A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

A Kormány az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a (4) bekezdésének a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) *  A 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben szakértőként kizárólag az ott felsorolt, az igazságügyért felelős miniszter által alapított igazságügyi szakértői intézmény (a továbbiakban: intézmény), az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézete (a továbbiakban: egyetemi intézet) vagy más állami szerv járhat el.

(2) A 2. számú melléklet 1. pont b)–c) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen bejegyzett szakértője adhat szakvéleményt.

(3) A 2. számú melléklet 1. pont a) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény két olyan szakértője járhat el, akik közül az egyik igazságügyi orvostan szakterületen, a másik igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen szerepel a névjegyzékben.

(4) * 

3. § (1) Az egyetemi intézet a mellékletekben meghatározott szakkérdésekben jár el.

(2) Ha e rendelet illetékességi területet állapít meg, az intézmény és az egyetemi intézet a mellékletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az intézmény és az egyetemi intézet kivételesen illetékességi területén kívül is eljárhat, ha az eljárásra illetékes intézmény és az egyetemi intézet adott ügyben kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van.

(3) Ha e rendelet illetékességi területet nem határoz meg, az intézmény és az egyetemi intézet illetékessége az ország egész területére kiterjed.

4. § (1) A 3. számú mellékletben meghatározott szakterületek szerinti szakkérdésekben elsősorban az ott megjelölt intézmény, intézet vagy más állami szerv ad szakvéleményt.

(2) *  Ha az (1) bekezdés alapján eljárásra jogosult intézmény, intézet vagy más állami szerv kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van, más szerv, illetve szakértő is kirendelhető.

5. § A 4. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben az ott megjelölt intézmény, intézet vagy szervezet szakvéleményt adhat.

6. § (1) A rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. számú melléklet 1. pontja 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) * 

1. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez * 

2. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez * 

Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek

A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv
1. *  Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok:
a) igazságügyi boncolás
b) hatósági boncolás
c) ismeretlen személyazonosságú halottak boncolása
Magyarország egész területén, országos illetékességgel: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK)
Budapest, valamint Pest és Nógrád vármegye területén: Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
Baranya, Somogy és Tolna vármegye területén:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
Csongrád-Csanád vármegye területén:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Igazságügyi Orvostani Intézete
2. Biológiai vizsgálatok:
a) *  DNS vizsgálat


b) *  véralkohol, vérfolt, testváladék, haj-szőr, diatóma, szén-
monoxid, szövettani vizsgálat csontvázlelet alapján történő
személyazonosítás

c) *  ételmérgezéssel és ételfertőzéssel kapcsolatos
bakteriológiai szakkérdés

d) *  vírustani vizsgálat

egyetemi intézetek
NSZKK

NSZKK
egyetemi intézetek


Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ


Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
3. *  Toxikológiai vizsgálatok:
a) *  igazságügyi boncolásból származó minták megerősítő
vizsgálata
b) *  biológiai minták toxikológiai vizsgálata, ha nem esik az
a) pontban foglaltak alá
c) *  anyagmaradványok, minták toxikológiai vizsgálata


d) *  gombamérgezés esetén ételmaradék és gombamaradvány vizsgálata
e) * 
f)
 *  gyermekjáték, csomagoló- és tárolóanyag, kozmetikai
készítmény toxikológiai vizsgálata

g) *  mérgező hatású anyaggal történt emberi mérgezési eset
toxikológiai szakkérdései


NSZKK

egyetemi intézetek
NSZKK
NSZKK
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


Igazságügyi Minisztérium

NSZKK
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
4. *  Tűzvizsgálat (tűzveszélyes folyadékok, ásványolaj-származékok, bűnjelről származó tűzveszélyes és ásványolaj-származék maradványok, égésmaradványok laboratóriumi vizsgálata) NSZKK,
egyetemi intézetek,
Katasztrófavédelmi Kutatóintézet
5. * 
6. *  Lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény esetén az ismeretlen lőfegyverek, töltényhüvelyek és lövedékek azonosítási
vizsgálata
NSZKK
7. *  Sugárzó anyaggal és sugárártalommal (ionizáló és nem
ionizáló) kapcsolatos szakkérdés
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
8. * 
9. Bankjegyre, pénzérmére, készpénz-helyettesítő fizetési
eszközre vonatkozó, valamint a pénzforgalommal
kapcsolatos szakkérdés
Magyar Nemzeti Bank
10. A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. részében felsorolt
biztonsági okmányok vizsgálata
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
11. *  Ujjnyom-tenyérnyom vizsgálata (daktiloszkópia) NSZKK
12. *  Kábítószer szubsztancia alapú vizsgálata NSZKK

3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez * 

Szakvélemény adására elsősorban feljogosított szervek

A B
A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv
1. Okmányszakértői vizsgálatok:
a) külföldi hatóság által kibocsátott, határátlépést lehetővé tevő okmányok vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendőrségi szempontból kiemelt fontosságú szervek által biztonsági okmányként kiadott igazolványok, engedélyek vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
c) a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. részében felsorolt okmányok vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
2. Robbantószerekkel kapcsolatos vizsgálatok:
a) robbantóanyagok, és azok robbantási maradékának kémiai-analitikai vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
b) robbanószerek vizsgálata Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálat
3. Polgári és állami légiközlekedéssel kapcsolatos szakkérdés a) légiközlekedési hatóság
b) katonai légügyi hatóság
4. Nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok:
a) nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggő szakkérdés Budapest Főváros
Kormányhivatala
b) nemesfémjelzések, hamis fémjelek, valamint a jogszabálynak nem megfelelő nemesfém tárgyak kriminalisztikai és egyéb természettudományos módszerekkel történő vizsgálata esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. Leplezett információgyűjtésre alkalmas technikai eszközök és módszerek vizsgálata Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
6. Büntetőeljárás során írásszakértői vizsgálat NSZKK
7. A védett és fokozottan védett területek (Natura 2000) állapotára, továbbá a tájvédelemre vonatkozó szakkérdés Nemzeti Park Igazgatóság
8. Növényvédő szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmas anyag maradékának meghatározása élelmiszerben és egyéb anyagban élelmezés-egészségügyi szempontból Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
9. Állategészségügyi vizsgálatok:
a) állat- és takarmánymérgezésnél állati hullarész, takarmány-, és méregmaradvány vizsgálata Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati oltó- és kórjelző anyagok vizsgálata Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
c) állat és takarmányféleség bakteriológiai vizsgálata Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
10. *  Munkabiztonsági vizsgálatok:
a) súlyos munkabalesetek vizsgálata foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
b) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján a II. és III. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
11. *  Gyógyszerek vizsgálata Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
12. *  Közlekedéspszichológiai kérdések, vizsgálatok KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
13. *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozással és adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült szakkérdés Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
14. *  Szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdés Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.
15. *  Szabadalom megsemmisítésével és korlátozásával összefüggő szakkérdés Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
16. *  Büntetőeljárás során orvosszakértői vizsgálat NSZKK,
egyetemi intézetek

4. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez * 

Szakvélemény adására feljogosított szervek

A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés (vizsgálat) megjelölése A szakvélemény adására feljogosított szervezet
1. Büntetőügyekben szükséges kriminalisztikai és egyéb szakkérdések esetén felmerülő vizsgálatok:
a) az alkotmányos rendet sértő nyomdai és sajtótermékek vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy nyomtatvány eredetiségével, illetve hamisításával kapcsolatos vizsgálat Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
c) nyelvészeti vizsgálat Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
d) hangtechnikai vizsgálat, beszéd- és hangazonosítás Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
NSZKK
e) írásszakértői vizsgálat Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
f) fotó- és videotechnikai vizsgálat Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
g) kémiai anyagok analitikai vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
NSZKK
h) informatikai szakkérdések vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
NSZKK
i) forenzikus fizikai vizsgálat NSZKK
j) forenzikus vegyészeti vizsgálat, ideértve (a toxikológiai és az áruminőségi vizsgálatok kivételével) az öngyulladással és egyéb tűzesettel kapcsolatos vegyelemzést NSZKK
k) fegyver- és lőszerszakértői vizsgálat NSZKK
l) nyomszakértői vizsgálat NSZKK
m) tárgy fénykép alapján történő azonosítása NSZKK
n) mikromaradványok vizsgálata NSZKK
o) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete kizárólagos hatáskörébe nem tartozó iratok okmányszakértői vizsgálata NSZKK
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői
Intézete
p) személy fénykép alapján történő azonosítása NSZKK
q) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekben fizikai-kémiai vizsgálatok, ideértve az eredetiség vizsgálatát is Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szakértői Intézete
r) gépjármű balesetek vizsgálata és a közlekedési bűncselekmények szakértése NSZKK
s) pszichológiai vizsgálat NSZKK
t) *  forenzikus geológiai vizsgálat NSZKK
u) *  forenzikus botanikai vizsgálat NSZKK
2. Tűzvédelemmel kapcsolatos szakkérdés Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
3. *  A levegőkörnyezettel, illetve annak múltbeli és jövőbeni állapotával összefüggő szakkérdés HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezetében meghatározott kérdések vonatkozásában (ipari baleset-megelőzés) Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5. Kulturális szakterületek:
1. Kulturális javakkal összefüggő szakkérdések
a) régészeti leletek, történeti emlékek és fotótörténeti emlékek vizsgálata, numizmatika Magyar Nemzeti Múzeum
b) természettudományi emlékek vizsgálata Magyar Természettudományi Múzeum
c) *  műszaki és technikatörténeti tárgyak vizsgálata Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
d) képző- és iparművészeti emlékek vizsgálata Magyar Nemzeti Galéria
Szépművészeti Múzeum
Iparművészeti Múzeum
e) néprajzi emlékek vizsgálata Néprajzi Múzeum
f) irodalom- és színháztörténeti emlékek vizsgálata Petőfi Irodalmi Múzeum
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
g) *  zene- és hangszertörténeti emlékek vizsgálata Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Zenetörténeti Múzeuma
Iparművészeti Múzeum
h) könyvtári dokumentumok vizsgálata Országos Széchényi Könyvtár
i) *  levéltári dokumentumok vizsgálata Magyar Nemzeti Levéltár
2. *  Az 1. pontban megjelölt kulturális javak állagvédelme, restaurálása, preparálása Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Természettudományi Múzeum
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
Szépművészeti Múzeum
Képzőművészeti Egyetem
Restaurátorképző Intézet
Országos Széchényi Könyvtár
Magyar Nemzeti Levéltár
3. Mozgóképekkel összefüggő szakkérdések
a) mozgóképgyártás Színház és Filmművészeti
Egyetem
b) *  mozgókép-terjesztés, állagvédelem Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6. *  Foglalkozási megbetegedés vizsgálata, foglalkozási eredet véleményezése Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
7. Jövedéki termékek adójogi minősítése, termékek áruosztályozása Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szakértői Intézete
8. Zenei és irodalmi művek műfaji elhatárolási és átdolgozási kérdései ARTISJUS Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület
9. A felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotával összefüggő, illetve vízügyi igazgatási szakkérdés Országos Vízügyi
Főigazgatóság
10. *  Pszichiátriai és igazságügyi elmeszakértői vizsgálatok NSZKK,
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
11. *  Adó- és könyvszakértői (adószakértői, járulékszakértői, könyvszakértői, pénz- és tőkepiaci szakértői) vizsgálatok NSZKK
12. *  Építésügyi szakértői vizsgálatok NSZKK