díj)-PV(tényleges díj)

A képletekben használt jelölések a következők:

PD: a piaci díjmérték (%)

GD: a kezességvállalási szerződés szerinti tényleges garanciadíj (%) évenkénti díjfizetés esetén

GDE: a kezességvállalási szerződés szerinti tényleges garanciadíj (%) egyösszegű díjfizetés esetén

Q1: a hitel garantált összege a kezességvállalás 1. évében a hitelszerződés alapján

Q2: a hitel garantált összege a kezességvállalás 2. évének elején a hitelszerződés alapján

Qn: a hitel garantált összege a kezességvállalás n. évének elején a hitelszerződés alapján

i: az elfogadó döntés időpontjában érvényes referencia kamatláb

HE: a garancia időszak napjainak száma a kezességvállalás első évében/365

HU: a garancia időszak napjainak száma a kezességvállalás utolsó évében/365

PV (piaci díj): a piaci díjmértékkel a hitelszerződés szerinti törlesztés szerint évenkénti díjfizetéssel számolt díjtételek jelenértéke

PV (tényleges díj): a kezességvállalási szerződés szerinti díjmértékkel és fizetési móddal, hitelszerződés szerinti törlesztéssel számított díjtételek jelenértéke

TT: támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke

2. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére