A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet hatálya az alapkezelő által az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékének rendszeres megállapításával megbízott, ingatlanértékelést végző, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyarország területén letelepedett természetes személyre és szervezetre (a továbbiakban: ingatlanértékelő) terjed ki.

2. § *  Az ingatlanértékelő tevékenysége végzésének feltételét képező szakmai felelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie az ingatlanértékelési tevékenység végzése során, e minőségben az ingatlanalapnak okozott olyan

a) kárra, amelyért az ingatlanértékelő jogszabály szerint felelősséggel,

b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján az ingatlanértékelő jogszabály alapján sérelemdíj megfizetéssel

tartozik.

3. § (1) *  A felelősségbiztosítási szerződés hatálya az ingatlanértékelő alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra és sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíjkövetelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem a 2. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik és az ingatlanértékelő az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles.

(2) *  Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító nem köteles helytállni. A felelősségbiztosítási szerződés önrészesedésre vonatkozó rendelkezést nem tartalmazhat.

(3) *  Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy biztosítási eseménynek minősül.

4. § A biztosítási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a biztosító neve, székhelye és a szerződés azonosítója,

b) az ingatlanértékelő neve és lakóhelye (székhelye),

c) a biztosítási összeghatár,

d) a biztosítás tárgyának megjelölése,

e) a biztosítási fedezet időtartama,

f) a biztosítási időszak tartama, valamint kezdeti időpontja,

g) a biztosító szolgáltatása korlátozásának esetei, az alkalmazott kizárások.

4/A. § *  A Kormány az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékének megállapítását végző ingatlanértékelők tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot jelöli ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.