A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének - a 2006. évi CXXI. törvény 9. §-ának (3) bekezdése által beiktatott - t) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 15. pontjára - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet hatálya a környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatóságok hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § *  (1) A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az 1. számú melléklete határozza meg. Az 1. számú mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2) * 

(3) A mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke 6750 Ft/óra.

3. § (1) *  Az eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott fizetési számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

(2) *  Az eljárási költséget a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(3) A befizetett eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(4) A befolyt eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

(5) Amennyiben az ügyfél elektronikus úton intézi az eljárási költség megfizetését, arra a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2) * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez

A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértéke * 

Sorszám Ellenőrzés (mérés) Eljárási költség
mértéke
(Ft)
1. Mintavétel Felszíni víz pontminta 9 900
Szennyvíz pontminta:
minősített pontminta 10 400
1 órás (átlagminta) 8 400
2 órás (átlagminta) 13 000
4 órás (átlagminta) 22 200
6 órás (átlagminta) 31 300
8 órás (átlagminta) 42 800
12 órás (átlagminta) 78 300
24 órás (átlagminta) 97 800
Felszín alatti víz:
merítéssel 11 700
szivattyúzással 19 600
Talaj (30 cm-ig) 7 800
Talajfúrás:
0-1 m között 10 400
1 m felett méterenként 6 500
Üledék, iszap 10 400
Hulladék (folyékony) 10 400
Hulladék (szilárd) 13 000
Állati mintavétel 11 700
Növényi mintavétel 9 100
Egyedi vizsgálatok esetén a mintavétel közlekedési költsége (Ft/km) 160
2. Előkészítés Roncsolás 6 500
Vizes kivonat 3 700
Savas feltárás 3 900
Extrahálás (szerves oldószerrel):
vízből 3 300
talajból, hulladékból 9 800
Szűrés membránon 1 600
Centrifugálás 2 600
Frakcionált szitálás 5 200
Őrlés 8 000
3. Érzékszervi vizsgálatok Szín 900
Szag 900
Átlátszóság 900
4. Biológiai vizsgálatok Klorofill-a 5 200
S-index 23 500
Baktériumszám + biomassza 19 600
Algaszám 7 800
Alga fajlista 15 700
Zooplankton szám 7 800
Zooplankton fajlista 15 700
Makrozoobenton mintavétel 11 700
Makrozoobenton szám és fajlista 23 500
Alga-teszt 19 800
Csíranövény-teszt 13 000
Daphnia-teszt 13 000
Hal-teszt 23 500
5. Fizikai vizsgálatok Levegő hőfok 700
Víz hőfok 700
pH 1 300
Vezetőképesség 1 600
Redox potenciál 1 300
Zavarosság 1 300
Spitta-Weldert próba 700
Bepárlási maradék 2 000
Izzítási maradék 2 000
Imhoff ülepedés 700
Össz. szárazanyag 2 000
Össz. lebegőanyag 2 000
Össz. oldott anyag 2 300
Össz. 9 (szennyvíz) 4 000
6. Kémiai vizsgálatok Oldott oxigén 1 300
Oxigén telítettség % 700
Lúgosság-m 1 300
Lúgosság-p 1 300
Agresszív CO2 2 600
Klorid (titrimetriás) 1 300
Szulfid 3 300
Szulfát (gravimetriás) 3 700
Szulfát (fotometriás) 6 500
Szulfát (titrimetriás) 2 600
Felszíni vizek bór (fotmetriás) 6 500
Ca (titrimetriás) 1 700
Mg (számítással) 1 000
Össz. keménység 1 800
Na eé.% 900
Na 2 600
K 2 600
Ammónium (desztillálással) 3 300
Ammónium (fotometriás) 1 800
Nitrit 2 200
Nitrát 2 900
Ortofoszfát 2 200
Karbonát, h.karbonát (számított) 900
Kjeldahl N 4 600
Szerves N 4 600
Összes N 5 200
Összes P 4 600
KOI permanganátos 2 600
KOI dikromátos 5 200
TOC 11 700
BOI5 5 200
Cianid, könnyen felszabaduló 5 200
Cianid összes 6 100
Aktív klór 1 300
Klorid (potenciometriás) 2 300
Fluorid 4 600
SZOE 6 800
UV-olaj 3 900
ANA det. 6 500
Fenolok 5 200
AOX 6 500
GC (pl. EPH, TPH, oldószerek, Cl-benzol) 22 200
GC-MS
(pl. Peszticidek, PAH, PCB, BTEX, illékony halogénezett CH, Cl-benzol)
32 600
Vas, összes, (fotometriásan) 2 200
Mn összes (fotometriásan) 2 200
Hidridek és Hg 6 500
Fém (AAS láng) 4 600
Fém (AAS grafit) 6 500
Króm VI 2 600
ICP 20 900
+ 1 300/fém
7. Levegőterhelés-
vizsgálatok (emisszió)
7.1. Méréselőkészítés (mérőhely kijelölés, technológia és üzemvitel vizsgálata, adatgyűjtés, mérési terv készítése, mérőeszközök előkészítése és a telephelyre történő felvonulás)
7.1.1. Egy telephelyen 1-3 forrás mérése esetén 156 500
7.1.2. Egy telephelyen minden további forrás mérése, illetve a megkezdett mérés üzemeltető hibájából való meghiúsulása esetén 52 200
7.2. Szilárd anyagok mérése
7.2.1 Össz.szilárd anyag (por)
7.2.11. Első ü.állapot, első szelvényben 195 700
7.2.12. Első ü.állapot, további szelvényben 117 400
7.2.13. További üzemállapotonként 58 700
7.2.2 Szilárdból korom mérése (laborban) 11 100
7.2.3. Korom mérés Bacharach szerint 10 400
7.3. Gáznemű anyagok mérése
(a 7.3.1., 7.3.2. és a 7.3.3. komponensei:
SO2, NOX, CO, O2, CO2, C-H)
7.3.1. Folyamatosan mérő analizátorral
7.3.11. Első komp., első szelvény, első ü.állapot 156 500
7.3.12. Első komp., további szelvény, első ü.állapot 117 400
7.3.13. Első komp., további üzemállapotonként 58 700
7.3.14. További komponensenként 39 100
7.3.2. Foly. mérő analizátorral pormérés mellett
7.3.21. Első komp., első szelvény, első ü.állapot 117 400
7.3.22. Első komp., további szelvény, első ü.állapot 97 800
7.3.23. Első komp., további üzemállapotonként 58 700
7.3.24. További komponensenként 39 100
7.3.3. Szakaszosan mérő analizátorral a 7.3.1., ill. 7.3.2. 30%-a
7.3.4. Ad- és abszorpciós mintavétel (analízishez)
7.3.41. Első ü.állapot, első szelvényben 195 700
7.3.42. Első ü.állapot, további szelvényben 117 400
7.3.43. További üzemállapot első szelvényben 78 300
7.3.44. További üzemállapot, további szelvényben 58 700
7.3.5. Dioxinok
7.3.51. Mintavétel 326 100
7.3.52. Labor-analízis 196 100
7.4. Bűzmérés 208 700
8. Levegőminőség-vizsgálatok (immisszió)
8.1. Szakaszos mintavétel (labor-analízissel)
Időszakos mérőhelyen
8.1.1. Kéndioxid (SO2) 5 000
8.1.2. Nitrogén-dioxid (NO2) 4 700
8.1.3. Ülepedő por 7 700
8.1.4. Szálló por 27 400
Állandó mérőhelyen
8.1.5. Kéndioxid (SO2) 1 000
8.1.6. Nitrogén-dioxid (NO2) 1 000
8.1.7. Ülepedő por 5 200
8.1.8. Szálló por 15 700
8.2. Folyamatosan mérő analizátorral komponensenként és naponta (Komponensek pl. SO2, NOX, NO2, CO, O3, CH, benzol, toluol, xilol, szálló por, PM 10)
8.2.1. állandó mérőhely esetén a mérn. nap 2%-a
8.2.2. időszakosan telepített mérőhely esetén a mérn. nap 10%-a
8.2.3. meteorológiai paraméterek a mérn. nap 1%-a
9. Zajvédelm vizsgálatok Állandó zaj: 5 pontig 195 700
6-10 pont 247 800
11-26 pont 300 000
26 pont felett pontonként 10 400
Változó zaj: 5 pontig 221 700
6-10 pont 300 000
11-26 pont 404 300
26 pont felett pontonként 15 700
10. Radiológiai vizsgálatok Össz. béta: vízből 9 400
üledékből 11 100
algából 14 300
halból 20 900
Trícium dúsítással 25 400
dúsítás nélkül 11 700
Gamma-spektrometria 32 600
Alfa-spektrometria 26 100
Stroncium 32 600
Urán 6 500
11. Egyéb műszeres vizsgálatok díja
Az 1-10. pontokban nem szereplő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok esetében a díjszámítás az ellenőrzésre fordított idő és az itt meghatározott díjtétel szorzata
Mérnökóra 10 500
Technikusóra 7 000

2. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez * 

A közigazgatási szerv fizetési számlája

A B
1. Fizetési számlát kezelő szerv neve Számlaszám
2. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000
3. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
4. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000
6. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000
7. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000
8. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
9. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000
10. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
11. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000
12. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
13. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
14. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000
15. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
16. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
17. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
18. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000
19. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
20. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000
21. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000
22. *  Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
23. *  Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
24. *  Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
25. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
26. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
27. *  Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
28. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000
29. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
30. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
31. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
32. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
33. *  Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000