A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló, 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-a (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag- és szaporítóanyag- előállítás, valamint a növényi fajta fenntartás növényegészségügyi biztonságának növelése.

A támogatás jellege

2. § (1) *  Az e rendelet szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) 26. cikke szerinti támogatásnak minősül.

(2) Az e rendeletben megállapított mértékben és feltételek szerint vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) *  a szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag-előállításra, valamint - az erdészeti csemetekertek kivételével - fajta fenntartásra igénybe vett területek után a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 9. számú mellékletének 1-10. pontja,

b) *  a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 7. és 8. melléklete,

c) a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklete

alapján meghatározott növényegészségügyi vizsgálatokhoz [a továbbiakban a)-c) pontok együtt: támogatott növényegészségügyi szolgáltatás].

2/A. § *  E rendelet alkalmazásában tárgyhónap a támogatott szolgáltatásról kiállított számla keltének hónapja.

A támogatási jogosultság

3. § (1) *  Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely)

a) megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának, vagy fajtanemesítési, szaporító alapanyag előállítási és fenntartási, illetve ehhez kapcsolódó közhasznú kutatási tevékenységet végez,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor

ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bb) nincs lejárt köztartozása,

bc) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

c) nem minősül a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (14) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

d) nem címzettje valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

és a fentiekről az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmében nyilatkozik.

(2) A támogatott szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy az elvégzett vizsgálat a növényegészségügyi alkalmasságot igazolja.

(3) *  Támogatásra a hatósági növényegészségügyi vizsgálatot elvégző növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogosult.

A támogatás forrása és mértéke

4. § (1) *  A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2) *  Az éves támogatási keret legfeljebb 150 millió Ft. Az adott naptári évben rendelkezésre álló támogatási keret terhére a megelőző évről áthúzódó kifizetések és az adott naptári évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.

(3) * 

(4) *  A (2) bekezdésében meghatározott keretösszeg 80%-os kihasználtságáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) köteles a földművelésügyi minisztert tájékoztatni.

(5) *  A támogatás mértéke

a) a támogatott növényegészségügyi szolgáltatás általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó igazgatási szolgáltatási díjának 100 százaléka, illetve

b) a támogatott növényegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 100 százaléka.

(6) *  A járási hivatal és a NÉBIH a támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza a növényegészségügyi szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatás tartalmát.

(7) *  Az (5) bekezdés szerint meghatározott támogatás mértéke esetében a 100 százalék nem léphető túl az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nyújtott bármely egyéb - állami vagy uniós társfinanszírozású - támogatási összeg és biztosítói kifizetés figyelembevételével sem.

Támogatott szolgáltatás igénybevételi kérelem

5. § (1) *  A kérelmezőnek a támogatott szolgáltatásban való részvételre irányuló, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelmet a NÉBIH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, a járási hivatalhoz kell benyújtania a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési időszakban.

(2) *  Amennyiben a járási hivatal az 1. számú melléklet szerinti kérelmet elfogadja, úgy a termelőnek a vizsgálati díjról, illetve költségről kiállított számla összegét - az általános forgalmi adó összegének kivételével - nem kell megfizetnie. Az általános forgalmi adó összegének megfizetése a termelőt terheli.

(3) A támogatási keret kimerülése esetén a szolgáltatást igénybe vevő köteles a számla teljes összegét a szolgáltatást végzőnek kifizetni.

(4) *  Amennyiben a Kincstár megállapítja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a támogatott szolgáltatásra nem vagy a kifizetési kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, úgy a szolgáltatást igénybe vevő a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget - az (1) bekezdés szerinti kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles a szolgáltatást végzőnek kifizetni.

(5) *  Nem nyújtható támogatás, ha megállapítást nyer, hogy a növénybetegséget a támogatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet idézte elő.

Kifizetési kérelem

6. § (1) *  A járási hivatal, valamint a NÉBIH az általa kiállított számlákról nyilvántartást vezet, és havi rendszerességgel összesítést készít.

(2) *  A járási hivatal, valamint a NÉBIH adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított összegéről a járási hivatal, valamint a NÉBIH összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) készít a legalább a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett „Kifizetési kérelem” nyomtatványon.

(3) *  A járási hivatal, valamint a NÉBIH a kifizetési kérelmet havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig postai úton megküldi a Kincstár részére. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a tárgyhónapban kiállított számlák másolatait.

(4) *  A benyújtott kifizetési kérelem teljességének ellenőrzését követően a Kincstár a támogatásról - a 4. § (2) bekezdésében rögzített mértékig - döntést hoz. A kifizetést a Kincstár a 4. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla terhére a 10032000-00287560-00000017 Agrártámogatások lebonyolítási számláról a forrás rendelkezésre bocsátását követő harminc napon belül teljesíti.

(5) *  A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a Kincstár rendelkezésére bocsátott források felhasználásról, a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban előírt módon, a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 8-áig, analitikus nyilvántartása alapján, főkönyvi könyvelési feladást készít a minisztérium költségvetési elszámolásokért felelős szervezeti egysége számára.

(6) *  A támogatást a költségek vagy veszteségek keletkezésének időpontjától számított négy éven belül kell kifizetni.

Tájékoztatás

7. § (1) *  Az adott támogatási célra kifizetett összegről a Kincstár havonta tájékoztatást küld a földművelésügyi miniszternek.

(2) *  E rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozóan a 702/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikke szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

8. § (1) *  Utólagos ellenőrzés végzésére a járási hivatal, valamint a NÉBIH jogosult.

(2) *  Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást jogosulatlanul vették igénybe, arról az ellenőrzést végző határozatot hoz, amelyről értesíti a Kincstárt is.

(3) *  A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára kell megfizetni.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § *  E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

11. § *  Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez * 

Támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre vonatkozó kérelem adattartalma

1. *  Az ügyfél adatai:

(Azon adóigazgatási szám megjelölése, amelyre a támogatást igénylik.)

- Ügyfél-azonosítója;

- Adószáma;

- Adóazonosító jele;

- Őstermelői igazolvány száma;

- Felelős vezető neve és telefonszáma;

- Felelős ügyintéző neve és telefonszáma.

2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:

(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

- Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám);

- Éves forgalom: forintban;

- Éves mérlegfőösszeg: forintban

- Vállalkozás minősítése: mikro, kis, közép;

(középvállalkozás: kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;

kisvállalkozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.)

3. Annak megjelölése, hogy a támogatást szántóföldi vagy kertészeti vagy engedélyes faiskolai vetőmagtermesztésre és/vagy szaporítóanyag-előállításra használt terület növényegészségügyi vizsgálati támogatott szolgáltatási díjainak igénybevételéhez kérik.

4. *  Nyilatkozatok

4.1. arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

4.2. lejárt köztartozás meglétének hiányáról;

4.3. a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozás fenn nem állásáról;

4.4. a Tv. szerinti kérelemre történő nyilvántartásba vételi kötelezettségnek való megfelelésről;

4.5. *  nehéz helyzetben lévő vállalkozás kritériumainak fenn nem állásáról;

4.6. *  nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező, olyan bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

5. *  Kötelezettségvállalás

5.1. *  a terület növényegészségügyi alkalmasságának az elvégzett vizsgálatok alapján történő igazolása hiányában, illetve a támogatási keret kimerülése, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén, az elvégzett növényegészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a járási hivatal és a NÉBIH részére történő megfizetéséről.

6. Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása

2. számú melléklet a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelethez * 

Kifizetési kérelem adattartalma

1. Benyújtó adatai

2. Ügyfél-azonosítója;

3. Tárgyhónap megjelölése;

4. A támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő:

4.1. nevének,

4.2. ügyfél-azonosítójának,

4.3. mikro-, kis- vagy középvállalkozás minősítés feltüntetése;

5. *  A járási hivatal, valamint a NÉBIH által kiállított számla számának megjelölése;

6. A számlán szereplő támogatható nettó érték forintban;

7. A számla kiállítási dátuma;

8. Az igényelt összeg (a támogatás összege forintban);

9. Keltezés, aláírás;

10. Melléklet: az elvégzett szolgáltatásokról kiállított számlák másolatai.


  Vissza az oldal tetejére