A jogszabály mai napon ( 2020.10.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

317/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) összhangban a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló, Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződéssel és tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti, V. 23. és V. 24. határjelek térségében a közúti kapcsolat helyreállítása érdekében a Szerződő Felek megállapodnak egy, az Ipoly 141+800 fkm szelvényében elhelyezkedő 75,1 m hosszúságú közös Ipoly-híd (a továbbiakban: a híd) megépítéséről. A híd megépítésének költségeit közösen, egyenlő arányban viselik.

(2) A híd a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara Fém- és Faszerkezetek Tanszéke és a Reformút Kft. által elkészített terv alapvető műszaki paraméterei alapján épül meg. Mindkét Szerződő Fél birtokában van az általános terv egy-egy rajzi példánya, amely jelen Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

(3) A Szerződő Felek saját oldalukon biztosítják a hídhoz vezető bekötőút előkészítését és megépítését, amely összeköti a hidat saját államának úthálózatával, a hídnak a (2) bekezdésben foglalt előzetesen megállapodott szélességi méreteinek, illetve a jelen Egyezmény 2. Cikkében vázolt forgalom jellegének megfelelően.

2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi közúti személyforgalom (gyalogos, kerékpár, motorkerékpár, személygépkocsi és autóbusz) céljára létesül, valamint a maximum 12 t össztömegű tehergépjárművek forgalmát szolgálja.

3. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a híd és a hídhoz vezető bekötőutak megépítéséhez szükséges pénzügyi támogatásnak az Európai Uniótól történő megszerzése érdekében.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek biztosítják a híd és a hídhoz vezető bekötőutak beruházásainak előkészületeit és kötelezik magukat, hogy az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső jogszabályaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy mindegyikük külön-külön beszerzi a híd és a hídhoz vezető bekötőutak megépítéséhez szükséges érvényes építési és egyéb engedélyeket államuk illetékes hatóságaitól a Szerződő Fél államának jogszabályai alapján.

(3) A híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásának feltétele a (2) bekezdésben említett valamennyi engedély megléte.

(4) A híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Szerződő Felek nevében a magyar fél írja ki, a magyar félnek a közbeszerzésre vonatkozó előírásai szerint.

(5) A kivitelezési munkálatok a mindkét Szerződő Fél államában hatályos jogszabályokkal és műszaki előírásokkal összhangban valósulnak meg. A műszaki előírások közötti eltérések esetén minden esetben a szigorúbb szabályozás az irányadó.

(6) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintő valamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.

(7) Tekintettel arra, hogy a híd felépítése az Ipoly határfolyó nagyvízi medrét érinti, megvalósításához a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

5. Cikk

A híd megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk

(1) A híd üzemeltetéséről, karbantartásáról, időszakos vizsgálatáról és rekonstrukciós munkáinak rendjéről, valamint a munkák elvégzésének menetéről a Szerződő Felek külön megállapodást kötnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának költsége a Szerződő Feleket közösen, egyenlő arányban terheli.

7. Cikk

A híd a Szerződő Felek államainak osztatlan közös tulajdonába kerül.

8. Cikk

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül eláll attól, hogy megépítse a hidat vagy a saját oldalán a hídhoz vezető bekötőutat, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, amely bizonyítottan a híd és a saját oldalán a hídhoz vezető bekötőút építésével összefüggésben felmerült.

(2) A hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

9. Cikk

(1) A híd építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás időszakában szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az építési övezetben. Amennyiben a beruházó szervezetek a híd építése során harmadik államból származó személyeket alkalmaznak, munkaviszonyuknak meg kell felelnie az adott ország területén érvényes, a külföldiek munkavállalásáról és tartózkodásáról szóló belső jogszabályoknak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására érvényes, személyazonosító igazolvánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek névjegyzékét a Szerződő Felek által megbízott beruházó szervezetek a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal megküldik mindkét Szerződő Fél illetékes határőrizeti szerveinek.

10. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya jelen Egyezmény végrehajtásával a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumát bízza meg, a Szlovák Köztársaság Kormánya jelen Egyezmény végrehajtásával a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumát bízza meg.

11. Cikk

(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő viták rendezése a Szerződő Felek jelen Egyezmény 10. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek elé kell terjeszteni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerződő Fél kérése alapján döntőbíróság elé terjesztik.

(3) Szerződő Felek a döntőbíróságot ad hoc módon hozzák létre úgy, hogy bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül saját állampolgáraik közül egy-egy döntőbírót jelölnek ki. A döntőbíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két döntőbíró állapodik meg.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt döntőbíróság előtti eljárásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak. A döntőbíróság előtti eljárás során az UNCITRAL választottbírósági szabályai az irányadóak.

(5) A döntőbíróság szavazattöbbséggel dönt; döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező. A Szerződő Felek viselik a saját döntőbírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A döntőbíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon szándékának, hogy döntőbírósághoz kíván fordulni, bejelentésétől számított hat hónapon belül a döntőbírók nem tudnak megegyezni a döntőbíróság elnökének személyéről, s nem is állapodnak meg másként, az érintett Szerződő Fél a Hágai Állandó Választottbíróság főtitkárához fordul, hogy nevezze ki a döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Választottbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Választottbíróság opciós szabályai szerint kell eljárni.

12. Cikk

(1) Szerződő Felek jelen Egyezményt határozatlan időre kötik.

(2) Jelen Egyezményt a Szerződő Felek belső jogszabályai által előírt módon jóvá kell hagyni. A jóváhagyásról a Szerződő Felek egymást diplomáciai úton értesítik.

(3) Jelen Egyezmény a jóváhagyásáról szóló, későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvétele után 30 (harminc) nappal lép hatályba.

(4) Jelen Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére a Szerződő Felek megállapodását követően kerül sor. A jóváhagyott módosítás a jelen Egyezménnyel megegyező módon lép hatályba.

(5) Jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben az esetben az esetleges károk és felmerülő költségek ügyében a jelen Egyezmény 8. Cikke az irányadó. Felmondás esetén a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült Párkányban, a 2007. év november hó 16. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, és mindkét nyelvű változat egyformán hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a az Egyezmény 12. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére