A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet

az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről

A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény (a továbbiakban: NAVA tv.) 18. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában megállapított feladatkörében, valamint az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-ának (5) bekezdésében megjelölt intézményekre terjed ki.

NAVA-pontok létesítése

2. § (1) Az informatikáért felelős miniszter által a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Közhasznú Társaság közreműködésével működtetett Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) archívumához hozzáférés kizárólag olyan intézmény részére biztosítható, amely

a) az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében megjelölt intézményi körbe tartozik, továbbá

b) megfelel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról szóló 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a jelen rendelet előírásainak, továbbá amellyel

c) a NAVA összekapcsolási megállapodást kötött (a továbbiakban: NAVA-pont).

(2) A Kormányrendelet és e rendelet rendelkezéseivel összhangban a NAVA honlapján közzéteszi a NAVA szolgáltatás igénybevételéhez szükséges részletes műszaki követelményeket.

(3) Az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott intézmények a melléklet szerinti szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezhetik a NAVA archívumához való hozzáférés biztosítását. A szándéknyilatkozat elektronikus úton, a NAVA honlapján tölthető ki.

(4) A szándéknyilatkozat beérkezését követően a NAVA megvizsgálja, hogy az intézmény az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében megjelölt intézményi körbe tartozik-e, valamint teljesíti-e a Kormányrendeletben és a jelen rendeletben meghatározott követelményeket. Szükség esetén a NAVA felkéri az intézményt, hogy megfelelő dokumentumokkal támassza alá az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályokban foglaltak teljesítését.

(5) A NAVA megvizsgálja továbbá, hogy az intézmény megfelel-e a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki követelményeknek. Az intézmény akkor felel meg a műszaki követelményeknek, ha rendszere alkalmas a NAVA által rendelkezésre bocsátott tesztoldal megjelenítésére.

(6) A jogszabályi, valamint a műszaki követelményeknek megfelelő intézménnyel a NAVA a Kormányrendelet 3. §-ának (1) bekezdésével összhangban összekapcsolási megállapodást köt.

(7) A NAVA-pontok listáját a NAVA a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

A műsorszámok szolgáltatásának műszaki és minőségi követelményei

3. § (1) A NAVA rendszerébe történő minden bejelentkezést olyan azonosítási eljárás előzi meg, amely biztosítja, hogy csak jogosult NAVA-pontról működtetett számítógépes terminál csatlakozhasson a NAVA hálózatához. A NAVA csak a hozzáférési jogosultság megállapítását követően szolgáltatja az archívumában őrzött műsorszámokat.

(2) A műsorszámokat a NAVA-pontok felé történő szolgáltatásuk során is a NAVA által fenntartott kiszolgáló tárolja, azok nem kerülnek rögzítésre a NAVA-pontokon. A műsorszámok NAVA-ponton történő megjelenítésénél olyan alkalmazásokat kell használni, amelyek a műsorszámoknak csak a NAVA-pontok számítógépes termináljain való megjelenítését teszik lehetővé, azok többszörözését (bármely hordozón való rögzítését) nem, valamint a műsorszám megtekintését követően automatikusan törlik a műsorszámok lejátszás idejére ideiglenesen tárolt adatait.

(3) A szolgáltatott formátumnak a NAVA-pontokon ingyenesen elérhető szoftverrel megjeleníthetőnek kell lennie.

(4) A NAVA a műsorszámokat olyan minőségben szolgáltatja, amely mindenkor alkalmas az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából történő felhasználásra.

(5) A NAVA által rögzített műsorszámoknak a NAVA tv. 2. mellékletében meghatározott leíró adatait tartalmazó adatbázisa - a NAVA tv. 5. §-ának a) pontjában foglalt korlátozással - a NAVA által fenntartott internetes honlapon bárki számára, azonosítás nélkül, ingyenesen elérhető.

Az archivált audiovizuális dokumentumok felújítása

4. § (1) Az archivált audiovizuális dokumentumok felújítása keretében a NAVA

a) biztosítja, hogy a gyűjteményében őrzött dokumentumok veszteség nélkül megőrzésre kerüljenek, valamint alkalmasak legyenek a NAVA-pontok felé szolgáltatott formátum előállítására;

b) gyűjteményében a dokumentumokat a mindenkori lejátszhatóságot biztosító nyílt szabványú formátumban tárolja;

c) a gyűjtemény dokumentumainak épségét legalább öt évenként ellenőrzi, és időszakosan, de legalább tizenöt évente gondoskodik arról, hogy a dokumentumok a műszaki fejlődésnek megfelelő műszaki színvonalú adathordozón kerüljenek tárolásra.

(2) A NAVA az önkéntesen szolgáltatott dokumentumok körében archiválási és digitális felújítási munkát végezhet. Ezen szolgáltatások körében átvett dokumentumoknak a NAVA csak a digitalizált változatát őrzi meg.

Hatálybalépés

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, a 2-3. §-ok rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően kezdeményezett összekapcsolási megállapodásokra kell alkalmazni.

(2) * 

Melléklet az 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelethez

A NAVA archívumához való hozzáférés biztosítását kezdeményező szándéknyilatkozat

Intézmény teljes neve *
Intézmény rövid neve
Intézmény központi címe
Megye *
Város *
Irányítószám *
Cím (utca, házszám) *
Intézmény központi telefonszáma *
Intézmény faxszáma *
Intézmény központi e-mail címe
Intézmény weboldala (amennyiben van) *
Intézmény havi látogatószáma (kérjük, számmal adja meg) *
Intézmény levelezési címe (ha eltér a központi címtől)
Város
Irányítószám
Cím (utca, házszám)
Intézményvezető
neve *
beosztása *
telefonszáma *
e-mail címe *
NAVA-pont informatikai felelőse
neve *
beosztása *
telefonszáma *
e-mail címe *
NAVA-pont kialakításáért/működtetéséért felelős kapcsolattartó (ha eltér az intézményvezetőtől!)
neve
beosztása
telefonszáma
e-mail címe
Hálózati kapcsolat
Típusa (sávszélesség és hozzáférés típusa) *
Szolgáltató megnevezése *
Munkaállomás, illetve hálózat IP cím/címtartománya (ha nincs ilyen, kérjük, írja be, hogy dinamikus!) *
Tervezett munkaállomások száma (kérjük, számmal adja meg) *
Megjegyzés
* Jelölt mezők kitöltése kötelező!