A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdésének b)-e) és i) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §-ának 8. pontja szerinti nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekben részt vevő jogi személyekre,

b) az Éhvt. 2. §-ának 15. pontja szerinti kibocsátás-csökkentési egységekkel és az Éhvt. 2. §-ának 17. pontja szerinti igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedelemben részt vevő jogi személyekre,

c) *  az Éhvt. 5. §-a szerinti forgalmi jegyzékben szereplő számlák tulajdonosaira.

(2) Az e rendelet 3-6. és 20-21. §-ában nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályait kell alkalmazni.

(3) *  Az e rendelet 20-35. §-ában nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. * 

2. * 

3-4. * 

5. * 

6-8. * 

9. * 

10. * 

11-12. * 

13. * 

14-15. * 

16. * 

17. *  számlatulajdonos: a 389/2013/EU bizottsági rendelet alapján létrehozott üzemeltetői számla, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, hitelesítői számla tulajdonosa;

18-20. * 

21. Vevő: a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben résztvevő állam, vagy a kibocsátható mennyiségi egységekkel való kereskedésre felhatalmazott jogi személy.

A kiotói egységek vagyonkezelése * 

3-5. § * 

6. § (1) *  A kiotói egység és az ESD-egység mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog az állami vagyonból történő kikerülést követően a továbbiakban is átruházható.

(2) A kiotói egység állami vagyonból való kikerülésének és az új jogosult rendelkezési joga megszerzésének időpontja a forgalmi jegyzékbe történő bejegyzés napja.

A forgalmi jegyzék * 

7. § *  (1) *  Egy Éhvt. szerinti kibocsátásai jogosultság a forgalmi jegyzéknek csak egy számláján szerepelhet.

(2) *  A számlatulajdonos jogosult kibocsátási jogosultságokat vásárolni, értékesíteni, illetve a forgalmi jegyzékben levő számláján tartani.

(3) *  A forgalmi jegyzék kezelője biztosítja az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést.

7/A. § *  Az üzemeltetői, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla megnyitásához a jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatokat és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat.

7/B. § *  (1) A számlanyitást kérelmező köteles legalább két meghatalmazott képviselőt megnevezni. Meghatalmazott képviselő csak nagykorú természetes személy lehet. Ugyanaz a természetes személy több számla esetében is lehet meghatalmazott képviselő. Egy számlához tartozó meghatalmazott képviselők és a további meghatalmazott képviselő nem lehet ugyanaz a személy.

(2) *  A jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni a meghatalmazott képviselő (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatait és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat. Minden számla esetében legalább egy meghatalmazott képviselőnek magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) A jegyzékkezelő a meghatalmazott képviselő bejegyzését elutasíthatja, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, továbbá az ott megjelölt adatokat és dokumentumokat hiányosan, nem naprakészen vagy másként pontatlanul vagy hamisan adja át. Az elutasítást szintén megalapozhatja, ha a meghatalmazott képviselőként megnevezett személlyel szemben az Éhvt.-ben meghatározott egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért a számlanyitást kérelmezőt az elmúlt öt évben jogerősen elítélték.

Számlavezetési díj

8. § (1) A kiotói egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért az 1. mellékletben meghatározott mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2) *  A számlavezetési díjat a Technológiai és Ipari Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett TIM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. A számlavezetési díj a forgalmi jegyzék kezelőjének a bevétele, amelyet a forgalmi jegyzék működtetésére fordít.

(3) *  E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben - így a számlavezetési díj megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

II. * 

9-19. § * 

III. * 

20-21. § * 

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22-26. § * 

27. § * 

Pályázati feltételek

28-35. § * 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. § (1) Ez a rendelet - a 11. §-a (2) bekezdésének, valamint a 13. §-a (2) bekezdésének a kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) *  E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése, valamint 13. §-ának (2) bekezdése Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó jogszabály hatálybalépésének napján *  lép hatályba. * 

(3)-(4a) * 

(5) *  Ez a rendelet

a) * 

b) *  a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) *  a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlament és tanácsi irányelv,

d) *  az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

37. § * 

1. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlavezetési díj megállapítása

1. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj mértéke és alapja

Sorszám
(fő)/alszám
A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák
(kiotói egység mennyiség/év)
A számlavezetési díj mértéke
(Ft/év)
1. Üzemeltetői és személyi számla
1.1. -10 000 20 000
1.2. 10 001-100 000 61 000
1.3. 100 001-1 000 000 142 000
1.4. 1 000 001-3 000 000 285 000
1.5. 3 000 001 felett 610 000

2. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj alapja

A díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző év során a számlára beérkező kibocsátás-csökkentési egységek és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek együttes mennyisége.

2-4. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 

5-6. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 

7-9. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére