A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja:

a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;

b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;

c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése;

d) a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása;

e) az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása;

f) az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági termelő: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, aki a támogatási kérelem benyújtásának évében igazolhatóan munkaidejének legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; ennek igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontokat a 4. számú mellékletben foglaltak tartalmazzák;

2. első kivitel: az erdőtelepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, vagy magvetés, vagy dugványozás befejezéséig, beleértve az első kivitelhez tartozó kiegészítő intézkedések megvalósítását;

3. kiegészítő intézkedés: padka, kerítés, villanypásztor, bakhát létesítése;

4. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdő megfelelő fejlődését, valamint az erózió elleni védelmet szolgáló létesítmény;

5. kerítés: a rajta történő átjutást biztosító segédberendezéseivel (kapuk, vadrácsok, lépcsős vagy létrás átjárók) együtt olyan erdészeti létesítmény, amely képes a legelő háziállatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető vadon élő állatok távoltartására;

6. villanypásztor: olyan áthelyezhető, elektromos elven működő erdészeti létesítmény, mely építésének célja a legelő állatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető házi és vadon élő állatok távoltartása;

7. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi technológiával előállított, trapéz keresztmetszetű hasáb, a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme;

8. ápolás: a telepített erdő megmaradása, fejlődése és védelme érdekében szükséges munkák (gépi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb.);

9. *  támogatási időszak: az ügyfél első kifizetési kérelmének benyújtásától számított, a támogatási csoport alapján legfeljebb az 5. melléklet szerinti időszak;

10. jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület;

11. erdészeti táj: olyan hasonló termőhelyi viszonyokkal és élővilággal rendelkező homogén terület, mely ennél fogva sajátos vegetációval (erdőtakaró) rendelkezik;

12. *  erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

13. koronavetület: az erdőtelepítés szélső csemetéinek törzsétől számított, maximum 3 méter széles sáv;

14. sorköz: az ültetési hálózat hosszanti sorai közötti, telepítéssel nem érintett, szabad terület, ideértve az erdőrészlet határain elhelyezkedő koronavetületet is;

15. köztesművelés: az erdőtelepítés területén, a sorközben folytatott növénytermesztés;

16. *  erdőtelepítési engedély: az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek az Evt. 44. §-a szerint az erdészeti hatóság általi jóváhagyásáról szóló határozat;

17. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet értelmében igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag;

18. *  jövedelem:

a) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehetők figyelembe,

b) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, valamint az a) pontban nem említett egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehető figyelembe;

19. *  mezőgazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR’08 rendszerben 0111-0170 kódszámmal szerepel.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján jogosult mezőgazdasági terület erdősítéséhez normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 43. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak szerint

a) első kivitelhez,

b) az ápolásához, valamint

c) erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához

az erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájba illeszkedő célállomány telepítésére, melyek az adott erdészeti tájban „Támogatható” vagy „Támogatásra javasolt” minősítésűek (az 1. számú mellékletben „T” és „J” kódokkal kerültek megjelölésre), valamint a telepítéshez kapcsolódóan a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő intézkedés megvalósítására.

(2) Nem igényelhető támogatás:

a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre és egy vágásfordulóra tervezett faültetvényre;

b) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;

c) a tervezett erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájban „Nem támogathatónak” minősített célállománytípusra, melyek az 1. számú mellékletben „N” kóddal kerültek megjelölésre;

d) fás szárú energetikai célú ültetvényekre;

e) NATURA 2000 területeken Akác, Nemesnyár és Fenyő támogatási csoportba tartozó célállományokra;

f) * 

g) az alábbi fafajokra:

ga) zöld juhar (Acer negundo),

gb) bálványfa (Ailanthus altissima),

gc) amerikai köris (Fraxinus pennsylvanica),

gd) kései meggy (Padus serotina),

ge) gyalogakác (Amorpha fruticosa);

h) *  az erdő igénybevételének ellentételezéseként, az Evt. 78. § (3) bekezdése alapján előírt csereerdősítésre.

(3) * 

(4) E rendelet alapján nem vehet igénybe támogatást az, aki a tanácsi rendelet 23. cikke szerinti, gazdaságátadási támogatások részletes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásai szerinti támogatásban részesül.

A támogatás mértéke

4. § (1) *  Az erdőtelepítési első kivitel és az ápolás támogatásának mértékét, valamint a jövedelempótló támogatási időszak hosszát az egyes támogatási csoportokban az 5. melléklet tartalmazza. A támogatási csoportokba tartozó célállománytípusokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kiegészítő intézkedés támogatásának mértéke:

a) padka: 12,63 euró/100 méter;

b) kerítés: 3,15 euró/méter;

c) villanypásztor: 1,37 euró/méter;

d) bakhát: 412,15 euró/hektár.

(3) *  Az éves jövedelempótló támogatás mértékét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított, minimális csemeteszám mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

Támogatás igénybevételének feltételei

5. § *  (1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

a) *  rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatóság által jóváhagyott, nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;

b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri

ba) az 1 hektárt, vagy

bb) *  a 0,5 hektárt, ha a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a szerinti erdőterülettel, vagy a támogatási kérelemben szintén szereplő legalább 0,5 hektár nagyságú erdősítendő területtel közvetlenül határos, és azzal az Evt. 16. § (8) bekezdése szerint természetben összefüggőnek tekinthető, vagy attól legfeljebb egy, az Evt. 4. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának megfelelő terület vagy létesítmény választja el;

c) *  a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;

d) a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára;

e) a nem védett és a nem NATURA 2000 gyepterületeken történő telepítés esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával.

(2) *  A kérelmező az erdőtelepítést

a) a támogatási kérelem benyújtása előtt nem,

b) a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére

kezdheti meg.

(3) *  Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:

a) telepítéssel kapcsolatos

aa) csemeteültetés,

ab) dugványozás vagy magvetés,

b) kiegészítő intézkedés megvalósítása.

(4) Ha a jogosult mezőgazdasági terület használója 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság vagy központi költségvetési szerv, akkor kizárólag a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatás vehető igénybe.

(5) *  A támogatásra jogosult köteles:

a) az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni,

b) *  a művelési ág változását bejelenteni a járási földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány Adattáron történő átvezetéséről szóló véglegessé vált határozattal, annak közlését követő nyolc napon belül, és

c) a művelési ág változását a járási földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig.

Az első kivitelhez nyújtott támogatás

6. § (1) Az első kivitelhez nyújtott támogatás

a) alap- és

b) kiegészítő

támogatásból áll.

(2) *  Kiegészítő támogatás az alábbi tevékenységek elvégzésére adható, amennyiben az erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység:

a) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából;

b) kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából;

c) bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából.

(3) Az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme céljából végzett bakhátazásra kiegészítő támogatás akkor vehető igénybe, ha az erdőrészlet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján a belvízveszélynek kitett területnek minősül.

(4) A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.

(5) A kiegészítő támogatás igénybevétele esetén a támogatásra jogosult köteles:

a) *  a kiegészítő intézkedést funkciójának ellátása céljából a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat annak megfelelő állapotban fenntartani, és

b) *  a 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján létesített kerítést vagy villanypásztort legkésőbb az erdőtelepítés befejezését követő öt év elteltével eltávolítani.

(6) A tervezett vadkárelhárító kerítés vagy villanypásztor támogatásra jogosult hosszúsága maximálisan hektáronként száznegyven méter lehet.

(7) *  A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a terület elhelyezkedését egyedi blokktérképen ábrázolva;

b) a támogatás keretében létesítendő padka, kerítés, villanypásztor, valamint bakhát pontos hosszának (bakhát esetén területének) és elhelyezkedésének leírását, valamint részterület esetén az ezekkel érintett részterület határvonalainak feltüntetését az egyedi blokktérképen.

7. § (1) *  Az első kivitel megvalósítása során a támogatásra jogosult köteles:

a) az első kivitelt a kiadott engedélyben foglaltaknak megfelelően, a 7. mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, valamint az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban szereplő mindennemű előírás pontos betartásával végrehajtani;

b) az első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani;

c) az első kivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket, pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani;

d) a c) pont szerinti származási bizonyítványok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtásáig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes támogatási időszak alatt megőrizni.

(2) *  Ha az első kivitel a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.

(3) A támogatásra jogosult az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy

a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és

b) az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállománytípusnak megfeleljen.

Az ápoláshoz nyújtott támogatás

8. § (1) Az ápolási támogatás - az első kivitel megvalósulásának évét is beleértve - öt éven át vehető igénybe.

(2) Az ápolási munkák öt éven át történő elvégzése abban az esetben fogadható el sikeresnek, ha az adott erdőrészlet megfelel a 7. § (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

Jövedelempótló támogatás

9. § (1) A jövedelempótló támogatás - az első kivitel megvalósulásának évét is beleértve - a támogatási csoport alapján a 4. § (1) bekezdésben meghatározott időszakban vehető igénybe.

(2) Arra az erdőrészletre, melyen köztesművelést végeznek, nem vehető igénybe jövedelempótló támogatás.

(3) A jövedelempótló támogatást a kérelmező csak akkor veheti igénybe, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást igénybe vett.

(4) Kiemelt jövedelempótló támogatásra kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult.

A kérelem benyújtása

10. § * 

A kérelem elbírálása

11. § (1) A támogatási kérelmek bírálata - tervezett erdőrészletenként - pontrendszer alapján elvégzett rangsorolás szerint történik. A pontrendszert a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) *  Az erdőrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hozza meg a támogatási határozatokat.

A támogatás folyósítása

12. § (1) * 

(2) *  Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás az első kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezését az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és arról véglegessé vált határozatot hozott. A második és azt követő kifizetési kérelmek alapján támogatás csak azon erdőrészlet vonatkozásában folyósítható, amelynél az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az adott kifizetési kérelem évében június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént.

(2a) *  Az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése előtt - az első kifizetési kérelem kivételével - benyújtott további kifizetési kérelmek elbírálását az ingatlan-nyilvántartásban még nem átvezetett erdőrészletek vonatkozásában fel kell függeszteni. Az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően támogatás attól az évtől kezdődően folyósítható újra, amelyben az átvezetés június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént. A művelési ág váltás átvezetése utáni első kifizetéssel együtt a korábbi években - az átvezetés késedelme miatt - felfüggesztéssel érintett támogatást is folyósítani kell.

(3) *  Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette.

(4) *  A jövedelempótló időszakban évente esedékes támogatás csak a külön jogszabályban rögzített egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelem alapján fizethető ki.

(5) *  A Kincstár a kifizetési kérelem adatait a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti, és a kimutatott túligénylések esetén az érintett földhasználókat a túligénylés tisztázására szólítja fel.

(6) *  A megvalósítást követő első kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint

b) a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolati példányát, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával.

(7) *  A 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására - a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével - az az ügyfél jogosult, aki a 10. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.

(8) *  Kötelezett személyében bekövetkező változás esetén a támogatásra jogosult helyébe lépő kötelezettséget átvevő, illetve a jogutód az első kifizetési kérelemben köteles nyilatkozni a kötelezettségátvállalás, illetve a jogutódlás kérelmezésének évére vonatkozóan a 2. § 18. pontja szerinti jövedelméről és a 4. számú melléklet alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.

Jogkövetkezmények

13. § *  (1) A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha

a) *  a támogatásra jogosult a 7. §-ban foglaltakat nem tartotta be, kivéve az erdőtelepítési engedélyben meghatározott csemeteszámok mértékét, vagy

b) a támogatásra jogosult a támogatási időszakban a telepített erdőrészlet területét vagy annak egy részét engedély nélkül más módon hasznosítja, illetve

c) a támogatásra jogosult az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegte,

d) *  az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartási átvezetését a támogatásra jogosult nem kérelmezi az első kifizetési kérelem benyújtását követő év végéig,

e) *  az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig nem történik meg.

(2) Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, úgy:

a) köteles az e rendelet alapján az adott kérelme vonatkozásában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, továbbá

b) *  a támogatási feltételek szándékos megszegését megállapító határozat véglegessé válásának évében, valamint az azt követő naptári évben e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.

14. § *  (1) *  Ha a 3. § (1) bekezdés alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 2. melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékű célállománytípussal kerül megvalósításra, úgy az ügyfél az adott erdőrészletre eső ténylegesen megvalósított célállomány alaptámogatása után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult.

(2) *  Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészletre eső alaptámogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítő intézkedéseket a 6. § (5) bekezdés a) pontja ellenére úgy hajtotta végre, hogy azok

a) funkciójuk ellátására alkalmatlanok, akkor adott erdőrészlet adott kiegészítő intézkedésre vonatkozóan a támogatási jogosultsága megszűnik és a már kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül;

b) funkciójuk ellátására alkalmasak, de a 3. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.

(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem tartotta be, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére jövedelempótló támogatást vesz igénybe, úgy az erdőrészletre vonatkozó adott évi jövedelempótló támogatás nem fizethető ki, és az adott erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik. * 

(6) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult mégsem felel meg a 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak, abban az esetben csak az alapszintű jövedelempótló támogatás 50%-ra jogosult, valamint az ezen felül korábban felvett jövedelempótló támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. * 

15. § (1) *  A vis maior kérelmet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell

a) az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett területekre;

b) a vis maior esetekre vonatkozó egyéb bizonyító erejű dokumentumokat.

(3) Az erdészeti hatóság a vis maiorral érintett területen helyszíni szemlét tart.

Záró rendelkezés

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdés f) pontját, valamint a 10. § (5) bekezdés a) pontját az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

16/A. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 12. § (7) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16/B. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 2. § 18. és 19. pontját, valamint a 4. számú mellékletét a 2013. évtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

16/C. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 5. § (5) bekezdését, a 12. § (2a) bekezdését, valamint a 13. § (1) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

16/D. § *  E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 4. számú mellékletét a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

16/E. § *  E rendelet alapján a 2014. évtől támogatási kérelem nem nyújtható be.

16/F. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdést a 2015. évi kifizetési kérelem alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § *  Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelete 43. cikk;

b) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikk (2) bekezdés.

18. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdőtelepítési és erdőfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról szóló 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet]

a) 3. § (3) bekezdésével, 4. § (2) bekezdésével, 5. § (2) bekezdésével, 8. § (1) bekezdésével, valamint 9-10. §-ával módosított rendelkezéseit a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,

b) 2. §-ával, 3. § (1)-(2) bekezdésével, valamint 11. §-ával módosított rendelkezéseit a 2010. május 1-jétől június 30-ig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak tekintetében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megindult ügyekben

is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez * 

Célállomány-típusok meghatározása, valamint támogathatóságuk az egyes területeken

Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló időszak
1.
Szat-
már-
Beregi-
síkság
2a.
Bod-
rogköz
2b.
Rétköz
3.
Nyírség
4.
Hajdú-
ság
5.
Be-
rettyó-
Körös-
vidék
6.
Hor-
tobágy
7.
Nagy-
kunság
8.
Körös-
Maros
köze
9.
Közép-
Tiszai-
ártér
10.
Alsó-
Tiszai-
ártér
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J N T N N N T N
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J N N N N N N N
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N N N N N N N N N
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N N N N N N
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N N N N N N
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T J J J J J J J J J J
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N T T T T N N
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T J T T J J
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J J J J J J
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J J J J J J
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T N N N N N N N
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N T T T T N N
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N T N N N N N
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 N T T T T T T T T N N
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 N T T T T T T T T N N
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 N T T T T T T T T N N
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 N T T T T T T T T N N
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N J N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T J J J J J
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 J J J J J J J J J J J
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 N N N T N N N N N N N
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 N N N T T T N N N T T
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T J T J J J J
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T T T T T T
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T T T T T T
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T T T T T T T T N N
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T T T T T T
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T T N N T N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N T T N N T N N T T T
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N T T T
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J J J J J J J J J J
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N T T T T T T T T N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J J J T J T T T J J
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 J J J J T J T T T J J
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 J J J J T J T T T J J
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T J N N T T T T T
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T J N N T T T T T
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T N N N T T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T N N N T T
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 T N N T N N N N N N N
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 N N N T N N N N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N T N N N N N N N
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N T N N N N N N N
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 N N N T N N N N N N N
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló időszak
11a.
Tápió-
Zagyva-
vidék
11b.
Gyön-
gyös-
Hevesi-
síkság
11c.
Borsod-
Zemp-
léni-
síkság
12.
Duna-
Tisza
közi
hátság
13.
Bács-
kai-
löszhát
14a.
Dunai-
szige-
tek
14b.
Közép-
Duna
menti
sík
14c.
Közép-
és
Alsó-
Duna-
ártér
15a.
Mező-
földi-
löszhát
15b.
Sárrét-
Sárvíz-
völgye
15c.
Ten-
gelici-
homok
vidék
16.
Dráva
menti
síkság
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T N T T J T T T J
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N T N T N
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T N T T J T T T J
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T N N N N N T N T T
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T N N N N N T N T T
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T N N N N T N T T
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N T N T N
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N T N T N
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T T N N N N N N N T
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J J J J J J T
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N N N N N J T J T
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T J J J J J J T J T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J T J J J T J T J
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J J J T J T J
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T T T T T N N N N
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T N N N N N N N N T
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T T N N N N N T N T N
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T N N N N N T T T T
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T T N N N N N T N T N
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T T N N N N N N T N N
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N T N T N
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N T N T N
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N T N T N
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N T T T N
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N T T T N
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 T T T T T N T T T T T T
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 T T T T T N T T T T T T
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 T T T T T N T T T T T T
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 T T T T T T T T T T T T
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T N T T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 J J J T T J J J T J T T
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 J J J T T J J J T J T J
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N T
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 N N N T T N N N N N T N
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 J J J T J T T T J J J J
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T T T T T T T
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T T T T T T T
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T N T T T T T T
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T T T T T T T
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N T T T N N N T
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N T T T N N N T
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J J J J J J J J J J J
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T J J T T T J J J T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T J J J J J J J J J
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N T T N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N T T N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T J J J T T T J
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T J J J T T T J
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T J N T T J T T J J
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T J N T T J T T J J
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 N N N T T T T T N N N T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 N N N T T T T T N N N T
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N T N T N N N N T T
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 N N N T N N N N N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N T T N T N T N T N
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N T N T N
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N T T N N N N N N N
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N T T N T N N N N N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N T T N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló
időszak
17a.
Zemp-
léni-
hegy-
ség
17b.
Szeren-
csi-
domb-
ság
18a.
Bor-
sodi-
domb-
ság
18b.
Csere-
hát
19a.
Agg-
teleki-
karszt
19b.
Duda-
bánya-
Szalon-
nai-
hegy-
ség
20.
Heves-
Borso-
di-
domb-
ság
21a.
Köz-
ponti-
Bükk
21b.
Bükk-
alja
22.
Mátra
23.
Gö-
döllői-
domb-
ság
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 J N T N J J J J T J N
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 J N T N J J J J T J N
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 J N T N J J J J T J N
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 J N T N J J J J T J N
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 J N T N T T T J N J N
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 J N T N J J J J T ! N
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T N N N N N T T N T N
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J T J J J J J J J J J
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J N J J J J J J T J T
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T J J T T T T T T T
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J T J J J J J J J J J
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N T T T T T
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T J J T T T T T T T
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T T T T T T T T T
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J J J J J J
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N J J J J J J J J J J
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T T J J J J T J J
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T T T T T T T T
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T T N N N N T T T
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N T N T T T
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T T J J J J J J J
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N J J N N N N N N N
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T J T T T T T T T T T
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T T N N T N T N T
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T N T T T T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T T N N N N N N N
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 N N T T T T T T J T T
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N J J T J T T J J J
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N T T T J T T J T T
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N T T T J T J J J J
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T J J T T T T N T T
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N T T N N T N T N T
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T T N N N N N N T
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T T J T T N T T T
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T T J T T N T T T
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 N T T T N T T N T T T
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 N N N T N N N N T T T
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 N N N T N N N N T T T
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 N T N T N T T N T T T
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T J T J T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T J J T J T J T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 T N T T T T T T T T T
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N T T N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 N T T T N T T T T T T
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 N N N T N N N N N N N
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N T N N N N T T T
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N N N N N N T T T
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N T N N N N T T T
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N T N N N N T T T
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N T N N N N N N N
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N T T N N N N T T T
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N T N T
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T N N T T T T T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J N J J T T J J T J T
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J N J J T T J J T J T
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 J T T T J J T J T J T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 J T T T J J T J T J J
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 T T J J T T T T T T T
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N N T T N T N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N N T T T T T
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 N N T T N N T T T T T
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N N T T T T T
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 T N N N N N T T N T N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 T N N N N N T T N T N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 T T T T N N T T T T T
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló
időszak
24a.
Nyu-
gati-
Cser-
hát-
vidék
24b.
Közép-
ső-
Cser-
hát-
vidék
24c.
Ka-
rancs-
Med-
ves-
vidék
24d.
Ipoly-
me-
dence
25.
Bör-
zsöny
26.
Viseg-
rádi-
hegy-
ség
27.
Pilis-
Budai-
hegy-
ség
28.
Gerecse
29.
Vértes
30a.
Velen-
cei-
hegy-
ség
30b.
Duna-
zugi-
Velen-
cei-
meden-
cék
31a.
Deve-
cseri-
Bakony
alja
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 J T J N J J J J J N N N
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 J T J N J J J J J N N N
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 J T J N J J J J J N N N
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 T T T N J J J J J N N N
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 T T T N J J J J J N N N
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T T N J J J J J N N N
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T N T N T T T T T N N N
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J T J J J J J T T T
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J T J J J J J T T T
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J T J J J J J T T T
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T J
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T J
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N T
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J T J J J J J J J J
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J T J J J J J J J J
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J T J J J J J J J T
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T J J J J J J N
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T J J J J J J J T
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N T T T T T T N
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T J T T T T T T T J
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N N N N N N J
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T J T T T T T T T T
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N T N N N N N N N T
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T J T T T T T T T T
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 J J J J J J J J J J J T
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 J J J J T T T T T T T J
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 J J J N J J J J J J J T
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 J J J J T T T T T T T T
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T N T T T T T T T N
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N J J J J J T J N
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N J J J J J T J N
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N J J J J J T J N
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 T T T T T N T T N N N T
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 T T N T N N N N N N N N
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 T T N T N N N N N N N N
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 T T T T T N T T N N N T
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T J J T J J T T N
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T J J T J J T T T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 J J J T T N T N N T T T
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N T
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 J J J J T T T T T T T T
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N T N N N N N N T N
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N T N N N N N N T N
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N T N N N N N N N N
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N T N N N N N N T N
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T J
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N T N N N N N N N N
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T J T T T T T T T J
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N T T T T T T T T J
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T J J T T T T T T J
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T J J T T T T T T J
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 T T J T J J J J J J T T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 T T J T J J J J J J T T
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N T T T T T T T N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T T T
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T T T
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N T N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T T T
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 T T T N N N N N N N T N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 T T T N N N N N N N T N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 T T T N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 N N N N T N N N N N N N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N T N N N N N N N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 N N N T T T T T T T T T
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló
időszak
31b.
Pápai-
Bakony
alja
31c.
Súri-
Bakony
alja
31d.
Pan-
non-
halmi-
domb-
ság
31e.
Vértes-
alji-
domb-
ság
32.
Magas-
Bakony
33.
Keleti-
Bakony
34.
Déli-
Bakony
35.
Bala-
ton-
fel-
vidék
36a.
Keszt-
helyi-
dolo-
mit-
vonulat
36b.
Tátika-
csoport
37.
Győr-
Tatai-
terasz-
vidék
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 N J N N J J J T J J N
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N J N N J J J T J J N
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N J N N J J J T J J N
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 N T N N J J J T T T N
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 N T N N J J J T T T N
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N T N N J J J T T T N
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N T T T N N N N
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T J J T J J J J J J N
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T J T T J J J J J J N
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T J J T T T T T T T N
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T J N
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T N
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T J J T J J J J T
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T J J T J J J J T
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N N N N N N
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J T T T T T T T T T N
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 J T T T J J J J J J N
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T N J N T J J J J J N
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T J J J J J N
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T N
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T N
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T T T T T T N
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J T T T T T T J
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J T T T T T T J
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T J
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T J
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N N N N N N
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 J J J J J J J J J J N
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 J T J T T T T T T T T
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T J J J J J T
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N T
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T J J J J J N
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T J J J J J N
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T J J J J J T
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 T T T T N T T T N N T
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 N T T T N N N N N N T
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 N T T T N N N N N N T
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 T T T T N T T T N N T
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 N N N N T T T T T T T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T N N N J J J J J J T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T J
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T J
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 T T T T N N N N N N N
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 T T T T N N N N N N T
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T N T N N N N N N N T
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T N T N N N N N N N T
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N T N N N N N N N T
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 J T T T N N N N N N T
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N T
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N T
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J T T T T T T T T J
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N T
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N T T N N N N N N N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J T T T T T T T T T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J T T T T T T T T T
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T J
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T J
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J J T J J T T T T T T
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J J T J J T T T T T T
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T J J J J J N
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T J J J J J N
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T N
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N T T T T T T
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N T T T T T T
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N T T T T T T
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N T N N T T T T T T
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N T N N T T T T T T
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 N N N N T N N N N N N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N T N N N N N N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N T N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T N
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló
időszak
38a.
Sziget-
köz
38b.
Moso-
ni-
sík
38c.
Rába-
köz
39.
Fertő-
Han-
ság-
me-
dence
40a.
Keme-
nesalja
40b.
Pápa-
Deve-
cseri-
síkság
41.
Sop-
roni-
hegy-
ség
42.
Sop-
roni-
domb-
ság
43.
Kő-
szegi-
hegy-
ség
44a.
Kő-
szeg-
hegy-
alja
44b.
Pinka-
fennsík
45a.
Ikva-
Répce-
sík
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J T T T
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J J J T
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J J J T
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J T T T
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N T T T T T T
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N T T T T T T
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N N N N N N J N J T T T
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T N J J J J J J
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J J J J J T
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T N T J T T T J
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T N T T T T T T
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N T T T J J T
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J T J N J J T T T T T J
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T T N T N T T T
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T J T T T T T T
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T T T N N T T T
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J J J J J J
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T T T J T J J J
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J J J J J J
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N T T T T T T
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N T N T T T T
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N T T J T J J J J
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J T T T
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N T N N N N T
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J T T N T T J
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N J J N N N T T J
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T J T T N T N T T T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T N N N N N N
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J T T T T T J
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J T T T T T T
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N T N N T T N N N N N T
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 T J T N T T N T N N N T
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T N T N J J T J T T T J
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T J T N J J N N N T T J
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T N T T T J T T T T
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T N T T T T T T T T
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T N N T T T T N T T T
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T N N N N N T N N N N
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N J N N N N
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T N T T N J N N N N
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 N T N N T T N N N N N T
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 N T N N N N N N N N N N
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 N T N N T T N N N N N T
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 N T N N T N N N N N N T
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 J T J J J J T T T T T T
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 J T J J J J T T T T T T
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 N N N N T T T T T T T T
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 T N T T N T N N N N N N
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 T T T J T J T T T T T T
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T N N N N N T
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T N N N N N T
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N N N N N N N N N T
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T T T N N N N N T
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 T N T T T T N N N N N N
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 T N T T T T N N N N N N
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J I J T J T J N T T T
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T N T N T T T
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N T N N T T N N N N N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T N T T T T T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T J T T N T T T T T
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 J T J J T J T N T T T T
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 J T J J T J T N T T T T
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T N T J T J J T J J J T
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T N T J T T J T J J J T
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T J T T T
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N T N T T T T T T T
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N T N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 N N N N T T N N N T T T
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N T N T T T T
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N T N T T T T
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N T T T N T T T T
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N T T N N N N N T
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N T T T N T T T T
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N T N T T T N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N T N T T T T
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N T T T N T T T T
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló
időszak
45b.
Rába-
völgy
45c.
Gyön-
gyös-
sík
46a.
Felső-
Keme-
neshát
46b.
Alsó-
Keme-
neshát
47a.
Felső-
Őrség
47b.
Alsó-
Őrség
48a.
Gö-
cseji-
domb-
ság
48b.
Kerka-
Mura-
sík
49.
Bala-
toni-
meden-
ce
50.
Külső-
So-
mogy
51a.
Közép-
Dráva-
völgy
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 T T N J J J J T N J T
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T N J J J J N N J T
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T N J J J J N N J T
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 T T N T T T J T N T T
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 T T N T T T T T N T N
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T N T T T J T N T T
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 N T N T J J J N N N N
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T J N J J J J N N J T
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N J J J J N N T T
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T J T T N N N N N T N
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T N N T T
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T J J J J N N N N
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T J J J J J T J J
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T N N N N N T N
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J T T T T T T J T J J
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N T J J T N N N N
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N J T T T T T N N T N
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N J J J N N N N N J N
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N J T J T T T N N J N
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T T N N N N N T N
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T T N N N N N T N
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N J T T T T J N N T N
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T T T T T T N N T N
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N T N T T T T N N N N
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T J J J T T T T T T T
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 N J J J N N N N N T N
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N T T T T T T T T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T N N T T T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T T T T T J J T J
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J T T T T T T T J T T
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T T J T N N N
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 N T J T N N N N N T N
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N J J T N N N N N J N
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T J J T N N N N N J N
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T J T N N N N N T N
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T N N N N N T N
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N T T T N N N N N T N
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N T N
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N T N
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T N N N N N N T N
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 N T T T N N N N N T N
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 N T N N N N N N N T N
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 N T N T N N N N N T N
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 N T T T N N N N N T N
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T J T T J
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 J T T T T T T J J T J
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T N T N
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 T N N N N N N N N T N
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 J T T T T T T J T T T
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T N T N N N N T T T
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T N N N N N N T T N
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N N N N N N N T N
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T N T N N N N T T N
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 T N N N N N N N N N N
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 T N N N N N N N N N N
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J T T T T T T T J J J
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T N N N N N N T T T
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T J
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 J T N T T T T T T T J
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 T T N T T T T T T T J
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J T T J J J J J J J J
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 T T T T J J J J J J J
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T J T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T N N N N
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 N T N T T T T N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T N T T T T N N N N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T N N N N
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T N N N N N N N
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T N N N N
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 T N N T T T T N N N N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 T T N T T T T T N N N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 T T N T T T T N N N N
Kód Célállománytípus Támogatási csoport Jöv-
pótló
időszak
51b.
Belső-
So-
mogyi-
homok
vidék
51c.
Mar-
cali-
hát
52a.
Kelet-
Zalai-
lösz-
vidék
52b.
Kani-
zsai-
homok
vidék
53a.
Nyu-
gat-
Zselic
53b.
Kelet-
Zselic
54a.
Tolnai-
hegyhát
és
Szek-
szárdi-
domb-
vidék
54b.
Bara-
nyai-
hegyhát
és
Völgy-
ség
55.
Mecsek
56a.
Geres-
di-
domb-
ság
56b.
Dél-
Bara-
nyai-
domb-
ság
57.
Vil-
lányi-
hegy-
ség
1 Bükkös Tölgy és bükk 15 T T J T J J T J J J T T
2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T J N J J T J J J T T
3 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T J N J J T J J J T T
4 Gyertyános-bükkös Tölgy és bükk 15 T T J T J T T T J T T T
5 Kőrises-bükkös Tölgy és bükk 15 N N T N J T T T J T T T
6 Egyéb lomb elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T T T J J T T J T T T
7 Fenyő elegyes-bükkös Tölgy és bükk 15 T T T N T T N N T T N T
8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T J T J J J J J J J J
9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T J T J J T T J J J J
10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T J J J J J J
11 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T J T T T T T J T T J
12 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T N T T T T T T T T
13 Gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J J T T T T T T
14 Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
15 Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J T T T T T T T T
16 Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N T N N N N N N N N
17 Kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T J J J J J J J
18 Cseres-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T J T J J J J J J J J
19 Hársas-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T J T T T J J J J J J J
20 Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 N N T N T T T T T T T T
21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T J T T T T T T
24 Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N T T T T T T T T T
25 Kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T J T T T T T T T T
26 Cseres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T T T T T T T T T T
27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T T T T T T T T T T T
29 Kőrises-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J J J J T T T T T T T
30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 J J T J J T T T T T T T
31 Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes Tölgy és bükk 15 T T N N N N N N N N N N
32 Cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T J T T T J T
33 Kocsánytalan tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T J T T J J J J J J J
34 Kocsányos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
35 Molyhos tölgyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N T N T T T T J J J J
36 Egyéb lomb elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T J J T J J T
37 Erdeifenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
38 Feketefenyves-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N T
39 Egyéb fenyő elegyes-cseres Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
40 Virágos kőrises-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J T T J
41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J J J J
42 Cseres-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N J T J J J J
43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes Tölgy és bükk 15 N N N N N N N N N N N N
44 Akácos Akác 5 T T T T N N T T N T T N
45 Nemes nyáras-akácos Akác 5 N T N N N N T T N N T N
46 Hazai nyáras-akácos Akác 5 T T T T N N T T N N T N
47 Egyéb lomb elegyes-akácos Akác 5 T T T T N N T T N T T N
48 Fenyő elegyes-akácos Akác 5 N N N N N N N N N N N N
49 Gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
50 Elegyes-gyertyános Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
51 Juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
52 Elegyes-juharos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T J T T J
53 Kőrises Egyéb kemény lomb 15 J T T J T T T T T T T T
54 Tölgyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 J T T J T T T T T T T T
55 Egyéb elegyes-kőrises Egyéb kemény lomb 15 N N N N N N N N N N N N
56 Vörös tölgyes Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
57 Fekete diós Egyéb kemény lomb 15 T T N N N N T T N N N N
58 Egyéb kemény lombos Egyéb kemény lomb 15 T T T T T T T T T T T T
59 Nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T N N T T N N T N
60 Hazai nyáras-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 T T T T N N T T N N T N
61 Akácos-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N T N N N N T T N N T N
62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N T T N N T T N N T N
63 Fenyő elegyes-nemes nyáras Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
64 Nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
65 Elegyes-nemes füzes Nemesnyár, fehérfűz 5 N N N N N N N N N N N N
66 Hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 J J T T T T T T T T J T
67 Nemes nyáras-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T N N T T N N N N
68 Akácos-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
71 Borókás-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
72 Fenyő elegyes-hazai nyáras Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
73 Füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
74 Elegyes-füzes Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
75 Mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J J J J J T T J J T T T
76 Elegyes-mézgás égeres Egyéb lágylomb 10 J J J J J T T J J T T T
77 Hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T T T T T T T T T
78 Elegyes-hársas Egyéb lágylomb 10 T T T T J J J J J J J J
79 Nyíres Egyéb lágylomb 10 T T T T T T N N T T T T
80 Elegyes-nyíres Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
81 Egyéb lágy lombos Egyéb lágylomb 10 N N N N N N N N N N N N
82 Erdeifenyves Fenyő 5 T N N T N N N N N N N N
83 Bükkös-erdeifenyves Fenyő 5 T T T N N N N N N N N N
84 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T N N N T T N N N N
85 Tölgyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T N T T T T T T T T
86 Cseres-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T T T
87 Akácos-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
88 Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T T T
89 Fenyő elegyes-erdeifenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
90 Feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
91 Cseres-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
92 Tölgyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
93 Egyéb lomb elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
94 Fenyő elegyes-feketefenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
95 Lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
96 Bükkös-lucfenyves Fenyő 5 N N T N T T N N N N N N
97 Egyéb lomb elegyes-lucfenyves Fenyő 5 T T T N T T N N N N N N
98 Fenyő elegyes-lucfenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
99 Vörös fenyves Fenyő 5 N N N N N N N N N N N N
100 Egyéb fenyves Fenyő 5 T T N T N N N N N N N N
101 Lomb elegyes-egyéb fenyves Fenyő 5 T T T T T T T T T T T N

2. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez * 

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

A B C
Értékelési szempont megnevezése Pontszám
1. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
2. Hátrányos helyzetű terület (EMVA általános rendelet a hátrányos helyzetű területen elhelyezkedő községhatárában tervezett erdőrészlet 5
3. szerinti) egyéb területen elhelyezkedő községhatárában tervezett erdőrészlet 0
4. Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet 4
5. terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján] az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település községhatárában tervezett erdőrészlet 4
6. egyéb település községhatárában tervezett erdőrészlet 0
7. Térségi fenntarthatóság lakhely vagy székhely szerinti községhatárban tervezett erdőtelepítés 6
8. vizsgálata (helyben lakás vizsgálata) lakhely vagy székhely szerinti településsel szomszédos községhatárban tervezett erdőtelepítés 4
9. egyéb helyen tervezett erdőtelepítése 0
10. Mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya a tervezett erdőrészlet szerinti településen eléri, vagy meghaladja az országos átlagot a KSH adatai szerint 6
11. a kérelmező lakhelyén a tervezett erdőrészlet szerinti településen nem éri el az országos átlagot a KSH adatai szerint 0
12. SZAKMAI SZEMPONTOK
13. Erdőrészlet tervezett védelmi 3
14. rendeltetése (többszörös közjóléti 3
15. rendeltetés esetén a pontok összeadódnak) gazdasági 3
16. Az erdőrészlet *  mérete 20,01 ha-tól 0
17. 10,01-20,00 ha 3
18. 3,01-10,00 ha 5
19. 0,50-3,0 ha 0
20. A faállomány *  elegyes célállomány 8
21. elegyességének vizsgálata elegyetlen célállomány 0
22. A faállomány *  legalább 70%-ban őshonos fafajokból álló állomány 7
23. őshonosságának vizsgálata legalább 50-69%-ban őshonos fafajokból álló állomány 3
24. legalább 30-49%-ban őshonos fafajokból álló állomány 1
25. Erdősültség vizsgálata tervezett erdőrészlet 10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el 3
26. tervezett erdőrészlet 10,01-20% közötti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el 2
27. tervezett erdőrészlet 20,01% feletti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el 0
28. Terület elhelyezkedése a lélekszám függvényében 30 000 lakosú vagy annál nagyobb lélekszámú település községhatárában tervezett erdőrészlet KSH adatok alapján 3
29. 30 000 lakosnál kisebb lélekszámú település községhatárában tervezett erdőrészlet KSH adatok alapján 0
30. Az erdőrészlet *  belterületen tervezett erdőrészlet 7
31. elhelyezkedése külterületen tervezett erdőrészlet 0
32. Egyéb szempontok sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint 2
33. NATURA 2000 terület MePAR lehatárolás szerint 2
34. kedvezőtlen adottságú terület MePAR lehatárolás szerint 5
35. Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján] település lista alapján 4
36. kiemelt üdülőkörzet területe (2000. évi CXII. tv. 1. és 2. sz. melléklete alapján) település lista alapján 3
37. az erdészeti tájban „Támogatásra javasolt” állomány (az 1. számú mellékletben „J” kóddal van jelölve) 10
38. az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint vegyes terület-felhasználású térségben tervezett erdőrészlet 4
39. az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint erdőgazdálkodási térségben tervezett erdőrészlet 6
40. Elérhető pontszám összesen: 100 pont

3. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési első kivitel megvalósításához kapcsolódó kiegészítő intézkedések szakmai követelményei

Padka

Erdőtelepítések talajának védelmére, padkák létesítésére kiegészítő támogatás abban az esetben vehető igénybe valamennyi 10 fokot meghaladó lejtésű területen, ha a padkát a lehető legteljesebb mértékben a szintvonalat követve, a hegyoldal irányába 10%-os ellendőlés kialakításával készítik úgy, hogy a talaj átforgatásával ültetésre előkészített sáv (padkaszélesség) minimum 50 cm legyen. A padka ültetési felületét úgy kell kialakítani, hogy az - a talajviszonyokat is figyelembe véve - lehetőleg sima, és a padka anyaga kellően tömörödött legyen a szaporítóanyag befogadására.

Kerítés

A legelő állatok, a vad- és a taposási kár ellen az erdőtelepítés védelme céljából legalább 1,8 méter - optikai szállal együtt, amennyiben az optikai szál és a kerítés fő szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el - magas kerítés építésére kiegészítő támogatás vehető igénybe. A kerítés fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

a) a vadháló huzalának, illetve drótfonat anyaga minimum 1,8 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;

b) vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 5 méternél;

c) a tartóoszlopok anyaga legalább 10 cm csúcsátmérőjű keményfa, vagy azzal azonos hordozó erejű és állékonyságú vas, vagy vasbeton oszlop;

d) a legalább 2,5 m hosszúságú tartóoszlopokat a terhelés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben kell a földbe süllyeszteni;

e) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonysága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden tizedik tartóoszlopot minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;

f) a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében legalább egy szál, legalább 1 cm széles, a vad számára mozgásával zavaró hatású kiegészítő védőszálat (optikai szálat) (pl. színes műanyag szalag) kell elhelyezni; az optikai szálat helyettesítheti a panel felett maximum 15 cm magasságban elhelyezett, fából készült vadriasztó;

g) a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett optikai szál, fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;

h) kerítéssel védett területre az erdő védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell;

i) a koronavetületnek a kerítésen belül kell lennie; több erdőrészletet egybe lehet keríteni.

Villanypásztor

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

a) egybefüggően - kizárólag gyorsan növő állományok károsítás elleni védelmére - maximum 400 méter hosszú villanypásztor készíthető;

b) a villanypásztor áramellátását biztosító szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy a védőáram feszültsége a kerítés hosszától függetlenül minimum 5000 V legyen;

c) a villanypásztornak legalább 7 db, egymástól független, párhuzamos vezetőszálat kell tartalmaznia;

d) a felső vezetőszálnak a földfelszíntől mindenütt legalább 1,5 m-re kell lennie;

e) a vezetőszálak földtől, illetve egymástól mért távolsága legfeljebb 25 cm lehet;

f) a villanypásztor felső vezető szálának vagy az afelett maximum 15 centiméterre elhelyezett árammentes szálnak a védőhatás fokozása, illetve az optikai zavarás elérése érdekében legalább 1 cm szélesnek kell lennie; az árammentes szál nem számítható bele a villanypásztor magasságába;

g) villanypásztorral védett területre az erdő védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell;

h) a magasfeszültség miatti veszélyre minden törésponton, az erre a célra rendszeresített, „Vigyázat magasfeszültség!” feliratú táblával kell felhívni a figyelmet;

i) a villanypásztornak feszültség alatt kell lennie.

Bakhát

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

a) a bakhát magassága minimum 50 cm, az alapjánál mért szélessége minimum 60 cm;

b) a bakhátak alakját, méreteit, irányát, kialakítás módját az erdősítési technológiában szereplő erdősítési (ültetés, hálózat, csemeteszám, méret), ápolási munkákkal összhangban kell megtervezni és kivitelezni.

4. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez * 

A 2. § 1. pontjában meghatározott termelői minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok

A B C
1. I. Feltétel: A támogatást igénylő munkaidejének legalább 25%-ában mezőgazdasági tevékenységet végez.
2. Elfogadható igazolások
3. *  Ha a támogatást igénylő természetes személy nem rendelkezik bejelentett munkahellyel Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy a szerepel az őstermelői nyilvántartásban
4. Egyéni vállalkozó esetében, a támogatási kérelem benyújtásának évében érvényes olyan vállalkozói igazolvány, amely a 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet tartalmaz,
5. bejelentett munkahellyel rendelkezik, ahol nem mezőgazdasági tevékenységet végez Munkáltatói igazolás arról, hogy hány órás munkaviszonnyal rendelkezik. Maximum heti 30 órás foglalkoztatás mellett fogadható el a mezőgazdasági tevékenységre fordított 25%-os időfelhasználás.
6. bejelentett munkahellyel rendelkezik, ahol mezőgazdasági tevékenységet végez Mezőgazdasági tevékenységet (munkakört) igazoló munka szerződés másolata.
7. II. Feltétel: A támogatást igénylő jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
8. A 25%-os arány ellenőrzésének alapja:
9. *  Ha az őstermelők családi gazdaságának képviselője veszi fel a támogatást, az őstermelők családi gazdaságának teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a tagok által a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások „adóalapba beszámító bevételek” sorain szereplő értékek együttes összege.
10. *  Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás „adóalapba beszámító bevételek” során szereplő érték.
11. *  Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem adható össze.
12. Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, a mezőgazdasági tevékenységei után bármely minőségében igényli a támogatást, az adható támogatás megállapításakor a két tevékenységből származó bevételt össze kell adni.
13. *  Ha a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét nem is kell bevallania, a figyelembe vehető bevétel összegét az értékesítési betétlap tartalmazza.
14-15. * 
16. A mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem és a teljes jövedelem arányának nem vehető mezőgazdasági tevékenységből származó bevételként figyelembe: Az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás.
17. megállapítása során mezőgazdasági tevékenységből származó bevételként figyelembe vehető: Az Szja tv. szerinti egységes területalapú támogatás, ha az ügyfél 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származó bevételt is tud igazolni.
18. Elfogadható igazolások
19. *  Minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően alátámasztja az ügyfél támogatási kérelemben tett azon nyilatkozatát, miszerint jövedelmének a támogatási kérelem benyújtása évében több mint 25%-a a 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származott. Ilyen dokumentum lehet egyéb dokumentum mellett a személyi jövedelemadó bevallás, a társasági adó bevallás, őstermelő esetében az értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás.

5. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez * 

A B C D E F G
1. Támogatási csoport Tölgy
és bükk
Egyéb kemény lombos Egyéb lágy lombos Akác Nemes nyár Fenyő
2. Jövedelempótló támogatási időszak Év
3. 15 15 10 5 5 5
4. Első kivitel euró/hektár
5. Tíz fokos és ez alatti lejtésű terület 1 721 1 291 1 148 1 090 1 177 853
6. Tíz fok feletti lejtésű terület 2 065 1 549 1 378 1 308 0 1 023
7. Ápolási költségek euró/hektár/év
8. Tíz fokos és ez alatti lejtésű terület 432 391 369 210 301 262
9. Tíz fok feletti lejtésű terület 519 469 443 252 0 314

6. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez * 

A B C
1. Gyepterületek (évente, hektáronként, euróban) Egyéb mezőgazdasági terület (évente, hektáronként, euróban)
2. Kiemelt jövedelempótló támogatás (a 2. § 1. pontjában foglaltak szerinti mezőgazdasági termelő jogosult) 92 242
3. Alapszintű jövedelempótló támogatás (aki nem felel meg a 2. § 1. pontjában foglalt meghatározásnak) 57 150

7. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez * 

A B C D E F G
1. Megnevezés Tölgy és bükk Egyéb kemény lombos Egyéb lágy lombos Akác Nemes nyár Fenyő
2. Minimális csemeteszám (db/ha) 8000 8000 4500 4500 600 8000